a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Huishouden en inrichting

Dossiernr:

2009/00037

Datum:

16-04-2009

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

Huishouden en inrichting

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op de website www.marktnet.nl voor een “Kitchen Aid Pasta Elementenset”. Op de website staat naast een zeer kleine afbeelding en onder de naam van het product, de volgende tekst:

 

“Prijs: € 79,-

Geplaatst: 25 april

2006 00:00

Bekeken: 515 keer”

 

Onder aan de pagina staat onder meer:

 

“Zie onderstaande website voor meer informatie en bestellingen

 

Meer info:

http://www.nonplusultra.nl/

 

De klacht

 

Nadat klager via de in de uiting genoemde link terecht was gekomen bij de website www.nonplusultra.nl, bleek de prijs van het product niet € 79,-, maar € 129,- te zijn.

De reclame-uiting is in strijd met de artikelen 2, 7, 8 lid 2 onder d en 8 lid 3 onder b van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC).

Het verweer

 

Verweer Nonplusultra

De Commissie vat het verweer als volgt samen.

 

a.

De uiting op www.marktnet.nl is geen reclame-uiting. Er is geen sprake is van een aanprijzing. Betwijfeld kan worden of de uiting openbaar is.

 

b.

Voorts is de uiting geplaatst door een zelfstandig opererende affiliate, in dit geval door Marktnet. De diensten van affiliates worden gecoördineerd door aparte netwerken. Nonplusultra heeft contact met deze netwerken, maar zij heeft geen enkele relatie met de affiliates. Het is onmogelijk om op de hoogte te blijven van informatie op websites van derden. In dit geval is Marktnet verantwoordelijk voor de uiting. Nonplusultra heeft naar aanleiding van de onderhavige zaak contact gehad met Marktnet, waarop Marknet maatregelen heeft getroffen. Indien Nonplusultra voor de betreffende uiting verantwoordelijk wordt geacht, zou dit misbruik door consumenten en concurrenten tot gevolg hebben.

 

c.

In de uiting staat duidelijk dat voor nadere informatie de website www.nonplusultra.nl moet worden geraadpleegd. Op deze website staat de juiste prijs. De consument kan deze informatie op zeer eenvoudige wijze verkrijgen.

 

d.

Daarnaast staat in de uiting dat deze is geplaatst op 25 april 2006. De consument kan hieruit afleiden dat de boodschap niet meer up-to-date is.

 

Verweer Marktnet

SluitenMarktnet kan zich vinden in het verweer van Nonplusultra en heeft hieraan niets toe te voegen.

 

De mondelinge behandeling

 

Klager heeft zijn stellingen nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

 

 

Met betrekking tot het de door Nonplusultra en Marktnet aangevoerde punten in het verweer, oordeelt de Commissie als volgt.

 

Ad a.

In de eerste plaats overweegt de Commissie dat de uiting verschillende elementen met aanprijzende werking bevat, zoals bijvoorbeeld de afbeelding en de prijs van het bewuste product. Nu voorts de uiting niet een op één ontvanger toegespitst aanbod is, maar bedoeld is om een breed publiek te bereiken, dient deze te worden aangemerkt als een openbare aanprijzing van het bewuste product en derhalve als een reclame-uiting in de zin van artikel 1 NRC.

 

Ad b.

Niet wordt betwist dat Marktnet verantwoordelijk is voor de gewraakte reclame-uiting.

Nonplusultra stelt echter dat zij, nu zij geen directe relatie heeft met de affiliate door wie de uiting geplaatst is, niet medeverantwoordelijk is voor de uiting. Hierover oordeelt de Commissie als volgt.

Dat – naar Nonplusultra stelt – een aanbieder van producten via affiliate marketing geen directe relatie heeft met de affiliate betekent naar het oordeel van de Commissie niet dat de aanbieder niet (mede) verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor de wijze van reclame maken door de affiliate. Zoals het College van Beroep eerder oordeelde in de dossiers 1516/07.0636 en 1515/07.0336, neemt een aanbieder, door gebruik te maken van affiliate marketing en door affiliates zelf te laten bepalen hoe en waar de producten van de aanbieder worden aangeprezen, welbewust het risico dat de wijze waarop zijn producten worden aangeprezen, niet in overeenstemming is met de NRC. Zoals het College in deze zaken oordeelde, komt een overtreding van de NRC in beginsel (mede) voor rekening en risico van de aanbieder van het aangeprezen product, ook al kan het praktisch gezien, gelet op het grote aantal affiliates en uitingen, moeilijk zijn om op de uitingen van affiliates toe te zien. Van Nonplusultra mag aldus worden ver­langd dat zij zoveel moge­lijk toe­zicht en in­vloed uitoefent op degenen die voor haar re­clame maken ten­einde nale­ving van de re­levante wet- en regelgeving, waar­onder de Nederlandse Re­cla­me Code, af te dwingen. Zij dient daartoe het han­delen van de affi­liate zoveel mogelijk te reguleren, bijvoorbeeld door middel van een reglement of algemene voorwaarden. Niet gebleken is echter dat Nonplusultra dergelijke maatregelen heeft genomen, hoewel naar het oordeel van de Com­missie daartoe voldoende mogelijkheden bestaan. Voorts is niet gebleken dat Nonplusultra in enige mate toe­zicht uitoefent op het handelen van de affiliates. Gelet op het voorgaande acht de Commissie feiten of omstandigheden op grond waarvan in het onderhavige geval van bovengenoemd beginsel zou moeten worden afgeweken, niet aanwezig. De Commissie acht het niet aannemelijk dat een willekeurige derde, consument of concurrent, misbruik zou maken van deze verantwoordelijkheid, nu deze verantwoordelijkheid van de aanbieder uitsluitend geldt indien er sprake is van een affiliate-relatie of een vergelijkbare relatie tussen een aanbieder en een derde.

 

Ad c.

In de uiting staat dat het bewuste product € 79,- kost. In werkelijkheid blijkt het product

€ 129,- te kosten. Aldus is in de uiting onjuiste informatie verstrekt over de prijs als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is het misleidend om het product op deze wijze in het openbaar aan te prijzen. Het feit dat men er ‘op zeer eenvoudige wijze’ achter komt dat de prijs hoger is, neemt niet weg dat de reclame op basis waarvan de consument reeds eerder tot de transactie heeft besloten, misleidend is. De Commissie is van oordeel dat niet van de gemiddelde consument verwacht kan worden dat hij, op basis van de verwijzing naar ‘meer informatie en bestellingen’ op de website van de aanbieder, rekening houdt met de omstandigheid dat de prijs hoger blijkt te zijn dan de in de uiting vermelde prijs.

 

Ad d.

Het feit dat in de uiting staat dat deze geplaatst is op 25 april 2006, maakt dit, nu de uiting op een actieve website staat, niet anders.

 

Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de reclame-uiting misleidend is en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Voorts is de Commissie van oordeel dat Nonplusultra en Marktnet beide verantwoordelijk zijn voor het han­delen in strijd met voornoemde bepalingen.

 

De reclame-uiting is niet van dien aard dat zij strijdig kan worden geacht met de artikelen 2 en 8 lid 3 onder b NRC.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld acht de Commissie de onderhavige reclame in strijd met artikel 7 NRC. De Com­missie beveelt Nonplusultra en Marktnet aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te (laten) maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken