Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft reclame-uitingen voor verschillende producten en diensten van adverteerder op

1.    De website http://www.hostnet.nl en

2.    In reclamebanners en advertenties in Google (https://www.google.com/search?q=.nl+domeinnaam.),

voor zover het betreft de vermelde prijzen exclusief omzetbelasting (BTW).

 

De klacht

 

De klacht luidt - samengevat - als volgt.

Op de website van adverteerder en in banners en advertenties op Google wordt geadverteerd met prijzen exclusief BTW. Op de website van adverteerder staat onderaan de pagina in kleine letters “Alle prijzen zijn exclusief 21% btw”. Volgens klager is deze werkwijze verboden.

 

Het verweer

 

Het verweer luidt – samengevat – als volgt.

Dat adverteerder in strijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) zou handelen door de prijzen in haar reclame-uitingen op de website exclusief BTW  te vermelden, is onjuist. In de ‘footer’ van de website en de bestelmodule staat dat alle prijzen exclusief BTW  zijn. Deze tekst is duidelijk zichtbaar. Met ‘alle prijzen’ wordt daadwerkelijk alle prijzen bedoeld, derhalve ook de prijzen in de reclame-uitingen van adverteerder.

De wijze waarop in de ‘footer’ de BTW wordt vermeld, is zeer gebruikelijk in de branche van adverteerder. Ten opzichte van andere partijen in de branche, is de vermelding van verweerder zelfs het meest prominent aanwezig.

Ook aan het eind van het bestelproces wordt in een overzicht duidelijk vermeld dat er BTW  in rekening wordt gebracht en welk bedrag dat is. Men heeft dan nog geen overeenkomst gesloten en kan daarmee nog steeds een geïnformeerd besluit nemen.

Met betrekking tot de door klager overgelegde zoekresultaten in Google, stelt adverteerder het volgende. In de lijst van zoekresultaten staan verschillende hosting-bedrijven. Geen van deze bedrijven vermeldt in de reclame-uitingen of de prijs inclusief of exclusief BTW is.

Voor zover wordt gedoeld op oneerlijke reclame zoals bedoeld in artikel 7 NRC, stelt adverteerder het volgende.

De personen die adverteerder bedient, zijn zakelijke afnemers dan wel particuliere afnemers waarvan kan worden gezegd dat zij meer dan gemiddeld geïnformeerde consumenten zijn. Dit type consument zal niet in zijn economische gedrag gestoord worden door de reclame-uitingen. Ook zal de reclame-uiting bij deze groep niet leiden tot een besluit over een transactie dat hij anders niet zou hebben genomen. Verder is tevens voldaan aan alle vereisten van artikel 8.4 sub a tot en met e NRC. Gelet hierop zijn de reclame-uitingen niet misleidend voor de gemiddelde consument. Ook is daarmee het economisch gedrag van de consument niet wezenlijk verstoord en kan dit ook niet worden verstoord.

Tot slot is klager blijkbaar zelf op de hoogte van de BTW vermeldingen op websites. Kennelijk is hij niet misleid door de reclame-uiting.

Gelet op het voorgaande stelt adverteerder zich op het standpunt dat de Nederlandse Reclame Code noch naar de letter, noch naar de geest ervan is overtreden. Adverteerder verzoekt de Commissie om de klacht ongegrond te verklaren.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1)  De Commissie stelt voorop dat het op grond van artikel 38 van de Wet op de Omzetbelas­ting 1968 de ondernemer verboden is aan anderen dan ondernemers en publiekrechtelijke lichamen goederen en diensten aan te bieden tegen prijzen met zodanige aanduidingen dat de omzetbelasting niet in de prijzen zou zijn begrepen. Dit verbod heeft een ruime strekking en omvat ook prijzen die in reclame-uitingen worden ge­noemd. De Commissie verwijst voorts naar ar­tikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code, waarin ten aanzien van de uitnodiging tot aan­koop, waarvan in het onderhavige geval sprake is, is bepaald dat prijzen “inclusief belas­tingen” dienen te worden genoemd.

 

2)  Vast staat dat de uitingen mede op parti­culieren zijn gericht. Om die reden had adverteerder daarin de prijs inclusief BTW die­nen te noemen. Nu ad­ver­teerder dit heeft nagelaten, voldoen de uitingen niet aan de eis van ar­tikel 2 NRC dat reclame in overeenstemming met de wet dient te zijn (in dit geval artikel 38 Wet op de Om­zetbe­lasting 1968). Dat onderin in de uitingen op de website van adverteerder staat dat de prijs exclusief BTW is, doet niet ter zake, immers neemt de strijdigheid met de wet niet weg. Om diezelfde reden doet niet ter zake dat de particulieren, op wie de uiting mede is gericht, meer dan gemiddeld geïnformeerde consumenten zouden zijn.

 

3)  Naar aanleiding van het beroep door adverteerder op het feit dat andere partijen in haar branche in vergelijkbare uitingen eveneens prijzen zonder BTW noemen, overweegt de Commissie dat blijkbaar sprake is van de situatie dat binnen de des­be­treffende branche een onjuiste opvatting bestaat omtrent de verplichtingen die bij de hier ge­noemde uitingen gelden. Dit kan echter niet tot het oordeel leiden dat sprake is van een toe­laatbare han­delspraktijk en evenmin afdoen aan het feit dat adverteerder op grond van het voorgaande dient te worden aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

De beslissing

 

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld, acht de Commissie de gewraakte reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap