a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2007/1496/07.0299

Datum:

01-11-2007

Uitspraak:

vernietiging aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de website www.celldorado.com van Artiq Mobile B.V., waarop onder meer staat:
“Gratis realtone op je mobiel
Gebroeders Ko
Roekoekoe
1. Vul nu je nummer in 06


Klik op verstuur” en “reageer nu! De eerste realtone is gratis”.

Daaronder staat in kleine grijze letters :
“*De eerste realtone is gratis. Dit is een abonnementsdienst. De kosten bedragen € 3,00 per realtone (+ sms download kosten), 3 realtones per week. Stoppen? Stuur STOP naar 6464. Om zich aan te melden voor en gebruik te kunnen maken van de dienst moet u 16 jaar of ouder zijn en/of toestemming hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde. Als u zich aanmeldt en/of de dienst gebruikt onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd. Celldorado werkt volgens de Nederlandse code of conduct voor SMS diensten.
Geschikte toestellen | Algemene voorwaarden | Specifieke voorwaarden | Privacy beleid | Copyright beleid | Contact”.

De klacht

Gesuggereerd wordt dat er een gratis realtone kan worden gedownload. Men dient op het computerscherm te scrollen om te kunnen zien dat sprake is van een abonnementsdienst en wat de kosten daarvan zijn. Uit onderzoek blijkt dat kinderen niet scrollen.
De vormgeving van de uiting is misleidend omdat er niet duidelijk genoeg in staat dat de werkelijke boodschap is dat de realtone niet gratis is, maar deel uitmaakt van een abonnementsdienst waarvoor € 9,- per week moet worden betaald. De voorwaarden zijn weggemoffeld ‘beneden de vouw’. Het SMS-bericht dat de nieuwe abonnee na aanmelding ontvangt, bevat onduidelijke afkortingen: “Stoppen: stop. 3 realt. p.w., max 6sms 150c pob nl.celldorado.com” waarnaar bovendien op het scherm van een mobiele telefoon gescrolled moet worden.

Naar de advertentiepagina wordt verwezen via buttons en banners op sites als TMF.nl, MTV.nl en Digidier.nl voor kinderen en jongeren. Deze zijn niet als advertenties herkenbaar.

Om die reden acht klager de uiting in strijd met de artikelen 2 (waarheid, goede smaak en het fatsoen), 5, 7 en 10 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en de artikelen 1 (misleiding), 4a en 7 (het woord “advertentie” resp. “adv” ontbreekt) van de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). Ten slotte wijst klager op artikel 9 KJC, omdat in de uiting een kind niet wordt aangespoord om toestemming van zijn ouders te krijgen.

Het verweer

Adverteerder richt zich niet op kinderen. Adverteerders doelgroep is zeker niet jonger dan 12 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde leeftijd van de abonnee in Nederland 32 jaar is.

De advertentie is niet bedoeld voor kinderen. De banners staan op de websites van TMF en MTV. Deze sites zijn bedoeld voor een publiek dat 16 jaar of ouder is. Op Digidier.nl is niet expliciet geadverteerd. Kennelijk heeft de website-eigenaar zelf gekozen voor een banner van Celldorado. Zelfs al zou de KJC van toepassing zijn, dan geldt dat geen van de artikelen is overtreden, omdat deze artikelen niet zien op internetadvertenties.

Er is geen verplichte abonnementsduur. De consument kan zelfs al na ontvangst van de eerste gratis ringtone opzeggen. De consument heeft dan de gratis ringtone maar geen abonnement en geen kosten.

De tekst is niet onder de ’vouw’ geplaatst. Dat bij klager de tekst zich wel onder de ‘vouw’ bevond,
ligt aan de resolutie van de computer en/of de gebruikte internet browser. Adverteerder heeft gebruik
gemaakt van de meest gangbare resolutiestandaard die door de meeste internetgebruikers wordt
gebruikt.
Adverteerder acht het onwaarschijnlijk dat kinderen niet zouden scrollen.

Het is niet mogelijk dat een consument zich onbewust abonneert op een abonnementsdienst. Niet
alleen is de website-pagina zelf voldoende duidelijk, maar de consument wordt expliciet gevraagd de
abonnementsdienst te accorderen en hij ontvangt daarna ook nog een e-mail waarin de abonne-
mentsdienst wordt bevestigd.

De uiting zelf is duidelijk als reclame herkenbaar. Het is duidelijk dat een product wordt aangeboden.
De consument moet bovendien een banner aanklikken om op de pagina te komen. Een banner is
herkenbaar als reclame.
De SMS-berichten hoeven niet te worden voorzien van de aanduiding “adv.” omdat deze geen reclame zijn, maar betrekking hebben op het bevestigen van de dienst resp. het versturen van de producten en het stopzetten van de dienst. Als bijlage legt adverteerder onder meer bedoelde SMS teksten over.

De mondelinge behandeling

Toelichting van klager

Klagers expertise is media gericht op kinderen. Uit een gerenommeerd onderzoek blijkt dat kinderen vaak niet snappen wat hen wordt aangeboden. Ze zijn maar een paar minuten op een website, lezen liever niet en scrollen niet. Klager legt enige artikelen over betreffende dit onderzoek. Kinderen die op de uiting reageren en de gratis ringtone bestellen, hebben niet gelezen dat de aanbieding in de uiting een abonnement betreft. De bestreden uiting is niet duidelijk voor kinderen.
De kinderen komen er pas later achter dat sprake is van een abonnement. Ze kunnen dit dan weliswaar annuleren maar hebben inmiddels al kosten gemaakt.
Het SMS-bericht bevat bovendien onleesbare afkortingen waarnaar gescrolled moet worden om het te kunnen zien. Dit is niet duidelijk voor kinderen. Klager laat zien dat op zijn mobiele telefoon de SMS-tekst niet op één scherm staat.

Kinderen komen op adverteerders website via banners die op websites staan waar kinderen naar kijken zoals MTV.nl, TMF.nl, Digidier.nl, Spelletjes.nl, Spelen.nl. Klager legt een e-mail over van Digidier waarin staat dat de website van Digidier vooral populair is onder meisjes van 9 tot 16 jaar oud.
Er zijn veel klachten over adverteerders uitingen. Ouders hebben veelal geen toestemming gegeven en geld wordt niet teruggestort.

Toelichting van adverteerder

Adverteerder erkent dat op sommige computers de website-pagina tekst niet op één pagina staat. Adverteerder is van mening dat hij er niets aan kan doen dat sommigen moeten scrollen om de hele tekst te kunnen zien.
Adverteerder zegt open te staan voor verbeteringen en legt uit dat hij een ‘tool’ aan het ontwikkelen is waarmee ouders het mobiele telefoonnummer van hun kind kunnen blokkeren voor hun producten.
Adverteerder toont dat op zijn mobiele telefoon de SMS-tekst wel op één scherm verschijnt.
Adverteerder stelt dat hij niet geheel in de hand heeft op welke websites de banners worden geplaatst.
Naar aanleiding van de vraag van een Commissielid hoeveel een abonnement nu precies kost, legt adverteerder uit dat een abonnee maximaal € 9,- per week betaalt en dat een abonnement gemiddeld na 6 tot 8 weken wordt opgezegd. Dit varieert van direct na ontvangst van de gratis ringtone tot na 6 maanden.

Het oordeel van de Commissie (4 juli 2007)

Hoewel kinderen niet de primaire doelgroep van adverteerder zijn, acht de Commissie de uiting toch mede gericht op kinderen gelet op de aard van het product, de vormgeving van de uiting en het soort websites waarop banners staan die naar de bestreden website leiden. De banners staat op websites waarnaar (ook) kinderen kijken. Gelet op het vorenstaande is de KJC van toepassing.
De Commissie verwerpt het verweer dat adverteerder niet geheel in de hand heeft op welke websites de banners worden geplaatst, omdat adverteerder verantwoordelijk is voor de plaatsing van zijn reclame-uitingen en geacht kan worden in staat te zijn om in te grijpen tegen het gebruik daarvan zonder zijn toestemming, vooral als hierdoor strijd met de KJC ontstaat.

Reclame die geheel of gedeeltelijk tot kinderen wordt gericht, mag volgens artikel 1 van de KJC niets in woord, geluid of beeld bevatten waardoor kinderen op enigerlei wijze worden misleid over de mogelijkheid en eigenschappen van het aangeboden product. Rekening dient te worden gehouden met het bevattingsvermogen en verwachtingspatroon van kinderen.

Door de vormgeving en de prominent en groot afgebeelde tekst: “Gratis realtone op je mobiel, Gebroeders Ko, Roekoekoe, 1 Vul nu je nummer in 06, Klik op verstuur”, wordt de indruk gewekt dat een ringtone wordt aangeboden, terwijl in werkelijkheid een abonnementsdienst wordt aangeboden. Ook zal door de hierboven genoemde elementen de klein onder in beeld en bovendien in grijze letters weergegeven tekst, waaruit blijkt dat sprake is van een abonnement, nauwelijks opvallen. Voorts is deze tekst zelf onvoldoende duidelijk voor kinderen door het volwassen taalgebruik en omdat hieruit onvoldoende blijkt hoeveel de kosten van het abonnement bedragen. Zeker kinderen zullen zich niet, althans onvoldoende, realiseren dat in feite een abonnementsdienst wordt aangeboden en wat deze kost. Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de uiting misleidend voor kinderen. Dat het abonnement direct kan worden stopgezet en dat in een later stadium, na het bestellen van de gratis ringtone per SMS, direct een SMS zou worden gezonden waarin wordt bevestigd dat sprake is van een abonnement, doet aan dit oordeel niet af, omdat de bestreden uiting op zichzelf beschouwd niet misleidend mag zijn. Bovendien is de SMS-tekst door de gebruikte afkortingen onduidelijk voor kinderen.
Dat sommigen op het computerscherm dienen te scrollen om te kunnen zien dat sprake is van een abonnementsdienst en wat de kosten daarvan zijn, is adverteerder niet aan te rekenen.

Artikel 4a KJC is niet van toepassing aangezien geen sprake is van reclame in bladen of andere drukwerken. Artikel 5 KJC ziet op internet-uitingen en bepaalt dat de uiting voorzien moet zijn van een duidelijke vermelding van het woord “advertentie”of “reclame”. Dit ontbreekt echter.
Artikel 7 KJC is van toepassing op reclame gericht op kinderen via SMS. De bevestigings-SMS is niet expliciet ter beoordeling aan de Commissie voorgelegd. Ten overvloede merkt de Commissie op dat voor zover een SMS geen aanprijzing van goeden of diensten bevat, geen sprake is van reclame en daarin het woord “adv.” niet hoeft te staan. Het eerste SMS-bericht van adverteerder waarin eerdergenoemde afkortingen zijn gebruikt, bevat geen aanprijzing en is aldus geen reclame.

De vraag of adverteerder kinderen aanspoort om toestemming van hun ouders te krijgen voor het sluiten van een overeenkomst en of deze alle maatregelen heeft genomen die in redelijkheid van hem kunnen worden verwacht om zich ervan te vergewissen dat die toestemming is gegeven, beantwoordt de Commissie ontkennend. Hiertoe overweegt zij dat hiervan niet is gebleken en dat de onderaan de uiting staande tekst waarin onder meer staat: “Om zich aan te melden voor en gebruik te kunnen maken van de dienst moet u 16 jaar of ouder zijn en/of toestemming hebben van (een van

De beslissing


Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen 1, 5 en 9 van de Kinder- en Jeugdreclamecode en artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst zij de klacht af.


Regeling:

artikel 7 NRC (ad A)

artikel 5 Kinder- en Jeugdreclamecode

De grieven

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

I.
Ten onrechte heeft de Commissie de website www.celldorado.com gedefinieerd als de bestreden reclame.
De Stichting klaagt niet over de website als zodanig, maar over een onderdeel daarvan (het aanmeldformulier voor een bepaald abonnement voor ringtones met vermelding van een bepaalde gratis ringtone bij dat abonnement), dat zichtbaar wordt door een deeplink bij het klikken op bepaalde banners, buttons en tekstlinks op andere websites. Deze deeplink is volgens de Stichting onvoldoende duidelijk.

II.
De website www.celldorado.com op zichzelf is niet (mede) gericht op kinderen en dient dus niet te worden beoordeeld op grond van de Kinder- en jeugdreclamecode (KJC). Het oordeel dat de website is gericht op kinderen is dan ook niet dan wel onvoldoende door de Commissie gemotiveerd.

III.
De website is niet misleidend in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), zeker niet voor volwassenen. De consument komt door op de homepage “producten en prijzen” aan te klikken bij de abonnementsdiensten. Op die pagina wordt telkens duidelijk een abonnementsdienst aangeboden met gratis ringtone. Ook wordt gesproken over aanmelden en afmelden. Klikt men op “klik hier om je aan te melden”, dan is het scherm te zien dat als bijlage bij de klacht is gevoegd (afbeelding gebroeders Ko Roekoekoe) en dat ook te zien is via een deeplink op de door de Stichting genoemde websites en andere sites.

Op het (aanmeld)scherm staat “gratis” met een asterisk. Deze verwijst naar de voorwaarden die duidelijk in beeld zijn. Overigens is het aanmeldscherm dat bij het doorklikken zichtbaar wordt na de beslissingen van de Commissie van 4 juli 2007 in de dossiers 07.0299 en 07.0298 (betreffende een televisiereclame van Artiq) al aangepast; bovenin het scherm staat nu duidelijk: “Abonneer nu en ontvang deze ringtone gratis” en “Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders”.

De Commissie had op basis van een scherm dat zichtbaar is na een deeplink niet mogen oordelen dat de website www.celldorado.com misleidend is. Als men het aanmeldscherm via de homepage en de pagina “producten en prijzen” van die website bereikt, is volstrekt duidelijk dat de producten abonnementsdiensten zijn.

IV.
Volgens de Commissie is “de uiting” mede gericht op kinderen gelet op de aard van het product, vormgeving van de uiting en het soort websites waarop banners staan die naar de website leiden. Artiq heeft reeds gesteld dat de website op zichzelf niet is gericht op kinderen. Het oordeel van de Commissie kan uitsluitend zien op de deeplink.
Noch de aard van het product noch de vormgeving van de uiting zijn “kindgericht”.
Artiq begrijpt dat zij verantwoordelijk is voor banners op websites die zich mede richten op kinderen, al kan zij door het systeem van affiliates niet precies van te voren weten waar en door wie haar banners worden geplaatst. Een banner op een kindersite maakt echter niet dat de webpagina waarnaar wordt gelinkt daardoor op zichzelf is gericht op kinderen. Het gericht zijn op kinderen ontstaat door de combinatie van banner en deeplink. De Commissie heeft ten onrechte dit onderscheid niet gemaakt.
Overigens heeft Artiq haar voorwaarden voor de affiliates aangescherpt en zal zij strenger optreden tegen affiliates die zich niet aan deze voorwaarden houden en die banners plaatsen op websites die duidelijk zijn gericht op (ook) kinderen. Het feit dat Artiq ingrijpt als een banner wordt geplaatst op een website die duidelijk is gericht op kinderen, houdt in dat Artiq zich niet op kinderen richt.

V.
Volgens de Commissie wekt “de uiting” door vormgeving en tekst de indruk dat het gaat om een gratis realtone en niet om een abonnementsdienst.
Hiervoor is al toegelicht dat dit niet geldt voor de website www.celldorado.com.
Ten aanzien van de deeplink naar het aanmeldscherm door middel van een banner op een andere site, waartoe de Commissie zich had dienen te beperken, geldt het volgende. De combinatie van deeplink met de tekst van het aanklikscherm is niet misleidend voor anderen dan kinderen.
De Commissie gaat volledig voorbij aan de vermelding onderaan de afbeelding “Abonneer nu: de eerste realtone is gratis”. Verder gaat de Commissie voorbij aan de duidelijke asterisk achter het woord “gratis” Deze verwijst naar de voorwaarden onder de afbeelding, in welke voorwaarden duidelijk staat dat het gaat om een abonnementsdienst. Die voorwaarden maken deel uit van “de uiting”, de deeplink naar het aanmeldscherm.
Bij het verweer van 7 juni 2007 is een afbeelding overgelegd van het totale aanmeldscherm. De daarop te lezen tekst: “De eerste realtone is gratis. Dit is een abonnementsdienst” laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

VI.
De Commissie heeft overwogen dat uit de tekst onvoldoende duidelijk blijkt hoeveel de kosten van het abonnement bedragen. Dit oordeel is onbegrijpelijk en waarschijnlijk heeft de Commissie hier de internetpagina en de televisiereclame, beoordeeld in dossier 07.0298, door elkaar gehaald. In de voorwaarden staat duidelijk: “de kosten bedragen € 3,00 per realtone (+ sms download kosten), 3 realtones per week”.

VII.
Volgens de Commissie is “de uiting” in strijd met artikel 5 KJC omdat “de uiting” niet een duidelijke vermelding van het woord “advertentie” of “reclame” bevat.
De website www.celldorado.com is, zoals gezegd, niet gericht op kinderen en is bovendien duidelijk een reclame-uiting.
De Commissie kan alleen oordelen dat als de pagina via een deeplink door middel van een banner op een site gericht op kinderen zichtbaar wordt, de pagina de vermelding “reclame” of “advertentie” moet bevatten. Ook dit oordeel is niet juist. Het scherm is zichtbaar na de deeplink die ontstaat nadat een advertentie wordt aangeklikt. De deeplink maakt dan deel uit van de advertentie en er hoeft dan niet opnieuw “advertentie” of “reclame” te worden vermeld. Als een banner duidelijk reclame is, dan geldt dat ook voor het aanmeldscherm dat zichtbaar wordt door op de banner te klikken. In de gevallen dat een banner niet duidelijk reclame is, dient bij de banner te worden aangegeven dat het om een advertentie of reclame gaat. Artiq is echter niet verantwoordelijk voor de banners. Zij kan slechts haar affiliates aanspreken op het naleven van de NRC en KJC.

VIII.
Ook het oordeel van de Commissie betreffende artikel 9 KJC kan alleen betrekking hebben op de combinatie van deeplink en aanmeldscherm dat via de deeplink zichtbaar wordt. De tekst bij dat aanmeldscherm is niet bedoeld voor kinderen en daarom is de tekst ook niet gericht op kinderen. De gerichtheid op kinderen ontstaat pas omdat een affiliate een banner met de deeplink op een kindersite plaatst. Om problemen met dergelijke banners te voorkomen is Artiq al aan het bezwaar van de Commissie tegemoet gekomen door inmiddels in het aanmeldscherm duidelijk te vermelden: “Ben je jonger dan 16? Vraag toestemming aan je ouders”.

De reactie in appel

Deze kan als volgt worden samengevat.

A.
Een affiliate programma houdt in dat welke website dan ook ringtone-banners kan opnemen op zijn site. De inkomsten worden gedeeld tussen de site-eigenaar en Artiq. De banners en buttons van het merk Celldorado waren duidelijk zichtbaar op websites waar miljoenen kinderen komen zoals www.kinderlines.nl en www.digidier.nl.
De klacht en de beslissing van de Commissie dateren uit een periode waarin Artiq niet streng optrad tegen affiliates die zich niet aan de voorwaarden houden.

Niet alleen via affiliates maar ook via Google Ads zijn Celldorado-advertenties terug te vinden. Een voorbeeld daarvan is www.miniclip.com, de best bezochte internationale spelletjes-site, die ook door veel kinderen wordt bezocht.

B.
Uit de beslissing van de Commissie blijkt duidelijk welke uiting wordt bedoeld; de advertentie was bijgesloten. Overigens staat de uiting model voor vele andere: bovenaan wordt vermeld dat een ringtone gratis kan worden gedownload, onderaan staan de kleine letters.
Volgens Artiq moet de uiting worden gedefinieerd als “deeplink naar het aanmeldscherm via een banner, button of tekstlink”. De Stichting zou de uiting willen omschrijven als “minisite”. Dergelijke uitingen zijn via een banner, button of tekstlink te benaderen, maar ook gemakkelijk door te sturen.
Het verheugt de Stichting dat Artiq de advertentie heeft aangepast; de nieuwe advertentie met de aanhef: “Abonneer nu en ontvang de eerste ringtone gratis” kent nu één kader waarin ook de kleine letters zijn opgenomen, die niet langer grijs zijn gedrukt tegen een witte achtergrond. De klacht en de beroepszaak zijn echter gericht tegen de vorige advertentie-uitingen.

C.
Artiq stelt in beroep dat de Commissie voorbijgaat aan de asterisk achter het woord “gratis”, welke asterisk verwijst naar de voorwaarden, die duidelijk zouden vermelden dat het gaat om een abonnementsdienst.
Echter, de voorwaarden maken geen deel uit van de uiting, nu deze buiten het advertentiekader vallen. Het beeld is duidelijk afgebakend, de voorwaarden staan in grijze lettertjes tegen een witte achtergrond. Tieners lezen niet op het internet, blijkt uit onderzoek.

De repliek

Artiq heeft haar standpunt nader toegelicht. Zij heeft onder meer het volgende opgemerkt.
Het hoger beroep inzake het gestelde misleidende karakter van de Roekoekoe-uiting ziet uitsluitend op het oordeel van de Commissie dat deze in strijd is met artikel 7 NRC. Artiq legt zich neer bij het oordeel op grond van de KJC.

Nu de Stichting er vanuit gaat dat de uitspraak uitsluitend ziet op de specifiek door haar aan de Commissie voorgelegde uiting, zijnde het aanmeldscherm, en niet op de website www.celldorado.com, kan het College eenvoudig oordelen dat de beslissing alleen ziet op het Roekoekoe-aanmeldscherm zoals dat te zien is na het aanklikken van een banner op een kindersite en niet op de website www.celldorado.com als zodanig.

De door de Stichting genoemde nieuwe wijze van (wereldwijd) online adverteren betekent niet dat alle commerciële uitingen die op deze wijze worden verspreid, gericht zijn op kinderen en aan de KJC moeten voldoen.
De website als geheel is niet gericht op kinderen en valt daarmee buiten de toepassing van de KJC. Een specifiek aanmeldscherm kan pas worden gezien als gericht op kinderen indien een banner met een link naar dat aanmeldscherm wordt geplaatst op een kindersite. Het scherm op zichzelf is niet gericht op kinderen en zou los van de banner en de deeplink op de kindersite niet onder de regels van de KJC moeten vallen. De toepassing van de KJC is beperkt tot de combinatie “banner kindersite – link – aanmeldscherm”.

Verder kan de gerichtheid op kinderen van een bepaald aanmeldscherm niet enkel worden aangenomen in geval een affiliate op eigen initiatief (en in strijd met de affiliate regels van Artiq) het aanmeldscherm aanbiedt via een banner met deeplink op een kindersite en Artiq (zodra zij er achter is gekomen) de affiliate hierop aanspreekt en verzoekt de banner te verwijderen. Dat Artiq verzoekt om verwijdering toont al aan dat haar aanmeldscherm niet gericht is op kinderen.

Hetgeen in het beroepschrift is gesteld over misleiding op grond van artikel 7 NRC heeft alleen betrekking op personen ouder dan 18 jaar en niet op tieners.
Voorts meent Artiq dat de voorwaarden wel binnen het advertentiekader vallen. Deze staan pal onder de afbeelding. De lezer zal de voorwaarden zeker zien, ook al zijn (waren) deze lichtgrijs.

De mondelinge behandeling


Desgevraagd deelt Mevrouw Pardoun mee dat de klacht van de Stichting geen betrekking heeft op de gehele website www.celldorado.com, maar zich beperkt tot het “Roekoekoe-aanmeldscherm”, zoals dat te zien is na het aanklikken van een banner op andere websites. Mr. Schaap concludeert hieruit dat partijen het erover eens zijn dat de beslissing van de Commissie te ruim is wat betreft de uiting die is beoordeeld.
Mr. Schaap wijst erop dat voornoemd aanmeldscherm ook te zien was via websites die niet op kinderen zijn gericht en dat wat dat betreft voor het oordeel een onderscheid dient te worden gemaakt tussen het geval dat het scherm wordt gezien na het aanklikken van een banner op een op kinderen gerichte site en het geval dat het scherm wordt gezien via een banner op een niet op kinderen gerichte site. Desgevraagd wordt namens Artiq meegedeeld dat Artiq er op toeziet dat op sites, gericht op kinderen, geen banners worden geplaatst die leiden naar een aanmeldscherm van Artiq als het gewraakte.

Het oordeel van het College

1.
De grieven I tot en met III lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
Gelet op hetgeen de Stichting daarover in hoger beroep heeft gesteld, is niet de gehele website onderwerp van de klacht, maar alleen het bij de klacht gevoegde en aan de beslissing van de Commissie gehechte “Roekoekoe-aanmeldscherm”, zoals dat wordt bereikt via het aanklikken van een banner op andere websites dan www.celldorado.com. Grief I is derhalve gegrond. De grieven II en III behoeven daarmee geen inhoudelijke behandeling meer.

2.
De grieven IV, VI en VIII lenen zich eveneens voor gezamenlijke behandeling. Deze hebben betrekking op de vraag of de uiting is gericht op kinderen en of de artikelen 5 en 9 KJC zijn overtreden.
Artiq heeft onweersproken meegedeeld dat het aanmeldscherm niet alleen te zien was via websites gericht op kinderen maar ook via websites die niet op kinderen zijn gericht. Het College deelt de opvatting van Artiq dat in dezen een onderscheid moet worden gemaakt. Naar het oordeel van het College is de KJC alleen van toepassing, indien het aanmeldscherm wordt bereikt via een website die op kinderen is gericht. De Commissie heeft dit onderscheid niet gemaakt, zodat de beslissing van de Commissie in zoverre moet worden vernietigd.

3.
Wat betreft de vraag of artikel 5 KJC is overtreden, is het College van oordeel dat het aanmeldscherm, met het oog op het geval dat dit wordt bereikt via een op kinderen gerichte website, zou moeten zijn voorzien van een duidelijke vermelding van het woord “reclame” of “advertentie”. Dat het aanmeldscherm moet worden gezien in combinatie met een banner op een (op kinderen gerichte) website, welke banner moet worden aangeklikt om het scherm te bereiken en dat een banner als zodanig voldoende duidelijk als reclame herkenbaar zou (moeten) zijn, doet niet aan het oordeel van het College af. Immers, niet valt uit te sluiten dat de banner niet duidelijk als reclame herkenbaar is -in dit verband stelt Artiq zelf niet verantwoordelijk te zijn voor de banners- in elk geval komt het de duidelijkheid voor kinderen tot en met 12 jaar ten goede, indien ook het aanmeldscherm zou zijn voorzien van de vermelding “reclame” of “advertentie”.

4.
Het oordeel van de Commissie dat artikel 9 KJC is overtreden, heeft Artiq in hoger beroep uitsluitend bestreden in die zin dat dit oordeel alleen betrekking kan hebben op -samengevat- het geval dat het aanmeldscherm wordt bereikt via een website die op kinderen is gericht. Voorzover de Commissie zich niet tot dit geval heeft beperkt, dient de beslissing van de Commissie naar het oordeel van het College te worden vernietigd.

5.
Ten aanzien van grief V overweegt het College het volgende.
Naar het oordeel van het College is het gewraakte “Roekoekoescherm”, zoals dat wordt bereikt via het aanklikken van een banner op andere websites dan www.celldorado.com onvoldoende duidelijk en daardoor misleidend, ook voor anderen dan kinderen in de zin van de KJC, dat wil zeggen ook voor personen van 13 jaar en ouder.
In deze uiting wordt links bovenaan in duidelijke, deels rood gedrukte letters, tegen een witte achtergrond, de aandacht gevestigd op het aanbod “GRATIS* realtone op je mobiel”. Rechtsonderaan staat veel onduidelijker, in kleine grijs/zwarte letters tegen een deels lichtblauwe, deels donkerblauwe en deels witte achtergrond: “Abonneer nu: de eerste realtone gratis”. Ook de voorwaarden onderaan de uiting, waarnaar de asterisk verwijst en waarin staat dat er sprake is een abonnementsdienst, zijn in verhouding tot de vermelding “GRATIS* realtone op je mobiel” klein en onduidelijk gedrukt, waardoor deze gemakkelijk aan de aandacht van de gemiddelde in aanmerking komende consument kunnen ontsnappen.
Gelet op het bovenstaande faalt grief V.

6.
Anders dan uit grief VI lijkt te volgen, heeft de Commissie de uiting niet in strijd met artikel 7 NRC bevonden, omdat niet duidelijk zou zijn hoeveel de kosten van het abonnement bedragen. Zoals blijkt uit alinea 3 van het oordeel heeft de Commissie de uiting misleidend voor kinderen en daardoor in strijd met artikel 1 KJC bevonden, omdat voor hen uit de uiting niet voldoende duidelijk blijkt hoeveel de kosten van het abonnement bedragen. Gelet hierop kan grief VI niet slagen. Daarenboven heeft Artiq bij repliek meegedeeld dat zij zich neerlegt bij het oordeel van de Commissie op grond van de KJC, waar het betreft het misleidende karakter van de Roekoekoe-uiting.

De beslissing

Het College:
vernietigt de beslissing van de Commissie, voorzover de Commissie heeft geoordeeld over de gehele website www.celldorado.com en zich niet heeft beperkt tot de beoordeling van het aanmeldscherm, zoals dat in kopie aan de beslissing van de Commissie is gehecht en wordt aangetroffen na het aanklikken van een banner op een andere site;
vernietigt de beslissing van de Commissie, voorzover de Commissie het oordeel dat de artikelen 5 en 9 KJC zijn overtreden niet heeft beperkt tot het geval dat het aanmeldscherm wordt bereikt via websites die op kinderen zijn gericht en
bevestigt de beslissing dat artikel 7 NRC is overtreden, althans voorzover het betreft het gewraakte, hiervoor onder 7 a omschreven aanmeldscherm.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken