a a a
 

Cijfers

januari- februari- maart 2020
Cijfers

Hieronder vindt u de afhandeling van klachten in cijfers van het eerste kwartaal van 2020 (januari-februari-maart). De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

In het eerste kwartaal van dit jaar  zijn in totaal 1.164 klachten en meldingen ontvangen. Daarvan zijn er 867 afgehandeld zonder dat er een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie op is gevolgd. Verder zijn er 57 gelijkluidende klachten ontvangen. Lang niet elke klacht wordt in behandeling genomen. In het afgelopen kwartaal zijn er 114 beslissingen verschenen en gepubliceerd in de online uitsprakendatabase. Wilt u weten waar de meeste klachten over zijn ontvangen, of hoe vaak de voorzitter een klacht direct heeft afgewezen? Lees dan hieronder verder.

 

Klachten zonder uitspraak

Van januari tot en met maart 2020 zijn 867 klachten en meldingen afgehandeld die niet tot een uitspraak van de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie (RCC) hebben geleid. Daarbij ging het om de volgende categorieën:

Algemene brieven

Als een klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt de klager een zogenaamde “algemene brief”. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het geval van klachten die niet voldoen aan de vormvereisten (zoals het ontbreken van de motivering voor een klacht of het ontbreken van NAW-gegevens). Ook kan het gaan om klachten die zijn geformuleerd als vraag, of die geen reclame-uiting betreffen. Er zijn het afgelopen kwartaal 830 algemene brieven verstuurd. Dat is een toename ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Secretariaatsafwijzing (SAF)

Vorig jaar is een nieuwe administratieve categorie geïntroduceerd voor het afdoen van klachten: de secretariaatsafwijzing (SAF). In dit geval wordt de afweging om een klacht af te wijzen door het secretariaat van de SRC gedaan in plaats van door de voorzitter van de Reclame Code Commissie.

Hiervoor is gekozen vanwege een toenemende stroom klachten die op zich wel voldoen aan de vormvereisten, maar niet geschikt zijn om aan de voorzitter van de Reclame Code Commissie voor te leggen. Deze trend zet zich in 2020 voort. Het secretariaat van de SRC beoordeelt inkomende klachten op diverse aspecten. Een van deze aspecten is of, gelet op Nederlandse Reclame Code en de eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie, een klacht voldoende kans van slagen heeft. Als dat overduidelijk niet het geval is, ontvangt de klager een SAF. Indien een klager het niet eens is met een SAF, kan hij dat gemotiveerd laten weten aan het secretariaat. Dat zal dan de klacht en toelichting aan de voorzitter van de Reclame Code Commissie voorleggen. De voorzitter zal vervolgens een beslissing nemen over de afwikkeling van de klacht. In het eerste kwartaal van 2020 zijn 126 SAFs verstuurd.

Gesloten dossiers (opgeloste klachten zonder beslissing)

In sommige gevallen leidt de procedure van hoor en wederhoor, die door de SRC wordt toegepast, ertoe dat adverteerder en klager tot een dusdanig bevredigende oplossing komen, dat de klager zijn klacht niet meer wenst door te zetten. Of er is voor de behandeling van de klacht een nadere reactie van de klager nodig en hij/zij laat vervolgens niets meer van zich horen. Een dossier wordt dan gesloten en er volgt in zo’n geval geen uitspraak.

In het afgelopen kwartaal zijn 14 dossiers gesloten omdat partijen na tussenkomst van de SRC tot een oplossing zijn gekomen, 19 vanwege het uitblijven van een nadere reactie van de klager en 4 dossiers zijn om overige redenen gesloten.

 

Gelijkluidende klachten

In 2020 zijn er in het eerste kwartaal 57 gelijkluidende klachten ontvangen tegen 9 verschillende reclame-uitingen. In het geval van gelijkluidende klachten worden de meest representatieve klachten in behandeling genomen, en krijgen alle klagers de uitspraak toegestuurd waarin de klacht is behandeld die representatief was voor hun klacht.

 

Voorzittersbeslissingen

Er werden in het eerste kwartaal van dit jaar 52 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of de klacht af te wijzen.

De voorzitter heeft in 22 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn 4 klachten toegewezen zonder verdere aanbeveling, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken.

In 29 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 14 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF).

Tot slot heeft de voorzitter in 1 dossier een beslissing genomen over het verschuldigd zijn van klachtengeld.

 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het eerste kwartaal van 2020 in totaal 54 beslissingen.

In 33 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarbij werd in 1 beslissing een aanbeveling achterwege gelaten omdat de adverteerder al passende maatregelen had getroffen.

In 20 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

De Reclame Code Commissie heeft het afgelopen kwartaal 1 tussenbeslissing genomen.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 8 uitspraken (1 aanbeveling en 1 vrijblijvend advies vanwege strijd met de NRC en 6 afwijzingen). Het College heeft in 6 dossiers de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd, waarvan 1 met aanvulling van gronden. En 2 aanbevelingen van de Reclame Code Commissie zijn door het College vernietigd, de klacht is in die dossiers alsnog afgewezen.

 

Compliance

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat beslissingen van de (voorzitter van de) RCC en het CvB worden nageleefd. Daarom gaat de afdeling Compliance, een onafhankelijke afdeling binnen de SRC, bij een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC) na of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Zo wordt het effect van zelfregulering zichtbaar en kan SRC aantonen dat het adverterend bedrijfsleven de regels daadwerkelijk ondersteunt en bij overtreding de beslissing opvolgt.

Aan de adverteerder die naar aanleiding van een klacht een aanbeveling heeft gekregen om voortaan niet meer in strijd met de NRC reclame te maken, wordt een compliance formulier beschikbaar gesteld. Door invulling en ondertekening van dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de betreffende reclame-uiting intrekt of aanpast en dus gevolg geeft aan de uitspraak. Ook als een adverteerder op andere wijze heeft laten weten dat de (verspreiding van de) uiting is gestopt of aangepast, of als dit door middel van monitoring door de afdeling Compliance of medewerking van het gebruikte medium kan worden vastgesteld, kan hij als compliant worden aangemerkt. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt lag in 2019 op 96%. De adverteerders die dit niet doen en dus als non-compliant zijn aangemerkt, vindt u hier.

Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC