a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

detailhandel (supermarkt etc.)

Dossiernr:

2013/00423-I

Datum:

03-09-2013

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

detailhandel (supermarkt etc.)

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de aan klager per e-mail toegestuurde reclame-uitingen, met de aanhef  “korte tijd gratis de speciale Oranjemunt” respectievelijk “unieke Oranjepenning ligt voor jou klaar”.  

   

De klacht

 

Klager kent eAction niet, evenmin als [naam] en [naam], van wie de reclame-uitingen afkomstig zijn. Nu klager deze e-mail van onbekenden toegestuurd heeft gekregen, is gehandeld in strijd met de Code reclame via e-mail 2012.

 

Het verweer

 

De verweerders hebben elk voor zich verweer gevoerd. 

 

Digimo.

Digimo werkt als mediabureau in opdracht van PostNL en bouwt online campagnes die worden gehost op qads4.nl. Digimo is niet de verzender van de gewraakte e-mails. Als opdrachtnemer zet Digimo een online campagne uit in haar affiliate netwerk, waaronder zich bedrijven bevinden die beschikken over een opt-in bestand van consumenten (zg. nieuwsbriefleden) aan wie zij de online-campagne kunnen toesturen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.

eAction/Cs02.nl is een opt-in emailbestand. Vanuit dat bestand worden bezoekers naar de online-campagne van PostNL gestuurd. Klager heeft de e-mail vanuit dit bedrijf toegestuurd gekregen. Desgevraagd heeft eAction/cs02.nl meegedeeld dat klager zich heeft aangemeld op: 03-04-2013 om 16:29:20 vanaf [IP adres]. Gelet hierop gaat Digimo er vanuit dat klager zich voor de nieuwsbrief van eAction heeft aangemeld.    

 

Reactie van klager van 25 juni 2013 op het verweer van Digimo.

 

Klager heeft meegedeeld dat:

•         genoemd IP-adres niet van hem is,

•         hij zich niet heeft aangemeld en

•         hij PostNL niet geautoriseerd heeft hem te mailen.

 

Overige verweerders

 

PostNL

PostNL ontkent de Code reclame via e-mail 2012 te hebben overtreden, aangezien zij aan eAction/eVEI c.q. Digimo geen opdracht heeft gegeven om de gewraakte bewuste e-mail aan klager te sturen. PostNL is van oordeel geen adverteerder in de zin van deze code te zijn. PostNL is van oordeel dat Digimo dan wel de door Digimo ingeschakelde derde partijen (eAction respectievelijk eVEI) in deze als adverteerder dienen te worden aangemerkt en voor de uiting verantwoordelijk zijn.

PostNL heeft Digimo benaderd voor het verzorgen van de marketing van een door PostNL geaccordeerde advertentie. Digimo heeft vervolgens haar affiliate-netwerk ingezet c.q. eAction resp. eVEI opdracht gegeven om de advertentie te versturen teneinde consumenten ertoe te bewegen haar digitale platform te bezoeken. De advertenties blijken door deze derden op eigen houtje te zijn gewijzigd. In de originele reclame-uiting wordt niet over een “Gratis Oranjemunt” gesproken. PostNL neemt uitdrukkelijk afstand van de gewraakte reclame-uiting en de wijze waarop deze is verzonden. In de e-mail staat ook dat het gaat om een “actie van: eACTION – Jan Pieterszoon Coenstraat 7 – 2595WP – Den Haag”.

De klacht richt zich derhalve tegen Digimo c.q de door Digimo ingeschakelde derde partijen. PostNL verzoekt de klacht jegens haar af te wijzen. 

 

TFM  

TFM heeft na een uitgebreide check van de database de volgende inschrijvingen gevonden:

[e-mailadressen en IP-adressen gegevens klager] Beide e-mailadressen zijn nu uitgeschreven.TFM betreurt de verzending van de gewraakte e-mails.

 

De Commissie heeft in de vergadering van 13 augustus 2013 de zaak aangehouden teneinde nader te worden geïnformeerd door TFM en klager, die het volgende meedeelden.

 

TFM  

TFM laat weten dat de inschrijving van [e-mailadres] is bevestigd op 22-05-2013 om 14:11:21 vanaf [IP-adres]

Vanaf dit IP-adres zijn ook activiteiten van [e-mailadres] zichtbaar.

 

Klager heeft voor zover betrekking hebbend op de gewraakte reclame-uitingen het volgende meegedeeld.

[gegevens over data en IP-adressen]

Het eerste en laatste IP-adres is niet van klager, die in beide gevallen ook niet in de omgeving was.

[IP-adres] is wel van klager, maar klager blijft erbij dat hij zich niet heeft opgegeven.

Voorts zet klager kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van IP-adressen en wijst op de mogelijkheid een bericht via een virus te versturen.

Tot slot verwijst klager naar de uitspraak die de Commissie deed in dossier: 2008.0166.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De klacht richt zich tegen het hebben ontvangen van een reclame-uiting per e-mail zodat de Code reclame via e-mail 2012 daarop van toepassing is.

Met betrekking tot de vraag wie van de verweerders verantwoordelijk moet worden geacht voor de verspreiding van de gewraakte e-mails overweegt de Commissie als volgt.

 

PostNL

De uiting strekt tot aanprijzing van een van PostNL afkomstig product, zodat PostNL als adverteerder in de zin van artikel 1.2.b van de Code reclame via e-mail 2012 dient te worden aangemerkt. PostNL heeft deze aanprijzing, een digitale reclame-uiting, opgesteld en vervolgens aan Digimo gevraagd voor de verspreiding van de uiting zorg te dragen. Dat PostNL de verspreiding van de uiting aldus uit handen heeft gegeven, betekent niet dat zij niet kan worden aangemerkt als adverteerder in de zin van de Code reclame via e-mail 2012.

PostNL wist, dan wel moet geacht worden ervan op de hoogte te zijn geweest dat Digimo voor de verspreiding van de reclame-uiting gebruik zou maken van haar affiliate netwerk, zodat voorts het bepaalde in artikel 1.3 onder b van deze Code op PostNL van toepassing is. Nu niet is gebleken dat PostNL, overeenkomstig deze bepaling, zich  ervan heeft vergewist dat de bestandseigenaar de noodzakelijke toestemming voor het verzenden van de reclame via e-mail heeft verkregen, heeft PostNL de ingevolge deze bepaling op haar rustende verplichting niet in acht genomen.

 

TFM

Met betrekking tot TFM overweegt de Commissie dat, naar de Commissie begrijpt uit het door TFM gevoerde verweer, TFM bestandseigenaar is in de zin van de Code reclame via e-mail 2012. Voor de verspreiding van de gewraakte reclame-uitingen heeft TFM kennelijk gebruik gemaakt van de aan TFM toebehorende domeinnaam “info@cs02.nl”.

Ingevolge artikel 1.3 onder a Code reclame via e-mail 2012 dient de geadresseerde van reclame via e-mail aan de bestandseigenaar toestemming te hebben verleend voor het ontvangen van reclame via e-mail door middel van een actieve handeling. Niet is gebleken dat daarvan sprake is.

TFM noemt verschillende IP-adressen van waaruit door TFM activiteiten van de zijde van klager zijn waargenomen, doch daarmee is niet aangetoond dat klager vooraf toestemming heeft gegeven. Voorts stelt TFM dat klagers inschrijving is bevestigd vanaf een aan klager toebehorend IP-adres, doch ook dit is onvoldoende bewijs dat TFM over de vereiste toestemming beschikt. 

 

Digimo   

Ten aanzien van Digimo overweegt de Commissie dat niet is gebleken dat Digimo direct bij de verzending van de reclame-uitingen betrokken is geweest. 

 

De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat zowel PostNL als TFM in strijd met respectievelijk artikel 1.3 onder b en 1.3 onder a reclame via e-mail hebben gemaakt en beveelt zij verweerders aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken