a a a
 

Compliance

Better safe than sorry

 

De Stichting Reclame Code (SRC) vindt het belangrijk dat beslissingen van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en de beslissingen van het College van Beroep worden nageleefd. Daarom gaat de afdeling Compliance, een onafhankelijke afdeling binnen de SRC, bij een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC) na of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Zo wordt het effect van zelfregulering zichtbaar en kan de SRC aantonen dat het adverterend bedrijfsleven de regels daadwerkelijk ondersteunt en bij overtreding de beslissing opvolgt.

Compliance fomulier

Na een aanbeveling wordt aan de adverteerder een compliance formulier* beschikbaar gesteld met het verzoek dit getekend te retourneren.
Door invulling en ondertekening van dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de betreffende reclame-uiting intrekt dan wel aanpast en dus gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (dan wel het College van Beroep).

* = Wanneer de adverteerder in zijn verweerschrift aangeeft dat hij reeds passende maatregelen heeft getroffen, en een aanbeveling achterwege wordt gelaten, wordt geen formulier toegestuurd en wordt het dossier als compliant gesloten.

Wanneer compliant?

Een adverteerder wordt als compliant aangemerkt als hij het compliance formulier retourneert dan wel als hij op andere wijze heeft laten weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast. Ook kan de afdeling Compliance feitelijk vaststellen dat sprake is van compliance, bijvoorbeeld als de website waarop de overtreding was begaan, niet meer bestaat.

Er wordt niet beoordeeld of de aangepaste uiting conform de Nederlandse Reclame Code is. Uitsluitend de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (dan wel het College van Beroep) kan na een nieuwe klacht oordelen over de vraag of de aangepaste uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.

Compliance kan ook worden bereikt via de medewerking van de aangesloten media (door het niet meer uitzenden of plaatsen van de uiting).

Een adverteerder die jaarlijks een verzoek voor de SRC-bijdrage ontvangt en deze heeft voldaan, kan tegen betaling een vrijblijvend Copy Advies aanvragen. Zie voor de voorwaarden: www.checksrc.nl/copy_advies.

Vanaf 1 januari 2016 wordt bij de op deze website gepubliceerde uitspraken aangegeven of de adverteerder compliant is en er gevolg is gegeven aan de aanbeveling van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep.

 

Wanneer non-compliant?

Als een adverteerder niet reageert en ook niet op andere wijze is geconstateerd dat de uiting is aangepast dan wel ingetrokken, wordt het dossier op de ‘Non-Compliant’-lijst gepubliceerd.

Daarmee komt het onder meer onder de aandacht van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Een adverteerder kan – gedurende een kalenderjaar – een registratie onder “Non-Compliant” ongedaan laten maken door contact op te nemen met de afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij alsnog gevolg geeft aan de aanbeveling van de Reclame Code Commissie.

Elk jaar wordt er een hoge mate van compliance bereikt: ruim 96% van de adverteerders geeft gevolg aan de aanbeveling door de betreffende reclame-uiting aan te passen of in te trekken. Compliance kan ook worden bereikt via de medewerking van aangesloten media.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC