a a a
 

Platform van Deelnemersnieuws mei 2020

Nieuwe en gewijzigde codes
Platform van Deelnemersnieuws mei 2020

Wijziging Reclamecode Zuigelingenvoeding

Sinds begin dit jaar geldt er nieuwe wetgeving voor Zuigelingenvoeding. Dit heeft tot gevolg dat de Keuringsraad enkele noodzakelijke wijzigingen heeft moeten doorvoeren in de Reclamecode Zuigelingenvoeding uit 2018. De gewijzigde code ligt nu ter consultatie voor bij de Kolom Channel en Creatie. De Kolom Adverteerders heeft deze bijzondere reclamecode reeds kunnen bestuderen, en had geen opmerkingen. Na consultatie van de Kolommen die het adverterend bedrijfsleven vertegenwoordigen, zal zoals gebruikelijk de code ter consultatie worden voorgelegd aan de Kolom Consument & Maatschappij, die bekijkt of er vanuit het oogpunt van algemene consumentenbelangen opmerkingen zijn te maken.

Reclamecode voor Alcoholvrij en Alcoholarm Bier
Eind vorig jaar is gestart met de consultatie inzake deze nieuwe bijzondere reclamecode van de Nederlandse Brouwers. Na consultatie van de Kolom Consument & Maatschappij begin dit jaar, wees de Consumentenbond erop dat de code volgens het Nationaal Preventieakkoord ook moet worden besproken met betrokken stakeholders en partijen bij dit akkoord. De Nederlandse Brouwers heeft vervolgens in overleg met het ministerie van VWS de code voorgelegd aan de werkgroep alcoholmarketing van de alcoholtafel van het Preventieakkoord. Verschillende partijen hebben input gegeven op de code, waaronder Trimbos, Stap en het ministerie van VWS. Nederlandse Brouwers is deze input nu aan het verwerken in een consultatieverslag, dat online openbaar zal worden gemaakt in het kader van transparantie. Mocht als gevolg van de input de code worden gewijzigd, dan zal het Platform van Deelnemers hierover worden geïnformeerd en zo nodig zal de gewijzigde code opnieuw ter consultatie worden aangeboden.

Code Postfilter

De Code Postfilter, die voor het laatst is gewijzigd in 2015, zal dit jaar worden geactualiseerd. Zodra een wijzigingsvoorstel is ontvangen voor consultatie van het Platform van Deelnemers, zal deze eerst aan de Kolom Channel worden voorgelegd. Zoals gebruikelijk wordt een bijzondere reclamecode altijd eerst voorgelegd aan de Kolom waartoe de codehouder behoort, en volgen daarna de andere kolommen.

Reclamecode Social Media en Influencer Marketing (RSM)

De voorbeelden uit de RSM voor het kenbaar maken van reclame op video sharing platforms, zullen moeten worden aangepast naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn Audiovisuele Mediadiensten in de Mediawet. Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat video-aanbieders op video sharing platforms (zoals YouTube) als commerciële mediadiensten op aanvraag kunnen worden beschouwd. Dat heeft onder meer tot gevolg dat rekening moet worden gehouden met de verplichte meldingen die gelden voor sponsoring en productplaatsing. Ook zullen deze aanbieders zich moeten gaan aansluiten bij de Stichting Reclame Code. De richtlijn moet uiterlijk 19 september 2020 zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving. Dat betekent dat voor die tijd ook de RSM moet zijn aangepast. Een notitie hierover zal binnenkort met de meest betrokken deelnemers worden gedeeld. Een wijzigingsvoorstel voor de RSM zal deze zomer ter consultatie aan het Platform van Deelnemers worden voorgelegd.

Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC)

Mede naar aanleiding van de politieke aandacht voor de bescherming van kinderen en minderjarigen in een online omgeving, en in het bijzonder voor reclamevermeldingen op videoplatforms die populair zijn bij kinderen, wordt de KJC momenteel geëvalueerd. Reclamevermeldingen op social media die door kinderen worden gebruikt, moeten herkenbaar zijn en passen bij het bevattingsvermogen van kinderen. Onderzocht wordt of concrete voorbeelden van dergelijke vermeldingen voor kinderen in de KJC kunnen worden opgenomen, rekening houdende met bovengenoemde nieuwe wetgeving.

Nederlandse Reclame Code

Hier vindt u de regels van de Nederlandse Reclame Code en de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nederlandse Reclame Code
Bekijk de NRC