Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de beschrijving van (het gebruik van) colloïdaal zilver op adverteerders website www.denieuwedokters.nl, subpagina http://www.denieuwedokters.nl/colloidaalzilver.html.

 

Een print van de genoemde webpagina is in kopie aan deze uitspraak gehecht.

 

De klacht

 

Klaagster legt een monografie van de Natural Medicines Comprehensive Database betreffende colloïdaal zilver over. Uit de onder “Effectiveness” weergegeven conclusie blijkt dat er geen bewijs is voor de werkzaamheid van colloïdaal zilver. In de medische literatuur is niets te vinden over de werkzaamheid van colloïdaal zilver bij de in de uiting genoemde aandoeningen. De uiting is daarom misleidend.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de bestreden uiting wordt gesteld dat colloïdaal zilver “het Eérste Redmiddel bij Virussen, Bacteriën, Schimmels, Parasieten en Prionen” is en wordt een alfabetische opsomming gegeven van “virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen waartegen colloïdaal zilver vandaag gebruikt kan worden”. Deze (Engelstalige) lijst begint met “Anthrax Bacilli” (miltvuur) en “Appendicitis”(blindedarmontsteking) en eindigt met “Erysipelas” (wondroos) en “Eustachian (potency restored)”. Hierna volgt de tekst: “U leest in het gratis boek De Nieuwe Dokters het vervolg van deze lijst van virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen waartegen colloïdaal zilver vandaag gebruikt kan worden. Ook de recente bevindingen en Bronnen kunt u daar vinden.”

 

Van de bestreden uiting gaat naar het oordeel van de Commissie een onmiskenbaar wervende werking uit voor het gebruik van colloïdaal zilver. De uiting kan daarom (mede) worden aangemerkt als reclame voor colloïdaal zilver in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Nu de in de uiting geclaimde werking van colloïdaal zilver bij “virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen” door klaagster gemotiveerd is aangevochten, ligt het op de weg van adverteerder deze werking en daarmee de juistheid van de uiting aannemelijk te maken. Adverteerder heeft dit niet gedaan. Dit impliceert dat het ervoor moet worden gehouden dat de uiting onjuiste informatie bevat over de van het aangeprezen product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Omdat de gemiddelde consument door de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de bestreden uiting tevens misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Voorts handelt adverteerder - voor zover colloïdaal zilver mede wordt aangeprezen als een voor orale nuttiging (“inwendige toepassing”) door de mens bestemd middel - in strijd met artikel 20 lid 2 sub a van de Warenwet, nu moet worden geoordeeld dat in de bestreden uiting aan het product eigenschappen worden toegeschreven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziek­te van de mens, of dat op zodanige eigenschappen toespelingen worden gemaakt. De mededeling dat colloïdaal zilver “het eerste redmiddel bij virussen, bacteriën, schimmels, parasieten en prionen” is en de vermelding van ziekten op de lijst waarbij colloïdaal zilver kennelijk inwendig dient te worden toegepast, dienen te worden opgevat als verboden claims in de zin van artikel 20 lid 2 onder a van de Warenwet. Gelet hierop is de uiting in strijd met artikel 2 NRC.

 

De beslissing

 

Gelet op het vorenoverwoge acht de Commissie de bestreden reclame-uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 2 en 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap