Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de homepagina van de website www. bellyattack.nl en de via een link op deze homepagina te bereiken folder op de pagina http://www.bellyattack.nl/0195_0002%203Luik folder_DEF.pdf. In deze uitingen wordt de draadloze infrarood tailleband BellyAttack aangeprezen.

 

De klacht

 

Klager acht de homepagina misleidend in de zin van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC en heeft daartoe het volgende aangevoerd:

a)    Er is geen medisch/wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat infrarood dieptewarmte snel afvallen mogelijk maakt.

b)    Gesteld wordt dat de BellyAttack gebruik maakt van een gepatenteerde technologie. Niet is aangetoond dat het hier daadwerkelijk om toepassing van een octrooirechtelijk beschermde technologie gaat, waardoor de uiting in strijd kan zijn met artikel 8.2 onder f NRC.

c)    Er is geen medisch/wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat deze technologie met succes wordt gebruikt voor therapeutische doeleinden.

d)    De stelling dat de BellyAttack als afslankmethode zeer effectief is, is niet onderbouwd met enig bewijs.

e)    Een causaal verband tussen de draadloosheid van de BellyAttack en maximale vetverbranding is niet aannemelijk. Bovendien blijkt uit niets dat de resultaten verbluffend zouden zijn.

 

Ook de ‘folder’ op de website is volgens klager misleidend in de zin van artikel 8.2 NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC om de volgende redenen:

a)    Niet is aangetoond dat sprake is van een geldig octrooirecht.

b)    Medisch wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor de stelling dat uit onderzoek is gebleken dat infrarood straling meerdere positieve effecten heeft op het menselijk lichaam, zoals vermindering in stijfheid, afvoer van afvalstoffen uit het lichaam en de nachtrust.

c)    Medisch wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor de stelling dat infraroodstraling zorgt voor het uitzetten van bloedvaten en dat dit resulteert in een betere doorbloeding, waardoor de vetverbranding enorm toeneemt.

d)    Gesteld wordt dat de gebruiker met de BellyAttack-methode gemiddeld 2 kledingmaten in 4 weken verliest. Uit niets blijkt dat sprake is van uitvoerig onderzoek daarnaar en wetenschappelijk bewijs voor de positieve werking van de BellyAttack-methode.

 

Het verweer

 

Het standpunt van adverteerder met betrekking tot de verschillende onderdelen van de klacht kan als volgt worden samengevat.

 

De draadloze - en dus niet aan het lichtnet gebonden - BellyAttack maakt door de combinatie van infrarood dieptewarmte en intensieve groepslessen snel afvallen mogelijk. Ter onderbouwing van de therapeutische werking van infrarood en de zeer positieve invloed van infrarood op de vetverbranding verwijst adverteerder naar enkele bij het verweer gevoegde artikelen. Voorts verwijst adverteerder naar het overgelegde rapport “Influence of water-filtered infrared-A (wIRA) on reduction of local fat and body weight bij physical exercise” (GMS German Medical Science 2006, Vol. 4), waarin, aldus adverteerder, door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat infraroodstraling zorgt voor een aanzienlijk betere verbranding tijdens workouts. Dat de resultaten verbluffend zijn, blijkt uit de reacties van gebruikers van de BellyAttack in de promotieclip op de website van adverteerder. De BellyAttack wordt niet verkocht aan particulieren en kan door hen alleen onder professionele begeleiding worden gebruikt.

Adverteerder heeft patent op de BellyAttack aangevraagd, waarvan de inschrijving naar verwachting van adverteerder in de nabije toekomst zal plaatsvinden.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van klager is gehandhaafd en nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Nu door klager de juistheid wordt betwist van de mededelingen omtrent de werking en de effecten van de BellyAttack zoals hiervoor onder “De klacht” is weergegeven, dient adverteerder de beweerde werking en de effecten van het aangeprezen product BellyAttack aannemelijk te maken. De Commissie merkt daarbij op dat, hoewel een zekere overdrijving of het overbelichten van de positieve eigenschappen van een product inherent is aan (het wervende karakter van) reclame, men in beginsel op de juistheid van feitelijke mededelingen ter zake van een product moet kunnen vertrouwen. Naarmate de eigenschappen van het aangeprezen product meer spectaculair zijn mogen strengere eisen worden gesteld aan de wijze waarop de omtrent het product gedane mededelingen feitelijk (kunnen) worden onderbouwd.  

 

Adverteerder heeft ter onderbouwing van de gestelde werking en effecten van het product BellyAttack in de eerste plaats verwezen naar overgelegde “artikelen over de therapeutische werking van infrarood”. Deze ‘artikelen’ betreffen informatie over infrarood(producten) die is vermeld op de websites van de (commerciële) bedrijven Electrical body.com, Ehomatic en  Nature’s Spectrum en een pagina “Infrarood Quotes Wetenschappers” zonder bronvermelding. Deze informatie kan niet worden beschouwd als medisch/wetenschappelijk van aard en is ook overigens onvoldoende gezaghebbend. Voorts kunnen de resultaten van onderzoeken naar de effecten van infrarood niet onverkort van toepassing worden geacht op het product BellyAttack. Niet is gesteld of gebleken dat de werking van infrarood bij dit specifieke product eveneens is onderzocht.

 

Ditzelfde bezwaar geldt voor het wel als wetenschappelijk en gezaghebbend aan te merken onderzoeksrapport “Influence of water-filtered infrared-A (wIRA) on reduction of local fat and body weight bij physical exercise”, dat door adverteerder zonder enige toelichting is overgelegd. In dit rapport wordt op basis van het beschreven onderzoek de volgende conclusie getrokken: “The results of the study indicate, that wIRA irradiation during moderate ergometer

endurance exercise can be used – in combination with an appropriate nutrition – to improve body composition, especially local fat distribution, and reduction of fat and body weight in obese persons.”  Nu bij het onderzoek kennelijk, blijkens de foto op pagina 5 van het rapport,  gebruik is gemaakt van “wIRA radiators” en in ieder geval niet van de BellyAttack, kunnen de conclusies uit dit rapport niet zonder meer van toepassing worden geacht op het product BellyAttack.

 

De Commissie komt dan ook tot de conclusie dat adverteerder de juistheid van de bestreden beweringen met betrekking tot werking en effecten van het product BellyAttack niet aannemelijk heeft gemaakt en dat in de bestreden uitingen geen juiste informatie is verschaft over de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC.

 

De mededeling dat de BellyAttack gebruik maakt van de gepatenteerde W.F.I.R. techniek is onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder f, nu - wat er zij van de juistheid van adverteerders opmerking dat patent is aangevraagd - vaststaat dat op dit moment geen patent is verleend.

 

De Commissie is van oordeel dat de gemiddelde consument door de bestreden uitingen ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. Hierbij is niet van belang dat de BellyAttack alleen binnen sportscholen wordt aangeboden en niet verkrijgbaar is voor particulieren, zoals adverteerder heeft aangevoerd, nu consumenten zich bij de beslissing al dan niet een sportschool te (gaan) bezoeken kunnen laten leiden door de in de uitingen beweerde effectiviteit van de BellyAttack. Om die reden acht de Commissie de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

                      

De beslissing

 

De Commissie acht de uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap