a a a
 

FAQ

Meest gestelde vragen & antwoorden

De Stichting Reclame Code (SRC) bevordert al decennia verantwoord reclame maken om de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.
Dit doet zij op 2 manieren:

 Door het aanbieden van diensten aan het adverterend bedrijfsleven bij het maken van verantwoorde reclame, in de vorm van training, voorlichting en copy-advies.

Door het faciliteren van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de Reclame Code Commissie (RCC).
– De regels waaraan verantwoorde reclame moet voldoen liggen vast in de NRC.
– De RCC beoordeelt klachten aan de hand van de code en stelt vast of de regels zijn overtreden.
Het College van Beroep (CvB) behandelt beroepschriften tegen beslissingen van de RCC.

Ook op internationaal niveau bevordert de SRC verantwoorde reclame via:
European Advertising Standards Alliance (EASA) 
International Council for Ad Self-regulation (ICAS)
en in samenwerking met de International Chamber of Commerce (ICC).

De Nederlandse Reclame Code (NRC) is een set regels, opgesteld door het adverterend bedrijfsleven, waaraan verantwoorde reclame moet voldoen.

De NRC bestaat uit een Algemeen Deel en Bijzondere Reclamecodes. In het Algemene Deel staan de regels waaraan alle reclame-uitingen moeten voldoen. Hierin wordt onder meer bepaald dat reclame niet misleidend en niet in strijd met de waarheid mag zijn. Ook subjectieve normen zijn in dit gedeelte opgenomen. Zo mag reclame niet nodeloos kwetsen en niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Naast de regels uit het Algemene Deel kunnen Bijzondere Reclamecodes gelden voor specifieke producten en diensten. Zie hier een overzicht.

De Reclame Code Commissie behandelt klachten over reclame.

Dit betreft alle soorten reclame, via alle media (tv, radio, print, online, buitenreclame etc.)

Dien hier een klacht in.

Via het klachtenformulier.

Mocht het indienen van een klacht via de website niet mogelijk zijn, dan kan een klacht ook per post ingediend worden.
Klik hier om te lezen welke informatie u dient aan te leveren indien u de klacht per post indient.

U kunt uw klacht sturen naar:
Stichting Reclame Code, Postbus 75684, 1070 AR Amsterdam.

Klachten die op een andere manier worden aangeboden (bijv. telefonisch) worden NIET in behandeling genomen.

Als u uw klacht met het online klachtenformulier of per post heeft ingediend, ontvangt u altijd bericht van ons, veelal binnen ca. twee weken. Mocht u geen bericht ontvangen, dan is er iets misgegaan bij het indienen van de klacht. Neemt u dan telefonisch contact op via 020 3013397.

Nee, de Reclame Code Commissie (RCC) toetst reclame niet vooraf. Er is dus geen goedkeuring of filtering vooraf. De (voorzitter van de) RCC beoordeelt reclame pas als er een klacht over binnenkomt.

Wel voert de onafhankelijke afdeling Compliance van de Stichting Reclame Code (SRC), op verzoek van een branche of organisatie, monitoringsprojecten uit. Als een brancheorganisatie wil weten of haar leden zich wel houden aan de afgesproken regels, kan de SRC een monitoring uitvoeren, en bijvoorbeeld reclame-uitingen in verschillende media gedurende een bepaalde periode screenen.

Er zijn momenteel geen stageplaatsen beschikbaar bij de Stichting Reclame Code.

De SRC wordt gefinancierd door het adverterend bedrijfsleven. Er is gekozen voor een financieringssysteem waarin de adverteerder (als eerste in de keten adverteerder -> reclamebureau -> media) de zelfregulering financiert.

De financiering van de SRC is gebaseerd op een omslagstelsel, waarbij adverteerders 0,025% van hun bruto mediabestedingen ( vanaf € 1 miljoen, opgesteld door Nielsen) afdragen aan de SRC.

Kijk voor meer informatie op www.reclamecode.nl/srcbijdrage

Op deze website is veel informatie te vinden over de Stichting Reclame Code, de Reclame Code Commissie en de Nederlandse Reclame Code. In onze uitsprakendatabase kun je op trefwoord uitspraken van tot 5 jaar terug zoeken. In (oude) jaarverslagen is ook veel informatie terug te vinden, met name cijfers over de klachten(afhandeling).

Mocht jouw vraag hier niet beantwoord worden, dan kun je deze mailen naar de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl.

Het indienen van een klacht is voor consumenten, in principe, kosteloos. Aan het indienen van een klacht door personen in het kader van een beroep of bedrijf zijn kosten verbonden.

Bij de Stichting Reclame Code werken 14 werknemers. Kijk hier voor een overzicht.

Er zijn momenteel geen vacatures of stageplaatsen.

Ja, dat kan. De SRC heeft daar een speciale procedure voor, omdat zij lid is van de European Advertising Standards Alliance (EASA).

Klachten tegen grensoverschrijdende reclame-uitingen worden behandeld  door de organisatie in het land waarin de reclame-uiting is geopenbaard, tenzij het gaat over reclame via internet, e-mail of direct marketing. Dan wordt de klacht behandeld door de organisatie in het land waar de adverteerder is gevestigd.

Als een klacht uit Nederland door een buitenlandse organisatie wordt behandeld, worden de EASA en de SRC op de hoogte gehouden van het vervolg van het dossier en kunnen zij tussenkomen om eventuele taalproblemen te overbruggen.

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief (rechts onderaan deze pagina) van de Stichting Reclame Code. U leest dan ieder kwartaal over het laatste nieuws, de meest opmerkelijke zaken en de statistieken over de klachtenbehandeling.

U kunt de Stichting Reclame Code ook volgen via social media:
Twitter
Facebook
LinkedIn

Wilt u als adverteerder of communicatieadviesbureau weten of uw (voorgenomen) reclame-uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code (NRC), dan kunt u om Copy Advies vragen.

Copy Advies is praktisch van aard, geeft aan waar eventuele risico’s zitten en wordt gebaseerd op de regels uit de NRC en de beslissingen van de Reclame Code Commissie (RCC) en het College van Beroep (CvB).

Het advies is vertrouwelijk en vrijblijvend. De adverteerder kan het advies naast zich neerleggen. Alleen adverteerders die jaarlijks een financieel bijdrageverzoek van de Stichting Reclame Code ontvangen en de bijdrage van het lopende kalenderjaar hebben betaald, komen in aanmerking voor deze dienst. Het (basis)tarief voor een advies is €500,- (exclusief btw) per concept reclame-uiting/campagne. Bij het in behandeling nemen van het verzoek wordt aangegeven of het basistarief volstaat. Mocht dit niet het geval zijn, dan wordt een vrijblijvende offerte opgesteld.

Let op! Het advies vrijwaart de adverteerder niet van een andersluidende beslissing van de RCC en/of het CvB. Ook al is een reclame opgesteld aan de hand van een door de afdeling Copy Advies gegeven advies, dan kan de Commissie en/of het College te allen tijde die reclame in strijd met de NRC oordelen bij een klacht- of beroepsprocedure.

Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Verspreid over het jaar organiseert de Stichting Reclame Code een serie trainingen over hoe de Nederlandse Reclame Code in de praktijk kan worden gebracht. Kijk hier voor meer informatie en de agenda.

Training-op-maat: Het is ook mogelijk om een trainingsbijeenkomst-op-maat in uw (branche)organisatie/ bedrijf te organiseren. Heeft u hier voor belangstelling, neemt u dan contact op met Fiona Vening, compliance@reclamecode.nl.

Dat kan, u kunt zich aanmelden voor de Training- en adviesnieuwsbrief door een mail te sturen naar communicatie@reclamecode.nl. De nieuwsbrief ontvangt u ongeveer 3 keer per jaar.

U kunt de Stichting Reclame Code ook volgen via social media:
Twitter 
Facebook
LinkedIn

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl of tel. nr.: 020-3013391.

Veel antwoorden op algemene vragen staan beschreven in deze FAQ-sectie.
Uitspraken vindt u in de uitsprakendatabase.
De regels van de Nederlandse Reclame Code vindt u hier.

Let wel dat de afdeling Communicatie geen klachten behandelt en ook geen antwoord geeft op de vraag of een reclame-uiting al dan niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code. Dit oordeel is voorbehouden aan de Reclame Code Commissie (n.a.v. een klacht).

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl of telefoon: 020-3013391.

De afdeling communicatie kan niet inhoudelijk ingaan op uitspraken/dossiers.

De uitspraken zijn, zodra deze onherroepelijk zijn, te raadplegen via de website, en moeten voor zich spreken.

Dat kan, de zittingen van de Reclame Code Commissie zijn openbaar. Wel dient u zich tijdig aan te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Communicatie via communicatie@reclamecode.nl, of tel. Nr.: 020-3013391.

NB Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. U kunt slechts als toehoorder aanwezig zijn. U heeft geen spreekrecht tijdens de zitting en u mag geen beeld- en/of geluidsopnamen maken. Na de hoorzitting zal de Reclame Code Commissie zich intern beraden over de zaak om tot een beslissing te komen. Dit deel is niet openbaar.

U kunt een e-mail sturen naar communicatie@reclamecode.nl met dit verzoek. Graag in deze mail uw naam vermelden en de media waar u voor werkt.

De afdeling communicatie laat u vervolgens in een reactie per mail weten of u in het persbestand wordt opgenomen.

Vanaf de datum van de zitting van de Reclame Code Commissie volgt er in het algemeen binnen 4 weken een uitspraak.

Deze wordt dan alleen naar de betrokken partijen gestuurd.

Hierna (datum van uitspraak) geldt een beroepstermijn van twee weken. Indien niet in beroep wordt gegaan, wordt de uitspraak gepubliceerd en kan deze worden geraadpleegd via de website.

Indien wel in beroep wordt gegaan, volgt eerst deze beroepsprocedure. Hier wordt niet over gecommuniceerd op de website.

Indien de Reclame Code Commissie nog niet heeft vastgesteld of een reclame in strijd is met de Nederlandse Reclame Code, kunt u een klacht indienen en daarmee het oordeel van de Commissie vragen.

Indien de Reclame Code Commissie heeft geoordeeld dat een reclame-uiting in strijd is met de regels van de Nederlandse Reclame Code, dan volgt over het algemeen een aanbeveling om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. 96-97% van alle adverteerders volgt dit advies op. Bij grove overtreding/misleiding of n.a.v. een grote hoeveelheid klachten kan door de RCC worden besloten om een Alert uit te sturen- cq om de overtreding bekend te maken aan een groot publiek.

De overige 3-4% komt op de non-compliant-lijst te staan. In geval van non-compliance wordt tevens melding gedaan bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Als wettelijk toezichthouder kunnen zij, indien zij hiertoe aanleiding zien, boetes opleggen.

Tegen beslissingen van de voorzitter van de Reclame Code Commissie en de voltallige Commissie staat de mogelijkheid open om respectievelijk bezwaar of beroep aan te tekenen. Dit kan binnen 14 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke beslissing en staat alleen open voor de klager en de adverteerder in het betreffende dossier. Zie voor de mogelijkheden van bezwaar het Reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep 2018.

Ja, de Reclame Code Commissie is een onafhankelijk klachtenorgaan dat bestaat uit 5 leden:

  • een lid, voorgedragen door de kolom Adverteerders die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code
  • een lid, voorgedragen door de kolom Channel die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code
  • een lid, voorgedragen door de kolom Creatie die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code
  • een lid, voorgedragen door de kolom Consument & Maatschappij die conform artikel 10 lid 1 van de statuten deelneemt in de Stichting Reclame Code, en
  • een lid, de voorzitter benoemd door het bestuur SRC.

Alle leden handelen zonder last of ruggespraak  van de organisatie die hen hebben voorgedragen (zie artikel 3 van het Reglement Reclame Code Commissie en College van Beroep 2018).

Alle leden voldoen aan een door het bestuur van de Stichting Reclame Code vastgesteld profiel inclusief gedragscode.

Hier vindt u meer informatie over de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Ja, de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC) gelden voor iedereen die reclame maakt. Bekijk hier de definitie van reclame. Ook gelden de regels voor alle soorten media. Dus of je nu reclame verspreidt via een folder, advertentie, radio, tv, YouTube, Facebook of andere social media; de regels gelden voor iedereen die reclame maakt, via alle soorten media.

Bovendien zijn er sinds 2014 speciale regels voor reclame maken via social media. Deze staan in de Reclame Code Social Media. De code is o.a. een uitwerking (van artikel 11) van het algemene deel van de NRC dat bepaalt dat reclame duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd.

Ja, voor reclame gericht op kinderen geldt, naast het algemeen deel van de Nederlandse Reclame Code, de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Deze regels gelden voor reclame voor alle soorten producten en diensten, dus ook voor reclame via sociale media. Kijk hier voor een overzicht van de belangrijkste regels.