a a a
 

Cijfers

juli- augustus- september 2021
Cijfers

Hieronder vindt u de afhandeling van klachten in cijfers van het derde kwartaal van 2021 (juli- augustus- september). De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

Elk kwartaal ontvangt de SRC weer veel klachten over reclame. De definitieve en volledige klachtencijfers zijn na afloop van elk kalenderjaar te vinden in het jaarverslag. In de nieuwsbrief worden de voorlopige cijfers per kwartaal gepresenteerd. Lang niet alle klachten worden voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. Een groot deel van de klachten is niet compleet of onduidelijk, en wordt om die reden niet in behandeling genomen. Of het is overduidelijk dat een klacht onvoldoende kans van slagen heeft, en dan wordt zo’n klacht door het secretariaat van de SRC zelf afgedaan (SAF). Ook leidt een reclame-uiting soms tot meerdere vergelijkbare klachten. In dat geval wordt alleen de meest representatieve klacht in behandeling genomen, en ontvangen de klagers de uitspraak die is gedaan naar aanleiding van die klacht.

Van de klachten die wel in behandeling zijn genomen, is een deel door de voorzitter van de Reclame Code Commissie zelfstandig afgedaan, en een deel aan de voltallige RCC voorgelegd. Hoewel het aantal voorzittersbeslissingen in het derde kwartaal van dit jaar lager ligt dan vorig jaar, neemt het totaal aantal voorzittersbeslissingen de afgelopen jaren toe. Als een partij niet tevreden is met een beslissing van de voorzitter, kan bezwaar worden gemaakt bij de voltallige RCC, en als een partij het niet eens is met de uitspraak van de RCC, kan beroep worden ingediend bij het College van Beroep.

Vergeleken met vorig jaar zijn er het afgelopen kwartaal minder klachten in behandeling genomen. De klachten die echter wel in behandeling zijn genomen, zijn vaak gecompliceerd en/of veelomvattend en vergen veel tijd. De RCC heeft in het afgelopen kwartaal dan ook een aantal lange zittingen achter de rug.

Q3 2021 Q3 2020
Voorzittersbeslissingen 57 116
Beslissingen voltallige RCC 49 39
Beslissing College van Beroep 4 2
TOTAAL beslissingen VZ, RCC en CvB 110 157

Hieronder volgt een nadere toelichting bij de klachten die zijn voorgelegd aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of zijn behandeld door het College van Beroep.

Voorzittersbeslissingen

In het derde kwartaal van dit jaar heeft de voorzitter van de Reclame Code Commissie 57 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of de klacht af te wijzen.

 

De voorzitter heeft in 42 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn klachten toegewezen zonder verdere aanbeveling, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken. Ook heeft de voorzitter keer een vrijblijvend advies gegeven omdat het ging om de aanprijzing van denkbeelden.

In 15 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF).

 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het tweede kwartaal van 2021 in totaal 49 beslissingen.

In 32 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarvan is in 1 beslissing de aanbeveling achterwege gelaten.

In 17 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 4 uitspraken (3 toewijzingen vanwege strijd met NRC, 1 afwijzing omdat de uiting niet in strijd was met de NRC). Het College heeft in alle 4 zaken de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd.

 

Compliance

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat beslissingen van de (voorzitter van de) RCC en het CvB worden nageleefd. Daarom gaat de afdeling Compliance, een onafhankelijke afdeling binnen de SRC, bij een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC) na of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Zo wordt het effect van zelfregulering zichtbaar en kan SRC aantonen dat het adverterend bedrijfsleven de regels daadwerkelijk ondersteunt en bij overtreding de beslissing opvolgt.

Aan de adverteerder die naar aanleiding van een klacht een aanbeveling heeft gekregen om voortaan niet meer in strijd met de NRC reclame te maken, wordt een compliance formulier beschikbaar gesteld. Door invulling en ondertekening van dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de betreffende reclame-uiting intrekt of aanpast en dus gevolg geeft aan de uitspraak. Ook als een adverteerder op andere wijze heeft laten weten dat de (verspreiding van de) uiting is gestopt of aangepast, of als dit door middel van monitoring door de afdeling Compliance of medewerking van het gebruikte medium kan worden vastgesteld, kan hij als compliant worden aangemerkt. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt lag in 2020 op 97%. De adverteerders die dit niet doen en dus als non-compliant zijn aangemerkt, vindt u hier.

Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC