a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2018/00134/I

Datum:

12-04-2018

Uitspraak:

VT zonder aanbeveling

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.parkerenschiphol.org/lang-parkeren-schiphol voor zover hierop ten tijde van het indienen van de klacht onder meer stond: “Er is momenteel een aanbieding: Parkeren op Schiphol bij P3 kost slechts €49,50 per 8 dagen!”.

 

De klacht

Klager wilde gebruik maken van de aanbieding van acht dagen parkeren voor € 49,50. Bij het boeken bleek de prijs echter € 67,50 te bedragen. Volgens de helpdesk gaat het om een vanafprijs. Klager kan dit niet plaatsen. De prijs blijkt 40% hoger te zijn dan de aanbieding.

 

Het verweer van Schiphol

Dit wordt als volgt weergegeven. Schiphol heeft met ingang van 1 oktober 2017 het ‘vanaf’ tarief voor parkeren van € 49,50 verhoogd naar € 57,50. Daarbij geldt een dynamisch prijssysteem waarbij vraag en aanbod de prijs bepalen. Om te voorkomen dat aan het ‘vanaf’ tarief te veel gewicht toekomt, hanteert Schiphol niet meer een dergelijk tarief op haar website. Schiphol biedt derde partijen (affiliates) de mogelijkheid hun websites aan te melden bij een digitaal platform, genaamd TradeTracker, dat een samenwerkingsovereenkomst heeft met Schiphol. Affiliates die zich hier aanmelden, zijn bevoegd om via hun website digitaal verkeer door te sturen naar de website van Schiphol. Momenteel zijn circa 1.900 websites via TradeTracker aangemeld, waarvan ongeveer 80 actief digitaal verkeer doorsturen naar de website van Schiphol. Affiliates die hun website willen aanmelden bij TradeTracker hebben toestemming nodig van Schiphol. Schiphol toetst dan eenmalig of de inhoud van de website aansluit bij het beleid van Schiphol Parking. De website parkerenschiphol.org is eigendom van een affiliate die deze website heeft aangemeld bij TradeTracker. De website vermeldde destijds abusievelijk het oude ‘vanaf’ tarief van € 49,50 en dat er een aanbieding zou gelden. Schiphol is niet verantwoordelijk voor deze onjuiste informatie. Van Schiphol kan redelijkerwijs niet worden gevergd dat zij doorlopend nagaat of de inhoud van de geregistreerde websites van affiliates juist is. Het aantal websites is te groot, de websites zijn te divers en de content is steeds in beweging, waardoor een controle snel achterhaald is. Het is de verantwoordelijkheid van de affiliate om zijn website up-to-date te houden door deze af te stemmen op de website van Schiphol. Dat neemt niet weg dat Schiphol wel de content van haar belangrijkste affiliates controleert. Schipholparkeren.nl is hier een voorbeeld van. Deze partner heeft inmiddels de content aangepast, in lijn met het inmiddels geldende dynamische prijsniveau. Schiphol zal de affiliates nogmaals aanschrijven met het verzoek de content te actualiseren, waarbij zij de nieuwe ‘vanaf’ tarieven voor haar parkeerproducten zal benadrukken.

 

Het verweer van Parkerenschiphol.org

Dit wordt als volgt weergegeven. Parkerenschiphol.org is een onafhankelijke site met parkeeradvies. Zij heeft het tarief op haar website direct aangepast nadat zij van Schiphol het bericht ontving dat het tarief van een aanbieding niet meer klopte. Met Schiphol is afgesproken dat Parkerenschiphol.org een duidelijk ‘vanaf’ tarief zal gaan hanteren dat regelmatig aan haar zal worden toegezonden. Bij de tip staan nu geen tarieven meer, maar wordt rechtstreeks naar de website van Schiphol gelinkt.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Niet in geschil is dat ten tijde van het indienen van de klacht op de bestreden website ten onrechte stond dat parkeren op Schiphol in het kader van een aanbieding € 49,50 kost. Hierdoor is geen juiste informatie verschaft over de prijs en het prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Verder is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

2)  De voorzitter acht in de eerste plaats Parkerenschiphol.org hiervoor verantwoordelijk. Zij  beheert de website waarop de onjuiste informatie staat en zij dient de inhoud tijdig te actualiseren om te voorkomen dat de consument over de prijs wordt misleid. Daarnaast acht de voorzitter Schiphol verantwoordelijk voor het feit dat Parkerenschiphol.org destijds onjuiste informatie op haar website vermeldde. Uitgangspunt is dat Schiphol als adverteerder verantwoordelijk is voor derden, waaronder affiliates, waarvan zij ten behoeve van de promotie van bedrijfsactiviteiten gebruik maakt. Het aan Parkerenschiphol.org overlaten van het maken van reclame, ontslaat Schiphol dus niet van haar verplichtingen uit hoofde van de NRC. Schiphol dient in verband daarmee alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat voor haar reclame wordt gemaakt op een wijze die in overeenstemming is met de NRC. Aan deze verplichting is niet voldaan. De controle door Schiphol bleef kennelijk tot dusverre beperkt tot een eenmalige toets die erop was gericht om te zien of de inhoud van de website van de affiliate aansluit bij het beleid van Schiphol Parking. Schiphol wordt geacht zich bewust te zijn van het risico dat met affiliate marketing wordt genomen indien dit zonder preventief toezicht plaatsvindt (vgl. dossiers 2013/00441 en 2008/ 01039). Dat een verdergaande controle niet mogelijk zou zijn, acht de voorzitter niet aannemelijk. Schiphol stelt weliswaar dat van haar niet kan worden gevergd dat zij doorlopend nagaat of de inhoud van geregistreerde websites van affiliates juist is, maar anderzijds stelt zij wel de content van haar belangrijkste affiliates, waaronder Parkerenschiphol.org, te controleren. Verder is niet gesteld of aannemelijk geworden dat het niet mogelijk zou zijn affiliates te verplichten uitsluitend actuele prijzen te noemen en hierop controle uit te oefenen. Wel zal de voorzitter rekening houden met het feit dat verweerders de fout hebben gecorrigeerd en maatregelen hebben genomen om herhaling te voorkomen waarbij de voorzitter nota neemt van de mededeling van Schiphol dat zij ook andere affiliates zal aanschrijven tot het (steeds) actualiseren van hun websites. De voorzitter zal daarom gebruik maken van zijn bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, en wel door een aanbeveling achterwege te laten en te volstaan met te beslissen als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken