a a a
 

Afhandeling van klachten in cijfers

januari - maart 2023

Hieronder vindt u de afhandeling van klachten in cijfers van het derde kwartaal van 2023 (juli – augustus – september 2023). De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

Elk kwartaal ontvangt de SRC weer veel klachten over reclame. De definitieve en volledige klachtencijfers zijn na afloop van elk kalenderjaar te vinden in het jaarverslag. In de nieuwsbrief worden de voorlopige cijfers per kwartaal gepresenteerd. Lang niet alle klachten worden voorgelegd aan de Reclame Code Commissie.

Een groot deel van de klachten is niet compleet of onduidelijk, en wordt om die reden niet in behandeling genomen. Of het is overduidelijk dat een klacht onvoldoende kans van slagen heeft, en dan wordt zo’n klacht door het secretariaat van de SRC zelf afgedaan (SAF).

Ook leidt een reclame-uiting soms tot meerdere vergelijkbare klachten. In dat geval wordt alleen de meest representatieve klacht in behandeling genomen, en ontvangen de klagers de uitspraak die is gedaan naar aanleiding van die klacht.

Van de klachten die in het derde kwartaal (juli t/m september 2023) wel in behandeling zijn genomen, is een deel door de voorzitter van de Reclame Code Commissie zelfstandig afgedaan (51), en een deel aan de voltallige Commissie voorgelegd (41).

Hieronder volgt een nadere toelichting bij de klachten die zijn voorgelegd aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie.

Voorzittersbeslissingen

In het derde kwartaal van dit jaar heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie 51 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of de klacht af te wijzen

 

De voorzitter heeft in 29 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn 4 klachten toegewezen zonder verdere aanbeveling, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken.

In 22 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 4 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder = dVAF).

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het derde kwartaal van 2023 in totaal 41 beslissingen.

In 21 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarvan is in 4 beslissingen de aanbeveling achterwege gelaten omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken.

In 18 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen. Verder heeft de Commissie in 1 dossier een tussenbeslissing genomen omdat gedurende de procedure bleek dat nadere schriftelijke informatie van de adverteerder nodig was. Ook is in 1 beslissing de klager niet-ontvankelijk in zijn klacht verklaard, omdat de klacht geen betrekking op reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code bleek te hebben.

Compliance

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat beslissingen van de (voorzitter van de) RCC en het CvB worden nageleefd. Daarom gaat de afdeling Compliance, een onafhankelijke afdeling binnen de SRC, bij een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC) na of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Zo wordt het effect van zelfregulering zichtbaar en kan SRC aantonen dat het adverterend bedrijfsleven de regels daadwerkelijk ondersteunt en bij overtreding de beslissing opvolgt.

Aan de adverteerder die naar aanleiding van een klacht een aanbeveling heeft gekregen om voortaan niet meer in strijd met de NRC reclame te maken, wordt een compliance formulier beschikbaar gesteld. Door invulling en ondertekening van dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de betreffende reclame-uiting intrekt of aanpast en dus gevolg geeft aan de uitspraak. Ook als een adverteerder op andere wijze heeft laten weten dat de (verspreiding van de) uiting is gestopt of aangepast, of als dit door middel van monitoring door de afdeling Compliance of medewerking van het gebruikte medium kan worden vastgesteld, kan hij als compliant worden aangemerkt. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt lag in 2022 op 95%. De adverteerders die dit niet doen en dus als non-compliant zijn aangemerkt, vindt u hier.

Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Cijfers voorgaande kwartalen en jaren kunt u terugvinden in de:

jaarverslagen.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC