a a a
 

Financiering

Het adverterend bedrijfsleven betaalt
Financiering

De SRC wordt gefinancierd door het adverterend bedrijfsleven. Er is gekozen voor een financieringssysteem waarin de adverteerder (als eerste in de keten adverteerder -> communicatie adviesbureau -> media) de zelfregulering financiert.

De financiering van de SRC is gebaseerd op een omslagstelsel, waarbij adverteerders 0,025% van hun bruto mediabestedingen (vanaf € 1 miljoen, opgesteld door Nielsen) afdragen aan de SRC.

Aan adverteerders met een bruto mediabesteding van € 1 miljoen of meer per jaar wordt jaarlijks deze financiële bijdrage gevraagd. In het 1ste kwartaal van ieder kalenderjaar ontvangen de betreffende adverteerders een bijdragefactuur. Zij worden verzocht binnen 14 dagen deze bijdrage aan SRC te voldoen.

Grondslag SRC-Bijdrage

Alle adverteerders met een totale jaarlijkse bruto mediabesteding van € 1 miljoen of meer ontvangen een betalingsverzoek*.

De SRC-bijdrage is gebaseerd op de bruto mediabestedingen van het voorafgaand kalenderjaar  die jaarlijks door Nielsen worden opgesteld. (de bijdrage voor 2018 is gebaseerd op de bestedingen van 2017).

De Stichting Reclame Code (SRC) vraagt deze adverteerders om 0,025% van hun jaarlijkse bruto mediabestedingen af te dragen aan SRC (€ 250 per € 1 miljoen bruto mediabesteding).

Wanneer er sprake is van een holding c.q. concern worden de bruto mediabestedingen van alle ondernemingen behorende tot de holding c.q. het concern bij elkaar opgeteld. Van dat totaal wordt de bijdrage bepaald aan de hand van het eerder genoemde percentage van 0,025%. De jaarlijkse bijdrage is maximaal € 30.000 per concern c.q. holding.

U kunt uw financiële bijdrage voldoen door het door ons gevraagde bedrag over te maken op ons rekeningnummer:

Rabobank NL68 RABO 01687.09.767 te Amsterdam
t.n.v.: Stichting Reclame Code
o.v.v.: SRC financiële bijdrage 2018

Waarom betaalt u als adverteerder?

Reclame is een onmisbaar marketinginstrument. De mogelijkheden die u als adverteerder hebt voor uw commerciële communicatie zijn groot, en blijven groot als dit op een verantwoorde wijze geschiedt. De Stichting Reclame Code bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

Het adverterend bedrijfsleven, dat is vertegenwoordigd in de Stichting Reclame Code door diverse (branche)organisaties, geeft graag zelf aan wanneer en welke grenzen zij bij reclame maken hanteert. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.
SRC bewaakt als het ware de speelruimte voor het maken van reclame. Zelfregulering helpt wettelijke reclameverboden voorkomen en is hét instrument om optimale vrijheid bij het maken van reclame te behouden.

Bijdrage aan de SRC gebaseerd op artikel 19 Nederlandse Reclame Code

Alle adverteerders met een totale bruto mediabesteding van € 1 miljoen per jaar of meer ontvangen jaarlijks een betalingsverzoek.
Om ervoor te zorgen dat de SRC haar werk kan blijven doen, is de financiële bijdrage opgenomen in artikel 19 van de NRC. SRC kan daardoor de namen van eventueel niet bijdragende adverteerders publiceren en media-exploitanten vragen reclame-uitingen van niet bijdragende adverteerders (tijdelijk) te weren.

 

Extra dienstverlening voor adverteerders die financieel bijdragen 

Profiteren van de voordelen van een zelfreguleringssysteem:
– de mogelijkheid (via hun brancheorganisaties) zelf regels voor verantwoord reclame maken op te stellen;
– deskundige beoordeling van klachten over reclame (door professionals, consumentenvertegenwoordigers en onafhankelijke voorzitters werkzaam in de rechterlijke macht);
– een kostenbesparende klachtenprocedure:
– en bovenal het behoud van vrijheid om reclame te maken.

Toegang tot copy advies (onder bepaalde voorwaarden en tegen geringe bijbetaling) over (nog niet geopenbaarde) reclame-uitingen.

Korting op procedurekosten voor geschillen bij de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) en/of  het College van Beroep (CvB).

Gratis toegang tot een pan-Europees netwerk voor copy advies met betrekking tot grensoverschrijdende campagnes.

Maatregelen bij negeren van het bijdrageverzoek 

Artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) luidt:
Een organisatie of instelling die reclame maakt dient op verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie een geldig bewijs van betaling van een door de Stichting Reclame Code per jaar vastgestelde financiële bijdrage over te leggen.

Betalingsverzoek voor SRC-bijdrage
Jaarlijks stelt de Stichting Reclame Code (SRC) vast aan welke adverteerders een SRC-bijdrage wordt gevraagd. In het 1ste kwartaal van ieder worden de betreffende adverteerders schriftelijk in kennis gesteld van de hoogte van de financiële bijdrage met het verzoek dit binnen 14 dagen na ontvangst te betalen.

Niet bijdragen? Voorzittersaanbeveling / Vermelding naam adverteerder op zogenaamde “Blacklist”
Wanneer een adverteerder niet betaalt binnen de gevraagde termijn, stelt de Voorzitter van de Reclame Code Commissie vast dat de betreffende adverteerder artikel 19 van de NRC overtreedt. De betreffende adverteerder wordt hier door middel van een Voorzittersbeslissing (VT) schriftelijk op de hoogte gesteld. Wanneer de adverteerder niet reageert op deze voorzittersbeslissing dan kan – na het verstrijken van de bezwaartermijn van 14 dagen – de naam van adverteerder direct worden opgenomen op de zogenaamde Blacklist.

Aanhoudend niet bijdragen? Weigering door de media van aangeboden reclame
Als een adverteerder ondanks herhaalde verzoeken en ondanks vermelding van zijn naam op de Blacklist niet ingaat op het verzoek om zijn SRC-bijdrage te voldoen, zal aan de SRC Media Commissie worden gevraagd te bewerkstelligen dat media-exploitanten reclame-uitingen van deze adverteerders (tijdelijk) weren.

Blacklist

Bedrijven die na een verzoek daartoe niet financieel bijdragen, voldoen niet aan artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code. De betreffende bedrijven kunnen worden vermeld op deze pagina.

Tot op heden zijn er geen namen opgenomen op de Blacklist.

In de praktijk blijkt dat de overgrote meerderheid van de aangeschreven adverteerders hun bijdragen voldoen. Met adverteerders die (nog) niet betalen is/gaat de SRC in gesprek of hebben aan de SRC een nadere toelichting gevraagd over de totstandkoming van het gevraagde bedrag.

Jaarcijfers 2017

Jaarcijfers 2017

Toelichting
* Afname van de diverse baten o.a. door minder aangesloten media-instellingen en lagere rente-inkomsten.
** Toename van de personeelskosten door het uitbreiden van de bezetting en het tijdig inspelen op vervanging gepensioneerde medewerkster.
*** Toename van de algemene kosten: o.a. in verband met reorganisatie.
**** Afname van de kosten voor communicatie & PR doordat de reorganisatie nog niet was afgerond.

Betrokken partijen

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code:

 1. Bond van Adverteerders (BvA)
 2. Federatie Nederlandse Levenmiddelen Industrie (FNLI)
 3. Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB)
 4. Nederlandse Vereniging “Rijwiel- en Automobielindustrie” (RAI)
 5. Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)
 6. Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
 7. Keuringsraad KOAG/KAG
 8. Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
 9. Vereniging Nederlandse Sigaretten & Kerftabak fabrikanten (VSK)
 10. Platform voor kansspelen die worden aangeboden door vergunningshouders ingevolge de wet op de kansspelen
 11. NDP Nieuwsmedia
 12. Magazine Media Associatie (MMA)
 13. Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
 14. Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO)
 15. Stichting Ether Reclame (STER)
 16. Screenforce
 17. Mail DB
 18. Stichting Postfilter 
 19. Stichting Gedragscode Mobiele Diensten
 20. De Klantenservice Federatie (KSF)
 21. Vereniging van Communicatieadviesbureaus (VEA)
 22. Consumentenbond
 23. ANWB Vereniging
 24. Vereniging Eigen Huis

Contact

Mocht u een vraag hebben over de SRC-bijdrage die niet wordt beantwoord op deze website, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Finance:

Stichting Reclame Code
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Telefoon: 020 – 301 33 92
Email: finance@reclamecode.nl

Ons rekeningnummer:
Rabobank NL68 RABO 01687.09.767 te Amsterdam
t.n.v.: Stichting Reclame Code
o.v.v.: SRC financiële bijdrage 2018

KvK 41197814

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC