a a a
 

Cijfers

januari - februari - maart 2021
Cijfers

Hieronder vindt u de afhandeling van klachten in cijfers van het eerste kwartaal van 2021 (januari- februari- maart). De definitieve cijfers verschijnen elk jaar in ons jaarverslag.

Elk kwartaal ontvangt de SRC gemiddeld 1000 klachten. Niet al die klachten worden voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. Veel klachten zijn niet compleet of onduidelijk, en worden om die reden niet in behandeling genomen. Of het is overduidelijk dat een klacht onvoldoende kans van slagen heeft, en dan wordt zo’n klacht door het secretariaat van de SRC zelf afgedaan (SAF).

In het eerste kwartaal van 2021 zijn 150 klachten via het secretariaat afgedaan (in Q1 2020 waren dat er 126). Als een klager het niet eens is met een SAF, kan hij dat gemotiveerd laten weten en wordt beoordeeld of zo’n klacht alsnog aan de voorzitter van de Reclame Code Commissie moet worden voorgelegd. Ook lokken sommige reclame-uitingen veel gelijkluidende klachten uit, en dan worden alleen de meest representatieve klachten in behandeling genomen, en ontvangen de klagers de uitspraak die is gedaan naar aanleiding van die gelijkluidende klacht.

Hieronder volgt een overzicht van de aantallen klachten die wel zijn voorgelegd aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of zijn behandeld door het College van Beroep.

 

Voorzittersbeslissingen

Er werden in het eerste kwartaal van dit jaar 59 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of de klacht af te wijzen.

De voorzitter heeft in 29 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn klachten toegewezen zonder verdere aanbeveling, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken. Ook heeft de voorzitter keer een vrijblijvend advies gegeven omdat het ging om de aanprijzing van denkbeelden.

 

In 30 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 11 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF).

 

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het eerste kwartaal van 2021 in totaal 38 beslissingen.

In 19 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. Daarbij werd in 4 beslissingen een aanbeveling achterwege gelaten omdat de adverteerder al passende maatregelen had getroffen. De Commissie heeft 1 keer een vrijblijvend advies gegeven omdat het ging om de aanprijzing van denkbeelden.

In 17 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

De Reclame Code Commissie heeft het afgelopen kwartaal 2 beslissingen genomen over het verschuldigd zijn van klachtengeld.

 

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 3 uitspraken (2 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 1 afwijzing). Het College heeft in 2 dossiers de uitspraak van de Reclame Code Commissie deels vernietigd en 1 uitspraak in zijn geheel bevestigd.

 

Compliance

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat beslissingen van de (voorzitter van de) RCC en het CvB worden nageleefd. Daarom gaat de afdeling Compliance, een onafhankelijke afdeling binnen de SRC, bij een overtreding van de Nederlandse Reclame Code (NRC) na of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak. Zo wordt het effect van zelfregulering zichtbaar en kan SRC aantonen dat het adverterend bedrijfsleven de regels daadwerkelijk ondersteunt en bij overtreding de beslissing opvolgt.

Aan de adverteerder die naar aanleiding van een klacht een aanbeveling heeft gekregen om voortaan niet meer in strijd met de NRC reclame te maken, wordt een compliance formulier beschikbaar gesteld. Door invulling en ondertekening van dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de betreffende reclame-uiting intrekt of aanpast en dus gevolg geeft aan de uitspraak. Ook als een adverteerder op andere wijze heeft laten weten dat de (verspreiding van de) uiting is gestopt of aangepast, of als dit door middel van monitoring door de afdeling Compliance of medewerking van het gebruikte medium kan worden vastgesteld, kan hij als compliant worden aangemerkt. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt lag in 2020 op 97%. De adverteerders die dit niet doen en dus als non-compliant zijn aangemerkt, vindt u hier.

Als een adverteerder als compliant is aangemerkt, wordt dit expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC