a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/07.0631

Datum:

07-01-2008

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de volgende van SD&P BV afkomstige uitingen:
Een banner op de website www.funfactor.nl waarop een lachend meisje staat en de tekst:
“lachen”.
De website www.mt50.nl/mchl waarop onder andere een lachend meisje staat en de teksten:
“Probeer jij maar eens niet te lachen !!!”, “GRATIS Van MT50 Ontwikkelaars van MSN op Mobiel” en “Vul hieronder je naam in, druk op GA VERDER en dan krijg je GRATIS van MT50…”. Onderaan de pagina staat in lichtgrijze kleine lettertjes op een witte achtergrond een tekstblok waarin halverwege onder andere staat: “Door de gratis nametone te accepteren meld je je automatisch aan voor de dienst MT50. De kosten bedragen € 3.00 per week (+sms downloadkosten)”.

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren tegen de uitingen:

De uitingen zijn in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code, omdat deze in strijd met de waarheid zijn. De nametones zijn immers niet gratis. Men krijgt een abonnement waarvan alleen de eerste tone gratis is.

De uitingen zijn in strijd met artikel 7 NRC omdat de uitingen misleiden omtrent de prijs door de suggestie te wekken dat de nametones gratis zijn. Dat sprake is van een gratis ringtone bij een abonnement waar wel degelijk kosten aan zijn verbonden, blijkt pas uit de zeer moeilijk leesbare tekst onderaan de bestelpagina. De uitingen dienen zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn omtrent de gevolgen van het downloaden van een “gratis” nametone, vooral omdat deze uitingen zijn gericht op jongeren. Ze zijn dat echter niet.

De uitingen zijn in strijd met artikel 1 van de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC). De spelletjes website www.funfactor.nl is gezien lay-out en inhoud gericht op kinderen en jongeren. Woordkeus en taalgebruik van de banner en de bestelpagina sluiten aan bij het taalgebruik van jongeren. In het bestelproces wordt het woord “gratis” meerdere keren in opvallende kleuren en in een groot lettertype op prominente plaatsen gebruikt. Het bestelproces is heel kort en bondig, met duidelijke instructies in een duidelijk leesbaar lettertype, terwijl kernelementen op een niet in het oog springende plek in een zeer klein moeilijk leesbaar lettertype staan en in een taal die niet aansluit bij die van jongeren.

De uitingen zijn in strijd met artikel 2 KJC, omdat deze profiteren van de onervarenheid en goedgelovigheid van jeugdigen. Gratis is gratis. Adverteerder mag niet verwachten dat een kind, gelokt door de aanprijzing “gratis”, zich realiseert dat een abonnement wordt aangegaan.

De banner is in strijd met artikel 5 KJC, omdat een duidelijke, in één oogopslag waarneembare vermelding van het woord “reclame” of “advertentie” ontbreekt.

Klager verzoekt de Commissie om aan adverteerder een openbare aanbeveling te doen, gelet op het belang van de consument om kennis te kunnen nemen van de uitspraak, de preventieve werking die daarvan uitgaat ten aanzien van andere aanbieders op dit terrein en de politieke en maatschappelijke commotie die er rondom dit onderwerp is geweest.

Het verweer

Medio juli 2007 heeft adverteerder zijn publicatiebeleid aangescherpt om meer duidelijkheid richting de consument te bieden. In verband hiermee bevond de bewuste actie zich niet meer in het affiliate programma van adverteerder. Desondanks heeft één van de affiliates het toch op zijn site geplaatst. De affiliate is verzocht de actie te verwijderen en adverteerder heeft een beveiligingsmodule ingebouwd zodat affiliates een actie na expiratiedatum niet weer kunnen activeren.

De mondelinge behandeling

Klager licht de klacht nader toe.

Het oordeel van de Commissie

De vraag of adverteerder verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van de banner en de plaatsing ervan op de website www.funfactor.nl, beantwoordt de Commissie bevestigend. De Commissie hanteert als uitgangspunt dat een adverteerder verantwoordelijk is voor inhoud en plaatsing van een reclame-uiting voor zijn producten door zijn affiliates in de vorm van een banner. Adverteerder heeft voor deze wijze van adverteren gekozen en oefent daarop en ook op de inhoud van de uiting, vooraf invloed uit. Adverteerder heeft gesteld dat hij inmiddels zijn publicatiebeleid heeft aangescherpt en een beveiligingsmodule heeft ingebouwd zodat affiliates een actie na expiratiedatum niet weer kunnen activeren. Ten tijde van de uiting was activering na expiratiedatum kennelijk wel mogelijk, zodat adverteerder al hierom daarvoor verantwoordelijk moet worden gehouden.

De Commissie is van oordeel dat de website www.funfactor.nl in ieder geval gedeeltelijk is gericht op kinderen. Gelet op de vormgeving en de inhoud van deze site is aannemelijk dat ook kinderen op deze website spelen. Omdat de banner hiervan een deel uitmaakt, is de KJC hierop ook van toepassing.
Aangezien de KJC op de banner van toepassing is, is deze ook van toepassing op de website www.mt50.nl/mchl, voorzover de betreffende pagina’s worden bereikt via deze banner
Volgens artikel 5 KJC dient de banner een duidelijke vermelding van het woord “reclame” of “advertentie” te bevatten. Bij uitingen die kleiner zijn dan 150×50 pixels kan de afkorting “adv” worden gebruikt. Deze vermelding ontbreekt echter. Ook de bestelpagina dient het woord “reclame” of “advertentie” te bevatten met het oog op het geval dat deze wordt bereikt via een op kinderen gerichte website, omdat een banner wellicht toch niet voldoende als reclame herkenbaar is en het de duidelijkheid voor kinderen tot en met 12 jaar ten goede komt indien ook de bestelpagina zou zijn voorzien van de vermelding “reclame” of “advertentie”. Deze vermelding ontbreekt echter.

Reclame die geheel of gedeeltelijk tot kinderen is gericht, mag volgens artikel 1 KJC niets in woord, geluid of beeld bevatten waardoor kinderen op enigerlei wijze worden misleid over de mogelijkheid en eigenschappen van het aangeboden product. Rekening dient te worden gehouden met het bevattingsvermogen en het verwachtingspatroon van kinderen. Volgens de definitie van de KJC wordt verstaan onder kinderen, personen van 12 jaar en jonger.
Door de vormgeving en de prominent en groot afgebeelde tekst: “GRATIS Van MT50 Ontwikkelaars van MSN op Mobiel” en “Vul hieronder je naam in, druk op GA VERDER en dan krijg je GRATIS van MT50…”, wordt op de website www.mt50.nl/mchl de indruk gewekt dat een gratis download – i.c. nametone – wordt aangeboden, terwijl in werkelijkheid een abonnementsdienst wordt aangeboden. Ook valt door de hierboven genoemde elementen de onopvallend onder in beeld staande tekst die door de kleurstelling en het zeer kleine lettertype slecht leesbaar is en waaruit blijkt dat sprake is van een abonnement, nauwelijks op. Voorts is deze tekst zelf onvoldoende duidelijk voor kinderen door het volwassen taalgebruik. Zeker kinderen tot en met 12 jaar zullen zich niet, althans onvoldoende, realiseren dat in feite een abonnementsdienst wordt aangeboden en wat deze kost.
Op de banner staat niet wat er wordt aangeboden.
Gelet op het voorgaande acht de Commissie beide uitingen misleidend voor kinderen.

Reclame mag ingevolge artikel 7 NRC niet misleiden over onder meer de inhoud en de eigenschappen van hetgeen wordt aangeboden. Reclame dient zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn. Op de website wordt op prominente wijze een gratis nametone aangeboden en pas in de tekst in kleine letters staat dat in feite een abonnementsdienst wordt aangeboden. Door de wijze waarop adverteerder zijn aanbieding presenteert, wordt aldus de indruk gewekt dat een gratis nametone wordt aangeboden, terwijl in werkelijkheid een abonnementsdienst wordt aangeboden.
Op de banner staat niet wat er wordt aangeboden.
Gelet op het voorgaande acht de Commissie de beide uitingen onduidelijk en onvolledig en daardoor misleidend, ook voor anderen dan kinderen.

De Commissie acht de uitingen niet in strijd met artikel 2 NRC. Dat in feite een gratis download in combinatie met een abonnement wordt aangeboden, leidt tot het oordeel dat de uitingen misleidend zijn, maar maakt de uitingen op zichzelf niet onwaar.

De uitingen berokkenen kinderen geen morele of fysieke schade in de zin van artikel 2 KJC. Dit onderdeel van de klacht wijst de Commissie af.

De Commissie ziet onvoldoende redenen om aan adverteerder, die voor de eerste keer een aanbeveling van de Commissie ontvangt, een openbare aanbeveling te doen.

De beslissing


Op grond van het voorgaande acht de Commissie de uitingen in strijd met de artikelen 1 en 5 van de Kinder- en Jeugdreclamecode en artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.
Voor het overige wijst zij de klacht af.


Regeling:

Artikel 1 en 5 Kinder- en Jeugdreclamecode

artikel 7 NRC

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken