a a a
 

Privacy policy

Cookie- en privacybeleid
Privacy policy

Privacybeleid & cookiebeleid van de Stichting Reclame Code

Inleiding

Het verwerken van persoonsgegevens door de Stichting Reclame Code is onvermijdelijk voor het kunnen uitvoeren van haar werkzaamheden. De bescherming van persoonsgegevens heeft dan ook grote aandacht van de Stichting Reclame Code.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Stichting Reclame Code is de Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG. De Stichting Reclame Code is gevestigd aan de Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam.
De privacy officer kunt u bereiken via telefoonnummer 020-301 33 90 of per e-mail privacy@reclamecode.nl

Over wie en waarvoor verwerkt de SRC persoonsgegevens

De lijst met verschillende categorieën persoonsgegevens met de bijbehorende doeleinden die de SRC verwerkt is als volgt:  

a. Klachten

In het kader van een klachtprocedure worden de persoonsgegevens zoals ingevuld in het klachtenformulier verwerkt. Hieronder vallen de persoonsgegevens als geslacht, voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het e-mailadres.

Ook ter voorbereiding en behandeling ter zitting, zoals vastgelegd in het voor klager en beklaagde bindende Reglement, worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. Naast gegevens van personen die een klacht hebben ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC) of een beroepsprocedure aanhangig maken, worden ook gegevens verwerkt van personen tegen wie een klacht is ingediend. Tot slot kunnen ook persoonsgegevens van betrokken gemachtigden of advocaten van klagers of beklaagden worden verwerkt.
Indien geen gevolg wordt gegeven aan hetgeen is voorgeschreven in het Reglement of niet aan verzoeken van de RCC of het College van Beroep (CvB) tijdens de behandeling wordt voldaan, kan de RCC of het CvB besluiten om de behandeling (tijdelijk) te staken. Voor het in behandeling nemen van klachten dient de klager soms een financiële vergoeding te betalen (zie Reglement). Gegevens worden dus ook verwerkt voor het voeren van een financiële administratie. Ter voorbereiding van besluitvorming of voorbereiding van een zitting worden de gegevens van de klager en beklaagde ter beschikking gesteld aan de betrokken behandelaars en leden van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep.

Klachten met een grensoverschrijdend karakter kunnen indien daartoe aanleiding is conform het Reglement worden overgedragen aan een andere zelfreguleringsorganisatie die is aangesloten bij het netwerk van de European Advertising Standards Alliance (EASA). Deze organisatie zal ook fungeren als een verwerkingsverantwoordelijke voor het afhandelen van dergelijke klachten als deze onder zijn jurisdictie vallen volgens de EASA-regels voor grensoverschrijdende klachten.

b. Opleidingen en trainingen

Persoonsgegevens van personen die een training willen volgen of een training hebben gevolgd en hiertoe een overeenkomst hebben gesloten met de SRC. Dit omvat ook het bijhouden van een financiële gegevens van trainingsbijdragen die verschuldigd zijn aan de SRC. 

c. Website bezoekers

Zie onder Cookiebeleid.

d. Geïnteresseerden

Persoonsgegevens van personen die de nieuwsbrief per e-mail ontvangen c.q. informatie hebben opgevraagd. Het toesturen van nieuwsbrieven met daarin informatie over uitspraken en een overzicht van de trainingen die door de SRC worden georganiseerd (per e-mail) vallen onder uitdrukkelijke toestemming dan wel het gerechtvaardigd belang. Hierdoor kan zij haar bestaan en werkzaamheden bekend maken onder een brede kring van belanghebbenden. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk door gebruik te maken van de afmeldknop die u in elke nieuwsbrief aantreft. 

Wie ontvangen persoonsgegevens?

In het kader van een klachtprocedure wordt het integrale klachtformulier en eventuele andere correspondentie volledig ter beschikking gesteld van de beklaagde, alsmede aan de behandelend secretaris en de leden van de Commissie of het College die zijn betrokken bij de behandeling. Dit doet de SRC in het kader van een transparante klachtenprocedure. Zo kan de beklaagde (adverteerder) nagaan in welke hoedanigheid een klacht wordt ingediend (als concurrent, als klant of anders), of de adverteerder zelf de klacht al eens heeft ontvangen van de klager, wat daarmee is gebeurd en of de adverteerder mogelijk een oplossing kan bieden. Een lid van de Reclame Code Commissie of het College van Beroep moet zich conform het Reglement kunnen verschonen als er naar zijn eigen oordeel of naar het oordeel van één of meer leden van de Commissie sprake is van feiten en/of omstandigheden, die aan het vormen van een onpartijdig oordeel in de weg zou kunnen staan. Dit betekent dat een lid van de Commissie of van het College wel in de gelegenheid moet zijn om deze afweging te maken, en moet kunnen beschikken over een minimale hoeveelheid van informatie (zoals weergegeven op het klachtenformulier en eventuele andere correspondentie) om deze afweging op zorgvuldige wijze te kunnen maken. De onpartijdigheid van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep zijn zeer belangrijk. Zowel de leden van de Commissie en het College, als de behandelende secretaris, zijn gebonden aan geheimhouding. In geval van grensoverschrijdende klachten worden de genoemde stukken vergezeld van een vertaling ter beschikking gesteld van de bevoegde, bij EASA aangesloten, zelfreguleringsorganisatie. 

Bewaartermijn

De SRC bewaart de dossiers van behandelde zaken tot een periode van zeven jaar na de definitieve uitspraak. Met uitzondering van zaken waarvan de verjaartermijn wordt gestuit, dan gaat deze periode van zeven jaar pas in nadat die procedure is afgelopen. Daarnaast kunnen dossiers in verband met nader wetenschappelijk onderzoek of statistisch onderzoek voor een zelfde termijn worden bewaard. Wanneer het niet meer noodzakelijk is voor de doelstellingen om persoonsgegevens te bewaren, worden de processtukken vernietigd. De uitspraken blijven wel in geanonimiseerde vorm beschikbaar.

Uw rechten

Een ieder over wie de SRC persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om inzage te vragen in de eigen persoonsgegevens. Mochten gegevens feitelijk niet juist zijn, dan kunt u deze gegevens laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht , waardoor u de gegevens die de SRC verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van een overeenkomst aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. Wilt u uw gegevens bij de SRC in het geheel laten verwijderen dan is dat mogelijk vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen.

Cookiebeleid

De SRC maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of uitgelezen, of in de sessie van uw browser staat.
De SRC maakt gebruik van analytics (van Google) om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt. In verband daarmee wordt via onze website een cookie geplaatst. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat uw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De cookies die Google Analytics zet zijn de volgende:

  • Een cookie die een ID geeft aan de browser. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend en worden verder geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar.
  • Een cookie die de sessie van de gebruiker aanduidt. Als iemand bijvoorbeeld s ’morgens om 9 uur een website bezoekt tot 10 uur is dit één sessie. Wanneer de gebruiker s ’middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt is dit een nieuwe sessie. Omdat iemand even kan pauzeren voordat er een nieuwe sessie wordt gestart staat dit cookie op 30 minuten. Als de gebruiker binnen die 30 minuten een andere pagina van dezelfde website bezoekt zal dit cookie opnieuw worden gezet, weer op 30 minuten.
  • Een cookie die bijhoudt waar de gebruiker vandaan is gekomen. Dit cookie wordt geupdate per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden.

De SRC en andere websites

Op de websites van de SRC kunt u links naar andere websites aantreffen. De SRC kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over het privacystatement van de SRC of een klacht over de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u deze richten aan:
Stichting Reclame Code, t.a.v. de privacy officer, privacy@reclamecode.nl.
Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

SRC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en/of cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien de SRC een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop de SRC uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in de nieuwsbrief.

Datum laatste wijziging: 2 februari 2021

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC