a a a
 

Financiering

Het adverterend bedrijfsleven betaalt
Financiering

De Stichting Reclame Code. Zodat je kunt vertrouwen op de Nederlandse reclame.

 

De Stichting Reclame Code (SRC) is al ruim 55 jaar dé instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. De SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

De SRC kan haar werk alleen doen met behulp van de financiering van het adverterend bedrijfsleven.

Alle adverteerders met een totale jaarlijkse bruto mediabesteding van € 1 miljoen of meer ontvangen een betalingsverzoek*.

Hoe wordt de hoogte van de SRC-bijdrage bepaald?

Alle adverteerders ontvangen in april/mei een factuur voor een bedrag van 0,025% van hun bruto mediabestedingen van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is € 250,- per € 1 miljoen aan bruto mediabestedingen. De bijdrage voor 2019 is gebaseerd op de bestedingen van 2018, opgesteld door Nielsen.

Waarom rekenen we met bruto mediabestedingen?

Nielsen meet de mediabestedingen om een beeld te geven van de ontwikkelingen van de advertentiemarkt in Nederland. De mediabestedingen worden door Nielsen in bruto cijfers geregistreerd.  Dit is gebaseerd op de tariefkaarten van de uitgevers. Kortingen, barterdeals en andere individuele prijsafspraken zijn buiten beschouwing gelaten.

Kijk hier voor een toelichting: bruto en netto mediabestedingen door Nielsen.

Uw bruto- vs. Netto mediabestedingen

De SRC-bijdrage is gebaseerd op de bruto mediabestedingen, omdat:

– zo een eerlijke, evenredige bijdrage per adverteerder kan worden gevraagd, naar rato van de zichtbaarheid in de media;
– de netto mediabestedingen niet (per individuele adverteerder) door Nielsen worden geregistreerd.

Wij realiseren ons dat de netto mediabestedingen aanzienlijk lager liggen dan de bruto bedragen waarop uw bijdrage is gebaseerd. Deze berekening van de hoogte van de SRC-bijdrage per adverteerder leidt tot een zo eerlijke mogelijke verdeling van de totale kosten, naar rato van de totale bestedingen.

Nadere informatie over het werk van de SRC, onze dienstverlening, de Nederlandse Reclame Code en onze jaarverslagen vindt u op deze website.

*Wanneer er sprake is van een holding c.q. concern worden de bruto mediabestedingen van alle ondernemingen behorende tot de holding c.q. het concern bij elkaar opgeteld.

Waarom betaalt u als adverteerder?

Reclame is een onmisbaar marketinginstrument. De mogelijkheden die u als adverteerder hebt voor uw commerciële communicatie zijn groot, en blijven groot als dit op een verantwoorde wijze geschiedt. De Stichting Reclame Code bevordert verantwoord reclamemaken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen.

Het adverterend bedrijfsleven, dat is vertegenwoordigd in de Stichting Reclame Code door diverse (branche)organisaties, geeft graag zelf aan wanneer en welke grenzen zij bij reclame maken hanteert. Deze regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code.
SRC bewaakt als het ware de speelruimte voor het maken van reclame. Zelfregulering helpt wettelijke reclameverboden voorkomen en is hét instrument om optimale vrijheid bij het maken van reclame te behouden.

Dankzij ieders bijdrage zorgen wij samen voor vertrouwen in de Nederlandse reclame.

Bijdrage aan de SRC gebaseerd op artikel 19 Nederlandse Reclame Code

Alle adverteerders met een totale bruto mediabesteding van € 1 miljoen per jaar of meer ontvangen jaarlijks een betalingsverzoek.
Om ervoor te zorgen dat de SRC haar werk kan blijven doen, is de financiële bijdrage opgenomen in artikel 19 van de NRC. SRC kan daardoor de namen van eventueel niet bijdragende adverteerders publiceren en media-exploitanten vragen reclame-uitingen van niet bijdragende adverteerders (tijdelijk) te weren.

 

Extra dienstverlening voor adverteerders die financieel bijdragen 

Profiteren van de voordelen van een zelfreguleringssysteem:
– de mogelijkheid (via hun brancheorganisaties) zelf regels voor verantwoord reclame maken op te stellen;
– deskundige beoordeling van klachten over reclame (door professionals, consumentenvertegenwoordigers en onafhankelijke voorzitters werkzaam in de rechterlijke macht);
– een kostenbesparende klachtenprocedure:
– en bovenal het behoud van vrijheid om reclame te maken.

Toegang tot copy advies (onder bepaalde voorwaarden en tegen geringe bijbetaling) over (nog niet geopenbaarde) reclame-uitingen.

Korting op procedurekosten voor geschillen bij de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) en/of  het College van Beroep (CvB).

Gratis toegang tot een pan-Europees netwerk voor copy advies met betrekking tot grensoverschrijdende campagnes.

Maatregelen bij negeren van het bijdrageverzoek 

Artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) luidt:
Een organisatie of instelling die reclame maakt dient op verzoek van de voorzitter van de Reclame Code Commissie een geldig bewijs van betaling van een door de Stichting Reclame Code per jaar vastgestelde financiële bijdrage over te leggen.

Betalingsverzoek voor SRC-bijdrage
Jaarlijks stelt de Stichting Reclame Code (SRC) vast aan welke adverteerders een SRC-bijdrage wordt gevraagd. In het 1ste kwartaal van ieder kalenderjaar worden de betreffende adverteerders schriftelijk in kennis gesteld van de hoogte van de financiële bijdrage met het verzoek dit binnen 14 dagen na ontvangst te betalen.

Niet bijdragen? Voorzittersaanbeveling / Vermelding naam adverteerder op zogenaamde “Blacklist”
Wanneer een adverteerder niet betaalt binnen de gevraagde termijn, stelt de Voorzitter van de Reclame Code Commissie vast dat de betreffende adverteerder artikel 19 van de NRC overtreedt. De betreffende adverteerder wordt hier door middel van een Voorzittersbeslissing (VT) schriftelijk op de hoogte gesteld. Wanneer de adverteerder niet reageert op deze voorzittersbeslissing dan kan – na het verstrijken van de bezwaartermijn van 14 dagen – de naam van adverteerder direct worden opgenomen op de zogenaamde Blacklist.

Aanhoudend niet bijdragen? Weigering door de media van aangeboden reclame
Als een adverteerder ondanks herhaalde verzoeken en ondanks vermelding van zijn naam op de Blacklist niet ingaat op het verzoek om zijn SRC-bijdrage te voldoen, zal aan de SRC Media Commissie worden gevraagd te bewerkstelligen dat media-exploitanten reclame-uitingen van deze adverteerders (tijdelijk) weren.

Blacklist

Bedrijven die na een verzoek daartoe niet financieel bijdragen, voldoen niet aan artikel 19 van de Nederlandse Reclame Code. De betreffende bedrijven kunnen worden vermeld op deze pagina.

Tot op heden zijn er geen namen opgenomen op de Blacklist.

In de praktijk blijkt dat de overgrote meerderheid van de aangeschreven adverteerders hun bijdragen voldoen. Met adverteerders die (nog) niet betalen is/gaat de SRC in gesprek of hebben aan de SRC een nadere toelichting gevraagd over de totstandkoming van het gevraagde bedrag.

Jaarcijfers 2018

 

Toelichting
1. Toename van de diverse baten door toename van de aangesloten media-instellingen.
2. Toename van de personeelskosten door reorganisaties, gedurende vier maanden dubbele loonkosten vanwege aantreden nieuwe directeur.
3. Toename van de honoraria: vanaf 2018 herziening van de honoraria.
4. Toename van de kosten communicatie & pr i.v.m. lancering nieuwe website.
5. Toename kosten Europese samenwerking door belastingregels die kostenverhogende doorwerken voor de Stichting Reclame Code. 

Betrokken partijen

De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het Platform van Deelnemers van de Stichting Reclame Code:

 1. Bond van Adverteerders (BvA)
 2. Federatie Nederlandse Levenmiddelen Industrie (FNLI)
 3. Interactive Advertising Bureau Nederland (IAB)
 4. Nederlandse Vereniging “Rijwiel- en Automobielindustrie” (RAI)
 5. Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA)
 6. Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR)
 7. Keuringsraad KOAG/KAG
 8. Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV)
 9. Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG)
 10. Vereniging Nederlandse Sigaretten & Kerftabak fabrikanten (VSK)
 11. Platform voor kansspelen die worden aangeboden door vergunningshouders ingevolge de wet op de kansspelen
 12. NDP Nieuwsmedia
 13. Magazine Media Associatie (MMA)
 14. Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)
 15. Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (NTO)
 16. Stichting Ether Reclame (STER)
 17. Screenforce
 18. Mail DB
 19. Stichting Postfilter 
 20. Stichting Gedragscode Mobiele Diensten
 21. De Klantenservice Federatie (KSF)
 22. Vereniging van Communicatieadviesbureaus (VEA)
 23. Consumentenbond
 24. ANWB Vereniging
 25. Vereniging Eigen Huis

Contact

Mocht u een vraag hebben over de SRC-bijdrage die niet wordt beantwoord op deze website, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Finance:

Stichting Reclame Code
Buitenveldertselaan 106
1081 AB Amsterdam
Telefoon: 020 – 301 33 92
Email: finance@reclamecode.nl

Ons rekeningnummer:
Rabobank NL68 RABO 01687.09.767 te Amsterdam
t.n.v.: Stichting Reclame Code
o.v.v.: SRC financiële bijdrage 2019

KvK 41197814

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC