a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2012/00816

Datum:

01-05-2013

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een op 31 juli 2012 aan klaagster verzonden e-mail, aan de bovenzijde  waarvan onder meer staat:

“From: be@n4c.nl

 Subject: Wij betalen uw boodschappen”. 

In de uiting staat onder meer:

“DOE MEE EN MAAK

KANS OM EEN

SUPERMARKT COUPON

TER WAARDE VAN

450 EUR TE WINNEN

                       Klik hier”

en:

“Wij betalen uw boodschappen!          Klik hier…

Wij hebben u geselecteerd om kosteloos boodschappen

te kunnen doen deze maand. Beantwoord de vraag en wij betalen uw boodschappen.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE!”

Onderaan de uiting staat onder meer:

“U ontvangt dit bericht omdat u lid bent van de Nieuws Voor Consumenten nieuwsbrief”. 

 

De klacht

 

Deze kan als volgt worden samengevat.

In de uiting staat: “Wij betalen uw boodschappen”.

Klaagster klikte op de link en diende vervolgens een zeer gemakkelijke vraag te beantwoorden, namelijk “Welke keten komt oorspronkelijk uit Frankrijk: Lidl of Carrefour”. Klaagster was blij -het was natuurlijk Carrefour- maar na het beantwoorden van de vraag diende zij haar gsm nummer op te geven, waarna bleek dat het om een abonnementsdienst ging.

Klaagster won derhalve eigenlijk niets. Zij vindt de e-mail misleidend en meent dat zij recht heeft op de waardebon, nu er staat dat zij geselecteerd is en de bon krijgt, als ze een simpele vraag oplost.

 

Het verweer van First Impressions

 

Hierbij is onder meer het volgende meegedeeld.

First Impressions beschikt over een bestand met e-mailadressen van personen die aan First Impressions toestemming hebben gegeven om e-mails te ontvangen met advertenties van derden. Op verzoek van Immediato BV (de adverteerder) heeft First Impressions aan haar klanten een e-mail gestuurd met daarin een advertentie voor de promotionele actie van Immediato BV. First Impressions is niet betrokken bij de promotionele actie noch bij de SMS abonnementsdienst die in de advertentie wordt aangeboden. Voor zover de klacht toeziet op de promotionele actie of de SMS abonnementsdienst, verwijst First Impressions de Commissie naar Immediato BV.

First Impressions legt “de advertentie uit de e-mail” en de pagina’s waarnaar in de e-mail werd doorverwezen als bijlagen 1 tot en met 4 aan de Commissie over.

Van misleiding is geen sprake.

Uit “de advertentie uit de e-mail” (bijlage 1) blijkt duidelijk dat klaagster (slechts) kans zou kunnen maken om de supermarkt coupon te winnen en dat zij daartoe ergens aan mee moest doen en dus nog een handeling zou moeten uitvoeren.

Door te klikken op de button ‘klik hier’ kwam klaagster terecht op de landingspagina met een tweekeuzevraag (bijlage 2). Op deze pagina wordt duidelijk gemaakt dat er sprake is van een promotionele actie en dat deelname aan deze actie plaatsvindt door inschrijving voor de dienstverlening, waaraan kosten zijn verbonden. Voorts wordt via een hyperlink verwezen naar de spelvoorwaarden.

Na het klikken op het juiste antwoord kwam klaagster terecht op een nieuwe webpagina (bijlage 3), waarop wordt herhaald dat er sprake is van een promotionele actie en dat deelname aan deze actie plaatsvindt door inschrijving voor de dienstverlening, waaraan kosten zijn verbonden. Na het invullen van het GSM nummer op deze webpagina wordt men doorverwezen naar een vierde pagina (bijlage 4). Hier wordt de informatie van de hiervoor genoemde 2 pagina’s (bijlagen 2 en 3) herhaald.

First Impressions concludeert het volgende.

De gemiddelde consument mag ermee bekend worden verondersteld dat coupons ter waarde van € 450,- niet aan duizenden mensen zullen worden verstrekt en dat het beantwoorden van een zeer eenvoudige vraag niet automatisch zal leiden tot het winnen van een zodanige waardecoupon.

Ook mag de gemiddelde consument ermee bekend worden verondersteld dat reclame altijd enigszins overdreven is. De volzinnen “Wij betalen uw boodschappen”

en “Beantwoord de vraag en wij betalen uw boodschappen” moeten dus niet al te letterlijk worden genomen en moeten worden beoordeeld in combinatie met de woorden “maak kans”. 

Bovendien zal de gemiddelde consument op de vervolgpagina, de landingspagina, direct zien dat de waardecoupon niet automatisch na het beantwoorden van de vraag is gewonnen, maar dat er sprake is van een promotionele actie.

First Impressions verzoekt de Commissie de klacht af te wijzen.

Zij zal er voortaan nog beter op toe zien dat de communicatie aan haar abonnees duidelijk is; de opmerkingen uit de klacht zal zij daarbij in overweging nemen.

 

Het verweer van Immediato B.V.

 

Immediato B.V. heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Het is de vraag of de klacht wel behandeld dient te worden door de Commissie, omdat  Immediato B.V. haar diensten niet aanbiedt op de Nederlandse markt noch adverteert op die markt.  

Immediato B.V. heeft kennis genomen van het verweer van First Impressions. Naar aanleiding van dat verweer merkt Immediato B.V. op dat zij First Impressions niet kent. Van een door Immediato B.V. gegeven toestemming danwel een van haar afkomstig verzoek om aan First Impressions voor het versturen van de bestreden e-mail is dan ook geen sprake.

Voor de partners waarmee Immediato B.V. samenwerkt, gelden zeer strikte regels bij de marketing van de diensten van Immediato B.V.. In het uitzonderlijke geval van marketing via e-mail vindt die marketing alleen plaats na uitdrukkelijke goedkeuring door Immediato B.V. van de inhoud van de e-mail.

In België biedt Immediato B.V. haar mobiele content dienst Funfone aan. Deze dienst is opgezet in overeenstemming met de in België geldende Ethische Code voor Telecommunicatiediensten en de GOF Richtlijnen.

De pagina waar klaagster na het klikken op één van de links in de e-mail in eerste instantie naar wordt geredirect is inderdaad één van de pagina’s van Immediato B.V.. Ook de banner in de e-mail (uitsluitend het plaatje met de tekst:

“DOE MEE EN MAAK

KANS OM EEN

SUPERMARKT COUPON

TER WAARDE VAN

450 EUR TE WINNEN”)

is een uiting van Immediato B.V..

Zoals op voornoemde pagina duidelijk is vermeld, kunnen klanten die zich binnen de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 maart 2013 aanmelden voor de Funfone dienst, kans maken op een supermarktcoupon ter waarde van € 450,-.

Nergens op deze pagina of in een andere uiting communiceert Immediato B.V. dat zij de boodschappen van de deelnemers zal gaan betalen. De mededelingen in de door  First Impressions opgestelde en verstuurde e-mail zijn onjuist.

Voor zover de klacht betrekking heeft op de sms-abonnementsdienst Funfone België of de promotionele actie zoals georganiseerd door Immediato B.V. dient deze niet-ontvankelijk te worden verklaard, aangezien zowel de dienst als de marketing daarvoor is opgesteld volgens de regels die van toepassing zijn in België.

Voor zover de klacht toeziet op de inhoud van de e-mail (met name de teksten in de e-mail: “Wij betalen uw boodschappen”, “Wij hebben u geselecteerd om kosteloos boodschappen te kunnen doen deze maand. Beantwoord de vraag en wij betalen uw boodschappen”, verwijst Immediato B.V. de Commissie naar First Impressions.

Overigens is de webpagina waarop klanten kans maakten op het winnen van de supermarkt coupon al sinds begin augustus 2012 niet meer actief.  

 

Het oordeel van de Commissie [tussenbeslissing van 27 november 2012]

 

De Commissie vat de klacht op in die zin dat deze is gericht tegen de als bijlage a aan deze uitspraak gehechte e-mail met als “Subject”: “Wij betalen uw boodschappen”.

De Commissie stelt vast dat First Impressions bij verweer heeft meegedeeld dat zij deze e-mail heeft verzonden, op verzoek van Immediato B.V., die First Impressions als “adverteerder” aanmerkt.

Daargelaten dat Immediato B.V. dit laatste bestrijdt, is er aldus sprake van een klacht tegen grensoverschrijdende reclame als bedoeld in Bijlage 1 bij het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, nu de e-mail afkomstig is van het in Nederland gevestigde First Impressions, en is ontvangen door klaagster, die in België woont.

Ingevolge de EASA Richtlijnen voor de procedure voor Grensoverschrijdende reclame (zie bijlage 1 bij het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep) acht de Commissie zich bevoegd om de onderhavige klacht te behandelen.

 

De Commissie stelt vast dat de bestreden uiting verband houdt met de sms-dienst funfone van Immediato B.V..

In de uiting wordt men, nadat ten eerste is vermeld:

“From: be@n4c.nl

Subject: Wij betalen uw boodschappen”, uitgenodigd om een vraag te beantwoorden, waarna wordt meegedeeld: “wij betalen uw boodschappen”.

Indien men op de link in de e-mail klikt, blijkt dat het gaat om een promotionele actie,  waarbij men slechts kans maakt op het winnen van een prijs, in het kader van een actie waaraan men uitsluitend deel kan nemen indien men zich inschrijft voor een sms-dienst.

 

Nu uit de bestreden e-mail op zichzelf niet valt op te maken dat deze betrekking heeft op een sms-dienst, is er naar het oordeel van de Commissie sprake van een omissie waardoor de Eindgebruiker misleid kan worden over de aard van de aangeboden dienst als bedoeld in artikel 3.1 Reclamecode SMS-dienstverlening.

 

Voorts is de Commissie van oordeel dat er sprake is van agressieve reclame als bedoeld in bijlage 2 aanhef en onder 2 van de Nederlandse Reclame Code, nu de bedrieglijke indruk wordt gewekt dat de consument een prijs zal winnen door een bepaalde handeling te verrichten (het beantwoorden van een vraag), terwijl er voor de consument kosten zijn verbonden aan het in aanmerking komen voor een prijs (te weten de kosten verbonden aan het aangaan van een sms-dienst).

 

Voorts acht de Commissie de e-mail in strijd met de waarheid, nu daarin met zoveel woorden wordt gezegd dat het enkele beantwoorden van de vraag voldoende is om in aanmerking te komen voor het laten betalen van de boodschappen.

 

De vraag dient te worden beantwoord wie in dit geval verantwoordelijk moet worden geacht voor de bestreden e-mail.  

Immediato B.V. heeft gemotiveerd betwist dat de bestreden e-mail in haar opdracht is verstuurd, waarbij zij heeft gesteld dat de van de e-mail deel uitmakende banner met de tekst:

“DOE MEE EN MAAK

KANS OM EEN

SUPERMARKT COUPON

TER WAARDE VAN

450 EUR TE WINNEN”

wel een uiting van haar betreft.

 

In het bovenstaande ziet de Commissie aanleiding haar eindbeslissing aan te houden, teneinde nader te worden geïnformeerd over het volgende.

a.

De Commissie wenst te vernemen welk bedrijf wordt bedoeld met de aanduiding “be@n4c.nl” achter “From”.

b.

De Commissie wenst te worden geïnformeerd over de vraag of er een derde (bijvoorbeeld een affiliate) bij het maken van de onderhavige reclame is betrokken, en zo ja, welk bedrijf.

c.

Ten slotte ontvangt de Commissie gaarne een schriftelijke reactie van First Impressions op het verweer van Immediato dat:

–       Immediato First Impressions niet kent en dat

–       er geen sprake is van een verzoek van Immediato aan First Impressions om de bestreden e-mail te versturen.

 

De Commissie stelt verweerders in de gelegenheid om de Commissie nader schriftelijk te informeren zoals hiervoor bedoeld.

 

De tussenbeslissing van de Commissie van 27 november 2012

 

De Commissie stelt verweerders in de gelegenheid om de Commissie binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing schriftelijk te informeren als hiervoor bedoeld in het oordeel.

Voor het overige houdt de Commissie haar beslissing aan.

 

[vervolgbeslissing: tweede tussenbeslissing d.d. 5 februari 2013]

 

Reactie op de tussenbeslissing namens verweerder sub 1

 

Namens First Impressions (hierna: FI) is onder meer het volgende meegedeeld.

Blijkens de niet eerder aan FI toegezonden bijlage A bij de tussenbeslissing is de bestreden uiting afkomstig van be@n4c.nl en niet, zoals FI eerder veronderstelde, van FI. 

In een affiliatenetwerk worden adverteerders (in dit geval Immediato) en uitgevers bij elkaar gebracht. De adverteerder laat een product promoten door de uitgever, bijvoorbeeld via een bestand van e-mailadressen, waarover de uitgever beschikt. Ingevolge de algemene voorwaarden van affiliatenetwerken garandeert de adverteerder die een advertentie aanlevert dat de advertentie niet in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving.

Aangezien affiliatenetwerken aan elkaar gekoppeld zijn, zijn er tientallen adverteerders en uitgevers actief en is bij de adverteerder niet altijd bekend welke uitgever zijn advertentie verspreidt.

In dit geval heeft Immediato haar advertentie geplaatst in het affiliatenetwerk RingtonePartner. RingtonePartner heeft de advertentie vervolgens doorgeplaatst in het affiliatenetwerk van Affiliatepartner.com, het affiliatenetwerk van Scoot Media BV (dezelfde onderneming als FI). Verschillende uitgevers binnen het netwerk van Affiliatepartner.com hebben vervolgens de advertentie van Immediato naar adressen uit hun e-mailbestand verzonden, zo ook FI en Sevbo MD BV.  FI en Sevbo MD hebben hiervoor een vergoeding ontvangen van Immediato en wel via achtereenvolgens RingtonePartner en Affiliatepartner.com.

Immediato heeft via de affiliatenetwerken, dus indirect, toestemming gegeven aan  uitgevers om de advertentie te verspreiden.

De klacht tegen FI dient te worden afgewezen; zij heeft bij deze klacht geen betrokkenheid.

 

Reactie op de tussenbeslissing namens verweerder sub 2

 

Verweerder (hierna: Immediato) kent noch het e-mailadres be@n4c.nl noch het domein www.n4c.nl.

Op basis van de door haar ontvangen informatie kan Immediato niet vaststellen of één van haar afiiliates bij de onderhavige e-mail campagne is betrokken. Wel kan Immediato meedelen dat zij geen van haar affiliates/marketingpartners heeft gevraagd of toestemming heeft gegeven om de bestreden e-mail te versturen.

 

Nadere informatie van verweerder sub 2

 

Immediato kent ook Sevbo MD niet. Van een overeenkomst met deze partij is geen sprake, noch heeft Immediato deze partij gevraagd de e-mail te versturen, noch is door Immediato toestemming verleend tot verzending van de e-mail aan Sevbo MD of enige andere partij.

 

Verweer van verweerder sub 3

 

Sevbo MD is een e-mail marketingbureau met enkele eigen labels waaronder N4C ofwel Nieuws Voor Consumenten.

Klaagster was van 14 juni 2012 tot 2 augustus 2012 lid van het label N4C.

In het onderhavige geval heeft de adverteerder Immediato de advertentie in het kader van een verspreidingsopdracht gegeven aan AffiliatePartners.nl. AffiliatePartners.nl is onderdeel van Scoot Media, die eigenaar is van First Impressions. 

Scoot Media heeft aan Sevbo MD gevraagd de advertentie “uit te mailen” naar de Belgische leden van N4C. Sevbo MD heeft hierop de e-mail uiting opgehaald uit het online advertentie platform van Scoot Media (AffiliatePartners.nl) en deze e-mail zoals aangeleverd door Scoot Media (AffiliatePartners.nl) verzonden naar de Belgische leden van N4C.

Sevbo MD acht zich zelf niet verantwoordelijk voor de advertentie en de methodiek ervan. Sevbo MD is slechts een uitvoerende verspreider die ervan uitgaat dat zowel de adverteerder als het online advertentie platform slechts uitingen aanleveren die niet in strijd zijn met wet- en regelgeving.  

Sevbo MD wijst er ten slotte op dat Immediato met zeer grote regelmaat labels heeft veranderd. Sevbo MD heeft begrepen dat dit verband houd met “gedoe om regelgeving”. Sevbo heeft vervolgens besloten om binnen haar labels geen advertenties meer te verspreiden voor SMS diensten.

  

Het oordeel van de Commissie [tweede tussenbeslissing d.d. 5 februari 2013]

 

Gelet op de informatie die de Commissie heeft ontvangen naar aanleiding van de tussenbeslissing van 27 november 2012 acht de Commissie het -alvorens verder te beslissen- noodzakelijk om nog nader te worden geïnformeerd, en wel als volgt.

 

1. De Commissie zal Immediato, die naar aanleiding van de tussenbeslissing van 27 november 2012 onder meer heeft meegedeeld dat zij op basis van de door haar ontvangen informatie niet kan vaststellen of één van haar affiliates bij de onderhavige

e-mail campagne is betrokken, in de gelegenheid stellen om schriftelijk te reageren op:

a. de brief van mr. Eijpe van 12 december 2012 (namens verweerder sub 1) en

b.de brief van verweerder sub 3, ontvangen 15 januari 2013.

 

2. De Commissie zal Scoot Media (volgensde reactie op de tussenbeslissing van First Impressions dezelfde onderneming als First Impressions), die volgens verweerder sub 3 (Sevbo MD) aan Sevbo MD heeft gevraagd om de advertentie “uit te mailen” naar de Belgische leden van N4C,  in de gelegenheid stellen om te reageren op de klacht.

Van zowel Immediato als Scoot Media verneemt de Commissie gaarne op welk moment de bestreden uiting naar hun mening, indien mogelijk onderbouwd door (bewijs)stukken, de inhoud heeft gekregen, zoals die te zien is in bijlage a bij de tussenbeslissing van 27 november 2012. In dit verband wijst de Commissie erop dat Immediato bij verweer heeft meegedeeld dat de banner in de bestreden e-mail (uitsluitend het plaatje met de tekst:

“DOE MEE EN MAAK

KANS OM EEN

SUPERMARKT COUPON

TER WAARDE VAN

450 EUR TE WINNEN”)

een uiting van Immediato B.V. is, terwijl Immediato in voornoemd verweer voor de overige inhoud van de e-mail heeft verwezen naar First Impressions (verweerder sub 1). 

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing [tweede tussenbeslissing d.d. 5 februari 2013]

 

De Commissie stelt Immediato en Scoot Media in de gelegenheid om de Commissie binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing schriftelijk te informeren als hiervoor bedoeld in het oordeel.

Voor het overige houdt de Commissie haar beslissing aan.

 

[eindbeslissing van 1 mei 2013]

 

Reactie op de tussenbeslissing namens verweerder sub 4  (Scoot Media)

 

Mr. Eijpe heeft onder meer het volgende meegedeeld.

 

Scoot Media en First Impressions (hierna: FI) zijn beide handelsnamen van de onderneming Multi Response Media B.V.. Scoot Media is de aanbieder van het affiliatepartner netwerk. Scoot Media is als het ware een intermediair tussen adverteerders en uitgevers. FI treedt op als uitgever. Zoals eerder in deze procedure door mr. Eijpe namens FI is meegedeeld, heeft niet FI maar Sevbo MD de bestreden e-mail aan klaagster gestuurd. De klacht tegen FI dient te worden afgewezen.

 

Scoot Media is uitsluitend als aanbieder van het affiliatepartner netwerk bij de bestreden uiting betrokken. De bestreden uiting, die als bijlage A aan de tussenbeslissing van 27 november 2012 is gehecht, is door Sevbo MD aan klaagster verstuurd en is afkomstig van Immediato. Immediato heeft deze advertentie, betreffende de Funfone dienstverlening, geplaatst in het affiliatenetwerk van RingtonePartner. Immediato heeft RingtonePartner verzocht deze advertentie te verspreiden onder de bij haar aangesloten uitgevers en andere affiliatenetwerken. RingtonePartner heeft de advertentie vervolgens doorgeplaatst in het affiliatenetwerk van Affiliatepartner.com, het affiliatepartner netwerk van Scoot Media. Vervolgens heeft Sevbo de advertentie verzonden naar adressen uit haar e-mailbestand. Hiervoor heeft Sevbo een door Immediato betaalde vergoeding ontvangen, en wel via RingtonePartner en Scoot Media.

Uit de als bijlage 1 bij deze reactie overgelegde e-mail volgt dat RingtonePartner de advertentie eind juli 2012 heeft doorgeplaatst bij Scoot Media. De bij deze reactie overgelegde bijlage 3 bevat een overzicht waaruit volgt dat Sevbo MD “de advertentie Funfone – Supermarket BE NL (onderhavige advertentie)” heeft verspreid over haar bestand met e-mailadressen.

In het onderhavige traject treedt Scoot Media slechts op als intermediair. Zij heeft geen bemoeienis met of verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties. De adverteerder (Immediato) is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie die hij via het affiliatepartner netwerk van Scoot Media wenst te verspreiden. Vervolgens is de uitgever (Sevbo MD) verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoud van de advertentie en de vaststelling of deze advertentie kan worden verstuurd naar de e-mailadressen in het bestand van Sevbo.

 

Naar aanleiding van de vraag van de Commissie in de tussenbeslissing van 5 februari 2013, op welk moment de advertentie de inhoud heeft gekregen zoals te zien in bijlage A bij de tussenbeslissing van 27 november 2012, deelt mr. Eijpe het volgende mee. De advertentie is afkomstig van Immediato en is op 26 juli 2012 door RingtonePartners aan Scoot Media geleverd met als doel deze onder de uitgevers te verspreiden. Scoot Media heeft geen bemoeienis gehad met de inhoud van de advertentie en kan dan ook niet meedelen wanneer de advertentie de inhoud heeft gekregen zoals te zien in bijlage A bij de tussenbeslissing.

Scoot Media verzoekt de Commissie de klacht af te wijzen.    

 

Reactie op de tussenbeslissing van verweerder sub 2 (Immediato)  

 

Namens Immediato is onder meer het volgende meegedeeld.

 

Op basis van de haar verstrekte informatie en screenshots kan Immediato niet vaststellen of de verzender van de bestreden e-mail één van haar affiliates/uitgevers is, noch via welk affilate netwerk de verzender van de e-mail het materiaal van Immediato heeft verkregen. In geval van marketing van de diensten van Immediato door affiliates/uitgevers, mogen de betreffende partners uitsluitend gebruik maken van het door Immediato aangeleverde materiaal. Voor marketing via e-mail is voorafgaand aan verzending de uitdrukkelijke toestemming van Immediato vereist. De door klaagster ontvangen e-mail is voor verzending daarvan niet door Immediato goedgekeurd, noch gezien en zou ook niet zijn goedgekeurd.

 

Voor de marketing van haar Funfone dienst in België werkt Immediato onder meer samen met Ringtonepartner, die bij Immediato bekend staat als een partij die werkt volgens alle geldende richtlijnen. Binnen het affiliate netwerk van  Ringtonepartner heeft Immediato uitsluitend de (link naar haar) landingspage en de daarbij behorende banner beschikbaar gesteld voor marketing. Deze banner bevat naast een afbeelding uitsluitend de tekst “Doe mee en maak kans om een supermarkt coupon ter waarde van 450,- eur te winnen” en “Klik hier”. De overige inhoud van de door klaagster ontvangen e-mail is niet door Immediato aangeleverd aan de affiliate netwerken waarmee Immediato in België heeft samengewerkt en is niet door Immediato goedgekeurd of gezien. Sevbo MD heeft aan de Commissie meegedeeld dat zij gebruik heeft gemaakt van een advertentie die via het netwerk van AffiliatePartners.nl beschikbaar is gesteld. Immediato kent dit netwerk niet en heeft daaraan geen verspreidingsopdracht gegeven.

Immediato kan niet vaststellen welke partij de inhoud van de bestreden e-mail heeft bepaald. Gezien het feit dat ook First Impressions (als uitgever binnen het netwerk van AffiliatePartner.nl (Scoot Media)) een vergelijkbare e-mail heeft verzonden, rijst bij Immediato het vermoeden dat de e-mail binnen het netwerk van AffiliatePartner.nl is opgesteld.

Aangezien de klacht was gericht tegen de inhoud van de e-mail en niet tegen de inhoud van de door Immediato aangeleverde banner en landingspage, verzoekt Immediato de klacht, voor zover deze tegen haar is gericht, af te wijzen. Voor zover de klacht toeziet op de inhoud van de e-mail verwijst Immediato de Commissie naar Sevbo MD en Scoot Media B.V. (handelend als Affiliatepartner.nl). 

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van Immediato is nader toegelicht.

Onder meer is meegedeeld dat Immediato nog aan de Commissie zal toezenden een e-mail van Immediato aan Ringtonepartner, waaruit blijkt dat Immediato alleen de banner aan Ringtonepartner heeft toegezonden. Ook zal Immediato nog aan de Commissie toezenden de zogenaamde “terms and conditions for the affiliate program”. 

Bij e-mails van respectievelijk 21 en 22 maart 2013 heeft Immediato vervolgens nadere informatie aan de Commissie verstrekt.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Nadat de Commissie in haar eerste tussenbeslissing (van 27 november 2012) heeft geoordeeld dat de bestreden e-mail in strijd is met artikel 3.1 Reclamecode SMS-dienstverlening, dat er sprake is van agressieve reclame en dat de e-mail in strijd is met de waarheid, dient nog de vraag te worden beantwoord wie verantwoordelijk moet worden geacht voor de bestreden e-mail.

Met betrekking tot de verschillende verweerders in de onderhavige procedure overweegt de Commissie in dit verband het volgende.

 

Verweerder sub 1 First Impressions

 

De Commissie acht voldoende aannemelijk dat de bestreden e-mail niet is verzonden door First Impressions (FI), maar door Sevbo MD B.V.. Om die reden wijst de Commissie de klacht, voor zover deze is gericht tegen FI, af.

 

Verweerder sub 2 Immediato

 

De Commissie acht voldoende aannemelijk dat de bestreden e-mail niet in haar geheel, maar slechts gedeeltelijk van Immediato afkomstig is, te weten voor wat betreft de banner met de tekst “Doe mee en maak kans om een supermarkt coupon ter waarde van 450,- eur te winnen” en “Klik hier”. Bij haar reactie op de tweede tussenbeslissing van 5 februari 2013 heeft Immediato voornoemde banner overgelegd en meegedeeld dat zij binnen het affiliate netwerk van Ringtonepartner uitsluitend de (link naar haar) landingspagina en deze banner beschikbaar heeft gesteld voor marketing. Zoals toegezegd ter vergadering heeft Immediato vervolgens nog nadere informatie overgelegd, namelijk een e-mail van 26 juli 2012 van [naam betrokkene] (die namens Immediato ter vergadering is verschenen) aan een e-mailadres met daarin de naam “ringtonepartner.com”, waarbij “2 campaigns for Belgium on Funfone” worden toegezonden. Deze e-mail bevat een link waarboven staat: “win voucher” en die link leidt naar de bewuste banner. 

 

Ook acht de Commissie voldoende aannemelijk dat Immediato ten opzichte van affiliates de voorwaarde hanteert dat voor iedere e-mail vooraf toestemming dient te worden verleend door Immediato. Zoals toegezegd ter vergadering heeft Immediato vervolgens nog nadere informatie overgelegd, namelijk “Terms and conditions for the affiliate program”.

Immediato heeft daarbij meegedeeld dat zij deze voorwaarden verstrekt aan ieder affiliate network waarmee zij werkt en dat deze voorwaarden van toepassing zijn op alle affiliates/publishers die met het materiaal van Immediato marketen. Onder verwijzing naar artikel 3 (Privacy) heeft Immediato gesteld dat voor iedere e-mail vooraf toestemming dient te worden verleend door Immediato. Voorts heeft Immediato onder verwijzing naar onder meer www.ringtonepartner.com/terms meegedeeld dat ook binnen het netwerk van Ringtonepartner voor affiliates/publishers geldt dat vooraf toestemming nodig is voor marketing via e-mail.

 

Weliswaar is niet gebleken dat Immediato, overeenkomstig de door haar gehanteerde voorwaarden, toestemming heeft gegeven om de bestreden e-mail te verzenden, maar wel is komen vast te staan dat Immediato gebruik heeft gemaakt van marketing met behulp van affiliates. In geval van zodanige marketing zijn “Aanbieders van SMS-diensten”, zoals Immediato, ingevolge artikel 10.1 van de Reclamecode SMS-dienstverlening gehouden om onder meer Affiliates te voorzien van de Reclamecode SMS-dienstverlening en de Gedragscode SMS-dienstverlening” (artikel 10.1 sub b) en  “Affiliates te verplichten hun reclame-uitingen gedurende 1 jaar te bewaren en beschikbaar te houden” (artikel 10.1 sub e). Niet is gesteld of gebleken dat Immediato  aan bijvoorbeeld deze, in artikel 10.1 neergelegde verplichtingen heeft voldaan. Gelet hierop acht de Commissie Immediato mede verantwoordelijk voor de inhoud van de bestreden, met behulp van affiliates gemaakt reclame.

 

Verweerder sub 3 Sevbo MD B.V.

 

Zoals is vermeld in de tweede tussenbeslissing (van 5 februari 2013) heeft het e-mail marketingbureau Sevbo MD B.V. (hierna Sevbo) meegedeeld dat zij de bestreden e-mail heeft verzonden naar de Belgische leden van het zogenaamde label N4C. Sevbo heeft gesteld zich zelf niet verantwoordelijk te achten voor “de advertentie” en de methodiek ervan. Sevbo stelt een “uitvoerende verspreider” te zijn die ervan uitgaat dat zowel de adverteerder als het online advertentie platform slechts uitingen aanleveren die niet in strijd zijn met wet- en regelgeving. Daarbij merkt Sevbo in dit geval Immediato als adverteerder aan en stelt zij dat Immediato  de advertentie in het kader van een verspreidingsopdracht heeft gegeven aan AffiliatePartners.nl, een onderdeel van Scoot Media, waarna Scoot Media aan Sevbo heeft gevraagd de advertentie “uit te mailen”. Sevbo stelt dat zij “de e-mail uiting” heeft opgehaald uit het online advertentie platform van Scoot Media (AffiliatePartners.nl).

Zoals hiervoor overwogen, heeft Immediato voldoende aannemelijk gemaakt dat de bestreden e-mail (in haar geheel) niet van haar afkomstig is. De Commissie overweegt dat op basis van de in deze procedure verstrekte informatie niet is komen vast te staan op welk moment de bestreden e-mail de inhoud heeft gekregen, zoals te zien in bijlage A bij de eerste tussenbeslissing (van 27 november 2012). Wat daarvan zij, vast staat dat Sevbo deze e-mail aan klaagster heeft verzonden. Naar het oordeel van de Commissie dient bij zodanige verzending, waarbij Sevbo bekend kan worden verondersteld met de inhoud van die e-mail, in elk geval Sevbo verantwoordelijk te worden geacht voor die inhoud. 

 

Verweerder sub 4 Scoot Media

 

Niet is gebleken dat de bestreden e-mail is verzonden door Scoot Media, noch is komen vast te staan dat Scoot Media deze e-mail de inhoud heeft gegeven, zoals te zien in bijlage A bij de tussenbeslissing.

 

Onder verwijzing naar bijlage 1 bij haar reactie op de tweede tussenbeslissing heeft Scoot Media gesteld dat RingtonePartner “de advertentie” eind juli 2012 heeft doorgeplaatst bij Scoot Media. Deze bijlage betreft een e-mail van 26 juli 2012 van RingtonePartner.com aan Scoot Media met als onderwerp “40476 .Funfone Belgium – Win a Supermarket Voucher” en daarin is onder meer de link http://www.be.funfone.me/lp/2619/?af=86&uc opgenomen.

Onder verwijzing naar bijlage 3 bij voornoemde reactie heeft Scoot Media gesteld dat Sevbo “de advertentie Funfone – Supermarket BE NL (onderhavige advertentie) heeft verspreid over haar bestand met e-mailadressen. Bijlage 3 betreft een overzicht waarin onder het kopje “select campaign(s)” onder meer staat “Funfone Supermarket BE NL” en onder het kopje “Publisher/promotion form” onder meer: “SEVBO MD BV”.

De Commissie acht het voldoende aannemelijk dat Scoot Media in dit geval is opgetreden als -zo als zij zelf stelt- “intermediair” en ziet geen aanleiding om Scoot Media (mede) verantwoordelijk te achten voor de inhoud van de bestreden e-mail.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De eindbeslissing van 1 mei 2013

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 3.1 van de Reclamecode SMS-dienstverlening, 14.2 NRC en 2 NRC. Zij beveelt verweerders sub 2 en 3 aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Ten aanzien van de verweerders 1 en 4 wijst de Commissie de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken