a a a
 

Financiering

Het adverterend bedrijfsleven betaalt

De Stichting Reclame Code. Zodat je kunt vertrouwen op de Nederlandse reclame.

 

De Stichting Reclame Code (SRC) is al sinds 1963 dé instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

De SRC kan haar werk alleen doen met behulp van de financiering van het adverterend bedrijfsleven.

Alle adverteerders met een totale jaarlijkse bruto mediabesteding van € 1 miljoen of meer ontvangen een betalingsverzoek*.

Hoe wordt de hoogte van de SRC-bijdrage bepaald?

Alle adverteerders ontvangen in april/mei een factuur voor een bedrag van 0,025% van hun bruto mediabestedingen van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is € 250,- per € 1 miljoen aan bruto mediabestedingen. De jaarlijkse bijdrage is gebaseerd op de bestedingen van het voorgaande jaar, zoals opgesteld door Nielsen.

Waarom rekenen we met bruto mediabestedingen?

Nielsen meet de mediabestedingen om een beeld te geven van de ontwikkelingen van de advertentiemarkt in Nederland. De mediabestedingen worden door Nielsen in bruto cijfers geregistreerd.  Dit is gebaseerd op de tariefkaarten van de uitgevers. Kortingen, barterdeals en andere individuele prijsafspraken zijn buiten beschouwing gelaten.

Kijk hier voor een toelichting: bruto en netto mediabestedingen door Nielsen.

Uw bruto- vs. Netto mediabestedingen

De SRC-bijdrage is gebaseerd op de bruto mediabestedingen, omdat:

– zo een eerlijke, evenredige bijdrage per adverteerder kan worden gevraagd, naar rato van de zichtbaarheid in de media;
– de netto mediabestedingen niet (per individuele adverteerder) door Nielsen worden geregistreerd.

Wij realiseren ons dat de netto mediabestedingen aanzienlijk lager liggen dan de bruto bedragen waarop uw bijdrage is gebaseerd. Deze berekening van de hoogte van de SRC-bijdrage per adverteerder leidt tot een zo eerlijke mogelijke verdeling van de totale kosten, naar rato van de totale bestedingen.

Nadere informatie over het werk van de SRC, onze dienstverlening, de Nederlandse Reclame Code en onze jaarverslagen vindt u op deze website.

*Wanneer er sprake is van een holding c.q. concern worden de bruto mediabestedingen van alle ondernemingen behorende tot de holding c.q. het concern bij elkaar opgeteld.

Waarom betaalt u als adverteerder?

Reclame is een onmisbaar marketinginstrument. De mogelijkheden die u als adverteerder hebt voor uw commerciële communicatie zijn groot, en blijven groot als dit op een verantwoorde wijze geschiedt. De Stichting Reclame Code bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

Het adverterend bedrijfsleven, dat is vertegenwoordigd in de Stichting Reclame Code door diverse (branche)organisaties, geeft graag zelf aan wanneer en welke grenzen zij bij reclame maken hanteert. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.
SRC bewaakt als het ware de speelruimte voor het maken van reclame. Zelfregulering helpt wettelijke reclameverboden voorkomen en is hét instrument om optimale vrijheid bij het maken van reclame te behouden.

Dankzij ieders bijdrage zorgen wij samen voor vertrouwen in de Nederlandse reclame.

Bijdrage aan de SRC gebaseerd op artikel 19 Nederlandse Reclame Code

Alle adverteerders met een totale bruto mediabesteding van € 1 miljoen per jaar of meer ontvangen jaarlijks een betalingsverzoek.
Om ervoor te zorgen dat de SRC haar werk kan blijven doen, is de financiële bijdrage opgenomen in artikel 19 van de NRC.

Artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) luidt:
Een organisatie of instelling die reclame maakt dient op verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie een geldig bewijs van betaling van een door de Stichting Reclame Code per jaar vastgestelde financiële bijdrage over te leggen.

Betalingsverzoek voor SRC-bijdrage
Jaarlijks stelt de Stichting Reclame Code (SRC) vast aan welke adverteerders een SRC-bijdrage wordt gevraagd. In het 1ste kwartaal van ieder kalenderjaar worden de betreffende adverteerders schriftelijk in kennis gesteld van de hoogte van de financiële bijdrage met het verzoek dit binnen 14 dagen na ontvangst te betalen.

Extra dienstverlening voor adverteerders die financieel bijdragen 

Profiteren van de voordelen van een zelfreguleringssysteem:
– de mogelijkheid (via hun brancheorganisaties) zelf regels voor verantwoord reclame maken op te stellen;
– deskundige beoordeling van klachten over reclame (door professionals, consumentenvertegenwoordigers en onafhankelijke voorzitters werkzaam in de rechterlijke macht);
– een kostenbesparende klachtenprocedure:
– en bovenal het behoud van vrijheid om reclame te maken.

Toegang tot copy advies (onder bepaalde voorwaarden en tegen geringe bijbetaling) over (nog niet geopenbaarde) reclame-uitingen.

Korting op procedurekosten voor geschillen bij de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) en/of  het College van Beroep (CvB).

 

Betrokken partijen

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code:

ADVERTEERDERS
Bond van Adverteerders (BvA)
Federatie Nederlandse Levenmiddelen Industrie (FNLI)
Nederlandse Vereniging “Rijwiel- en Automobielindustrie” (RAI)
Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)
Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
Keuringsraad KOAG/KAG
Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
Platform voor kansspelen die worden aangeboden door vergunningshouders ingevolge de wet op de kansspelen
Nederlandse Brouwers
Goede Doelen Nederland
VNLOK
NOGA

CHANNEL
NDP Nieuwsmedia
Magazine Media Associatie (MMA)
Data Driven Marketing Association (DDMA)
VIA Nederland*
Thuiswinkel.org
Stichting Ether Reclame (STER)
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
Screenforce
Mail DB
Stichting Postfilter 
Stichting Gedragscode Mobiele Diensten
De Klantenservice Federatie (KSF)
Audify
Outreach

CREATIE
VIA Nederland*
Platform Media-adviesbureaus (PMA)

CONSUMENT & MAATSCHAPPIJ
Vereniging Eigen Huis
NIBUD

* Van VIA Nederland zijn de online media vertegenwoordigd in de kolom Channel. De creatieve adviesbureaus zijn vertegenwoordigd in de kolom Creatie.

Contact

Mocht u een vraag hebben over de SRC-bijdrage die niet wordt beantwoord op deze website, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Finance:

Stichting Reclame Code
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Telefoon: 020 – 301 33 92
Email: finance@reclamecode.nl

Ons rekeningnummer:
Rabobank NL68 RABO 01687.09.767 te Amsterdam

KvK 41197814

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC