a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Dossiernr:

2012/00039

Datum:

08-03-2012

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft uitingen op:

1.

de zogenaamde Prijsvergelijking Websites, te weten: www.trivago.nl en www.wego.nl (bedoeld is: www.wego.com) en

2.

de website www.easytobook.com

 

De klacht

 

Adverteerder toont op de bestreden websites voor hotels in bepaalde steden, waar de toeristenbelasting (a) een percentage van de kamerprijs is of (b) een vast bedrag per kamer, een bruto prijs exclusief toeristen- of gemeentebelasting.

 

Met de term “toeristenbelasting” wordt in deze klacht bedoeld: toeristen- of gemeentebelasting welke een percentage van de kamerprijs is (zoals bijvoorbeeld in Amsterdam (5% toeristenbelasting over de kamerprijs)) of waar de belasting een vast bedrag per kamer is (ongeacht het aantal personen in de kamer).  

 

Op de Prijsvergelijking Websites toont verweerder voor een hotel bijvoorbeeld in Amsterdam als totaalprijs (“Total Cost”) een Exclusief Toeristenbelasting Prijs. Wanneer wordt doorgeklikt naar de website www.easytobook.com blijkt dat verweerder op zijn eigen website gedurende het boekingsproces de Exclusief Toeristenbelasting Prijs hanteren en de Toeristenbelasting niet betrekt in de totaalprijs. Daarbij wordt voor sommige kamers nagelaten de Toeristenbelasting tezamen met de prijs te noemen.  

Klager verwijst naar diverse bij de klacht overgelegde afdrukken van de bestreden uitingen.    

 

Klager acht de uitingen in strijd met de artikelen 8.2, 8.3 en 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en met artikel III.1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR).

Aangezien het om een procentuele belasting gaat of een vast bedrag per kamer, kan deze eenvoudig (doch in ieder geval redelijkerwijs) vooraf berekend worden en dient deze derhalve te worden opgenomen in de totaalprijs.

 

Voor zover verweerder mocht stellen dat zij bemiddelt bij de aanbieding van de kamer en niet verantwoordelijk is zijn voor de Toeristenbelasting is dit

  1. feitelijk onjuist, omdat strikt juridisch de kamer wordt aangeboden door verweerder en
  2. niet relevant, aangezien het hier gaat om consumentenbescherming en misleiding, en de consument moet weten wat de totaalprijs is van de kamer en niet mag worden misleid door bepaalde onvermijdelijke belastingen en bijkomende kosten niet te noemen of niet duidelijk te vermelden.  

 

Naast schending van Reclame Codes is er sprake van oneerlijke en misleidende handelspraktijken als bedoeld in de artikelen 6: 193a – j BW. Bovendien maakt verweerder zich schuldig aan onrechtmatige daad en oneerlijke concurrentie jegens Booking.com en andere partijen die wel de volledige prijs tonen.

 

Voor de goede orde wijst klager erop dat de Prijsvergelijking Websites (of hun handelwijze) geen onderwerp of onderdeel zijn van de klacht. De rol en positie van deze sites zijn lijdelijk; zij tonen slechts wat wordt aangeleverd door de partijen die op de sites worden getoond.

 

Klager verzoekt de Commissie een openbare aanbeveling te doen, om -kort samengevat- niet meer op de door klager bestreden wijze reclame te maken.    

Voor zover verweerder haar misleidende en oneerlijke handelwijze niet beëindigt, verzoekt klager de Commissie de Consumentenautoriteit in te lichten en te verzoeken passende maatregelen te nemen. 

 

Het verweer

 

Dit kan als volgt worden samengevat.

 

Klager gaat voorbij aan het feit dat het niet opnemen van het (geringe) bedrag aan toeristenbelasting in de kamerprijs branchebreed de algemeen gangbare wijze van vermelden van de prijs is. Adverteerder legt een aantal voorbeelden over. Deze handelwijze bevordert de vergelijkbaarheid van hotelprijzen voor consumenten.

 

Voor consumenten is voldoende duidelijk dat er geringe extra kosten moeten worden betaald bovenop de kale kamerprijs. Adverteerder verzoekt de Commissie de klacht af ter wijzen.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie stelt voorop dat de klacht is beperkt tot de vermelding van hotelprijzen, waarbij de toeristenbelasting op het moment van vermelden van die prijzen bekend is, hetzij omdat deze een percentage van de kamerprijs betreft, hetzij omdat deze een vast bedrag per kamer bedraagt, ongeacht het aantal personen.

 

Artikel III onder 1 van de in dit geval toepasselijke Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) bepaalt voor zover hier van belang:

“Aanbieders zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen. Zij publiceren hun prijzen, al of niet gespecificeerd, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare (= bijkomende onlosmakelijk aan de dienst verbonden) kosten die voor de dienst aan de aanbieder moeten worden betaald.

 

Blijkens de toelichting bij artikel III onder 1 wordt onder “vaste onvermijdbare (bijkomende) kosten” onder meer verstaan:

Toeristen-/verblijfsbelasting, tenzij deze niet vooraf kan worden berekend, in welk geval moet worden vermeld dat deze nog ter plekke moet worden afgedragen.  

 

In de bestreden uitingen is ook sprake van ter plekke af te dragen toeristenbelasting, maar niet van toeristenbelasting die niet vooraf kan worden berekend.

 

Bij letterlijke interpretatie van de tekst van artikel III sub 1 RR zou deze bepaling kunnen worden opgevat in die zin dat toeristenbelasting die niet rechtstreeks aan “de aanbieder” moet worden betaald, maar ter plekke aan de hoteleigenaar, niet in de door de aanbieder in zijn reclame gepubliceerde prijs zou hoeven te zijn opgenomen. Het komt de Commissie echter voor dat artikel III sub 1 RR niet in deze zin is bedoeld, doch dat is bedoeld er voor te zorgen dat alle onvermijdbare kosten die op het moment van publicatie van een prijs bekend zijn, in die prijs worden opgenomen. De Commissie overweegt in dit verband dat blijkens de preambule bij de RR het doel van deze code is: “het ten behoeve van de consument voorkomen van misleidende reclame-uitingen op de Nederlandse markt inzake de prijs en de beschikbaarheid van reis-, recreatie-, vervoer- en verblijfsdiensten”. Door alle onvermijdbare, bekende kosten in de prijs op te nemen, wordt de consument in staat gesteld om prijzen van hotelkamers die door verschillende aanbieders worden aangeboden eenvoudig en zonder kosten over het hoofd te zien met elkaar te vergelijken.   

 

Nu op de websites www.easytobook.com prijzen voor hotelkamers zijn vermeld exclusief de bij die kamers behorende, op het moment van publicatie van de prijzen bekende toeristenbelasting, is artikel III onder 1 RR overtreden. Tevens is artikel IV onder 1 RR overtreden, nu het gaat om uitnodigingen tot aankoop.

Het verweer dat het niet opnemen van toeristenbelasting in de kamerprijs branchebreed gangbaar zou zijn, doet niet aan bovenstaand oordeel af.

 

Nu de website reeds gelet op bovenbedoelde overtreding van de RR in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet meer toe aan toetsing van deze uiting aan andere door klager genoemde bepalingen, noch aan beoordeling van het tevens door klager geuite bezwaar dat voor sommige kamers wordt “nagelaten de toeristenbelasting tezamen met de prijs te noemen”.    

 

Wat betreft de vergelijkingssites, waarbij -zoals naar aanleiding van een soortgelijke klacht van klager in dossier 2012/00040 ter vergadering is meegedeeld- in de klacht www.wego.com had moeten staan, in plaats van www.wego.nl, overweegt de Commissie het volgende.

 

De Commissie begrijpt dat de klacht niet is gericht tegen deze sites als zodanig, maar tegen de wijze waarop prijzen van door verweerder aangeboden hotelkamers op die sites zijn vermeld. Naar het oordeel van de Commissie kan die wijze van vermelden niet los worden gezien van de volledige sites waarop bedoelde prijzen zijn vermeld en zouden degenen die verantwoordelijk zijn voor die sites in de gelegenheid moeten worden gesteld op klagers bezwaren te reageren, alvorens over die sites een oordeel te geven.

 

De Commissie ziet geen aanleiding om haar uitspraak als “Alert” te laten verspreiden.

 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de website www.easytobook.com  in strijd met de artikelen III onder 1 en IV onder 1 RR. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken