a a a
 

Media-instellingen

Aansluiting bij de SRC op basis van de Mediawet

Bent u een media-instelling en verzorgt u reclame- en/of telewinkelboodschappen, of bent u van plan dit te gaan doen? Dan bent u op basis van de Mediawet verplicht om u aan te sluiten bij de Stichting Reclame Code (SRC) en de Nederlandse Reclame Code na te leven. Hieronder leest u hierover meer.

De aansluitingsplicht geldt voor aanbieders van radio-omroep en audiovisuele mediadiensten en m.i.v. 1 juli 2022 ook voor een groep grote influencers (zie Aansluiting video-uploaders op basis van de Mediawet).

Een audiovisuele mediadienst kan lineair òf non-lineair worden aangeboden:

  • lineaire diensten: traditionele televisie-, internet- en mobiele telefoniediensten waartoe de kijkers passief toegang krijgen.
  • non-lineaire diensten: televisie-op-aanvraag (on demand) waarbij de kijkers kiezen wat ze willen zien (bijvoorbeeld video-op-aanvraag)

Aansluiting wordt aangetoond door een schriftelijke verklaring van de Stichting Reclame Code aan het Commissariaat voor de Media te overleggen.

 

Voorwaarden

Onder welke voorwaarden kunt u zich aansluiten bij de Stichting Reclame Code?

In de brochure ‘Media-instellingen en verantwoorde reclame’ leest u meer over de aansluitingsplicht op basis van de Mediawet.

Aansluiting betekent o.a. dat bovengenoemde media-instellingen:

  • de werkwijze van de Reclame Code Commissie (RCC) en/of het College van Beroep (CvB) onderschrijven.
  • zich verplichten een reclame-uiting (ingevolge de definitie van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code) waarover de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep een aanbeveling heeft gedaan, niet meer te uiten.
  • de praktische aanwijzingen opvolgen wat betreft het bewaren van uitgezonden reclameboodschappen inclusief de uitzendschema’s en het beschikbaar stellen van uitingen waarover bij de RCC klachten worden ingediend.
  • een Eigen Verklaring m.b.t. de aansluitingsplicht op basis van artikel 3.6 Mediawet volledig invullen, ondertekenen en retourneren aan de SRC.
  • een financiële bijdrage aan de Stichting Reclame Code leveren.

Voor lineaire diensten wordt de staffel gehanteerd die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is vastgesteld, met dien verstande dat 40% van de in de staffel gehanteerde tarieven aan de SRC dient te worden betaald voor binnenlands bereik en 10% van de in de staffel gehanteerde tarieven aan de SRC voor buitenlandsbereik. De door het ministerie vastgestelde regeling houdt rekening met de aard en de marktpositie van de lineaire mediadiensten.

Voor mediadiensten-op-aanvraag (on demand)/omroepdiensten die uitsluitend gebruik maken van open internet + influencers die volgens de criteria van het Commissariaat voor de Media worden aangemerkt als commerciële mediadienst op aanvraag (CMOA) geldt een jaarlijkse bijdrage van € 96,64 per dienst.

Tarieven 2024

(Klik op bovenstaande link voor de Tarievenlijst 2024)

De factuur en het afschrift van betaling van het betreffende kalenderjaar kunt u als bewijs van aansluiting bij de SRC beschouwen.

Samenvattend:

Mocht uw organisatie reclameboodschappen uitzenden/uiten of voornemens zijn reclame-uitingen te gaan uitzenden/uiten en u ben nog niet aangesloten bij de SRC?  Dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het bureau van SRC: finance@reclamecode.nl  of 020 – 6960019.

Video-uploaders
Influencers (video-uploaders) die volgens de criteria van het Commissariaat voor de Media worden aangemerkt als commerciële mediadienst op aanvraag (CMOA), kunnen zich bij de SRC aansluiten door het invullen van dit formulier. Zie ook: Informatie voor video-uploaders – Stichting Reclame Code.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC