a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2009/00909

Datum:

15-04-2010

Uitspraak:

Beroep ingetrokken CVB

Product/dienst:

Overige

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden uiting

           

Het betreft een op 9 december 2009 per e-mail aan klager toegezonden reclame van de Staatsloterij met betrekking tot de Oudejaarstrekking, met als afzender “Head247.com”.

 

De klacht

 

Klager heeft bij brief van 13 mei 2008 aan de Staatsloterij meegedeeld de machtigingen voor de Staatsloterij met ingang van 1 juli 2008 in te trekken en geen reclame van de Staatsloterij meer te willen ontvangen. Bij brief van 5 november 2009 heeft klager, onder verwijzing naar zijn brief van 13 mei 2008, zijn verzoek aan de Staatsloterij geen e-mails meer toe te zenden herhaald. Ondanks deze mededelingen heeft klager bij e-mail van 9 december 2009 reclame van de Staatsloterij voor de Oudejaarstrekking ontvangen.

 

Het verweer

 

De Staatsloterij heeft klagers verzoek vóór 9 december 2009 verwerkt. Klager kan daarom geen direct door de Staatsloterij verzonden e-mail meer ontvangen.

De bestreden uiting is aan klager toegezonden via/door een affiliate partij. Dergelijke partijen gebruiken e-mailbestanden voor het versturen van berichten, waarop de Staatsloterij onvoldoende toezicht en controle kan uitoefenen en die onvoldoende worden geschoond. De Staatsloterij zal op korte termijn maatregelen treffen om te voorkomen dat via affiliate partijen ongewenste e-mail van de Staats­loterij wordt verzonden.

 

De repliek

           

Klager handhaaft zijn standpunt en voegt daaraan toe, dat de afzender van de e-mail kennelijk ten onrechte de beschikking over klagers e-mailadres heeft gekregen.

 

De dupliek

 

De Staatsloterij heeft aan haar zorgplicht voldaan door ervoor te zorgen dat klager geen direct door de Staatsloterij verstuurde ongewenste e-mail meer kan ontvangen en erop toe te zien dat binnen de afspraken met derden-partijen e-mail- en andere adresbestanden worden ontdubbeld. De Staatsloterij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze waarop andere partijen omgaan met de aan hen op enigerlei wijze door de eigenaar van een e-mailadres verstrekte gegevens.

 

De nadere stellingen van partijen

Klager heeft een lijst verstrekt van bedrijven die hem mogen e-mailen.

Adverteerder stelt dat klager op 28 augustus 2008 heeft deelgenomen aan een enquête van Daisycon. In het privacyreglement van dit bedrijf was opgenomen dat de met de enquête verzamelde e-mailadressen voor andere doeleinden gebruikt mochten worden.  Bij het invullen is een akkoord gegeven hierop. Het e-mailadres van klager is langs deze weg in het bezit gekomen van Digital magazines. Vanuit deze organi­satie is de gewraakte mailing verzonden. De Staatsloterij mag ervan uitgaan dat de partijen waarmee zij een affiliate programma opzet op legitieme  wijze aan e-mail­adressen komen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In artikel 1.3 van de Code Verspreiding reclame via e-mail (Code e-mail) is bepaald, dat de adverteerder zich ervan dient te vergewissen dat de geadresseerde van reclame via e-mail daarvoor toestemming heeft gegeven, dan wel als klant van de adverteerder reeds een gelijkaardig product heeft gekocht. Niet in geschil is dat klager op 9 december 2009 per e-mail een reclame-uiting van de Staatsloterij heeft ontvangen, terwijl klager eerder tegenover de Staatsloterij te kennen had gegeven geen reclame per e-mail meer te willen ontvangen. Evenmin is in geschil dat de Staatsloterij maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat klager geen direct door de Staatsloterij verzonden e-mail meer ontvangt.

In het onderhavige geval blijkt “Head247.com” althans Digital Magazines, volgens de Staatsloterij een affiliate partij, de afzender te zijn van de per e-mail aan klager toegezonden reclame-uiting van de Staatsloterij. Het is de Commissie niet mogelijk gebleken contact te krijgen met dit bedrijf, waardoor zij niet heeft kunnen vaststellen in hoeverre de affiliate (mede) verantwoordelijk moet worden geacht voor feit dat klager de ongewenste e-mail van de Staatsloterij heeft ontvangen.

Het gegeven dat niet de Staatsloterij zelf maar een affiliate partij de afzender is van de aan klager gezonden e-mail, betekent niet dat de Staatsloterij als adver­teer­der niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de toezending van de recla­me-uiting aan klager. Naar het oordeel van de Commissie heeft de Staatsloterij, door gebruik te maken van een affiliate, immers het risico genomen dat de wijze waarop zijn producten worden aangeprezen niet in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code (NRC) en/of, in dit geval, de Code e-mail. Gelet hierop had de Staatsloterij dienen te bewerkstelligen dat de affiliate deze regels naleeft. Hierbij doet overigens niet ter zake op welke wijze de Staatsloterij respectievelijk de affiliate het e-mailadres van klager hebben verkregen. Nu niet is gesteld of geble­ken dat is vol­daan aan alle voorwaar­den van paragraaf 4 van de Code e-mail met betrekking tot het verzame­len van e-mailadressen en het verstrekken van e-mail­adressen aan derden, kunnen de Staatsloterij en de affiliate aan het verzamelen van het e-mailadres door een derde niet het recht ontlenen om ongevraagd e-mails te verzenden aan klager. Nu de Staatsloterij niet heeft voorkomen dat de betrokken affiliate nog reclame voor de Staatsloterij aan klager verzendt, komt de over­treding van artikel 1.3 Code e-mail daarom mede voor rekening van de Staatsloterij.

 

De beslissing

 

Op grond van het vorenstaande is de Commissie van oordeel dat is gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 1.3 van de Code e-mail en dat de Staatsloterij hiervoor mede verantwoordelijk is. Zij beveelt de Staatsloterij aan om te bewerk­stelligen dat niet meer in strijd met dit artikel wordt gehandeld.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken