a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

uitgeven/uitzenden

Dossiernr:

2013/00441

Datum:

01-11-2013

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

uitgeven/uitzenden

Motivatie:

Misleiding (overig)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de per e-mail aan klager gezonden reclame-uiting met de aanhef

“GRATIS Android Tablet, een uniek kado voor jou!

Gefeliciteerd, het AD is vernieuwd en deelt uit om dat te vieren!

Jij krijgt daarom alleen deze week nog een Android 0.4 Tablet kado.”

 

De klacht

In de uiting wordt aan klager een gratis tablet in het vooruitzicht gesteld. Nadat klager zijn persoonlijke gegevens op de website had ingevuld, bleek echter dat hij slechts kans maakte op een gratis tablet.

Het verweer

Het AD stelt dat de gewraakte reclame-uiting onjuist is en dat deze afkomstig is van een zelfstandige uitgever. Deze reclame-uiting is niet door het AD goedgekeurd en maakt geen deel uit van de reclamecampagne van het AD. De uiting voldoet niet aan de richtlijnen van het AD.

Er is een waarschuwing uitgegaan naar partners, inhoudende dat ongekeurde e-mails niet verzonden mogen worden. Nadat het AD deze klacht had ontvangen, is het contact met deze template stopgezet. Aan de partners is direct gevraagd een rectificatie te sturen. Het is niet toegestaan e-mails van het AD zonder medeweten van het AD aan te passen of te wijzigen.

Nadere informatie op 13 augustus 2013 verstrekt door het AD.

Het AD herhaalt het bij verweerschrift gestelde en voegt daaraan toe dat Digimio c.q. de door Digimo ingeschakelde derde als adverteerder dient te worden aangemerkt en voor de uiting verantwoordelijk is. Het AD heeft Digimo benaderd om de marketing voor Lead- en abonnementenwerving te verzorgen en daartoe een (digitale) advertentie geaccordeerd, waarvan een kopie wordt overgelegd. Kennelijk heeft Digimo vervolgens zijn affiliate-netwerk ingezet en is de oorspronkelijke advertentie door een affiliate, op eigen houtje, gewijzigd. Aan Digimo heeft het AD een officiële waarschuwing doen uitgaan.

Het oordeel van de Commissie

Allereerst overweegt de Commissie dat de onderhavige reclame-uiting misleidend is, aangezien daarin aan klager gratis een Android Tablet wordt aangeboden, terwijl klager in werkelijkheid slechts kans maakt om deze tablet gratis te krijgen.

Blijkens het voorgaande is de Commissie van oordeel dat in de reclame-uiting voor de gemiddelde consument onjuiste informatie wordt verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de reclame-uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Thans dient beoordeeld te worden wie voor de gewraakte reclame-uiting verantwoordelijk dient te worden gehouden.

De Commissie is van oordeel dat het AD voor de uiting verantwoordelijk moet worden gehouden en overweegt daartoe als volgt.

Het AD heeft, teneinde meer abonnees te krijgen, Digimo benaderd om de marketing voor abonnementenwerving te verzorgen en heeft daartoe een (digitale) advertentie geaccordeerd. Nu het AD de aanprijzing van zijn product heeft overgelaten aan een derde, i.c. Digimo, van wie het AD geacht moet worden te (hebben ge)weten dat deze daarbij gebruik maakt van zogenaamde affiliates, die belang hebben bij het behalen van een gunstig verkoopresultaat, moet het AD geacht worden zich bewust te zijn geweest van het risico dat het daarmee nam. In verband daarmee had het AD maatregelen behoren te nemen om er voor te zorgen dat zijn product wordt aangeprezen op een wijze die niet in strijd is met wet- en regelgeving.

Op het verzoek aan het AD om met bescheiden aan te tonen de geëigende maatregelen te hebben genomen, stelt het AD een waarschuwing te hebben doen uitgaan en, na kennis te hebben genomen van de gewraakte reclame-uiting, het contact met Digimo te hebben verbroken en verzocht te hebben een rectificatie te plaatsen. Daarbij heeft het AD volstaan met het overleggen van een kopie van de geaccordeerde reclame-uiting.

Niet is daarmee aangetoond dat het AD voorwaarden heeft gesteld aan de wijze waarop voor het AD abonnees mogen worden geworven dan wel dat het AD maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat dit gebeurt op een wijze die in strijd is met de NRC.

Gelet hierop acht de Commissie het AD voor de gewraakte reclame-uiting (mede) verantwoordelijk.

Ten aanzien van Digimo overweegt de Commissie dat Digimo niet heeft weersproken de gewraakte reclame-uiting te hebben (doen) verspreiden, zodat zij ook Digimo voor de gewraakte reclame-uiting verantwoordelijk acht.

De beslissing

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC en beveelt zij verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken