Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een reclame voor de “Passion Pill” op adverteerders website www.compleetcomfort.nl.

 

De klacht

 

De pil wordt gepresenteerd als lustopwekkend middel. De werkzame ingrediënten zijn haver en ‘Korean ginseng’. Deze ingrediënten hebben geen van beide de eigenschap dat deze lustopwekkend zijn.

 

Het verweer

 

Dit luidt, samengevat en voor zover relevant, als volgt.

 

Haverextract en Ginsengextract zijn slechts twee van de tientallen ingrediënten waaraan in zeer brede kring lustopwekkende eigenschappen worden toegeschreven; vroeger uitsluitend op empirische gronden, maar tegenwoordig mede gebaseerd op vele studies en experimenten. Lustopwekking is een relatief begrip dat door een ieder verschillend kan worden beleefd. Over de werking van Haver en Ginseng wordt daardoor verschillend gedacht. Hoewel de medische wereld nog altijd verdeeld is met betrekking tot de vraag naar de werking en het nut van voedingssupplementen, zijn er tevens onderzoeksbevindingen waaruit naar voren komt dat haver- en ginsengextracten de seksuele energie vergroten.

Veel van de desbetreffende informatie kan worden gevonden op het internet. Adverteerder legt in dit kader verschillende stukken over die door haar leverancier zijn verstrekt.

 

De reactie van de Keuringsraad KOAG/KAG

 

De Keuringsraad heeft laten weten dat de bestreden reclame-uiting onder de competentie van de KAG valt, maar niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad is voorgelegd en derhalve niet van een toelatingsnummer is voorzien. Zou de uiting wel ter beoordeling zijn voorgelegd, dan zou de Keuringsraad hebben gevraagd de claims voor het product aannemelijk te maken met behulp van onderbouwende studies. Een aantal claims zou zij hebben afgewezen op basis van artikel 7 van de Code voor de Aanprijzing van Gezondheids-producten (CAG) in verband met overdrijving/misleiding.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting wordt onder meer gesteld dat de Passion Pill een lustopwekkend middel is en verlangens en seksuele gevoelens opwekt bij zowel mannen als vrouwen.

 

Nu klaagster heeft gesteld dat het product Passion Pill niet het effect heeft dat daaraan in de uiting wordt toegeschreven, ligt het op adverteerders weg om de beweerdelijke werking van het product aannemelijk te maken. In dit kader heeft adverteerder in zijn verweer meegedeeld dat uit 'vele studies en experimenten' blijkt dat haver en ginsengextracten lustopwekkende eigenschappen hebben en dat er onderzoeksbevindingen zijn waaruit naar voren komt dat deze de seksuele energie vergroten. Ter onderbouwing van die stelling heeft adverteerder verschillende stukken overgelegd. Adverteerder heeft echter niet nader toegelicht in welk(e) onderde(e)l(en) van die stukken het (wetenschappelijke) bewijs van de door haar gestelde werking van de Passion Pill blijkt en wat de status van dat bewijs is. Hierdoor heeft adverteerder niet aannemelijk gemaakt dat de Passion Pill een opwekkende werking heeft. Daarom is de Commissie van oordeel dat adverteerder onjuiste informatie verstrekt over het bestaan van specifieke kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), te weten de voordelen. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit te nemen over een transactie, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aangezien de Commissie adverteerder reeds eerder heeft aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken (zie 2011/00646) en adverteerder aan deze aanbeveling in de huidige reclame-uiting  geen gevolg heeft gegeven, zal de Commissie deze beslissing als “Alert” onder de aandacht van een breed publiek brengen als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h juncto 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

 

De beslissing

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De Commissie zal de beslissing onder de aandacht van een breed publiek brengen, als bovenvermeld

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap