a a a
 

Klachtenprocedure

Wat gebeurt er met een klacht?

A. De klacht

Artikel 7
lid 1
Een ieder die van oordeel is dat een reclame in strijd is met de NRC kan met behulp van het via www.reclamecode.nl beschikbare elektronisch klachtenformulier een klacht
indienen bij het secretariaat van de Commissie. De klacht dient gemotiveerd te zijn en zo mogelijk onderbouwd met documentatie. Anoniem klagen is niet mogelijk.
Na een gemotiveerd verzoek kan het secretariaat van de Stichting Reclame Code per geval bepalen dat een klacht ook op andere wijze dan via het klachtenformulier kan
worden ingediend. Het klaagschrift met eventuele bijlagen dient, indien de Commissie dit in een zaak nodig acht, in 8-voud per post te worden ingediend.

Klachten die niet zijn gemotiveerd of waarbij de vereiste stukken niet of niet compleet worden aangeleverd, worden door het Secretariaat van de Stichting Reclame Code
administratief als niet-ontvankelijk geregistreerd.

lid 2
Klachten kunnen na indiening worden gewijzigd of aangevuld voor zover de wederpartij kennis kan nemen van de wijziging of aanvulling en hiertegen geen bezwaar maakt. Bij een gemotiveerd bezwaar tegen een wijziging of aanvulling van de klacht beslist de voorzitter met inachtneming van de eisen van een goede procedure en de belangen van partijen.

lid 3
Voor zover in dit reglement over ‘in behandeling nemen’ wordt gesproken, wordt daaronder verstaan het vragen van verweer.

lid 4
De Commissie kan reclame ook ambtshalve beoordelen.

Artikel 8
lid 1
De voorzitter kan, al dan niet op verzoek van partijen, bepalen dat een klacht binnen 14 dagen door de Commissie op een zitting als bedoeld in artikel 14 lid 1 behandeld wordt,
indien de klacht naar zijn mening een spoedeisend karakter heeft.

lid 2
De voorzitter kan bepalen dat een klacht ter behandeling wordt verwezen naar een buitenlandse zelfreguleringsorganisatie die lid is van de European Advertising Standards
Alliance (EASA) te Brussel. Na de klacht terzijde te hebben gelegd als bedoeld in artikel 11 lid 1 aanhef en onder b, verwijst de voorzitter de klacht naar het betreffende EASA lid.

lid 3
Indien ten aanzien van een reclame meer klachten worden ingediend, kan de voorzitter bepalen dat klachten van dezelfde aard of strekking niet in behandeling worden
genomen.

In dat geval wordt aan de klager meegedeeld dat de onherroepelijke uitspraak in de betreffende behandelde zaak te zijner tijd via de website www.reclamecode.nl te raadplegen is en dat deze uitspraak geacht moet worden ook betrekking te hebben op zijn klacht.

Artikel 9
lid 1
a. De voorzitter beslist, alvorens een klacht in behandeling wordt genomen, of de klager klachtengeld als bepaald in artikel 28 verschuldigd is.
b. De voorzitter kan, indien naar zijn mening de klager de klacht indient in het belang van de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel in een commercieel belang van
een organisatie, zonder dat dit uit de klacht blijkt, beslissen dat het bepaalde in artikel 28 lid 2 van toepassing is.

lid 2
Het verschuldigde klachtengeld dient binnen 14 dagen na dagtekening van de in lid 1 genoemde beslissing in het bezit te zijn van de Stichting Reclame Code.

lid 3
Een klacht kan vooruitlopend op de ontvangst van het klachtengeld in behandeling worden genomen.

lid 4
Indien de voorzitter beslist dat de klager klachtengeld verschuldigd is als bedoeld in lid 1 onder a en b wordt zijn beslissing ter kennis gebracht van de klager met de mededeling
dat het verschuldigde klachtengeld binnen 14 dagen na dagtekening aan de Stichting Reclame Code dient te zijn overgemaakt, onder vermelding van de mogelijkheid tegen de beslissing schriftelijk of per e-mail bezwaar aan te tekenen bij de Commissie. De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt, vangt aan op de dag van de uitspraak en loopt door gedurende de 14 daarop volgende kalenderdagen tenzij in de beslissing een andere termijn wordt genoemd

lid 5
Op een bezwaar als bedoeld in lid 4 zal de Commissie een uitspraak doen als bepaald in artikel 17 lid 1 aanhef en onder b.4

lid 6
a. Indien de Commissie de beslissing van de voorzitter bevestigt en van oordeel is dat de klager klachtengeld verschuldigd is als bepaald in artikel 28, dient de klager het klachtengeld binnen 14 dagen na dagtekening van de uitspraak aan de Stichting Reclame Code over te maken, waarna de klacht in behandeling wordt genomen.
b. Indien de Commissie van oordeel is dat de klager geen klachtengeld verschuldigd is en zij de beslissing van de voorzitter vernietigt, wordt de klacht kosteloos in behandeling genomen als bepaald in artikel 28 lid 1.

Artikel 10
lid 1
Indien een klacht in behandeling wordt genomen, zal aan degene tegen wie de klacht is gericht daarvan mededeling worden gedaan door toezending van een brief of e-mail met
daarbij als bijlage een kopie van de klacht inclusief de daarbij overgelegde stukken. Hierbij wordt hetgeen is vermeld in de Privacy policy op www.reclamecode.nl in acht genomen.
Indien de Commissie ambtshalve tot beoordeling van de reclame overgaat, wordt de reden daarvan in een brief of e-mail vermeld.

lid 2
In kwesties van procedurele aard waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter.

B. I. Voorzittersafwijzing dan wel Voorzittersterzijdelegging

Artikel 11
lid 1
De voorzitter kan een klacht afwijzen dan wel terzijde leggen, indien hij van oordeel is dat:
a. de Commissie deze zal afwijzen;
b. deze betrekking heeft op grensoverschrijdende reclame als bedoeld in de aan dit reglement gehechte bijlage I en hij geen reden aanwezig acht de klacht door de Commissie te laten behandelen;
c. deze om andere redenen niet behandeld dient te worden, mede gelet op de belangen van de SRC en de eisen van een doelmatige en zorgvuldige klachtprocedure.

lid 2
De beslissing van de voorzitter als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd ter kennis van de klager gebracht onder vermelding van de mogelijkheid daartegen schriftelijk of per email bezwaar aan te tekenen bij de Commissie. De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt, vangt aan op de dag van de uitspraak en loopt door gedurende de 14 daarop volgende kalenderdagen tenzij in de beslissing een andere termijn wordt genoemd. Deze termijn kan door de voorzitter zo nodig worden verlengd. Degene tegen wie de klacht is gericht, krijgt een afschrift van de beslissing.

lid 3
a. De Commissie neemt het bezwaar als bedoeld in lid 2 eerst in behandeling na ontvangst van het te betalen bedrag als bepaald in artikel 30 lid 1, 2 en 3, tenzij de
Commissie anders beslist.
b. Klager dient het voor de behandeling van het bezwaar verschuldigde bedrag als bedoeld onder a. binnen de in lid 2 genoemde termijn te hebben overgemaakt aan de Stichting Reclame Code.

lid 4
Nadat het bezwaar in behandeling is genomen, heeft degene tegen wie de klacht is gericht 14 dagen de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen bij de Commissie. Deze termijn kan door de Commissie worden verlengd.

lid 5
Op de behandeling van het bezwaar is het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 16 van overeenkomstige toepassing.

lid 6
Op het bezwaar kan de Commissie een uitspraak doen als bepaald in artikel 17 aanhef en lid 1 sub c.

B. II. Voorzitterstoewijzing

Artikel 12
lid 1
De voorzitter kan zelfstandig een klacht toewijzen en een aanbeveling doen c.q. een vrijblijvend advies geven als bedoeld in art. 17 lid 1 sub g jo art. 18 indien:
a. degene tegen wie de klacht is gericht geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid om schriftelijk of per e-mail verweer te voeren en de voorzitter van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of een vrijblijvend advies te geven.
b. degene tegen wie de klacht is gericht, deze heeft erkend en de voorzitter van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of een vrijblijvend advies te geven.
c. de voorzitter, ook na het gevoerde verweer, van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of een vrijblijvend advies te
geven.

lid 2
De beslissing van de voorzitter als bedoeld in lid 1 wordt met redenen omkleed ter kennis van partijen gebracht onder vermelding van de mogelijkheid daartegen schriftelijk of per e-mail bezwaar aan te tekenen bij de Commissie. De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt, vangt aan op de dag van de uitspraak en loopt door gedurende de 14 daarop volgende kalenderdagen tenzij in de beslissing een andere termijn wordt genoemd. Deze termijn kan door de voorzitter zo nodig worden verlengd.

lid 3
Op de behandeling van het bezwaar is het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 16 van overeenkomstige toepassing.

lid 4
Op het bezwaar kan de Commissie een uitspraak doen als bepaald in artikel 17 lid 1 sub e.

lid 5
Indien daartoe aanleiding bestaat, kan de voorzitter bepalen dat geen aanbeveling nodig is dan wel een aanbeveling doen voor zover nodig. De voorzitter kan onder meer hiertoe besluiten indien degene tegen wie de klacht is gericht aannemelijk maakt dat naar aanleiding van de klacht passende maatregelen zijn genomen om de bestreden uiting(en) te laten voldoen aan de Nederlandse Reclame Code.

C. Het verweer

Artikel 13
lid 1
a. Degene, tegen wie de klacht is gericht en/of aan wie is meegedeeld dat de Commissie de reclame ambtshalve zal toetsen, heeft gedurende 14 dagen de gelegenheid een verweerschrift in te dienen bij de Commissie. Deze termijn kan door de voorzitter zo nodig worden verkort indien er sprake is van een procedure als bedoeld in artikel 8 lid 1.6
b. Het verweerschrift wordt door de Commissie zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de klager.
c. Het verweerschrift met eventuele bijlagen dient op verzoek van de Commissie in 8- voud per post te worden ingediend.

lid 2
Indien de Commissie daarvoor redenen aanwezig acht, kan zij partijen in de gelegenheid stellen nadere schriftelijke opmerkingen te maken naar aanleiding van hetgeen door klager c.q. door degene tegen wie de klacht is gericht eerder naar voren is gebracht (re- en dupliek).

lid 3
Indien het verweer of de dupliek daartoe aanleiding geeft, kan het secretariaat van de Commissie namens de voorzitter aan klager vragen of hij nog prijs stelt op een beslissing van de Commissie.
Indien op enig moment in de procedure blijkt dat klager geen behoefte meer heeft aan een beslissing van de Commissie, wordt de behandeling van de zaak gesloten en de klacht administratief geregistreerd als na tussenkomst SRC opgelost.

lid 4
Partijen dienen er zorg voor te dragen dat de stukken, die zij in verband met de behandeling van de zaak aan de Commissie willen overleggen, 7 dagen voor de zitting als bedoeld in artikel 14 in het bezit van de Commissie zijn, tenzij de voorzitter anders bepaalt.

D. De zitting

Artikel 14
lid 1
Na wisseling van de stukken tussen partijen zal de Commissie de klacht in een zitting behandelen.

lid 2
De Commissie zal de klager en degene tegen wie de klacht is gericht, dan wel aan wie is meegedeeld dat de Commissie de reclame ambtshalve zal toetsen in de gelegenheid stellen zijn standpunt desgewenst ter zitting nader mondeling toe te lichten, met mededeling waar en wanneer de gelegenheid daartoe zal bestaan.

lid 3
Partijen hebben het recht zich ter zitting door een raadsman te laten vertegenwoordigen dan wel zich door een raadsman, getuigen en/of deskundigen te laten vergezellen.

lid 4
De zitting is openbaar, voor zover één of meer partijen daarbij aanwezig zijn, tenzij er naar het oordeel van de voorzitter zwaarwichtige redenen zijn die zich daartegen
verzetten. Partijen kunnen tot en met de aanvang van de zitting verzoeken de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

lid 5
Het maken van beeld- en geluidsopnamen is tijdens een zitting niet toegestaan, tenzij de voorzitter, na een voorafgaand schriftelijk of per e-mail ingediend verzoek, anders beslist en alle ter zitting aanwezige personen hiervoor toestemming geven.

lid 6
In verband met een beperkte capaciteit van de zittingszaal dienen belangstellenden en pers zich vooraf schriftelijk of per e-mail aan te melden indien zij een zitting wensen bij te wonen. Indien zich meer personen aanmelden dan de capaciteit van de zittingszaal toelaat, beslist de voorzitter van de Commissie welke personen de zitting kunnen bijwonen gelet op de wederzijdse belangen en de persvrijheid.

E. Onderzoeksmaatregelen

Artikel 15
lid 1
De Commissie kan die maatregelen van onderzoek en/of controle nemen, die haar noodzakelijk voorkomen.

lid 2
a. De Commissie kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van partijen één of meer getuige(n) en/of deskundigen horen.
b. Partijen die één of meer getuige(n) en/of deskundige(n) willen doen horen, dienen daarover uiterlijk 7 dagen voor de zitting met de secretaris overleg te plegen.
c. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld bij het horen van getuigen en/of deskundigen aanwezig te zijn.
d. De kosten die verbonden zijn aan het horen van een of meer getuige(n) en/of deskundige(n) komen in beginsel ten laste van de partij op wiens verzoek de getuige(n) en/of deskundige(n) wordt/worden gehoord dan wel van de partij die van de Commissie een bewijsopdracht heeft gekregen.

lid 3
a. De Commissie kan bepalen dat beide of één der partijen, in verband met de kosten verbonden aan het in lid 1 en 2 bepaalde, een door de Commissie vast te stellen voorschot dienen/dient over te maken aan de Stichting Reclame Code, alvorens zij tot het nemen van maatregelen als bedoeld in lid 1 of het horen van getuigen en/of deskundigen als bedoeld in lid 2 overgaat.
b. Indien het voorschot niet wordt voldaan, kan de Commissie zonder het nemen van
maatregelen of het horen van getuigen en/of deskundigen een uitspraak doen.

F. De uitspraak

Artikel 16
Nadat de klacht ter zitting is behandeld, doet de Commissie ten spoedigste uitspraak. De Commissie slaat geen acht op stukken waarvan één of meer partijen geen kennis heeft/ hebben kunnen nemen, tenzij de desbetreffende partij(en) daar uitdrukkelijk mee instemt/instemmen.

Artikel 17
lid 1
De Commissie kan een tussenbeslissing nemen of de volgende einduitspraken doen:
a. artikel 28 lid 2 van toepassing verklaren indien zij – uiterlijk tijdens de zitting – van oordeel is dat de klager de klacht indient in het belang van de uitoefening van een bedrijf of beroep dan wel in een commercieel belang van een organisatie;
b. de beslissing van de voorzitter als bedoeld in artikel 9 lid 4 bevestigen of vernietigen;
c. de beslissing van de voorzitter als bedoeld in artikel 11 lid 1 a respectievelijk artikel 11 lid c bevestigen en de klacht afwijzen of de beslissing van de voorzitter vernietigen en de klacht zelf behandelen
d. de beslissing van de voorzitter als bedoeld in artikel 11 lid 1 b bevestigen of de beslissing van de voorzitter vernietigen en de klacht zelf behandelen;
e. de beslissing van de voorzitter als bedoeld in artikel 12 lid 1 bevestigen en de klacht toewijzen als bedoeld in artikel g of de beslissing van de voorzitter vernietigen en de klacht zelf behandelen;
f. de klacht geheel of gedeeltelijk afwijzen dan wel klager niet ontvankelijk verklaren in zijn klacht
g. de klacht geheel of gedeeltelijk toewijzen en indien of voor zover nodig een aanbeveling doen c.q. een vrijblijvend advies geven als bedoeld in artikel 18;8
h. het secretariaat van de Stichting Reclame Code opdracht geven de uitspraak zoals bedoeld onder c tot en met g als “Alert” onder de aandacht te brengen van een breed publiek;
i. in geval van een gehele of gedeeltelijke toewijzing van een klacht inzake radio- en televisiereclame kan de Commissie ook voorwaarden stellen aan het tijdstip van uitzenden van de aan haar ter beoordeling voorgelegde reclame;
j. een beslissing van de media-instellingen als bedoeld in artikel 21 lid 1 en 2 bevestigen of vernietigen.

lid 2
Indien de Commissie de klacht toewijst als bedoeld in lid 1 sub e en g kan zij:
a. de adverteerder een termijn toestaan waarbinnen de aanbeveling van de Commissie moet zijn opgevolgd;
b. maatregelen opleggen als omschreven in de overeenkomst gesloten tussen de Stichting Reclame Code en de organisatie in overleg met wie een Bijzondere Reclamecode tot stand is gekomen.

lid 3
Indien de Commissie een klacht toewijst, al dan niet met het stellen van voorwaarden aan het tijdstip van uitzenden van radio- en televisiereclame, dient in de uitspraak te worden vermeld welke artikelen van de NRC zijn overtreden.

lid 4
De uitspraak wordt door de secretaris ten spoedigste aan partijen toegezonden onder vermelding van de mogelijkheid daarvan – voor zover men in het ongelijk is gesteld – binnen 14 dagen dan wel – in het geval sprake is van een procedure als bedoeld in artikel 8 lid 1 – binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk of per e-mail in beroep te komen bij het College van Beroep.

Artikel 18
lid 1 Een aanbeveling houdt in dat aan degene, wiens reclame of wiens handelen door de Commissie in strijd met de NRC is bevonden, wordt aanbevolen zich voortaan van een dergelijke wijze van reclame maken c.q. van een dergelijk handelen te onthouden.

lid 2
Een vrijblijvend advies houdt in dat aan degene, wiens reclame voor denkbeelden en/of wiens handelen door de Commissie in strijd met de NRC is bevonden, wordt geadviseerd zich voortaan van een dergelijke wijze van reclame maken c.q. van een dergelijk handelen te onthouden.

lid 3
Van een uitspraak van de Commissie wordt per post of per e-mail kennis gegeven aan betrokken partijen. Tevens is een uitspraak van de Commissie kenbaar voor derden zoals bedoeld in artikel 34.

lid 4
De Commissie kan, wanneer de omstandigheden van het geval dit rechtvaardigen, naast het bepaalde in artikel 34 het secretariaat opdracht geven een uitspraak als “Alert” te verspreiden – dat wil zeggen – er voor te zorgen dat de uitspraak onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC