a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/01039

Datum:

05-02-2009

Uitspraak:

Bevestiging beslissing RCC (wijz. gronden)

Product/dienst:

SMS diensten

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame

 

Het betreft de website www.speelzolder.com. Op deze website kunnen games worden gespeeld via de subpagina http://www.speelzolder.com/games1/index.php. Op de sub­pagina heeft een banner gestaan met de tekst: “Win een Wii!” Naast deze tekst stonden twee tekeningen van een meisje met een voetbal en met de tekst: “ Klik hier” en “Zoek de 3 verschillen!”. Na het klikken op de banner opende zich een pagina van de website www.celldorado.com met een kader waarin twee tekeningen van een vrouw staan met de uitnodiging om de drie verschillen te zoeken en daaronder de tekst: “Zoek ze alle 3 en win een Nintendo”. Na het aanklikken van de drie verschillen opende zich een nieuwe pa­gina van de website www.celldorado.com met in grote letters in de aanhef het woord “Gefeliciteerd!”. Deze pagina bevat een invulvenster voor een 06-nummer.  

 

De klacht

 

De Commissie vat de klacht als volgt samen.

1.           Gelet op de domeinnaam, de opzet, de vormgeving en de inhoud van de website www.speelzolder.com, is deze website gericht op kinderen. Derhalve is de Kinder- en jeugdrecla­mecode (KJC) van toe­passing op reclame-uitingen op deze website. Dit geldt ook voor de ge­wraakte banner en de pagina’s die via deze banner gepubliceerd worden.  Door de banner wordt de indruk gewekt dat een kind een Nintendo Wii kan winnen door het spe­len van een spelletje. Na het uitspelen van het spelletje krijgt het kind door het woord “Ge­feliciteerd” de indruk dat het een prijs gewonnen heeft en dat het zijn mobiele num­mer moet invullen om de prijs in ontvangst te kunnen nemen. Door het invullen van dit num­mer abonneert het kind zich zonder daarvan bewust te zijn op de betaalde abon­ne­ments­dienst van Artiq Mobile. Kinderen worden aldus misleid over het aangeboden pro­duct, namelijk een abonnement op “fun sounds” voor de mobiele telefoon. De tekst op het aanmeldscherm waaruit blijkt dat sprake is van een betaalde abonnementsdienst valt, gelet op de doelgroep, onvoldoende op. Op grond van het voorgaande is gehandeld in strijd met artikel 1 KJC.

2.    Op de banner en het speelscherm ontbreken de woorden “reclame” en/of “adverten­tie”, hetgeen in strijd is met artikel 5 lid 1 KJC. Ook het aanmeldscherm is in strijd met dit artikel omdat het woord “advertentie” in een relatief klein lettertype staat en daardoor niet is voldaan aan de eis dat het duidelijk in één oogopslag waarneembaar moet zijn dat het om reclame gaat.

3.    De banner geeft geen informatie over het bestaan en/of de aard en de prijs van het feitelijk aangeboden product, namelijk een abonnement op een sms-dienst. Hetzelfde geldt voor het scherm dat men ziet als men op de banner klikt. De informatie op het aanmeldscherm is mede als gevolg daarvan onduidelijk, onbegrijpelijk en dub­bel­zinnig. De reclame is daardoor voor kinderen misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aan­hef en onder a en d respectievelijk artikel 8.3 aanhef en onder c van  de Neder­landse Reclame Code (NRC) nieuw. Bovendien is de reclame agressief, omdat de schijn wordt gewekt dat een prijs is gewonnen, terwijl – om voor die prijs in aanmerking te komen – een han­de­ling moet worden verricht waarmee men, zonder zich daarvan bewust te zijn, een abon­nement afsluit. De reclame is daarom een vorm van agressieve reclame als be­doeld in ar­tikel 14.2 NRC (nieuw) in verbinding met bijlage 2 onderdeel 2 laatste zin, waarnaar artikel 14.2 NRC (nieuw) verwijst.

Nu er sprake is van misleidende en agressieve reclame, is gehandeld in strijd met artikel 7 NRC (nieuw).

4.    Het aanmeldscherm voldoet niet aan de eisen van de artikelen 3 en 4.2 van de SMS Reclame Code.

 

De Consumentenautoriteit verzoekt op grond van het voorgaande Artiq Mobile aan te bevelen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en deze beslissing open­baar te maken.

 

Het verweer

 

De Commissie vat het verweer als volgt samen.

Artiq Mobile erkent dat de banner en het speelscherm in strijd zijn met de door de Consumentenautoriteit genoemde artikelen van de KJC en de NRC. Ten aanzien van het aanmeldscherm erkent Artiq Mobile dat het woord “Gefeliciteerd” niet geheel juist is. Bij toekomstige acties met wedstrijden zal niet meer op deze wijze worden gecommuni­ceerd. De onderhavige actie is inmiddels gestaakt.

Artiq Mobile stelt dat het voorgaande niet tot een aanbeveling jegens haar dient te leiden, omdat zij niet verantwoordelijk is voor reclame-uitingen die worden geplaatst door een affiliate. Artiq Mobile adverteert niet zelf op kindersites en heeft in zijn reglement opge­nomen dat affiliates niet op dergelijke sites mogen adverteren. Verantwoordelijk voor

de plaatsing is niet Artiq Mobile, maar de eigenaar van de web­site die de banner heeft aangevraagd via Google Adsense. Google levert de adver­tenties op verzoek van web­site-eigenaren aan. Deze verdienen geld voor elke keer dat bezoekers van de website op een advertentie klikken. De website-eigenaar kiest zelf welke advertenties hij op zijn web­site wil plaatsen. Deze website-eigenaar heeft geen relatie met Artiq Mobile. Artiq Mobile was niet op de hoogte van het feit dat de ban­ner op een voor kinderen bedoelde website (www.speelzolder.com) was geplaatst. In­mid­dels is de URL van deze website toegevoegd aan de lijst van websites waarop geen uitingen van Artiq Mobile kunnen worden geplaatst.

 

De mondelinge behandeling

 

De Consumentenautoriteit en Artiq Mobile hebben ieder voor zich hun standpunten mon­de­ling doen toelichten aan de hand van een overgelegde pleitnota. Partijen handhaven hun standpunten.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. De gewraakte reclame bestaat, kort weer­ge­geven, uit de volgende onder­delen:

– een banner met de uitnodiging om een spel te spelen teneinde een prijs te winnen,

– een internetpagina (speelpagina) waarop men de verschillen tussen twee tekeningen

  moet aan­klikken en

– een internetpagina (aanmeldscherm) waarop men een mobiel telefoonnummer dient

  in te vullen.

Artiq Mobile heeft niet betwist dat op grond van de door de Consumentenautoriteit ge­noemde rede­nen de reclame in strijd is met de KJC en NRC. Met partijen acht de Com­missie de reclame op de gronden die zijn vermeld in onderdeel 3 van deze beslissing in strijd met artikel 1 KJC respectievelijk artikel 5 lid 1 KJC en artikel 7 NRC. Van strijd met de SMS Re­clame Code is echter geen sprake, nu deze code ten tijde van de openbaar- making van de reclame geen on­derdeel vormde van de Nederlandse Reclame Code.

2. De Commissie begrijpt dat de banner, de speelpagina en het aanmeldscherm door of in opdracht van Artiq Mobile zijn ontwikkeld. Artiq Mobile heeft derhalve actieve be­moeienis gehad met de inhoud en de opzet van de gewraakte reclame en dient ook als de initiator daarvan te worden beschouwd. Artiq Mobile is daarom ten volle verantwoor­delijk voor de inhoud van deze uitingen. Ten aanzien van de vraag of Artiq Mobile ook (mede)verantwoordelijk is voor de plaatsing van de banner op de onder­havige web­site geldt het volgende. In de door Artiq Mobile gekozen op­zet is het de bedoe­ling dat po­ten­tiële klanten door middel van een banner worden geïn­teresseerd in een spel en zich uit­eindelijk via dat spel aanmelden voor de door Artiq Mobile aan­ge­boden betaalde abon­nementsdienst voor ringtones. Artiq Mobile heeft de banner niet zelf openbaar gemaakt, maar heeft ervoor gekozen deze in de “etalage” van Google Adsense te plaat­sen. Web­site-eigenaren kunnen deze bij Google aanvra­gen en op hun website te plaat­sen. De eigenaren ontvangen een provi­sie voor elke keer dat op de banner wordt geklikt.

 

3. In het onderhavige geval heeft de eige­naar van de op kinderen gerichte web­site www.speelzolder.com (de affiliate) de banner op deze website ge­plaatst. De be­slis­sing om de banner daar te plaatsen is genomen door de eige­naar. Artiq Mobile is echter als ont­werper en ini­tia­tor van de reclame in be­ginsel medeverant­woor­delijk voor de plaat­sing op die website. Artiq Mobile heeft immers gekozen voor een wijze van reclame maken waar­bij de affiliate zonder enige vorm van preventief toezicht kan besluiten op welke website de banner wordt ge­plaatst. Hierdoor heeft Artiq Mobile wel­bewust het risico ge­no­men dat wordt gehandeld in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Van Artiq Mobile mag onder deze omstandig­heden worden verlangd dat zij zoveel mogelijk toe­zicht en in­vloed uitoefent op de affi­lia­te ten­einde nale­ving van de re­levante wet- en regelgeving (waaronder de Nederlandse Recla­me Code) af te dwingen.

4. De Commissie gaat ervan uit dat uitsluiting van een specifieke URL de meest effec­tieve methode is om invloed uit te oefenen op het gebruik van de banner. Door een der­gelijke uitsluiting wordt het immers voor een affiliate technisch onmogelijk om de banner op zijn website te plaatsen. Het ligt daarom naar het oordeel van de Commissie op de weg van Artiq Mobile om actief beleid te voeren met betrek­king tot de websites die zijn uitgeslo­ten van het plaat­sen van de on­der­havige banner. Van een dergelijk beleid is niet ge­bleken. Artiq Mobile heeft niet aan­nemelijk gemaakt dat zij voldoende actief zoekt naar websites waarvoor de banner niet geschikt is. Artiq Mobile heeft als gevolg daarvan na­gelaten de URL van de web­site www.speelzolder.com uit te sluiten en heeft het daar­door mogelijk gemaakt dat deze banner geplaatst werd op een voor kinderen bestemde website. Artiq Mobile kan zich bij gebreke van voldoende inspan­ningen op dit punt niet vrijpleiten van het feit dat de banner op die website is geplaatst.

 

5. Artiq Mobile heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat zij in het verleden enige wezenlijke controle heeft uitge­oefend op de naleving van het reglement, waar volgens haar staat dat affiliates niet op kindersites mogen adverteren. De Commissie acht het niet aannemelijk dat het voor Artiq Mobile on­mo­gelijk is om ac­tuele infor­ma­tie te ver­krijgen over de websites waarop de banner wordt ge­plaatst ten­ein­de op basis van die informatie zo nodig URL’s uit te sluiten. De Com­missie verwijst naar de be­slis­singen van het College van Beroep in de dossiers 1515/07.0336 en 1516/07.0336. Uit deze be­slis­singen volgt dat het tech­nisch mogelijk is om te controleren welke affiliate een banner heeft geplaatst. Door het ontbre­ken van voldoende toezicht krijgen affiliates die ten koste van kwetsbare doel­groepen (zoals kinderen) een hoge provisie nastreven ruim baan. Dit handelen wordt in de hand gewerkt doordat de tekeningen in de banner speci­fiek voor jonge kinderen lijken te zijn bedoeld. De tekeningen zijn im­mers “kinder­achtig”. Voorts staat in de banner een uitnodiging voor een simpel spel dat vooral jonge kinde­ren leuk vinden en is de prijs (een spelcomputer) vooral voor kinderen interessant. Dit spel is echter een verkapte reclame voor de betaalde abonnementsdienst van Artiq Mobile.

 

6. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat zich geen feiten of omstandigheden voordoen op grond waarvan Artiq Mobile niet medeverantwoordelijk is voor het feit dat de banner is geplaatst op een website die specifiek op kinderen is ge­richt. Daarmee is gegeven dat Artiq Mobile ook medeverantwoordelijk is voor het han­delen in strijd met voornoemde bepalingen van de KJC en de NRC.

 

7. De Consumenten­autoriteit heeft verzocht deze beslissing openbaar te maken. De Commissie ziet daartoe onvoldoende aanleiding, nu Artiq Mobile zich tijdens de mon­de­linge behandeling van deze zaak bereid heeft ge­toond om maatregelen te nemen om inbreukmakend gedrag van de affiliate voortaan te voor­komen.

 

De beslissing

 

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld acht de Commissie de onderhavige reclame in strijd met het bepaalde in artikel 1 KJC respectievelijk artikel 5 lid 1 KJC en artikel 7 NRC (nieuw). De Com­missie beveelt Artiq Mobile aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te (laten) maken.

 

De grieven in het appel

           

Deze kunnen als volgt worden samengevat.  

 

Ten onrechte heeft de Commissie haar aanbeveling niet openbaar gemaakt.

De Commissie heeft al een aantal malen reclame van Artiq misleidend bevonden. In drie van de zes gevallen ging het om misleidende reclame op websites, waarbij het in twee gevallen -evenals in de onderhavige zaak- overtreding van de Kinder- en jeugdreclamecode (KJC) betrof.

 

Bepalend voor het doen van een openbare aanbeveling zou moeten zijn of er sprake is van soortgelijke uitingen ten aanzien waarvan de adverteerder eerder is aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en welke aanbevelingen de adverteerder naast zich heeft neergelegd. Daarvan is in dit geval sprake. Weliswaar is de uiting in een iets ander ‘jasje’ gestoken, maar er is sprake van hetzelfde misleidende principe, waarbij kinderen worden misleid, in die zin dat voor hen onvoldoende duidelijk is dat het gaat om reclame voor een abonnement op een sms-dienst.

 

Dat Artiq zich bij de mondelinge behandeling bij de Commissie bereid heeft getoond om maatregelen te nemen om inbreukmakend gedrag van de (de Consumentenautoriteit leest dit als deze) affiliate voortaan te voorkomen, is niet voldoende om af te zien van een openbare aanbeveling. Artiq heeft, zo heeft de Commissie terecht overwogen, niet aannemelijk gemaakt dat zij tot op heden wezenlijke controle heeft uitgeoefend op de naleving van het reglement waarin staat dat affilliates niet op kindersites mogen adverteren.

Naast het bovenstaande kan een openbare aanbeveling een preventieve werking hebben ten aanzien van andere aanbieders.    

 

De grieven in het incidenteel appel   

 

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

 

I.

Ten onrechte gaat de Commissie ervan uit dat de eigenaar van www.speelzolder.com een zogenaamde “affiliate” is.

Door deze onjuiste veronderstelling verklaart de Commissie ten onrechte eerdere uitspraken van het College van Beroep over de verhouding adverteerder-affiliate op deze zaak van toepassing. De situatie met betrekking tot een afnemer van Google AdSense verschilt wezenlijk van die met betrekking tot een affiliate.

De Commissie gaat er vanuit dat Artiq een contractuele relatie heeft met de eigenaar van de website en dat er sprake is van het handhaven van een reglement. Echter, Google AdSense is geen affiliate netwerk en, anders dan met een affiliate, heeft Artiq met de eigenaar van de website www.speelzolder.com geen contractuele relatie. Google AdSense is een dienst van Google en uitsluitend Google bepaalt het karakter, de omvang en de controlemogelijkheden van de dienst.

 

II.

Ten onrechte heeft de Commissie in onderdeel 6.4 overwogen dat van een actief beleid van Artiq met betrekking tot het uitsluiten van websites niet is gebleken en dat Artiq niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij voldoende actief zoekt naar websites waarvoor de banner niet geschikt is.

De eigenaar van de website www.speelzolder.com heeft op eigen initiatief de banner aangevraagd via Google AdSense. Het is voor een adverteerder bij Google AdSense niet mogelijk om kindersites bij voorbaat uit te (laten) sluiten. In het systeem van Google kan “kinderen” als categorie niet worden uitgesloten. Alleen URL’s kunnen worden uitgesloten. Ten aanzien hiervan voert Artiq een actief beleid. Zij heeft in januari 2008 onderzoek (sweep) gedaan naar bestaande kindersites om zo de URL’s van deze sites bij Google uit te sluiten. Dit laatste is gebeurd ten aanzien van de URL’s van 122 kindersites. Artiq houdt dit onderzoek inmiddels één maal per kwartaal.

De URL van speelzolder.com was niet uit de sweeps naar voren gekomen, maar is na de onderhavige klacht nu wel uitgezonderd.   

 

III.

Ten onrechte heeft de Commissie in onderdeel 6.5 overwogen:

“Artiq Mobile heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat zij in het verleden enige wezenlijke controle heeft uitgeoefend op de naleving van het reglement, waar volgens haar staat dat kinderen niet op kindersites mogen adverteren”.

Er is geen sprake van een affiliate relatie en dus ook niet van de toepasselijkheid van een affiliate reglement.

 

IV.

Ten onrechte heeft de Commissie het in onderdeel 6.5 niet aannemelijk geacht dat het voor Artiq onmogelijk is om actuele informatie te verkrijgen over de websites waarop de banner wordt geplaatst teneinde op basis van die informatie zo nodig URL’s uit te sluiten, waarbij de Commissie heeft gewezen op de beslissingen van het College in de dossiers 1515/07.0336 en 1516/07.0636. Uit deze beslissingen zou volgens de Commissie volgen dat het technisch mogelijk is om te controleren welke affiliate een banner heeft geplaatst.

In de eerste plaats is er geen sprake van een affiliate relatie en kan derhalve niet worden volstaan met een verwijzing naar voornoemde beslissingen.   

In de tweede plaats betekent “technisch mogelijk” niet dat iets ook praktisch mogelijk is. Wat de Commissie technisch mogelijk acht, is in dit geval praktisch niet mogelijk. Artiq voert hiertoe het volgende aan.

 

Het systeem van Google AdSense kent de mogelijkheid om na te gaan op welke sites advertenties worden geplaatst. In het geval van Artiq gaat het om meer dan 11.000 sites en aan de URL’s van deze sites is veelal niet te zien om wat voor soort site het gaat, meer in het bijzonder of het een op kinderen gerichte site betreft. Dit betekent dat Artiq dagelijks een lijst met meer dan 11.000 sites moet doornemen en van het merendeel van deze sites moet nagaan om wat voor site het gaat. Artiq heeft hieraan een dagtaak, temeer nu de lijst telkens wisselt en Google AdSense niet aangeeft welke wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Het verlangen van bovenbedoelde, in redelijkheid niet van een adverteerder te vragen inspanning maakt de door Google geboden adverteerdermogelijkheid in feite onmogelijk. Zeker gezien de inspanningen die Artiq zich al getroost om kindersites zoveel mogelijk uit te sluiten, komt het opleggen van bovenbedoelde controle neer op een beperking in de zin van artikel 10 lid 2 EVRM. Voor het opleggen van een dergelijke beperking, dient de beperking noodzakelijk te zijn in een democratische samenleving. Van een dergelijke noodzaak is geen sprake, mede gezien de inspanningen die Artiq zich al getroost om adverteren op kindersites te voorkomen.       

 

V.

Ten onrechte heeft de Commissie in onderdeel 6.5 overwogen:

“Dit handelen wordt in de hand gewerkt doordat de tekeningen in de banner specifiek voor jonge kinderen lijken te zijn bedoeld”.

Het spel is eenvoudig, maar dat betekent niet dat de tekeningen “kinderachtig” zijn. Het desbetreffende plaatje betreft geen onderwerp dat specifiek jonge kinderen aanspreekt. Ook de Wii computer is niet alleen voor kinderen interessant.

 

Naast de grieven merkt Artiq het volgende op.

De overweging van de Commissie in onderdeel 6.1, dat Artiq niet heeft betwist dat de reclame in strijd is met de KJC en de NRC, is te algemeen gesteld en gaat voorbij aan de stelling van Artiq dat er sprake is van strijd met genoemde codes, voor zover het gaat om plaatsing van een reclame-uiting op een kindersite, dan wel een site gericht op kinderen. Alleen voor het woord “gefeliciteerd” heeft Artiq een uitzondering gemaakt; dit woord is ten onrechte gebruikt, ongeacht of het gaat om een website gericht op kinderen. 

    

Het antwoord in appel

 

De Commissie heeft terecht geen openbare aanbeveling gedaan.

Er is in dit geval geen sprake van recidive. Voorts is de stelling van de Consumentenautoriteit, dat Artiq eerdere aanbevelingen naast zich heeft neergelegd, onjuist. Weliswaar zijn bepaalde reclame-uitingen van Artiq eerder ontoelaatbaar bevonden, maar het betrof hier andersoortige gevallen van reclame maken, niet alleen wat betreft inhoud, maar ook wat betreft wijze van reclame maken, waarop (mogelijk) andere regels van toepassing zijn.

Ook gezien de inspanning die Artiq zich heeft getroost om ervoor te zorgen dat haar advertenties (waaronder de gewraakte advertentie in het bijzonder) niet meer (via Google AdSense) op kindersites (waaronder www.speelzolder.com) zullen verschijnen, is een openbare aanbeveling niet gerechtvaardigd.     

                                  

Het antwoord in incidenteel appel  

 

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Op deze reactie zal -voor zover van belang- worden teruggekomen in het oordeel.

 

De mondelinge behandeling

 

Partijen hebben hun standpunten mondeling toegelicht.

 

Het  oordeel van het College  

 

Het College zal zich in de eerste plaats uitlaten over het incidenteel appel.

 

De grieven in het incidenteel appel lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

Het College stelt voorop dat -naar de Consumentenautoriteit in hoger beroep niet heeft weersproken- de eigenaar van de website www.speelzolder.com niet kan worden aangemerkt als een zogenaamde affiliate. Wel is er sprake van adverteren via Google AdSense, via welk systeem van adverteren -naar blijkt uit de desbetreffende informatie op www.google.com- AdSense-advertenties aan een website kunnen worden gekoppeld, zonder dat een relatie behoeft te worden onderhouden met de adverteerder, dit laatste omdat Google de advertenties aanlevert.

 

Desgevraagd heeft Artiq ter vergadering aan de voorzitter van het College van Beroep meegedeeld dat de Commissie er in onderdeel 6.2 van haar beslissing terecht vanuit is gegaan dat de banner, de speelpagina en het aanmeldscherm door of in opdracht van Artiq zijn ontwikkeld. Kennelijk heeft Artiq deze uitingen doen toekomen aan Google, waarna Google ervoor heeft gezorgd dat eigenaren van websites de uitingen op hun website kunnen plaatsen.

Het College deelt het oordeel van de Commissie dat Artiq in beginsel medeverantwoordelijk is voor de plaatsing van bovengenoemde uitingen op de website www.speelzolder.com. Artiq heeft gebruik gemaakt van een wijze van reclame maken waarbij eigenaren van websites, zonder enige relatie te onderhouden met Artiq, reclame-uitingen van Artiq op hun website kunnen plaatsen. Daarmee heeft Artiq het risico genomen dat door zodanige plaatsing de Nederlandse Reclame Code wordt overtreden.    

 

Naar Artiq stelt, biedt Google niet de mogelijkheid om kindersites bij voorbaat te laten uitsluiten van adverteren via Google AdSense, maar kunnen alleen URL’s van websites worden uitgesloten. Daarbij kost het -naar Artiq stelt- veel tijd om te achterhalen welke sites moeten worden uitgesloten, omdat aan de URL’s van de 11.000 sites, waar het in het geval van Artiq om gaat, veelal niet te zien is wat voor site het betreft, meer in het bijzonder of het een site is, gericht op kinderen.

Bovengenoemde omstandigheden, die kennelijk eigen zijn aan het gebruik van Google AdSense, komen naar het oordeel van het College voor rekening en risico van Artiq en betekenen niet dat Artiq niet mede verantwoordelijk zou zij voor de plaatsing van de gewraakte uitingen. Dit laatste, nog daargelaten dat de frequentie van het onderzoek dat Artiq -naar zij stelt- eens per kwartaal verricht om te voorkomen dat haar uitingen worden geplaatst op sites, gericht op kinderen, naar het oordeel van het College zou behoren te worden opgevoerd. 

 

Andere feiten of omstandigheden op grond waarvan in het onderhavige geval van bovengenoemd beginsel zou moeten worden afgeweken, acht het College niet aanwezig.     

 

Wat er zij  van de vraag of de tekeningen in de banner al dan niet specifiek voor jonge kinderen lijken te zijn bedoeld, een antwoord op deze vraag acht het College niet van belang voor zijn oordeel dat Artiq mede verantwoordelijk moet worden gehouden voor de gewraakte uitingen.

 

In het appel overweegt het College het volgende.

Naar het oordeel van het College rechtvaardigen de omstandigheden van het onderhavige geval niet dat de aanbeveling openbaar wordt gemaakt. De onderhavige aanbeveling heeft betrekking op reclame-uitingen voor de plaatsing waarvan gebruik is gemaakt van Google AdSense. Niet eerder heeft het College zich over dergelijke uitingen uitgesproken.

 

De beslissing in het incidenteel appel en in het appel     

 

In het incidenteel appel:

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie, met wijziging van gronden.

 

In het appel:

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie, voor zover daartegen beroep is ingesteld.    

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken