a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00815-I

Datum:

21-12-2012

Uitspraak:

VAF (=voorzittersafwijzing)

Product/dienst:

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft verschillende meldingen op klagers telefoon betreffende (de kans op) het winnen van een iPad. Klager heeft bij zijn klacht tien genummerde screenshots overgelegd.

 

De klacht

 

Klager ontvangt dagelijks meldingen op zijn telefoon dat hij misschien iets gewonnen heeft. Op een dag kreeg hij een melding dat hij een iPad2 gewonnen had. Vervolgens bleek “dat je van alles moet doen om die iPad überhaupt te kunnen winnen”. Klager heeft per e-mail contact gehad met Mobizet dat, aldus klager, de fout heeft toegegeven maar desondanks de iPad niet aan hem wil toesturen. Bovendien heeft klager daarna opnieuw een – onjuiste – melding ontvangen dat hij een iPad gewonnen had.

 

Het verweer

 

Het is niet duidelijk hoe de meldingen in de screenshots met de nummers 1, 4, 7 en 10 zich verhouden met de webpagina’s in de screenshots die zijn voorzien van de nummers 2, 3, 5, 6, 8 en 9. Alleen webpagina nummer 9 is van Triscreen afkomstig. De klacht richt zich uitsluitend tegen de meldingen, die geen van alle van Triscreen afkomstig zijn. Indien al wordt aangenomen dat melding 7 via webpagina 8 leidt naar webpagina 9 van Triscreen – wat niet duidelijk is – dan is Triscreen niet verantwoordelijk voor deze melding, nu deze afkomstig is van Airpush Inc. en dat geen affiliate van Triscreen is. Triscreen heeft op basis van de screenshot niet kunnen achterhalen of de webpagina met nummer 8 wel van een affiliate van haar afkomstig is en heeft klager om aanvullende informatie op dit punt verzocht.

Zekerheidshalve heeft Triscreen al haar affiliates aangeschreven om  er nogmaals op te wijzen dat het niet is toegestaan om op deze wijze reclame te maken voor de diensten van Triscreen, omdat dit in strijd is met de Terms and Conditions die door affiliates moeten worden geaccepteerd. Affiliates die zich hieraan niet houden, of in strijd handelen met de toepasselijke wetgeving en codes, worden door Triscreen uitgesloten. Op deze wijze wordt voldaan aan artikel 10 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening. 

 

Informatie van het Loket sms gedragscode

 

Ervan uitgaand dat de klager aangeleverde schermvolgorde juist is, betreft scherm 1 een push notificatie verzonden door een advertentieplatform in opdracht van een ander bedrijf dan Triscreen en scherm 2 een ‘tussenpagina’ die is gemaakt door een affiliate partij. Scherm 3 is de homepage van bedoeld bedrijf.

Van de door klager met 4, 5 en 6 aangeduide schermen kan de partij niet worden achterhaald.

Ervan uitgaand dat de klager aangeleverde schermvolgorde juist is, lijken de schermen 7, 8 en 9 bij elkaar te horen. Scherm 7 betreft een push notificatie, en scherm 8 een tussenpagina van een affiliate die is ingehuurd door Triscreen. Scherm 9 is de homepage van de actie van Triscreen.

 

De reactie van Triscreen op de informatie van het Loket sms gedragscode

 

Nu ook door het Loket sms gedragscode niet kan worden achterhaald hoe klager op de webpagina van Triscreen (nummer 9) terecht gekomen is, en niet is vastgesteld dat webpagina 8 inderdaad van een affiliate van Triscreen afkomstig is, handhaaft Triscreen haar in het verweer weergegeven conclusie dat de klacht dient te worden afgewezen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager bezwaar maakt tegen de meldingen in de screenshots met de nummers 1, 4, 7 en 10. In deze meldingen, die volgens het Loket sms gedragscode push notificaties betreffen en die alle de mededeling “optout: xa.push.com” bevatten, wordt meegedeeld: “Gefeliciteerd!! Je hebt een gratis iPad gewonnen!” (1 en 7) of “Je Hebt (1) iPad Gewonnen. Je hebt 1 niet-opgeëiste prijs” (4) of “Je hebt (1) prijs! Je eventueel hebt gewonnen een iPad 4G!”. Niet in geschil is dat deze uitingen, waarin gesuggereerd wordt dat men reeds een iPad gewonnen heeft terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is, in strijd met de Nederlandse Reclame Code zijn.

 

Thans dient beoordeeld te worden of Triscreen voor de overtredingen van de regelgeving verantwoordelijk kan worden gehouden. Naar het oordeel van de voorzitter is dat niet het geval. Als erkend is komen vast te staan dat de met nummer 9 aangeduide uiting de landingspagina van Triscreen betreft. Door Triscreen wordt echter ontkend dat de andere screenshots door of in opdracht van haar door een affiliate zijn geplaatst. Nu niet kan worden uitgesloten dat de overgelegde screenshots door klager willekeurig zijn genummerd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat de screenshots met de nummers 7 en 8 leiden naar de landingspagina van Triscreen in screenshot 9.

 

In geval van marketing met behulp van een affiliate is Triscreen krachtens artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening onder meer gehouden om de affiliate contractueel

– bijvoorbeeld door middel van een reglement – te verplichten zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving (artikel 10.1 sub a) en actief op te treden tegen overtredingen van deze wet- en regelgeving en zich in te spannen om mogelijke overtredingen door affiliates te voorkomen (artikel 10.1 sub c). Niet is gebleken dat Triscreen in dit geval niet heeft voldaan aan de verplichtingen uit hoofde van artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-Dienstverlening.  

 

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter
 

 

De voorzitter wijst de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken