a a a
 

Cijfers

oktober- november- december 2021
Cijfers

Hieronder vindt u de afhandeling van klachten in cijfers van het vierde kwartaal van 2021 (oktober- november- december). De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

Lang niet alle klachten die bij ons binnenkomen, worden voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. Een groot deel van de klachten is niet compleet (de uiting ontbreekt bijvoorbeeld) of onduidelijk, en wordt om die reden niet in behandeling genomen. Of het is overduidelijk dat een klacht onvoldoende kans van slagen heeft, en dan wordt zo’n klacht door het secretariaat van de SRC zelf afgedaan (SAF). Ook leidt een reclame-uiting soms tot meerdere vergelijkbare klachten. In dat geval wordt alleen de meest representatieve klacht in behandeling genomen, en ontvangen de klagers de uitspraak die is gedaan naar aanleiding van die klacht.

Van de klachten die wel in behandeling zijn genomen, wordt een deel door de voorzitter van de Reclame Code Commissie zelfstandig afgedaan, en een deel aan de voltallige RCC voorgelegd. Als een partij het niet eens is met de beslissing van de RCC, kan beroep worden ingediend en beoordeelt het College van Beroep de klacht opnieuw.

In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar (oktober tot en met december 2021) zijn 132 beslissingen genomen door de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of door het College van Beroep. Hieronder volgt een nadere uitwerking van die 132 beslissingen.

 

Voorzittersbeslissingen

De voorzitter van de Reclame Code Commissie heeft in het afgelopen kwartaal 67 beslissingen zelfstandig genomen. De voorzitter doet dit als hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of dat de Commissie de klacht zal afwijzen.

In 36 beslissingen heeft de voorzitter geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de cirkeldiagram). In 2 van die beslissingen heeft de voorzitter een aanbeveling achterwege gelaten, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al had aangepast of ingetrokken. En in 2 van de 36 beslissingen gaf de RCC een vrijblijvend advies omdat het om reclame voor een denkbeeld ging.

In 28 uitspraken oordeelde de voorzitter dat de reclame-uiting niet in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de cirkeldiagram).

In 2 dossiers heeft de voorzitter een beslissing inzake klachtengeld genomen en in 1 dossier heeft de voorzitter de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het laatste kwartaal van 2021 in totaal 50 beslissingen.

In 23 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code, waarbij sprake was van 2 vrijblijvende adviezen (vanwege aanprijzing van een denkbeeld).

In 20 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

De RCC nam in 2 dossiers een beslissing over klachtengeld, in 4 dossiers eerst een tussenbeslissing en de RCC besloot in 1 dossier dat de klacht niet-ontvankelijk was.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 15 uitspraken. Het CvB deed 5 aanbevelingen, waarbij in 4 dossiers het College de aanbeveling van de RCC heeft bevestigd en ook geoordeeld dat sprake was van strijd met de NRC, en in 1 dossier heeft het College de oorspronkelijke aanbeveling vernietigd en een aanbeveling op basis van nieuwe gronden gedaan.

Daarnaast heeft het CvB 10 keer de klacht afgewezen. In 6 van die afwijzingen is het oordeel van de RCC dat geen sprake was van strijd met de NRC bevestigd. En in 4 dossiers is het oordeel van de RCC dat sprake was van een overtreding vernietigd, omdat de CvB tot het oordeel kwam dat de NRC niet was overtreden.

 

Compliance

De afdeling Compliance monitort mede aan de hand van signalen of de adverteerder de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC of het CvB opvolgt. Een adverteerder wordt als “compliant” aangemerkt als hij het compliance-formulier retourneert en toezegt de betreffende uiting niet meer op dergelijke wijze te zullen gebruiken (of verspreiden) of als hij op andere wijze laat weten dat de uiting is ingetrokken of aangepast.
Compliance kan ook worden bereikt via de medewerking van aangesloten media. De afdeling Compliance beoordeelt niet of een aangepaste uiting voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Als de reclame naar aanleiding van een uitspraak wordt gewijzigd en een nieuwe reclame-uiting ontstaat, kan uitsluitend de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep op basis van een klacht beoordelen of die nieuwe uiting voldoet aan de eisen van de Nederlandse Reclame Code.

Als een adverteerder niet reageert op verzoeken van de afdeling Compliance en ook niet op andere wijze kan worden geconstateerd dat de uiting is aangepast of ingetrokken, wordt het dossier in beginsel onder “Non-Compliant” gepubliceerd op www.reclamecode.nl. Daarmee komt het onder meer onder de aandacht van de toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Een adverteerder kan – gedurende een kalenderjaar – een registratie onder “Non-Compliant” ongedaan laten maken door contact op te nemen met de Afdeling Compliance en aan te geven op welke wijze hij alsnog gevolg geeft aan de aanbeveling van de Reclame Code Commissie

Elk jaar wordt weer een hoge mate van compliance bereikt: Zo’n 97% van de adverteerders geeft gevolg aan de aanbeveling door de betreffende reclame-uiting aan te passen of in te trekken.

Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC