Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft op de website www.vueling.com/nl  aangeboden vliegreizen.

 

De klacht

 

Wanneer men op de eerste webpagina (scherm 1) een keuze maakt uit de zes mogelijke bestemmingen vanaf Amsterdam en de beschikbare data, worden op de volgende pagina in real-time de totaal-prijzen getoond (scherm 2). Onderaan deze pagina staat slechts de tekst: “Minimumprijs per traject, inclusief kosten en zonder extra servicekosten”.

 

De klacht luidt – samengevat – als volgt.

 

Pas nadat op de button ‘boeken’ is geklikt, vervolgens de vluchtkeuze nogmaals is bevestigd, de vervoersvoorwaarden (verplicht) zijn geaccepteerd en op de link ‘uitsplitsing’ wordt geklikt, bestaat een eerste mogelijkheid om kennis te nemen van de bijkomende vaste en onvermijdbare kosten, zoals belastingen en toeslagen.

Van de kosten wordt slechts één totaalbedrag getoond, met daarbij slechts de genoemde vermelding op scherm 2.

 

Gelet op het voorgaande acht klager de reclame-uiting in strijd met artikel IV, 2 van de Reclamecode Reisaanbiedingen, nu hierin is bepaald dat reeds in de fase van de ‘uitnodiging tot aankoop’, ‘gelijktijdig met de vermelding van de inclusiefprijs van de vlucht, de kostenelementen waaruit deze prijs is opgebouwd, te weten belastingen, luchthavengelden en andere toeslagen voor veiligheid of brandstof, moeten worden gespecificeerd, alsmede de toepasselijke voorwaarden worden vermeld.

 

Reactie adverteerder

 

Samengevat stelt adverteerder zich op het volgende standpunt.

 

Adverteerder heeft, naar aanleiding van een eerdere klacht van klager, met klager gesproken. In dit gesprek deelde klager mee dat hij niet op zou geven en dat hij van plan was nog een klacht in te dienen tegen adverteerder. Hij deelde mee dat hij het erbij zou laten zitten indien hij vier tickets zou ontvangen naar een bestemming naar keuze.

 

Gelet op deze houding van klager, verzoekt adverteerder de Commissie om klagers deelname aan deze procedure te ontzeggen en om in overweging te nemen dat hij zijn klacht uitsluitend in zijn eigen belang heeft ingediend.

 

De mondelinge behandeling

 

Klager, die voorafgaand aan de zitting in kennis is gesteld van de reactie van adverteerder, heeft zijn standpunt nader toegelicht. Voor zover van belang voor de beslissing zal hierop in het oordeel worden ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Vooropgesteld wordt dat een ieder die meent dat een uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, bij de Commissie een klacht kan indienen. Adverteerders – door klager niet weersproken - mededeling dat klager de klacht uitsluitend uit eigenbelang heeft ingediend, leidt er derhalve niet toe dat aan klager de deelname aan deze procedure wordt ontzegd.

 

Met betrekking tot klagers bezwaren, oordeelt de Commissie als volgt.

 

Op grond van artikel IV. 2. van de Reclamecode voor Reisaanbiedingen (RR) zijn aanbieders van vluchten onder meer verplicht om, gelijktijdig met de vermelding van de inclusiefprijs van de vlucht, de kostenelementen waaruit deze prijs is opgebouwd, te weten belastingen, luchthavengelden en andere toeslagen voor veiligheid of brandstof, te specificeren.

 

Op scherm 2. van de uiting wordt, voor de heenreis en terugreis van Amsterdam naar Bilbao, een ‘totaal bedrag’ van € 108,- genoemd. Volgens de toelichting onderaan de is deze prijs ‘inclusief kosten’. Nu hierbij niet de afzonderlijke kostenelementen zijn gespecificeerd, is de uiting in strijd met het genoemde artikel.

 

De beslissing

 

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel IV. 2 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap