a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00588-I

Datum:

22-11-2012

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de op klagers mobiele telefoon verschijnende (mobiele) website met de aanhef:

“Gefeliciteerd Winnaar!

U heeft zojuist won een iPad2 direct!”

 

De klacht

 

In het door klager ontvangen bericht wordt zonder voorbehoud meegedeeld dat klager de winnaar is van een iPad2. Bij het doorklikken kom je op een webpagina waaruit blijkt dat je bij het abonneren op een betaalde dienst en door het beantwoorden van een vraag slechts kans maakt op een iPad2. Klager acht de uiting misleidend.

 

Het verweer

 

Mundo Media is een affiliate netwerk waarvan door Sam Media als adverteerder gebruik wordt gemaakt. Voordat affiliates toegelaten worden tot het CPA netwerk van Mundo Media wordt een onderzoek naar hen ingesteld en wanneer zij als lid willen inloggen in het systeem voor een speciale campagne, dan moeten ze de betreffende voorwaarden accepteren. Voorts wordt het netwerkgebruik door affiliates regelmatig door de compliance afdeling gemonitord. De onderhavige uiting is niet, zoals gebruikelijk, tevoren door de affiliate bij Mundo Media ingediend om ter goedkeuring aan de adverteerder (Sam Media) te worden voorgelegd. Was dat wel gebeurd, dan zou de uiting niet zijn goedgekeurd. Zodra Mundo Media werd gewezen op de klacht over de uiting heeft zij de links naar de misleidende jumppage verwijderd. Mundo Media zegt de actie van de affiliate te betreuren en haar best te doen ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt.

 

Verzoek aan Mundo Media

 

Op het verzoek van het secretariaat aan Mundi Media om naam en adres van de betreffende affiliate te verstrekken, heeft Mundo Media niet gereageerd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. In de bestreden uiting wordt gesuggereerd dat de bezoeker is geselecteerd als winnaar van een iPad2 mits tijdig wordt gereageerd. In werkelijkheid blijkt – na het aanklikken van de in de uiting opgenomen link – sprake te zijn van het promoten van een betaalde dienst van Sam Media en maakt men slechts kans op het winnen van een iPad 2 door zich de dienst te abonneren en een vraag goed te beantwoorden. Nu uit de uiting op zichzelf niet valt op te maken dat deze betrekking heeft op een SMS-dienst, is naar het oordeel van de voorzitter sprake van een omissie waardoor de eindgebruiker misleid kan worden over de aard van de aangeboden dienst als bedoeld in artikel 3.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. Bovendien is sprake van strijd met artikel 3.4 van genoemde code, op grond waarvan een reclame-uiting waarin een SMS-dienst wordt aangeboden op een manier waardoor deze een ander karakter lijkt te hebben dan het werkelijke karakter, bijvoorbeeld door te suggereren dat een prijs is gewonnen, niet is toegestaan.

Nu in de uiting de bedrieglijke indruk wordt gewekt dat de bezoeker al een prijs heeft gewonnen, terwijl in feite slechts een kans bestaat op het winnen van een prijs en aan het ondernemen van stappen om daarvoor in aanmerking te komen – het afsluiten van een abonnement – kosten zijn verbonden, is de bestreden uiting bovendien aan te merken als agressieve reclame als bedoeld in de aanhef en onder 2 van Bijlage 2 bij de Nederlandse Reclame Code NRC (NRC), en daardoor als oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC. Voorts acht de voorzitter de uiting in strijd met de waarheid en daarom in strijd met artikel 2 NRC.

 

2. In dossier 2012/00588 heeft de voorzitter beslist dat Sam Media, de aanbieder van de SMS-dienst, niet voor de hiervoor geconstateerde overtredingen van de regelgeving verantwoordelijk kan worden gehouden. De voorzitter is van oordeel dat Mundo Media wel als verantwoordelijke voor de overtredingen kan worden aangemerkt. Analoog aan de bepalingen betreffende marketing door aanbieders van SMS-diensten met behulp van affiliates in artikel 10 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening wordt ook Mundo Media geacht te zijn gehouden om actief op te treden tegen overtredingen van de relevante wet- en regelgeving door de afzonderlijke bij haar aangesloten affiliates en zich in te spannen om mogelijke overtredingen door deze affiliates te voorkomen. Nu Mundo Media niet heeft gereageerd op het uitdrukkelijke verzoek de gegevens van de betreffende affiliate te verstrekken, is niet aannemelijk gemaakt dat Mundo Media heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 10 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening en de redelijkerwijs te verwachten maximale inspanning heeft verricht om ervoor te zorgen dat de affiliate de regels naleeft.

 

3. Gelet op het vorenstaande wordt Mundo Media verantwoordelijk gehouden voor de onder 1 geconstateerde overtredingen van de Reclamecode SMS-Dienstverlening en de NRC, en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter acht de bestreden uiting in strijd met het bepaalde in de artikelen 3.1 en 3.4 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening en de artikelen 2 en 7 NRC. Hij beveelt Mundo Media aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te (laten) maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken