a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2008/1533/07.0689

Datum:

04-07-2008

Uitspraak:

vernietiging aanbeveling

Product/dienst:

Motivatie:

Medium:

Omschrijving:

Het betreft de advertentie van Ryanair in het Eindhovens Dagblad van 19 november 2007, waarin 100.000 vluchten voor € 10,- , inclusief belasting en toeslagen, naar 10 bestemmingen in Europa worden aangeboden, mits geboekt vóór 22 november 2007. Ook op adverteerders website stond deze aanbieding.

De klacht

Klager heeft vanaf 11.00 uur ’s ochtends geprobeerd om op adverteerders website een vlucht naar Rome te boeken en heeft daartoe verschillende data tussen december en maart ingevoerd, doch het was niet mogelijk een vlucht te boeken. Toen klager telefonisch hulp vroeg aan een medewerker van adverteerder, deelde deze hem na enkele minuten mee dat er geen vluchten voor de geadverteerd prijs te vinden waren.

Het verweer

Klager heeft niet aangetoond dat het hem niet mogelijk was een vlucht te boeken. Hij heeft ook nagelaten mee te delen op welke data hij getracht heeft een vlucht te boeken. Gedurende de 7 dagen dat van het aanbod gebruik kon worden gemaakt, hebben meer dan 3600 Nederlanders een reis geboekt, waarvan bijna 200 naar Rome. Op de dag dat klager probeerde te boeken, zijn er 38 vluchten van € 10,- naar Rome geboekt. De klacht is derhalve ongegrond. Het aanbod gold voor vluchten van 1 december 2007 tot 12 maart 2008, zolang er stoelen beschikbaar waren. Mogelijk heeft klager getracht een vlucht te boeken op een dag dat er geen stoelen meer beschikbaar waren.

De repliek

Adverteerders medewerker heeft zelf geconstateerd dat alle vluchten binnen de gestelde periode al weg waren. Klager was niet aan een bepaalde datum gebonden. Rome is een populaire bestemming en het feit dat er van de 3600 boekingen maar 200 geboekt zijn naar Rome roept twijfel op ten aanzien van de juistheid van het aantal in de advertentie genoemde aantal vluchten van 100.000. Bovendien is het bedrag van € 10,- niet inclusief de kosten van € 3,50 per boeking die samenhangen met het feit dat alleen per creditcard kan worden betaald.

De dupliek

Adverteerder handhaaft zijn standpunt en deelt mee dat er 100.000 stoelen beschikbaar waren. De vluchten waren uitsluitend te boeken via de website. Mogelijk schuilt daarin het probleem.

Mondelinge behandeling

Klager handhaaft zijn standpunt en licht dit nader toe, waarbij hij meedeelt via adverteerders website te hebben geprobeerd om een vlucht te boeken.

Het oordeel van de Commissie (4 februari 2008)

Allereerst overweegt de Commissie dat de adverteerder dient aan te tonen dat een door hem geplaatste advertentie juist is c.q. dat hij een door hem daarin gedaan aanbod gestand kan doen.

Klager stelt tijdig, derhalve vóór 22 november 2007, te hebben getracht om binnen de in de advertentie genoemde periode van ruim 3 maanden waarvoor de aanbieding gold een vlucht naar Rome te boeken. Hoewel hij niet aan een bepaalde datum was gebonden, is hem dat niet gelukt.

Adverteerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat er voldoende stoelen beschikbaar waren voor de bestemming Rome.
Adverteerder stelt dat er 200 vluchten naar Rome zijn geboekt, hetgeen neerkomt op nog geen 2 stoelen gemiddeld per dag gedurende een periode van drie maanden.
Nu het klager niet mogelijk was een vlucht naar Rome te boeken en adverteerder niet heeft aangetoond dat er nog vluchten geboekt konden worden, concludeert de Commissie dat er voor de bestemming Rome kennelijk niet meer stoelen beschikbaar waren dan de door adverteerder verkochte 200.
De zeer aantrekkelijke prijs en de populariteit van een bestemming als Rome in aanmerking nemende, is de Commissie van oordeel dat geen sprake was van een redelijke beschikbaarheid als bedoeld in artikel IV lid 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen.

Nu de reis naar Rome alleen via internet met behulp van een creditcard kon worden geboekt hadden de daarmee gepaard gaande kosten bij de prijs moeten zijn inbegrepen. Nu dat niet het geval is, is de uiting tevens in strijd met artikel III lid 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen.

De beslissing

Op grond van het vorenstaande acht de Commissie de uiting in strijd met de artikelen III lid 1 en IV lid 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De grieven

Deze kunnen als volgt worden samengevat.

I.
Ten onrechte heeft de Commissie de onderhavige klacht behandeld in haar vergadering van 15 januari 2008, zonder Ryanair in de gelegenheid te stellen daarbij aanwezig te zijn.
Bij brief van 19 december 2007 had Ryanair verzocht de mondelinge behandeling uit te stellen en bij brief van 7 januari 2007 had Ryanair verzocht te bevestigen dat een mondelinge behandeling niet noodzakelijk was. Deze brieven zijn niet beantwoord.

II.
Geïntimeerde heeft niet aangetoond dat hij geprobeerd heeft om de vlucht te boeken via de website. Op de dag waarvan geïntimeerde stelt dat hij niet kon boeken voor het in de advertentie genoemde tarief, slaagden 38 anderen wel erin een vlucht te boeken voor dit tarief op de route Eindhoven-Rome.

III.
Geïntimeerde heeft niet aangetoond dat hij telefonisch contact heeft gehad met Ryanair. Wat daarvan zij, aangezien het aangeprezen tarief alleen beschikbaar was voor zover het betreft boekingen via internet, kon niet telefonisch worden geboekt. De Commissie heeft ten onrechte aangenomen dat er, omdat het bewuste tarief niet beschikbaar was via telefonische boekingen, geen vluchten meer voor dat tarief beschikbaar waren.

Bij brief van 8 mei 2008 heeft Ryanair nog meegedeeld dat haar “telesales employee” geen zicht heeft op de beschikbaarheid van de “lowest promotional fares”, aangezien deze alleen beschikbaar zijn voor “website passengers”.

IV.
Ten onrechte heeft de Commissie geconcludeerd dat er voor de bestemming Rome kennelijk niet meer dan 200 stoelen beschikbaar waren.
Ryanair heeft aangetoond dat er gedurende de boekingsperiode van 7 dagen meer dan 3800 stoelen zijn geboekt, waarvan 38 op dezelfde dag en route ten aanzien waarvan in de klacht wordt gesteld dat het niet mogelijk was een vlucht te boeken. Ryanair kan kopieën overleggen van deze boekingen.
Voor de route Eindhoven-Rome waren 7500 stoelen beschikbaar, waarvan er gedurende de periode van het aanbod 200 zijn geboekt.

V.
Ten onrechte heeft de Commissie geoordeeld dat de kosten die gemoeid zijn met boeking via internet met behulp van een creditcard hadden moeten zijn inbegrepen bij de prijs en dat de uiting, nu deze kosten niet bij de prijs zijn inbegrepen, in strijd is met artikel III lid 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen.
Boeking was immers ook mogelijk tegen lagere kosten dan wel gratis, namelijk met behulp van “debit cards” of “Visa Electron”.

Het antwoord in appel

Het antwoord in appel kan als volgt worden samengevat.

Geïntimeerde heeft op 19 november 2007 telefonisch contact gehad met de klantenservice van Ryanair. Hij verwijst naar de als bijlage bij zijn brief overgelegde gespreksspecificatie.
Geïntimeerde weet op grond van ruime ervaring hoe hij op internet een vlucht kan boeken tegen een zo voordelig mogelijke prijs. Hij heeft de prijzen opgezocht die worden berekend op bijna de helft van het aantal dagen binnen de periode van 3 maanden waarin kan worden gevlogen. Dat hij niet tot het gewenste resultaat kwam, was aanleiding om de klantenservice te bellen. Op de vraag of er nog vluchten voor € 10,- beschikbaar waren, antwoordde de betreffende medewerker dat dit niet meer het geval was. Toen heeft geïntimeerde het zoeken gestaakt.

Geïntimeerde vraagt zich af hoe het mogelijk is dat
a. een vertegenwoordiger van Ryanair op 19 november kan beweren dat alle plaatsen voor € 10,- van Eindhoven naar Rome verkocht zijn;
b. Ryanair in een eerste schriftelijke reactie aan geïntimeerde stelt dat ‘the lowest price tickets do sell very quickly’ en
c. Ryanair nu beweert dat er op de bewuste route 7500 stoelen beschikbaar waren, terwijl er niet meer dan 200 verkocht zijn.

Stukken overgelegd door Ryanair bij brief van 19 mei 2008

Ryanair heeft de volgende stukken overgelegd:

a. een stuk met de aanhef “seat sale summary”;
een stuk met de aanhef “Schedule of € 10 bookings made on Eindhoven – Rome on Nov 19th” en
“Copies of the 38 individual €10 bookings that were made on Eindhoven–Rome on Nov 19th.

Reactie geïntimeerde op door Ryanair overgelegde stukken

Uit de overgelegde gegevens zou moeten blijken dat er gedurende de actieperiode van drie maanden op de route Eindhoven-Rome 7855 plaatsen beschikbaar waren voor € 10,-. Omdat de toestellen die voor deze vlucht worden gebruikt plaats bieden aan 189 passagiers, gaat het om totaal 34020 plaatsen. Ryanair vliegt namelijk dagelijks retour.
Hoewel dus bijna één op de vier stoelen voor € 10,- werd aangeboden, zijn er toch slechts 200 stoelen voor die prijs verkocht.

Waar Ryanair overigens stelt dat het niet mogelijk is dat ‘telesales’ medewerkers op hun pc de goedkope plaatsen konden zien, vraagt geïntimeerde zich af of Ryanair gebruik maakt van software om de promotieplaatsen af te schermen voor bepaalde IP adressen en of het mogelijk is deze software op andere wijze te gebruiken.

Uit de “copies” van boekingen op 19 november maakt geïntimeerde op dat
– na 17.00 uur 7 van de 9 boekingen in Italië tot stand gekomen zijn;
– het niet gaat om 38 maar om 29 boekingen voor € 10,-, waarvan er slechts 19 betrekking hebben
op de route Eindhoven-Rome en
– de boekdata slechts liggen in de korte periodes van 3 tot 11 december 2007 en van 12 tot 22
januari 2008.
Geïntimeerde vraagt zich af of het laatste gegeven toeval is of dat dit deels een verklaring vormt voor de omstandigheid dat hij -beginnend op 31 maart en vervolgens steeds een dag eerder- geen goedkope vluchten kon vinden.

Samengevat vraagt geïntimeerde zich af hoe kan worden verklaard dat nog geen 4% van de promotieplaatsen verkocht is, terwijl deze promotieplaatsen op de onderhavige route 23% van het totaal aantal plaatsen uitmaakten.

Reactie van 30 mei 2008 van Ryanair

Ryanair heeft haar standpunt nader toegelicht. Zij heeft onder meer meegedeeld dat haar ‘telesales employees’ geen zicht hebben op de laagste internettarieven, omdat zij werken vanuit een systeem dat geen toegang geeft tot deze laagste tarieven, die alleen via internet kunnen worden geboekt.

De mondelinge behandeling

Het standpunt van Ryanair is nader toegelicht.

CvB: 24 april 2008 (ontvankelijkheid beroep)

Het oordeel van het College

Het College stelt vast dat de beslissing van de Commissie van 4 februari 2008 op diezelfde datum per post aan Ryanair is verzonden, tezamen met een begeleidende brief in het Nederlands. Anders dan eerdere correspondentie in het onderhavige dossier van de Commissie aan Ryanair, is de beslissing echter niet tevens per fax aan Ryanair verzonden en was de begeleidende brief niet in het Engels gesteld.
Onder deze omstandigheden brengt de redelijkheid mee dat het door Ryanair, binnen 5 dagen na de door haar gestelde ontvangst van de beslissing van de Commissie ingestelde beroep, alsnog in behandeling wordt genomen.

Het beroepschrift van 19 februari 2008 zal aan de klager (hierna te noemen: geïntimeerde) worden toegezonden en geïntimeerde zal in de gelegenheid worden gesteld om daarop schriftelijk te reageren. Aan geïntimeerde zal een afschrift van de onderhavige beslissing worden toegezonden.

Het oordeel van het College

Ten aanzien van de verschillende grieven overweegt het College het volgende.

Ad I.
Bij brief van 26 november 2007 heeft de Commissie Ryanair in de gelegenheid gesteld om haar standpunt ter vergadering van 15 januari 2008 mondeling toe te lichten.
In haar verweerschrift van 29 december 2007 heeft Ryanair de Commissie verzocht de mondelinge behandeling uit te stellen en eerst de inhoud van het verweerschrift te beoordelen. Bij dupliek van 7 januari 2008 heeft Ryanair de Commissie meegedeeld, mede gelet op de inhoud van de dupliek, erop te vertrouwen dat een mondelinge behandeling niet nodig is en dat de klacht schriftelijk kan worden behandeld.

Juist is dat de Commissie niet uitdrukkelijk heeft gereageerd op de stelling dat een mondelinge behandeling niet nodig zou zijn. Wel heeft de Commissie de ontvangst van beide brieven schriftelijk bevestigd en bij brief van 10 januari 2008 meegedeeld: “We will send you the comittees decision a few weeks after the meeting”.
In deze omstandigheden kan niet worden geoordeeld dat -zoals in de grief wordt gesteld- de Commissie de klacht in haar vergadering van 15 januari 2008 heeft behandeld zonder Ryanair in de gelegenheid te stellen daarbij aanwezig te zijn. Daarenboven heeft Ryanair in appel de gelegenheid gehad en benut haar standpunten mondeling toe te lichten.
De grief kan niet tot vernietiging van de beslissing van de Commissie leiden.

Ad II.
Het College ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de stelling van geïntimeerde dat hij geprobeerd heeft om op 19 november 2007 via internet de bewuste vlucht te boeken. Wel stelt het College vast dat uit het door geïntimeerde gestelde blijkt dat hij het zoeken van een vlucht heeft beperkt tot “bijna de helft van het aantal dagen” binnen de periode van 3 maanden waarin kon worden gevlogen.
Daartegenover heeft Ryanair voldoende aannemelijk gemaakt dat anderen op 19 november 2007 wel erin zijn geslaagd om de bewuste vlucht van Eindhoven naar Rome voor € 10,- te boeken, en wel door kopieën over te leggen van 19 desbetreffende boekingen via internet voor een of meer personen, met verschillende reisdata. Van deze gegevens gaat het College dan ook uit.

Ad III.
Dat de Commissie zou hebben aangenomen dat er geen vluchten meer voor het bedoelde tarief beschikbaar waren omdat het bewuste tarief niet beschikbaar was via telefonische boekingen, vindt geen grondslag in de beslissing van de Commissie. Reeds om die reden faalt deze grief.

Ad IV.
Ryanair heeft, zoals hiervoor onder 8.3. overwogen, voldoende aannemelijk gemaakt dat anderen dan geïntimeerde op 19 november 2007 wel erin zijn geslaagd om de bewuste vlucht van Eindhoven naar Rome te boeken. Daarnaast heeft Ryanair niet, althans onvoldoende, weersproken meegedeeld dat er voor de route Eindhoven-Rome 7500 stoelen beschikbaar waren, waarvan er gedurende de periode van het aanbod, te weten 7 dagen, 200 zijn geboekt. Het College stelt vast dat het aantal geboekte stoelen slechts een gering percentage betreft van het aantal beweerdelijk beschikbare stoelen, maar dat Ryanair voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat uit die omstandigheid niet kan worden afgeleid dat er in werkelijkheid niet meer dan 200 stoelen beschikbaar waren.
Het vorenstaande in aanmerking genomen, kan niet worden geoordeeld dat Ryanair niet heeft gezorgd voor een redelijke beschikbaarheid van de door haar in de gewraakte advertentie aangeboden dienst voor de genoemde prijs, als bedoeld in artikel IV onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).

Ad V.
Ryanair heeft in appel onweersproken meegedeeld dat boeken ook gratis mogelijk was dan wel tegen lagere kosten dan de in de advertentie genoemde creditcard transactiekosten van € 3,-, terwijl geïntimeerde in eerste instantie bij repliek heeft gesteld dat vanuit Nederland alleen met een creditcard kan worden betaald. Wat daarvan zij, ook als de stelling van geïntimeerde juist is, is naar het oordeel van het College voor het gemiddelde publiek voldoende duidelijk in de advertentie vermeld hoeveel de creditcard toeslag bedraagt. Van strijd met artikel III onder 1 RR is geen sprake. Aan dit oordeel doet niet af dat de toeslag niet bij de prijs van de vlucht ad € 10,- is inbegrepen.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

Het College verklaart Ryanair ontvankelijk in het beroep.

Het College vernietigt de beslissing van de Commissie en wijst alsnog de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken