a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Reizen en toerisme

Status:

Dossiernr:

2019/00451

Datum:

31-07-2019

Uitspraak:

VT voor zover nodig

Product/dienst:

Reizen en toerisme

Motivatie:

Misleiding Ontbrekende informatie

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

  1. een door adverteerder aan klager verzonden e-mail met als onderwerp “A € 15 gift for your friend, and € 15 for you” waarin adverteerder klager uitnodigt de in de e-mail vermelde link te delen met een vriend (“refer your friend to Booking.com”) waarbij beiden € 15,- ontvangen bij een door de vriend via de link gemaakte boeking,
  2. de website booking.com voor zover het betreft de pagina’s die men ziet indien gebruik wordt gemaakt van de hiervoor bedoelde ‘vriendenlink’.


Samenvatting van de klacht

Na een boeking ontving klager de e-mail met daarin een link die hij met vrienden kan delen om zo beiden een beloning van € 15,- te ontvangen. Klager heeft dergelijke links steeds gebruikt om zijn vrouw, die over een eigen account beschikt, via de link te laten boeken. Steeds werd hem gemeld dat een geldige code werd gebruikt en dat aanspraak bestond op de beloning. Uiteindelijk bleek klager niet voor de beloning in aanmerking te komen omdat deze slechts één keer per vriend gebruikt kan worden. Van deze voorwaarde wordt in de e-mail en tijdens het boekingsproces op de website van adverteerder geen melding gemaakt. Klager acht de informatie daarom misleidend. Adverteerder dient deze informatie uitdrukkelijk te vermelden. Daarnaast merkt klager op dat adverteerder in staat moet worden geacht om reeds tijdens de boeking mee te delen dat in een bepaald geval geen gebruik kan worden gemaakt van de ‘vriendenlink’. Het betreft unieke links die al tijdens het boekingsproces direct een individuele koppeling maken tussen ‘uitnodiger’ en ‘ontvanger’.

 

Samenvatting van het verweer

Het ‘Refer a Friend’ programma is gebonden aan bepaalde algemene voorwaarden. Bij het gebruiken van de Friend Referral code wordt aan de klant gedurende het boekingsproces rechts onderin een link getoond, die verwijst naar de algemene voorwaarden van het ‘Refer a Friend’ programma, zoals blijkt uit de door adverteerder overgelegde schermafdruk. Indien klager deze algemene voorwaarden had doorgenomen, was hem duidelijk geworden dat slechts eenmaal per unieke vriend een referral code gebruikt kan worden. Het wordt van klanten verwacht dat zij op de hoogte zijn van algemene voorwaarden en dat zij zorgvuldig deze voorwaarden doornemen alvorens te boeken. Volledigheidshalve merkt adverteerder op dat zij zal verduidelijken dat slechts eenmaal per vriend gebruik kan worden gemaakt van een referral code. Zij verwacht dit op korte termijn te realiseren.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klager geeft een invulling aan de uiting die als oneigenlijk gebruik van de door adverteerder gegeven mogelijkheid tot het verkrijgen van een beloning dient te worden beschouwd. Het is immers onmiskenbaar niet de bedoeling van adverteerder dat klanten gebruik maken van het ‘Refer a Friend’ programma op een wijze waarbij echtgenoten elkaar als ‘vriend’ aanmerken teneinde zo een dubbele beloning te krijgen. De gemiddelde consument zal niet menen dat men op deze wijze de beloning kan verkrijgen. Dat neemt niet weg dat het in het kader van de klacht de vraag is of adverteerder de consument in het algemeen voldoende informeert over het feit dat een ‘vriend’ slechts één keer gebruik kan maken van een ‘vriendenlink’ (‘referral code’). De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

2)  In deze zaak gaat het om een e-mail waarin adverteerder klager uitnodigt deel te nemen aan haar ‘vriendenprogramma’ in combinatie met de pagina’s van de website van adverteerder voor het boeken door middel van de vriendenlink. In de e-mail staat niet de voorwaarde dat een ‘vriend’ slechts één keer gebruik kan maken van een vriendenlink. Deze informatie staat ook niet met zoveel woorden op de webpagina’s die zijn bedoeld voor het gebruik van de vriendenlink. Uit de door klager overgelegde schermafdrukken blijkt deze informatie immers niet. Adverteerder legt een schermafdruk over van een webpagina waarin naar “Terms & conditions” wordt verwezen. Dit is volgens adverteerder de pagina die wordt getoond bij het gebruik maken van de vriendenlink. De voorzitter acht het evenwel aangewezen om de consument (in dit geval zowel de klant als de ‘vriend’) duidelijker te informeren over het feit dat elke ‘vriend’ slechts één keer gebruik mag maken van een vriendenlink. Voor de klant dient dit reeds te gebeuren in de e-mail waarin hij wordt uitgenodigd deel te nemen aan het ‘Refer a Friend’ programma om te voorkomen dat hij ten onrechte opnieuw een ‘vriendenlink’ aan een vriend doorzendt waarmee deze vervolgens abusievelijk meent met korting te kunnen boeken. Ook op de webpagina’s voor het gebruik van de vriendenlink dient van deze belangrijke beperkende voorwaarde melding te worden gemaakt. Het betreft essentiële informatie die de gemiddelde consument (de klant en de ‘vriend’) nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie (het toezenden respectievelijk gebruik maken van een vriendenlink) te nemen. Nu deze informatie ontbreekt, is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Of adverteerder reeds tijdens de boeking met een ‘vriendenlink’ kan controleren of aan alle voorwaarden voor ‘Refer a Friend’ is voldaan, kan verder in het midden blijven.

3)  De voorzitter neemt nota van de mededeling van adverteerder dat zij zal verduidelijken dat slechts eenmaal per vriend gebruik kan worden gemaakt van een ‘referral code’. Gelet hierop zal de aanbeveling om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken, worden gedaan voor zover nog nodig. De voorzitter beslist daarom als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter
 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken