a a a
 

Klachtencijfers van kwartaal I 2024

Afhandeling van klachten in cijfers
Klachtencijfers van kwartaal I 2024

Elk kwartaal ontvangt de SRC rond de 1000 klachten. Niet al die klachten worden voorgelegd aan de Reclame Code Commissie. Veel klachten zijn niet compleet of onduidelijk, en worden om die reden niet in behandeling genomen. Of het is overduidelijk dat een klacht onvoldoende kans van slagen heeft, en dan wordt zo’n klacht door het secretariaat van de SRC zelf afgedaan (SAF). Sommige reclame-uitingen lokken veel gelijkluidende klachten uit. In dat geval worden alleen de meest representatieve klachten in behandeling genomen en ontvangen de klagers de uitspraak die is gedaan naar aanleiding van die gelijkluidende klacht. Hieronder volgt een overzicht van de aantallen klachten die wel zijn voorgelegd aan de (voorzitter van de) Reclame Code Commissie of zijn behandeld door het College van Beroep.

Voorzittersbeslissingen

Er werden in het eerste kwartaal van dit jaar 74 beslissingen zelfstandig genomen door de voorzitter van de Reclame Code Commissie. De voorzitter doet dit als is hij van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een aanbeveling te doen of de klacht af te wijzen.

De voorzitter heeft in 41 beslissingen geoordeeld dat de betreffende reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code (zie rode deel van de grafiek). Daarvan zijn 7 klachten toegewezen zonder verdere aanbeveling, omdat de adverteerder de betreffende uiting gedurende de procedure al op passende wijze had aangepast of ingetrokken. Ook heeft de voorzitter 1 keer een vrijblijvend advies gegeven omdat het ging om de aanprijzing van denkbeelden.

In 31 dossiers oordeelde de voorzitter dat geen sprake was van strijd met de Nederlandse Reclame Code (zie het groene deel van de grafiek). Daarvan zijn 9 klachten direct door de voorzitter afgewezen (dus zonder dat eerst om verweer is gevraagd aan de adverteerder =dVAF).

Verder heeft de voorzitter 1 beslissing over het verschuldigd zijn van klachtengeld genomen, en 1 keer geoordeeld dat de klager niet-ontvankelijk was in zijn klacht omdat geen sprake was van reclame.

Reclame Code Commissie (RCC)

De Reclame Code Commissie nam in het eerste kwartaal van 2021 in totaal 38 beslissingen.

In 21 beslissingen oordeelde de Reclame Code Commissie dat de reclame-uiting in strijd was met de Nederlandse Reclame Code. De Commissie heeft daarbij 1 keer een vrijblijvend advies gegeven omdat het ging om de aanprijzing van denkbeelden.

In 16 beslissingen heeft de Commissie geoordeeld dat geen sprake was van een overtreding van de Nederlandse Reclame Code en de klacht afgewezen.

In 1 beslissing oordeelde de Commissie dat de klager niet-ontvankelijk was in zijn klacht omdat geen sprake was van reclame.

College van Beroep (CvB)

Het College van Beroep deed in het afgelopen kwartaal 3 uitspraken (2 aanbevelingen vanwege strijd met de NRC en 1 afwijzing). Het College heeft in 2 dossiers de uitspraak van de Reclame Code Commissie bevestigd en in 1 dossier de uitspraak vernietigd.

Compliance

De Stichting Reclame Code vindt het belangrijk dat beslissingen van de (voorzitter van de) RCC en het CvB worden nageleefd. Daarom gaat de afdeling Compliance, mede op basis van signalen, na of een adverteerder die de Nederlandse Reclame Code heeft overtreden, gevolg geeft aan de aanbeveling van de (voorzitter van de) RCC of het CvB.

Aan de adverteerder die naar aanleiding van een klacht een aanbeveling heeft gekregen om voortaan niet meer in strijd met de NRC reclame te maken, wordt een compliance formulier beschikbaar gesteld. Door invulling en ondertekening van dit formulier zegt de adverteerder toe dat hij de betreffende reclame-uiting intrekt of aanpast en dus gevolg geeft aan de uitspraak. Het dossier wordt op basis van deze toezegging als compliant aangemerkt. Ook als een adverteerder op andere wijze heeft laten weten dat de (verspreiding van de) uiting is gestopt of aangepast, of als dit door middel van monitoring door de afdeling Compliance of medewerking van het gebruikte medium kan worden vastgesteld, kan een dossier als compliant worden aangemerkt. Het percentage adverteerders dat na een gegronde klacht de betreffende reclame-uiting aanpast of intrekt lag in 2023 op 96%. De adverteerders die niet op het complianceverzoek hebben gereageerd, of die hebben aangegeven geen gevolg te zullen geven aan de aanbeveling, worden als non-compliant aangemerkt, en vindt u hier.

Als een adverteerder in een bepaald dossier als compliant is aangemerkt, wordt dit sinds 2016 expliciet vermeld bij de online uitspraak op www.reclamecode.nl. Deze vermelding betekent dat de adverteerder heeft toegezegd de betreffende uiting in te trekken of aan te passen, maar niet dat de aangepaste uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. Dat oordeel is voorbehouden aan de Reclame Code Commissie, die alleen aan de hand van een nieuwe klacht de aangepaste uiting kan beoordelen. Als u van mening bent dat een adverteerder onterecht als compliant staat vermeld, of als u als adverteerder meent dat u ten onrechte nog niet als compliant vermeld staat, kunt u dit met vermelding van het dossiernummer doorgeven via compliance@reclamecode.nl.

 

 

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC