a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2023/00169

Datum:

03-08-2023

Uitspraak:

VAF vernietigd (=aanbeveling)

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het bezwaar betreft de afwijzing door de voorzitter van de klacht tegen reclame-uitingen voor het voedingssupplement “Amino Alliance” op:

1.

De website amino-alliance.nl (bijlage 7 bij de klacht).

2.

De Facebookpagina van Amino Alliance (bijlage 8 bij de klacht).

In elk van deze uitingen staat: “Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”.
 

                                                   

Samenvatting van de klacht

In de voorzittersbeslissing is het klachtonderdeel tegen bovengenoemde uitingen als volgt weergegeven:
 
“Ad c. (slogan)
Op de website van Amino Alliance (bijlage 7) en in een Facebookpost (bijlage 8) staat:
“Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”
Dit suggereert dat er een vergelijking tussen supplementen met aminozuren heeft plaatsgevonden en dat Amino Alllance hier als beste uit is gekomen. Van een vergelijking is echter geen sprake geweest. 

 

Informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

In de voorzittersbeslissing is de informatie van de Keuringsraad, voor zover voor het onderhavige bezwaar van belang, als volgt samengevat: 
 
“De bestreden reclame-uitingen vallen binnen de competentie van de Keuringsraad. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een
toelatingsnummer voorzien. Indien de uitingen wel waren voorgelegd, dan zouden deze niet van een toelating zijn voorzien, nu deze in strijd zijn met de artikelen (…. ) en 9 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), bijvoorbeeld op de volgende punten: 
 
(…)
 
Artikel 9 CAG (reclame mag niet misleiden).
“Amino Alliance Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”. De claim nummer 1 is toegestaan, mits deze onderbouwd kan worden door verkoopcijfers. Hierbij dient een bronvermelding opgenomen te worden, zoals bijvoorbeeld “op basis van aantal verkopen + jaartal”. Deze cijfers mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, aldus de Keuringsraad.”
 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter heeft, voor zover voor het onderhavige bezwaar van belang, als volgt geoordeeld:

“1.

De kern van de klacht is dat de bestreden uitingen diverse mededelingen bevatten over het voedingssupplement Amino Alliance, die niet onderbouwd zijn en/of die verboden gezondheidsclaims inhouden. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.

Ten eerste stelt hij vast dat adverteerder de klacht inhoudelijk niet heeft weersproken. In het verweer is -kort samengevat- uiteengezet dat adverteerder aanvankelijk niet bekend was met de in Nederland geldende regelgeving voor reclame voor voedingssupplementen en dat zij inmiddels in haar reclame, in overleg met de KOAG, aanpassingen heeft verricht. In dit verband heeft zij “gecorrigeerde teksten” overgelegd.

(…)

6.

Ten aanzien van de klacht tegen de slogan “Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland” oordeelt de voorzitter als volgt. Het gebruik van de aanduiding ‘nummer 1’ in een reclame-uiting, zonder dat aan die aanduiding een test ten grondslag ligt, is niet zonder meer misleidend of anderszins in strijd met de NRC. Onder omstandigheden kan de aanduiding ‘nummer 1’ de gemiddelde consument wel op het verkeerde been zetten, maar dergelijke omstandigheden doen zich hier niet voor. In reclame is enige vorm van overdrijving niet ongebruikelijk en de voorzitter acht deze in het onderhavige geval voor de gemiddelde consument voldoende als zodanig herkenbaar. Meer in het bijzonder wordt niet de indruk gewekt dat de mededeling “Het nummer 1 Amino Supplement Nederland” is gebaseerd op de resultaten van een bepaald onderzoek of een bepaalde test. Dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen.”

 

Samenvatting van klagers bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Het bezwaar is tweeledig:

1.

Enige overdrijving in reclame is gebruikelijk, maar de bewering dat Amino Alliance het nummer 1 aminozuursupplement van Nederland is, suggereert een superioriteit (die tot aankoop kan leiden),  terwijl die superioriteit niet onderbouwd kan worden. Niet onbelangrijk daarbij is dat er op internet regelmatig testen verschijnen waarin voedingssupplementen worden vergeleken met een nummer 1. Klager verwijst door middel van links naar drie publicaties.  
Gelet op het bovenstaande is het de vraag of het voor de gemiddelde consument duidelijk is dat het hier om een ‘onschuldige’ overdrijving gaat die geen invloed heeft op de aankoopbeslissing. Wanneer deze wijze van reclame maken is toegestaan, kan ieder supplement als ‘Nummer 1 van Nederland’ worden gepromoot. Dat lijkt klager onwenselijk.
 
2.

Volgens de in dit dossier aan de Stichting Reclame Code verstrekte informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG is een slogan als de onderhavige misleidend als bedoeld in artikel 9 CAG, tenzij die onderbouwd kan worden met verkoopcijfers. Die onderbouwing is niet gegeven door Amino Alliance. De Keuringsraad maakte de volgende (in het bezwaarschrift afgedrukte) opmerking bij de bewuste slogan: “S.v.p. onderbouwen o.b.v. verkoopcijfers en bronvermelding opnemen incl. jaartal en “o.b.v. verkopen” (art. 9 CAG)”. Dit heeft ertoe geleid dat de slogan inmiddels van de website van Amino Alliance is verwijderd, aldus klager.

De Keuringsraad KOAG/KAG vindt de slogan misleidend, maar de voorzitter niet. Dat verbaast klager.
 

Samenvatting van de reactie van adverteerder op het bezwaar

Adverteerder kan zich prima vinden in het oordeel van de voorzitter over de slogan “Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt voorop dat uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht niet is gebleken en ook niet anderszins is komen vast te staan dat aan de slogan “Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland” een test of onderzoek ten grondslag ligt. Zoals de voorzitter heeft overwogen in het onderhavige dossier en ook het College van Beroep in dossier 2015/00304, is het gebruik van de aanduiding ‘nummer 1’ in een reclame-uiting, zonder dat aan die aanduiding een test ten grondslag ligt, niet zonder meer misleidend of anderszins in strijd met de NRC. Onder omstandigheden kan de aanduiding ‘nummer 1’ de gemiddelde consument echter wel op het verkeerde been zetten.

Anders dan de voorzitter is de Commissie van oordeel dat dit in het onderhavige geval kan gebeuren, nu er niet onmiskenbaar sprake is van voor de gemiddelde consument voldoende als zodanig herkenbare overdrijving. De Commissie neemt hierbij in overweging dat in dit geval een voedingssupplement ofwel gezondheidsproduct als bedoeld in de CAG wordt aangeprezen. Bij een dergelijk product ligt overdrijving minder voor de hand. Het gaat immers om de gezondheid. De gemiddelde consument zal er bij een de gezondheid betreffend product niet zonder meer rekening mee houden dat een reclame-uiting daarvoor met overdrijving gepaard gaat. In plaats daarvan zal deze consument door de aard van het product geneigd zijn de uiting letterlijk te nemen, hetgeen in dit geval ertoe kan leiden dat de consument zal veronderstellen dat het aangeprezen product in bepaalde opzichten een ranglijst aanvoert en om die reden “Het nummer 1” supplement mag worden genoemd. Daarmee suggereert de reclame-uiting in dit specifieke geval een voordeel dat in werkelijkheid niet bestaat. Artikel 9 CAG kan worden beschouwd als een bepaling die specifiek met het oog op de bijzondere aard van gezondheidsproducten is opgesteld om onjuiste verwachtingen bij de gemiddelde consument te voorkomen.

Gelet op het bovenstaande deelt de Commissie het standpunt van de KOAG/KAG dat de bestreden uitingen misleidend zijn als bedoeld in artikel 9 CAG. De Commissie neemt hierbij in aanmerking dat de toelichting bij deze bepaling luidt, voor zover hier van belang: “Reclame voor een gezondheidsproduct moet waarheidsgetrouw zijn, mag de eigenschappen daarvan niet overdrijven (…)”.  

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

  

De beslissi ng

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter voor zover daartegen bezwaar is gemaakt. Zij acht de bestreden uitingen in strijd met artikel 9 CAG en beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. 

 

Hieronder volgt de beslissing van de voorzitter d.d. 30 mei 2023:

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft reclame-uitingen voor het voedingssupplement “Amino Alliance” op:

1.

De website amino-alliance.nl (bijlagen 2 en 7 bij de klacht).

2.

De website besef.nl (bijlagen 1 en 5 bij de klacht).

3.

Instagram.com/besef.nl/ (bijlage 4 bij de klacht) en

4.

Op de Facebookpagina van Amino Alliance (bijlagen 3, 6 en 8 bij de klacht).

 

Samenvatting van de klacht 

Ingevolge de Verordening (EG) 1924/2006 (inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen) dienen gezondheidsclaims geautoriseerd te zijn, uitgezonderd on-hold claims. Verder moeten algemene of niet-specifieke gezondheidsclaims gepaard gaan met een daarmee verband houdende toegestane specifieke gezondheidsclaim, gerelateerd aan een voedingsstof. Als claims tot het uiterlijk beperkt blijven, kan er sprake zijn van een beautyclaim. Beautyclaims zijn niet als categorie wettelijk geregeld, maar moeten voldoen aan de eisen voor voedselinformatie, neergelegd in de Verordening (EU) 1169/2011 (betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten), meer in het bijzonder artikel 7, betreffende misleiding.
 
De hierna te noemen beautyclaims zijn niet goedgekeurd voor de ingrediënten van Amino Alliance, “zoals Amino Alliance beweert”. Ook ontbreekt een onderbouwing voor deze beautyclaims.
Verder is onduidelijk aan welk(e) ingrediënt(en) de hierna te noemen gezondheidsclaims gekoppeld zijn, maar geen van de ingrediënten in Amino Alliance heeft een geautoriseerde gezondheidsclaim voor de in de bestreden uitingen genoemde klachten. Dat betekent dat deze gezondheidsclaims in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code (NRC), aldus klager.  
 
De uitingen bevatten (a) verboden beautyclaims, (b) verboden gezondheidsclaims en (c) een misleidende slogan, aldus klager. Hij heeft hierbij het oog op volgende mededelingen en geeft daarbij een toelichting, onder verwijzing naar bronnen.  
 
Ad a. (beautyclaims)
“Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose kunnen de volgende
voordelen ontstaan:
Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
Behoud van een normale huid.

Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar” op de website amino-alliance.nl (bijlage 2) 

en

“Wist je dat….
Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose kunnen de volgende
voordelen ontstaan;
Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
Behoud van een normale huid.
Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar

Genoeg redenen om Amino Alliance® te proberen?” op de Facebookpagina van Amino Alliance (bijlage 3).  

 
Ad b. (gezondheidsclaims)
“Betere & diepere slaap
Herstel na sport en ziekte
Cardiovasculaire gezondheid
Actieve intimiteiten
Anti-veroudering
Versterkt immuunsysteem” op besef.nl (bijlage 1).
 
“Zo helpt Amino Alliance? bij het ontspannen van het bloedvaten systeem, waardoor de
bloeddruk, de slaap en de immuun functie fors kunnen verbeteren. Ook kan het herstel na

het sporten, na medische ingrepen en na ongevallen verbeteren” op Instagram.com/besef.nl/ en besef.nl (bijlagen 4 en 5).

 
“Ondersteunt:
Betere & diepere slaap
Cardiovasculaire gezondheid
Herstel na sport en ziekte
Actieve intimiteiten
Anti-veroudering

Versterkt immuunsysteem” op Instagram.com/besef.nl/ en besef.nl (bijlagen 4 en 5).

 
“Ondersteunt je immuunsysteem
Betere & diepere slaap
Cardiovasculaire gezondheid
Vergroot zelfvertrouwen
Positief voor actieve intimiteiten
Anti-veroudering” op de Facebookpagina van Alliance Amino (bijlage 6).
 
De ingrediënten van Amino Alliance hebben geen geautoriseerde gezondheidsclaim met betrekking tot de genoemde gezondheidsvoordelen. Daarnaast zijn gezondheidsclaims met betrekking tot (in ieder geval) ‘anti-aging het immuunsysteem’, ‘actieve intimiteiten’ en ‘cardiovasculaire gezondheid’ niet-specifieke gezondheidsclaims, aldus klager.
 
Ad c. (slogan)
Op de website van Amino Alliance (bijlage 7) en in een Facebookpost (bijlage 8) staat:
“Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”
Dit suggereert dat er een vergelijking tussen supplementen met aminozuren heeft plaatsgevonden en dat Amino Alllance hier als beste uit is gekomen. Van een vergelijking is echter geen sprake geweest.  

 

Informatie van de Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad heeft het secretariaat van SRC -samengevat- als volgt geïnformeerd. 

De bestreden reclame-uitingen vallen binnen de competentie van de Keuringsraad. De uitingen zijn niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en derhalve niet van een
toelatingsnummer voorzien. Indien de uitingen wel waren voorgelegd, dan zouden deze niet van een toelating zijn voorzien, nu deze in strijd zijn met de artikelen 5.1, 5.2 en 9 van de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG), bijvoorbeeld op de volgende punten:  
 
Artikel 5.1 CAG (enkel geautoriseerde en on hold claims kunnen gemaakt worden).
“ondersteunt je immuunsysteem”;
“cardiovasculaire gezondheid”;
“anti-veroudering”.
Er bestaan geen geautoriseerde of on hold claims voor de ingrediënten in Amino Alliance.
 
Artikel 5.2 CAG (verbod op het maken van medische claims)
“Betere & diepere slaap”;
“versterkt immuunsysteem”;
“Zo helpt Amino Alliance bij het ontspannen van het bloedvaten systeem, waardoor de bloeddruk, de slaap en de immuunfunctie fors kunnen verbeteren. Ook kan het herstel na het sporten, na medische ingrepen en na ongevallen verbeteren”.
 
Artikel 9 CAG (reclame mag niet misleiden).
“Amino Alliance Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland”. De claim nummer 1 is toegestaan, mits deze onderbouwd kan worden door verkoopcijfers. Hierbij dient een bronvermelding opgenomen te worden, zoals bijvoorbeeld “op basis van aantal verkopen + jaartal”. Deze cijfers mogen niet ouder zijn dan 2 jaar, aldus de Keuringsraad.

 

Samenvatting van het verweer

Nadat adverteerder bekend raakte met het bestaan van de Keuringsraad heeft zij direct gereageerd door aan de wensen van de Keuringsraad te voldoen. Bij aanvang van adverteerders samenwerking met de oprichter van Amino Alliance, teneinde de Nederlandse markt te betreden, had adverteerder nog geen affiniteit met voedingssupplementen. Zij werkte dan ook met name met teksten zoals deze op de Amerikaanse website staan. Juridisch advies wees vervolgens uit dat vooral woorden als ‘ondersteunend’ mogen worden gebruikt. Er blijkt een verschil te bestaan tussen de Amerikaanse en de Nederlandse richtlijnen op het onderhavige gebied en in overleg met de KOAG is besloten om de te gebruiken teksten te laten redigeren door KOAG. Dit traject, via een spoedaanvraag, is op 4 april 2023 afgerond. Deze goedgekeurde teksten zullen vanaf april gebruikt worden voor adverteerders reclame-uitingen. Het komt adverteerder voor dat deze uitingen dan geheel volgens de wens van de KOAG, de Reclame Code Commissie en uiteindelijk ook klager zullen zijn.

De gecorrigeerde teksten, zoals deze uiterlijk voor het einde van april 2023 te zien zullen zijn, legt adverteerder als bijlage over. Zij hoopt dat het dossier hiermee kan worden gesloten.
 
Tenslotte wijst adverteerder erop dat zij veel positieve reacties krijgt van gebruikers van haar product. In dit verband verwijst zij via een in het verweer opgenomen link naar klantervaringen.  

 

Het oordeel van de voorzitter 

1.

De kern van de klacht is dat de bestreden uitingen diverse mededelingen bevatten over het voedingssupplement Amino Alliance, die niet onderbouwd zijn en/of die verboden gezondheidsclaims inhouden. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2.

Ten eerste stelt hij vast dat adverteerder de klacht inhoudelijk niet heeft weersproken. In het verweer is -kort samengevat- uiteengezet dat adverteerder aanvankelijk niet bekend was met de in Nederland geldende regelgeving voor reclame voor voedingssupplementen en dat zij inmiddels in haar reclame, in overleg met de KOAG, aanpassingen heeft verricht. In dit verband heeft zij “gecorrigeerde teksten” overgelegd.

3.

De voorzitter constateert dat deze teksten alle de website www.aminoalliance.nl betreffen (bijlagen 2 en 7 bij de klacht), en niet de overige drie door klager genoemde plaatsen waarop door klager bestreden uitingen voorkomen, namelijk de website besef.nl (bijlagen 1 en 5), Instagram.com/besef.nl/ (bijlage 4) en de Facebookpagina van Amino Alliance (bijlagen 3, 6 en 8).  

4.

Voor wat betreft de bestreden mededelingen op www.aminoalliance.nl blijkt uit de overgelegde, gecorrigeerde pagina’s dat de volgende mededelingen zijn doorgestreept:   

“Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose kunnen de volgende voordelen ontstaan;

Helpt gezonde en sterke nagels te behouden.
Behoud van een normale huid.

 Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar.”  

Nu klager de juistheid van bovengenoemde mededelingen gemotiveerd heeft weersproken, meer in het bijzonder door te stellen dat deze mededelingen niet onderbouwd zijn, lag het op de weg van adverteerder om de juistheid daarvan aannemelijk te maken. Nu adverteerder dit niet heeft gedaan, is de voorzitter van oordeel dat door deze mededelingen misleidende voedselinformatie wordt gegeven ten aanzien van de kenmerken van het levensmiddel als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van Verordening (EU) 1169/2011 (betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten). Gelet hierop acht hij de onderhavige uiting in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. De voorzitter acht de uiting ook in strijd met artikel 9 CAG, waarin staat dat reclame voor een gezondheidsproduct niet mag misleiden.
 
Nu de voorzitter de hierboven aangehaalde tekst “Bij het gebruik van aminozuren in combinatie met Isomaltulose … t/m … Draagt bij aan het onderhouden van gezond en sterk haar” reeds op bovengenoemde gronden in strijd met de NRC acht, komt hij niet meer toe aan het beoordelen van klagers stelling dat de door hem genoemde “beautyclaims” niet goedgekeurd zijn voor de ingrediënten van Amino Alliance, “zoals Amino Alliance beweert”.
 
Aangezien adverteerder heeft meegedeeld dat de website www.amino-alliance.nl in bovenbedoelde zin zal worden aangepast, zal de voorzitter hierna, wat betreft deze website, een aanbeveling voor zover nodig doen.    
5.

De hierboven in het oordeel onder 4 genoemde mededelingen komen ook voor in de als bijlage 3  overgelegde -voor zover de voorzitter bekend- niet aangepaste uiting op de Facebookpagina van Amino Alliance. Ook deze uiting acht de voorzitter in strijd met artikel 2 NRC en artikel 9 CAG, en wat deze uiting betreft zal hij een (gewone) aanbeveling doen.  

6.

Ten aanzien van de klacht tegen de slogan “Amino Alliance® Het nummer 1 Amino Supplement van Nederland” oordeelt de voorzitter als volgt. Het gebruik van de aanduiding ‘nummer 1’ in een reclame-uiting, zonder dat aan die aanduiding een test ten grondslag ligt, is niet zonder meer misleidend of anderszins in strijd met de NRC. Onder omstandigheden kan de aanduiding ‘nummer 1’ de gemiddelde consument wel op het verkeerde been zetten, maar dergelijke omstandigheden doen zich hier niet voor. In reclame is enige vorm van overdrijving niet ongebruikelijk en de voorzitter acht deze in het onderhavige geval voor de gemiddelde consument voldoende als zodanig herkenbaar. Meer in het bijzonder wordt niet de indruk gewekt dat de mededeling “Het nummer 1 Amino Supplement Nederland” is gebaseerd op de resultaten van een bepaald onderzoek of een bepaalde test. Dit onderdeel van de klacht wordt daarom afgewezen.

7.

Adverteerder heeft niet weersproken dat de overige, niet aangepaste uitingen verboden gezondheidsclaims als bedoeld in de Verordening (EG) 1924/2006 (inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen) bevatten, in die zin dat deze claims niet geautoriseerd zijn en er evenmin sprake is van zogenoemde on-hold claims. Verder heeft de Keuringsraad KOAG/KAG meegedeeld dat er geen geautoriseerde of on hold claims bestaan voor de ingrediënten in Amino Alliance. Daarbij heeft de Keuringsraad de claims “ondersteunt je immuunsysteem”, “cardiovasculaire gezondheid” en “anti-veroudering”, die (deels) voorkomen in een deel van de overige uitingen (overgelegd als bijlagen 1, 4, 5 en 6 bij de klacht), met name genoemd als niet toegestane gezondheidsclaims.
Gelet op het bovenstaande acht de voorzitter de overige, niet aangepaste uitingen in zoverre in strijd met artikel 10 lid 1 van voornoemde verordening en daardoor in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC. Verder acht de voorzitter deze uitingen in strijd met artikel 5.1 CAG.
 
8.

Ten slotte deelt de voorzitter de opvatting van de Keuringsraad KOAG/KAG dat de uitingen op besef.nl en Instagram.com/besef.nl/ verboden medische claims bevatten waar gesteld wordt:   “Betere & diepere slaap”;
“versterkt immuunsysteem” en/of  
“Zo helpt Amino Alliance bij het ontspannen van het bloedvaten systeem, waardoor de bloeddruk, de slaap en de immuunfunctie fors kunnen verbeteren. Ook kan het herstel na het sporten, na medische ingrepen en na ongevallen verbeteren”.
In zoverre zijn deze uitingen in strijd met artikel 5.2 CAG.
9.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder 4 acht de voorzitter de uiting op www.aminoalliance.nl in strijd met artikel 2 NRC en artikel 9 CAG. Hij beveelt adverteerder voor zover nodig aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gelet op het oordeel onder 5 acht de voorzitter de uiting op de Facebookpagina van Amino Alliance in strijd met artikel 2 NRC en artikel 9 CAG. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gelet op het oordeel onder 7 acht de voorzitter een deel van de overige bestreden uitingen namelijk die, overgelegd als bijlagen 1, 4, 5 en 6 bij de klacht, in strijd met artikel 2 NRC en artikel 5.1 CAG. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gelet op het oordeel onder 8 acht de voorzitter de uitingen op besef.nl en Instagram.com/besef.nl/ in strijd met artikel 5.2 CAG. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Gelet op het oordeel onder 6 wijst de voorzitter de klacht voor het overige af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken