Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een radiocommercial (in verschillende varianten) voor Alex Vermogensbeheer, die eindigt met de volgende uitgesproken tekst:

“Bij Alex Vermogensbeheer checken we elke dag uw portefeuille. U bent al welkom vanaf 25.000 euro. Op kansen en bedreigingen reageren we meteen. Dat doen we zó goed, dat we uitgeroepen zijn tot de beste vermogensbeheerder van Nederland. Voor Alex Vermogensbeheer én onze rendementen, check alex.nl. “

 

De klacht

 

In de radiocommercial(s) wordt verwezen naar de website alex.nl voor de rendementen uit het verleden. Daarbij ontbreekt de verplichte mededeling “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”.

 

Het verweer

 

De klacht is summier verwoord en niet onderbouwd. Het verbaast adverteerder dat de klacht ondanks deze gebrekkige motivering door de Commissie in behandeling is genomen.

Nu in de onderhavige radiocommercial geen verwachtingen omtrent de toekomstige rendementen worden uitgesproken of wordt gerefereerd aan rendementen die in het verleden zijn behaald, hoeft de door klager bedoelde waarschuwing, zoals bepaald in Bijlage 10 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen, niet te worden opgenomen in de commercial. Nu geen sprake is van het weglaten van voorgeschreven teksten en ook overigens geen essentiële informatie ontbreekt, is de radiocommercial niet misleidend als bedoeld in artikel 8.3 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) of in strijd met enige andere bepaling van de NRC. In de commercial wordt verwezen naar de website waar behaalde en toekomstige rendementen worden vermeld en waar de volgende waarschuwing is opgenomen: “De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”.

 

De mondelinge behandeling

 

Mr. Vet heeft het standpunt van adverteerder, ook ten aanzien van het ten onrechte in behandeling nemen van de summier geformuleerde klacht, gehandhaafd. Hij heeft daaraan toegevoegd dat geen sprake is van een misleidende reclame-uiting, nu een consument niet alleen op basis van deze commercial een beleggingsbeslissing zal nemen, maar daarvoor meer informatie zal (moeten) opvragen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. De Commissie stelt voorop dat uit het klaagschrift voldoende blijkt dat de klacht is gericht tegen het ontbreken van de volgens klager in een commercial als de onderhavige verplichte waarschuwing “In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”. Gelet op het verweer heeft adverteerder de klacht ook in deze zin begrepen. Het bezwaar van adverteerder tegen de gevolgde procedure wordt terzijde geschoven.

 

2. Krachtens artikel 6.3 lid 1 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en artikel 10.4 van de daarbij behorende Bijlage 10 dienen in reclame-uitingen van beleggingsondernemingen, waarin verwachtingen omtrent de toekomst worden uitgesproken dan wel wordt gerefereerd aan in het verleden behaalde resultaten, de volgende zinnen te worden opgenomen: “De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.”

 

3. Weliswaar worden in de bestreden radiocommercial geen concrete rendementen uit het verleden genoemd, maar door de zinsneden “Op kansen en bedreigingen reageren we meteen. Dat doen we zó goed dat we uitgeroepen zijn tot de beste vermogensbeheerder van Nederland” en de verwijzing naar de website voor “onze rendementen” wordt naar het oordeel van de Commissie in de commercial als geheel bezien een inhoudelijke kwalificatie van de diensten van adverteerder gegeven waarbij wordt gerefereerd aan in het verleden behaalde resultaten. Op grond daarvan had de waarschuwing “De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst” in de commercial niet mogen ontbreken. Dat de waarschuwing wel is vermeld op de website van adverteerder doet hieraan niet af.

 

4. Adverteerder heeft blijkens het voorgaande gehandeld in strijd met artikel 6.3 lid 1 en bijlage 10 van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, die is gebaseerd op artikel 56 van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft. Nu in ieder geval laatstgenoemd besluit een wettelijke basis heeft en de reclame-uiting daarmee niet in overeenstemming is wegens het ontbreken van de voorgeschreven waarschuwing, heeft adverteerder artikel 2 NRC geschonden.

                    

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap