Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de door adverteerder geëxploiteerde website www.vlucht24.nl, waarop vluchten met tarieven worden getoond.

 

De klacht

 

Volgens ANVR voldoet de bestreden website vlucht24.nl met boekingsmodule, die kan worden aangemerkt als een reclame-uiting in de zin van artikel II sub 3 van de Reclamecode voor Reisaanbiedingen (RR), niet aan de toepasselijke regelgeving. ANVR heeft tegen de website de volgende bezwaren.

 

1. Bij de als voorbeeld gekozen retourvlucht Amsterdam - Rome (met Lufthansa) met het door adverteerder aangevinkte tarief wordt in stap 3 van het boekingssysteem € 181,95 als prijs van de vlucht genoemd. In dit scherm staat de omboekingsservice FlexiFly van € 15,18 standaard aangevinkt. Dit bedrag is echter niet in de prijs van € 181,95 opgenomen. Het automatisch aanvinken van optionele toeslagen is in strijd met artikel 23 van EU Verordening 1008/2008 (Luchtvaartverordening) en met de RR.

 

2. In stap 4 van het boekingssysteem wordt vermeld dat de - automatisch aangevinkte - annuleringsverzekering inclusief is. Indien de consument de verzekering niet wil, dient hij die keuze aan te vinken en wordt een bedrag van - € 16,13 genoemd. Ook deze handelwijze is in strijd met artikel 23 van de Luchtvaartverordening en met de RR.

 

3. Aan het eind van het boekingsproces blijkt er een bedrag van € 21,70 aan toeslagen en reserveringskosten bovenop de geadverteerde prijs te komen. De consument is niet eerder op de mogelijkheid van toeslagen gewezen. Deze toeslag had in de eerste stap van de boeking moeten worden genoemd dan wel, indien het een voor elke boeking gelijk bedrag betreft, in de prijs moeten worden opgenomen. Het niet vermelden of niet in de prijs opnemen van onvermijdelijke toeslagen is in strijd met artikel 23 van de Luchtvaartverordening en met de RR.

 

4. Het uitzetten van de omboekingsservice FlexiFly en/of de als inclusief gepresenteerde annuleringsverzekering blijkt niet de in de laatste stap genoemde eindprijs te beïnvloeden. Dit betekent dat deze kosten, indien aangevinkt, separaat na de laatste stap in rekening worden gebracht en dat dus in de laatste stap een prijs wordt genoemd die niet de eindprijs is. Dit is misleidend.

 

5. Bij boeking van deze als voorbeeld gekozen retourvlucht Amsterdam - Rome kunnen creditcardkosten ten bedrage van € 7,50 worden vermeden indien wordt betaald met een kaart van American Express. Het blijkt echter niet voor alle vluchten mogelijk te zijn om creditcardkosten te vermijden. Zo wordt bijvoorbeeld voor een vlucht naar Rome met Easyjet voor alle type kaarten een bedrag van € 17,- aan creditcardkosten in rekening gebracht. Het niet opnemen van onvermijdelijke kosten in de prijs is in strijd met artikel 23 van de Luchtvaartverordening en met de RR.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Voor zover nodig voor de beslissing wordt op het verweer ingegaan in het oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. Adverteerder heeft aangevoerd dat artikel 23 van de Luchtvaartverordening en artikel IV sub 2 RR niet op haar van toepassing zijn, omdat adverteerder geen luchtvaartmaatschappij of aanbieder van vluchten is, maar (slechts) consumenten via haar website vlieg24.nl de mogelijkheid biedt vluchtprijzen met elkaar te vergelijken en een vlucht bij de betreffende luchtvaartmaatschappij te boeken. Op grond hiervan kan, aldus adverteerder, de bestreden website niet in strijd zijn met de Luchtvaartverordening en de RR. 

 

Dit verweer treft geen doel. Naar het oordeel van de Commissie moet de bestreden uiting worden aangemerkt als een reclame-uiting die is gericht op de Nederlandse markt betreffende reisdiensten. Op dergelijke uitingen is de RR van toepassing, zodat de Commissie de onderhavige uiting aan deze Code zal toetsen. De RR is gericht tot alle aanbieders, ongeacht of zij de aangeboden reisdiensten zelf uitvoeren. Daarbij wordt opgemerkt dat blijkens de Toelichting bij artikel IV sub 2 RR met dat artikel invulling wordt gegeven aan artikel 23 van de Luchtvaartverordening, welke verordening (blijkens overweging 16) onder meer tot doel heeft klanten in staat te stellen om de tarieven voor luchtdiensten van verschillende luchtvaartmaatschappijen daadwerkelijk te vergelijken.

 

2. De bestreden website met boekingsmodule betreft een uitnodiging tot aankoop. Ingevolge het bepaalde in artikel IV lid 1 RR zijn aan­bieders in hun uitnodigingen tot aankoop op dezelfde wijze als in reclame-uitingen conform artikel III lid 1 van die Code gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. Een uitnodi­ging tot aankoop moet voorts de informatie bevatten zoals vermeld in artikel 8.4 van de Neder­landse Reclame Code (NRC).

Het vorenstaande houdt in dat reisaanbieders hun prijzen, al of niet gespecificeerd, moeten publiceren inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten en dat als essentiële informatie de prijs inclusief belastingen moet worden verstrekt of, als de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend.

 

3. Gebleken is dat na het in het laatste scherm genoemde subtotaal (van in dit geval

€ 181,95) een bedrag van € 21,70 wegens “toeslagen en reserveringskosten” wordt toegevoegd om tot het bedrag “Totaal alle passagiers” te komen. Niet is gesteld of gebleken dat deze “toeslagen” - van welke post niet duidelijk is welke toeslagen dit betreft - niet tot de vaste onvermijdbare kosten moeten worden gerekend die eerder in het boekingsproces bekend zijn.

Met betrekking tot de reserveringskosten heeft adverteerder aangevoerd dat geen reserveringskosten in rekening worden gebracht indien tijdens het boekingsproces een bijkomende service of verzekering wordt gekozen en de hoogte van wel in rekening gebrachte reserveringskosten kan variëren al naar gelang de vliegmaatschappij en vluchtroute.

De Commissie heeft geconstateerd dat het bij de onderhavige vlucht niet mogelijk is een “extra service” te kiezen en dat het al dan niet kiezen voor een verzekering geen invloed heeft op het getoonde bedrag van “toeslagen en reserveringskosten”. Er is derhalve geen sprake van vermijdbare reserveringskosten. Gelet hierop dient het bedrag van de reserveringskosten reeds begrepen te zijn in de prijs die wordt getoond na het kiezen van de vlucht aan het begin van het boekingsproces, op het moment dat de hoogte van de reserveringskosten bekend is.  

 

Gelet op het vorenstaande heeft adverteerder met betrekking tot de post “toeslagen en reserveringskosten” gehandeld in strijd met het bepaalde in de artikelen III lid 1 en IV lid 1 RR in verbinding met artikel 8.4 onder c NRC.

 

4. Hetzelfde geldt voor het getoonde “Totaal alle passagiers”. Niet is weersproken dat het getoonde totaalbedrag niet wijzigt al naar gelang het aan- of uitvinken van de omboekingsservice FlexiFly ten bedrage van € 15,18 en/of de annuleringsverzekering van € 16,13. Het vóór de link “Boeking voltooien” als totaalprijs getoonde bedrag is derhalve niet de juiste eindprijs van de vlucht.

 

5. Krachtens artikel IV sub 2 RR geldt voor aanbieders van vluchten tevens dat facultatieve prijstoeslagen op duidelijke, transparante en ondubbelzinnige wijze aan het begin van elk boekingsproces worden medegedeeld en door de passagier op een “opt-in” basis moeten worden aanvaard. Vast is komen te staan dat in de boekingsmodule de omboekingsservice FlexiFly en de keuze voor een annuleringsverzekering standaard aangevinkt staan. Nu “opt-in” een actieve (instemmende) handeling vereist van de consument en nu niet gezegd kan worden dat het standaard aangevinkt staan van de annuleringsverzekering en de omboekingsservice als zodanig kan worden aangemerkt, is de uiting in strijd met  voornoemde bepaling.

 

 6. Nu in het geval van de vlucht met Lufthansa betaling via American Express zonder extra kosten tot de mogelijkheden behoort, betreffen de in deze uiting getoonde creditcardkosten bij betaling via Visa of Mastercard geen vaste onvermijdbare kosten die bij de prijs moeten zijn inbegrepen. Dit is anders in het geval van de vlucht met Easyjet, waarbij het verplicht is met een creditcard te betalen en voor alle kaartmogelijkheden een bedrag van € 17,- in rekening wordt gebracht. In dat geval betreffen de creditcardkosten wel vaste onvermijdelijke kosten die, zodra in het boekingsproces een keuze voor een vliegmaatschappij is gemaakt, in de prijs dienen te zijn inbegrepen. Nu dat in de onderhavige uiting (met betrekking tot

Easyjet) niet is gebeurd, is gehandeld in strijd met de artikelen III lid 1 en IV lid 1 RR.

 

7. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de bestreden uiting in strijd met de artikelen III sub 1 en IV sub 1 en 2 van de Reclamecode Reisaanbiedingen. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap