a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2011/00520

Datum:

10-11-2011

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misl. Prijs(vermelding)

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op http://www.easyjet.com/NL/Booking.mvc. Daarin staat -naar in de klacht wordt gesteld- met betrekking tot een enkele reis “Amsterdam-Basel-Mulhouse-Freiburg”:

“Laagste tarieven voor uitgaande vluchten

(…)

november € 33,99”.

Ook bij de maanden december tot en met maart is als laagste tarief vermeld: € 33,99.

Voorts staat in de uiting onder het kopje “Betalingen:” onder meer:

“• Er geldt een heffing van € 10,- op alle elektronische boekingen die gedaan worden,  

 met uitzondering van boekingen door Visa electron en Carte Bleue (binnenlandse

 transacties). Deze zijn gratis.

 • Op boekingen met Visa Credit Card, MasterCard, Diners Club, American Express,

 UATP/Airplus is een extra heffing van 2,5 op de totale kosten, met een minimumbedrag  

 van € 6,00 van toepassing”.   

 

De klacht

 

Van het laagste tarief van € 33,99 kan men in feite geen gebruik maken, omdat de creditkaarten, waarmee men gratis kan betalen, in Nederland niet verkrijgbaar zijn.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft de klacht gemotiveerd weersproken en heeft daarbij onder meer het volgende meegedeeld.

 

Hoewel Visa Electron cards niet worden uitgebracht in Nederland, kunnen klanten die easyJet.coml bezoeken een betaling doen met een Visa Electron card. Zo kunnen klanten deze website bezoeken vanuit het Verenigd Koninkrijk, alwaar zij een Visa Electron card hebben aangeschaft, en een boeking doen zonder toeslag.

 

Van vaste onvermijdbare kosten in de zin van artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen, meer in het bijzonder “toeslagen verbonden aan de wijze van betaling als deze verplicht wordt voorgeschreven (bijv. creditcard)”, is geen sprake. In geval van een boeking via Visa electron zijn geen boekingskosten verschuldigd.

Voor zover overigens boekingskosten moeten worden betaald, kunnen deze niet worden opgenomen in het tarief van een enkele reis, omdat het gaat om een toeslag per boeking, en niet per persoon; één boeking kan 40 personen betreffen.

 

Het zou misleidend zijn om toeslagen die niet van toepassing zijn op alle boekingen op te nemen in de “headline price”; niet duidelijk zou zijn vanaf welke prijs vluchten kunnen worden geboekt.   

 

Het oordeel van de Commissie

 

Tussen partijen staat vast dat het meermalen in de uiting vermelde tarief van € 33,99 voor een enkele reis alleen geldt indien een elektronische boeking wordt gedaan met een Visa electron card of een Carte Bleue en dat in andere gevallen een boekingstoeslag geldt. Adverteerder heeft erkend c.q. niet weersproken dat voornoemde  kaarten in Nederland niet verkrijgbaar zijn. Adverteerder heeft meegedeeld dat men in het Verenigd Koninkrijk een Visa Electron card kan aanschaffen, en vervolgens van daaruit via easyJet.coml een boeking kan doen, zonder toeslag.

 

Onder deze omstandigheden acht de Commissie vermelding in de onderhavige -op Nederland gerichte- uiting van € 33,99 als laagste tarief, zonder dat daarbij direct een voorbehoud wordt gemaakt betreffende vrijwel altijd bijkomende kosten per boeking, niet correct en duidelijk.

Artikel III RR luidt, voor zover hier van belang:

“Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen”.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie van 18 augustus 2011

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel III onder 1 RR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Het College van Beroep

 

De grieven

 

Het College vat de grieven als volgt samen.

Grief 1

De informatie over de boekingstoeslagen wordt duidelijk en correct weergegeven op de website. Voor de gemiddelde consument is daardoor volstrekt duidelijk dat een toe­slag verschuldigd is per elektronische boeking tenzij wordt be­taald met Visa Elec­tron of Carte Bleue.

Grief 2

De boekingstoeslagen kunnen niet gelden als vaste en onvermijdbare kosten, aan­gezien deze toeslagen gelden per boe­king en niet per geboekte reis. De boe­kings­kosten zijn derhalve variabele kosten.

 

Het oordeel van het College

 

1. Beide grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling en betreffen de vraag of easyJet voor wat betreft haar boekingstoeslagen heeft voldaan aan de verplich­ting van het bepaalde onder III sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) om in reclame-uitingen voor reisaanbie­din­gen correcte en duidelijke prijzen te hanteren, waarin de op het moment van pu­blicatie bekende vaste on­ver­mijd­bare kosten zijn inbegrepen. Vaststaat dat easyJet bij elek­tro­nische boe­king een toe­slag van € 10,– per boeking rekent, behalve in­dien wordt betaald met Visa Elec­tron of Carte Bleue in welk ge­val geen toeslag geldt. Voorts wordt, even­eens met uitzon­de­ring van Visa Electron en Carte Bleue, bij elektronische boeking een toe­­slag van 2,5% over de totale kos­ten in rekening ge­bracht, met een minimum van € 6,–.

 

2. In beroep is geen grief gericht tegen het onder­deel van de bestre­den be­slis­sing waarin de Commissie heeft geoordeeld dat Visa Electron en Carte Bleue in Neder­land niet ver­krijg­baar zijn. Niet gesteld of gebleken is dat de Nederlandse con­su­ment deze kaarten in het buitenland koopt en daarmee bij easyJet betalingen doet.  Uit­gangs­punt is daarom dat indien de Neder­land­se consu­ment bij easyJet een reis boekt, dat ge­beurt met de in Nederland gebruikelijke betaalmiddelen. Voor die be­talingen zijn krachtens de voorwaarden van easyJet altijd de hiervoor bedoelde boe­kings­toeslagen verschuldigd.

 

3. Op grond van het voorgaande is naar het oordeel van het Col­lege de wijze waar­op easyJet in de onderhavige uiting informatie over de prijs geeft, niet correct en dui­delijk. De in de uiting genoemde uitzonderingen waarbij geen boekingstoesla­gen in rekening worden gebracht, zijn voor de Ne­derlandse con­su­ment immers niet rele­vant en wekken bij deze consument ten onrechte de indruk dat die toeslagen op­tioneel zijn.

 

4. Dat de toeslagen per boeking gelden, is naar het oordeel van het College geen re­den om deze niet als vaste onvermijdbare kosten te beschouwen in de zin van het bepaalde onder III sub 1 RR. Wel kan in dit laatste, zoals ook uit de beslissing van de Commissie volgt, aanleiding worden ge­vonden het toelaatbaar te achten dat easyJet in reclame-uitingen de prijzen aldus publiceert, dat direct bij de prijs het voor­behoud wordt gemaakt dat de prijs dient te worden ver­meerderd met de bij­ko­mende, gespecificeerde, toeslagen per boeking. Nu de verplichting tot be­ta­ling van die toeslagen in het onderhavige geval evenwel niet direct uit de uiting blijkt, heeft de Commis­sie de uiting terecht in strijd met het bepaalde onder III RR geacht.

 

5. Op grond van het voorgaande dient te worden beslist als volgt.

 

De beslissing

 

Bekrachtigt de beslissing van de Commissie voor zover in beroep.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken