a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Voeding en drank

Status:

Dossiernr:

2019/00303 - CVB

Datum:

04-09-2019

Uitspraak:

CVB Aanbeveling Bevestigd (met wijziging gronden) (= Aanbeveling)

Product/dienst:

Voeding en drank

Motivatie:

Misleiding Prijs(vermelding)

Medium:

Radio

Het College van Beroep [4 september 2019]

De bestreden uiting, de inleidende klacht en de beslissing van de Commissie

De klacht betreft een reclamefolder, een televisiecommercial en een radiocommercial van supermarkt Dirk (hierna: Dirk) als weergegeven in de bestreden beslissing.

De inleidende klacht is gericht tegen de mededeling in de folder dat Dirk door het tv-programma Kassa is uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland respectievelijk tegen de mededeling in de folder en de beide commercials dat Dirk door Kassa en de Consumentenbond is uitgeroepen tot de goedkoopste (supermarkt) voor de dagelijkse boodschappen. In de vergelijkende onderzoeken van Kassa en de Consumentenbond worden volgens de klacht alleen de prijzen van huismerkproducten met elkaar vergeleken. De prijzen van A-merkproducten, die eveneens veelvuldig door Dirk worden verkocht, zijn bij de vergelijkingen buiten beschouwing gelaten. In de reclame-uitingen wordt echter niet vermeld dat het alleen om prijsvergelijkingen van huismerkproducten gaat. Hierdoor is de reclame misleidend. Dirk zegt verder de goedkoopste te zijn voor de ‘dagelijkse boodschappen’. Ook dit is volgens de klacht misleidend, nu het winkelend publiek onder dagelijkse boodschappen ook het kopen van A-merkproducten verstaat.

De Commissie heeft de klacht op grond van het volgende gegrond geacht. Blijkens de publicatie “Voordelige budgetmerken in de supermarkt” heeft de Consumentenbond een prijspeiling gedaan naar “basisboodschappen bij supermarkten”. Volgens de publicatie “Kassa’s Boodschappenmandje: Supermarkt Dirk is het goedkoopst” is Kassa in 6 supermarkten op zoek gegaan “naar de goedkoopste varianten van producten in ons mandje”. De Commissie acht het feit dat beide onderzoeken zijn beperkt tot producten die naar hun aard al relatief laaggeprijsd zijn, en A-merken daardoor buiten beschouwing zijn gelaten, zodanig essentieel, dat dit in de uitingen had moeten worden vermeld. De gemiddelde consument zal onder dagelijkse boodschappen ook A-merkproducten begrijpen. Hierdoor is in de bestreden uitingen sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen. Daarnaast overweegt de Commissie dat bovenbedoelde onderzoeken onvoldoende grondslag bieden voor de mededeling in de folder dat Dirk door het tv-programma Kassa is uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland en dat Dirk zich echt de allergoedkoopste supermarkt van Nederland mag noemen. Omdat de juistheid van deze mededelingen niet aannemelijk is gemaakt, gaat de folder in dit opzicht volgens de Commissie gepaard met onjuiste informatie.

 

De grieven

Grief 1
De reclame-uitingen zijn gedaan door en ten behoeve van Detailconsult Supermarkten B.V. die onder de namen ‘Dirk’ en ‘Dirk van den Broek’ supermarkten exploiteert. De klacht is echter gericht tegen Detailresult die uitsluitend backoffice diensten verleend. De bestreden beslissing dient om die reden te worden vernietigd en geïntimeerde dient niet-ontvankelijk in zijn klacht te worden verklaard.

Grief 2
Voor zover in de bestreden beslissing is uitgegaan van andere feiten en omstandigheden, dient te worden uitgegaan van die in het beroepschrift.

Grief 3
De Commissie is buiten de omvang van de klacht getreden door een te ruime interpretatie daarvan. De Commissie had haar oordeel dienen te beperken tot de klacht dat de uitingen misleidend zijn omdat bij de onderzoeken waarop Dirk zich in de uitingen beroept A-merken, die volgens de klacht ook tot de dagelijkse boodschappen behoren, buiten beschouwing zouden zijn gelaten zonder dat dit in de uitingen is vermeld. De Commissie mocht niet oordelen over de vraag of Dirk zich terecht aanprijst als de (aller)goedkoopste supermarkt van Nederland. in zoverre dient de beslissing te worden vernietigd.

Grief 4
Ten onrechte heeft de Commissie overwogen dat de onderzoeken waarop Dirk zich beroept uitsluitend betrekking hebben op “budgetboodschappen” respectievelijk “de goedkoopste varianten van producten”. Zowel de Consumentenbond als Kassa hebben onderzoek gedaan naar producten die met regelmaat door de consument worden gekocht en die gebruikelijk danwel dagelijks in elk huishouden worden benut. Onderzocht is welke supermarkten deze producten voor de laagste prijs aanbieden waarbij het niet uitmaakt om wat voor soort merk of welke kwaliteit het gaat, zolang het maar het goedkoopste product betreft. Beide onderzoeken richten zich dus op het volledige assortiment van de supermarkten in de productgroepen die zijn onderzocht en niet uitsluitend op budgetmerken. Daaruit volgt dat beide onderzoeken ook betrekking hebben op zogenaamde A-merkproducten indien en voor zover die producten binnen een productgroep de goedkoopste variant zijn. Dirk mag daarom stellen dat zij de goedkoopste supermarkt van Nederland is. Het feit dat budgetmerkproducten in de regel goedkoper zijn dan A-merkproducten, betekent niet dat de A-merkproducten niet in het onderzoek zouden zijn betrokken.

Grief 5
Ten onrechte heeft de Commissie het relevant geacht dat A-merkproducten volgens haar van de onderzoeken van de Consumentenbond en Kassa zijn uitgesloten, nu dit niet kan afdoen aan de juistheid van de reclame-uitingen. Voor de consument is van belang te weten wie de goedkoopste supermarkt is met betrekking tot de dagelijkse boodschappen. Hierop zijn de onderzoeken gericht. De vergeleken producten zijn bij Dirk het goedkoopst, zodat terecht de term ‘goedkoopste’ wordt gebruikt. Dat bij de onderzoeken van deze instanties niet letterlijk wordt gesproken over ‘dagelijkse boodschappen’, neemt niet weg dat de onderzoeken zich wel richten op dergelijke boodschappen. Dit blijkt uit de vergeleken producten, zoals melk, rijst, brood en appels. Met de term dagelijkse boodschappen worden de soorten producten genoemd en niet het onderscheid tussen budgetmerken, huismerken en A-merkproducten. De gemiddelde consument zal bij dagelijkse boodschappen ook niet in de eerste plaats denken aan A-merkproducten. Sterker, er zijn dagelijkse boodschappen waar de gemiddelde consument geen merk van kan noemen, zoals eieren. De Consumentenbond heeft uitdrukkelijk akkoord gegeven op de mededeling ‘Dirk is de goedkoopste supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen’. Hiermee worden in feite de basisboodschappen bedoeld zoals gehanteerd door de Consumentenbond. Omdat ‘dagelijkse boodschappen’ een meer gebruikelijke term is, is hiervoor gekozen in plaats van ‘basisboodschappen’. Dit is in overeenstemming met het beginsel dat in reclame niet kan worden ingegaan op alle specificaties/restricties van een onderzoek. In de reclame-uitingen wordt bovendien naar deze onderzoeken verwezen, zodat de consument eenvoudig de volledige inhoud van de onderzoeken kan nagaan. Verder verwijst Detailresult naar een uitspraak van het College over hetzelfde onderzoek, waarbij de klacht is afgewezen (dossier 2019/00108). In die zaak had Jumbo in algemene zin uitlatingen gedaan en niet aangegeven dat de onderzoeken zijn beperkt tot bepaalde producten en/of dat A-merkproducten buiten beschouwing zijn gelaten. Het stond Jumbo vrij zich in algemene zin goedkoper te noemen dan bepaalde concurrenten, zonder hierbij te hoeven ingaan op de inhoud van het onderzoek en zonder onderscheid te maken tussen producten. Ook in de reclame van Dirk zal de gemiddelde consument ervan uitgaan dat het gaat om een claim die is gebaseerd op het algemene prijspeil van de vergeleken supermarkten en op de daadwerkelijk goedkoopste producten. Er wordt dus geen essentiële informatie verborgen gehouden, zodat geen sprake is van misleidende reclame.

Grief 6
Het is voor Detailresult onbegrijpelijk waarom de Commissie van oordeel is dat de onderzoeken van de Consumentenbond en Kassa onvoldoende grondslag bieden voor de mededelingen: “Dirk is door het tv-programma Kassa uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland!” en “Dirk mag zich als enige écht de allergoedkoopste supermarkt van Nederland noemen”. Dirk is immers door de Consumentenbond en Kassa uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt, zoals laatstgenoemden in media zelf tot uitdrukking brengen. Als sprake is van overdrijving, hetgeen niet het geval is, geldt dat enige overdrijving is toegestaan en deze overdrijving niet leidt tot misleidende reclame.

 

De mondelinge behandeling

Detailresult heeft haar standpunt doen toelichten mede aan de hand van overgelegde aantekeningen. Vervolgens heeft geïntimeerde zijn standpunt toegelicht, eveneens aan de hand van overgelegde aantekeningen.

 

Het oordeel van het College

1. Grief 1 houdt in dat de klacht ten onrechte tegen Detailresult is gericht, nu de reclame-uitingen zijn gedaan door en ten behoeve van Detailconsult Supermarkten B.V. Uit het formulier waarbij de klacht is ingediend, blijkt overigens dat “Dirk” als adverteerder wordt vermeld. Dit is de naam die in de reclame-uitingen wordt genoemd en waarmee kennelijk Detailconsult Supermarkten B.V. wordt bedoeld. Anders dan Detailresult veronderstelt, is de klacht dus wel degelijk tegen Detailconsult Supermarkten B.V. gericht. Het secretariaat van de Recla­me Code Commissie heeft de klacht evenwel toegezonden aan Detailresult. Deze heeft vervolgens inhoudelijk verweer gevoerd en ook beroep ingesteld. Hieruit blijkt dat Detailresult zich in deze procedure als partij beschouwt. Zij wordt door het College als zodanig aangemerkt, waarbij ervan wordt uitgegaan dat Detailresult in feite namens Detailconsult Supermarkten B.V. (een andere vennootschap van dezelfde vennootschapsgroep) verweer voert tegen de klacht. Grief 1 treft op grond van het voorgaande geen doel.

2. Grief 2 wordt verworpen, nu niet is gesteld of gebleken dat de Commissie haar beslissing op onjuiste feiten of omstandigheden heeft gebaseerd. Ook grief 3 faalt. Met deze grief betoogt Detailresult dat de Commissie buiten de omvang van de klacht is getreden door te oordelen over de vraag of de onderzoeken voldoende grondslag bieden voor de claim dat Dirk de goedkoopste supermarkt is voor de dagelijkse boodschappen. Dit betoog kan niet slagen. De klacht stelt aan de orde of de uitingen misleidend zijn. Voor de beoordeling hiervan is van belang of Dirk, zoals in de bestreden reclame-uitingen wordt gezegd, zich op basis van de onderzoeken daadwerkelijk de (aller)goedkoopste supermarkt voor de dagelijkse boodschappen mag noemen. De Commissie heeft dit aspect terecht bij de beoordeling betrokken.

3. De grieven 4, 5 en 6 lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Daarbij staat in essentie de vraag centraal of de onderzoeken van de Consumentenbond en Kassa rechtvaardigen dat Dirk zich in reclame in algemene zin de goedkoopste supermarkt noemt respectievelijk de goedkoopste supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Het College overweegt over de reikwijdte van de onderzoeken het volgende. Het gaat in de onderzoeken om een vergelijking van producten die regelmatig door de consument worden gekocht. De Consumentenbond duidt die producten aan als ‘basisboodschappen’ en Kassa als “27 producten die een gemiddeld gezin wel eens in huis heeft”. Dirk heeft dit vertaald als de ‘dagelijkse boodschappen’. Het onderzoek van de Consumentenbond betreft echter specifiek budgetmerken (“Budgetmerken vergeleken”). Dat A-merkproducten buiten beschouwing zijn gelaten blijkt ook uit de tekst: “En hoeveel bespaar je als je alleen de voordeligste producten koopt en geen A-merken in je winkelwagen legt?”. Het onderzoek van Kassa betreft specifiek de goedkoopste varianten van producten waarover in de bewuste uitzending, blijkens het in punt 21 van het beroepschrift opgenomen citaat, wordt gezegd: “Dit zijn allemaal budgetproducten”.

4. De stelling van Detailresult dat de onderzoeken waarnaar in de reclame-uitingen wordt verwezen ook A-merkproducten omvatten, kan op grond van het voorgaande geen stand houden. Doordat de onderzoeken beperkt zijn tot budgetmerkproducten, kan de conclusie van de onderzoeken dat Dirk de goedkoopste supermarkt is respectievelijk de goedkoopste is voor de dagelijkse boodschappen, uitsluitend betrekking hebben op budgetmerkproducten. Ook overigens kan op grond van de onderzoeken geen conclusie worden getrokken over het prijspeil van A-merkproducten van Dirk vergeleken met andere supermarkten. Detailresult heeft dus niet aangetoond dat Dirk ook als het om A-merkproducten gaat de goedkoopste supermarkt van Nederland is.

5. Het begrip ‘dagelijkse boodschappen’ kan niet als synoniem voor budgetmerkproducten worden beschouwd. Ook A-merkproducten kunnen tot de dagelijkse boodschappen te worden gerekend. Consumenten zullen immers ook bij de dagelijkse boodschappen in bepaalde gevallen de voorkeur (kunnen) geven aan A-merkproducten boven andere producten. Nu in de uitingen de claims ‘de goedkoopste supermarkt’ en ‘de goedkoopste supermarkt voor de dagelijkse boodschappen’ niet nader zijn gespecificeerd, suggereren deze ten onrechte dat Dirk in het algemeen en dus ook voor A-merkproducten de goedkoopste is respectievelijk dat bij haar ook de A-merkproducten die behoren tot de categorie ‘dagelijkse boodschappen’ het goedkoopst zijn. De gemiddelde consument zal daardoor in de veronderstelling kunnen verkeren dat als uitkomst van de vergelijkingen door de Consumentenbond en Kassa geldt dat Dirk voor alle producten respectievelijk de producten die hij dagelijks koopt, de goedkoopste supermarkt is, ongeacht of het een budgetmerkproduct of een A-merkproduct is.

6. Het had op de weg van Dirk gelegen om deze verwarring te voorkomen door in de uitingen duidelijk te maken dat bedoelde claims uitsluitend zien op budgetmerkproducten. De uitingen bieden daarvoor voldoende gelegenheid. De verwijzing in de uitingen naar de onderzoeken van Kassa en de Consumentenbond nemen de misleiding niet weg. De consument die naar aanleiding van deze verwijzing meer informatie zal zoeken, zal het waarschijnlijk ontgaan dat de claims in de reclame-uitingen te ruim zijn geformuleerd. Los daarvan geldt dat een dergelijke verwijzing niet kan afdoen aan de verplichting in reclame juiste en volledige informatie te verstrekken. Ook de verwijzing naar de uitspraak in het dossier met nummer 2019/000108 kan Detailresult niet baten. Die zaak betrof een wezenlijk andere klacht, waarbij de uitsluiting van A-merkproducten geen rol speelde.

7. Het voorgaande voert tot de slotsom dat in de uitingen essentiële informatie (dat de claims uitsluitend gelden voor budgetmerken) ontbreekt. Spiegelbeeld hiervan is dat de claims ‘de goedkoopste supermarkt’ en ‘de goedkoopste supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen’ te absoluut zijn door het ontbreken van bedoelde informatie. Het College volgt het oordeel van de Commissie dat sprake is van misleidende reclame, met dien verstande dat het College de reclame-uitingen in strijd acht met artikel 13 aanhef en onder a Nederlandse Reclame Code (NRC), nu het om vergelijkende reclame gaat. Nu ook de grieven 4, 5 en 6 falen, beslist het College als volgt.

 

De beslissing van het College van beroep

Het College bevestigt de bestreden beslissing, met dien verstande dat de bestreden reclame-uitingen in strijd zijn met artikel 13 aanhef en onder a NRC

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [2 juli 2019]

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft:

1 Een reclamefolder, geldig van 5 t/m 11 mei 2019. Daarin staat onder meer:
“TV-programma Kassa en Consumentenbond bewijzen:
Dirk is écht de allergoedkoopste voor uw dagelijkse boodschappen!”

en

“Meer bewijs kunt u niet krijgen:
Dirk is door het tv-programma Kassa uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland!
Tel daarbij op dat we door de Consumentenbond al zijn uitgeroepen tot goedkoopste voor de dagelijkse én biologische boodschappen en er blijft maar één conclusie over: Dirk mag zich als enige écht de allergoedkoopste supermarkt van Nederland noemen!

2. Een televisiereclame, waarin wordt gezegd:
“De boodschap van Dirk: bij Dirk betaalt u niet mee aan racedagen, wielerploegen of spaaracties. Niet zo gek dus dat Dirk door de Consumentenbond en het tv-programma Kassa is uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen. Dat is de boodschap van Dirk”.

Intussen verschijnt onder meer in beeld:
“Consumentenbond én tv-programma Kassa bewijzen: Dirk is de goedkoopste voor uw dagelijkse boodschappen”
en, in kleinere letters: 
“Bron: BNN Vara Kassa-uitzending 13 april 2019 Consumentenbond februari en april 2019”

3. Een radioreclame, waarin wordt gezegd:
“De boodschap van Dirk: Dirk is niet alleen door de Consumentenbond, maar nu ook door Kassa uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen. Dat is de boodschap van Dirk”.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren:

a. Supermarkt Dirk (hierna: Dirk) beweert in de folder en in andere reclame-uitingen (onder meer via radio en televisie) dat zij de goedkoopste supermarkt van Nederland is. Daarbij wordt verwezen naar het tv-programma Kassa en de Consumentenbond. In de vergelijkende onderzoeken van Kassa en de Consumentenbond zijn echter alleen de prijzen van de eigen huismerken met elkaar vergeleken, terwijl de prijzen van A-merken, die door Dirk ook veelvuldig worden verkocht, buiten beschouwing zijn gelaten. Omdat Dirk niet vermeldt dat het alleen om prijsvergelijkingen van eigen huismerken gaat, is de reclame misleidend.

b. Dirk zegt verder de goedkoopste te zijn voor de dagelijkse boodschappen. Ook dat is misleidend, omdat aannemelijk is dat het winkelend publiek onder ‘dagelijkse boodschappen’ ook het kopen van A-merken verstaat. Klager voegt de link toe van de bewuste uitzending van Kassa en wijst op de volgende tekst op pagina 52 van de Consumentengids van februari 2019: “En hoeveel bespaar je als je alleen de voordeligste producten koopt en geen A-merken in je winkelwagen legt? We zochten het uit.”

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht betreft reclame-uitingen die Dirk van den Broek (hierna ook: “Dirk”) gebruikt om duidelijk te maken dat uit onderzoek van de Consumentenbond en VARA Kassa is gebleken dat Dirk de goedkoopste supermarkt voor de dagelijkse- en bio boodschappen is.  

Alle uitingen zijn voor gebruik voorgelegd aan de Consumentenbond. De Consumentbond is akkoord gegaan met de zinsnede: “Dirk is de goedkoopste supermarkt voor de dagelijkse boodschappen”. Dirk houdt zich dus aan de richtlijnen voor de communicatie die de Consumentenbond heeft gegeven.

Hetzelfde geldt voor het onderzoek van VARA Kassa. VARA Kassa heeft Dirk geïnformeerd over haar onderzoek en de resultaten daarvan. De desbetreffende uitingen zijn ook overeenkomstig de communicatie van VARA Kassa.

In alle uitingen wordt verwezen naar de bron van de onderzoeken. De consument kan alle details van deze onderzoeken lezen in de publicaties van zowel de Consumentenbond als VARA Kassa.

Naar aanleiding van het verzoek van het secretariaat van de Stichting Reclame Code (SRC) om de Commissie in het bezit te stellen van de onderzoeken heeft adverteerder verwezen naar https://www.consumentenbond.nl respectievelijk https://kassa.bnnvara.nl. Voor meer informatie over deze onderzoeken heeft adverteerder de Commissie verwezen naar de Consumentenbond en VARA Kassa.

De links, die door het secretariaat van SRC zijn opgezocht, leiden naar (voor de Commissie uitgeprinte) publicaties van 21 december 2018 respectievelijk 12 april 2019 met de titels: “Voordelige budgetmerken in de supermarkt” respectievelijk “Kassa’s Boodschappenmandje: Supermarkt Dirk is het goedkoopst”.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mondeling toegelicht en heeft pleitaantekeningen overgelegd. Op die toelichting zal worden teruggekomen in het oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

Klagers bezwaren a en b lenen zich voor gezamenlijke behandeling. De Commissie stelt daarbij het volgende voorop. 

 

Klager stelt dat Supermarkt Dirk (hierna: Dirk) in de folder en in andere reclame-uitingen (onder meer via radio en televisie) beweert dat zij “de goedkoopste supermarkt van Nederland” is. In de bestreden radio- en televisiereclame komt deze zinsnede, meer in het bijzonder: “van Nederland” niet voor, maar wordt ten aanzien van Dirk gesproken over “goedkoopste supermarkt voor uw dagelijkse boodschappen”.

In de folder staat voor zover hier van belang:

“Dirk is door het tv-programma Kassa uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland!”

 en

“Dirk mag zich als enige écht de allergoedkoopste supermarkt van Nederland noemen!”.  

De klacht komt erop neer dat klager de uitingen misleidend vindt, omdat bij de onderzoeken waarop Dirk zich beroept, A-merken, die volgens klager ook tot de ‘dagelijkse boodschappen’ behoren, buiten beschouwing zijn gelaten, en dit niet in de uitingen is vermeld. De Commissie oordeelt hierover als volgt.

De Commissie heeft kennis genomen van de twee door adverteerder genoemde publicaties betreffende het onderzoek van de Consumentenbond, respectievelijk dat van VARA Kassa.

Blijkens de publicatie “Voordelige budgetmerken in de supermarkt” heeft de Consumentenbond een prijspeiling gedaan naar “basisboodschappen bij supermarkten”. Het begrip ‘dagelijkse boodschappen’ komt niet in de publicatie voor. Onder het kopje “Dirk de goedkoopste” staat voor zover hier van belang: “Voor de 110 basisproducten van onze boodschappenlijst, zoals melk en rijst, is Dirk gemiddeld het goedkoopst. Dirk krijgt zodoende het predicaat ‘Laagste Prijs Budgetboodschappen’”.  

Volgens de publicatie “Kassa’s Boodschappenmandje: Supermarkt Dirk is het goedkoopst” is Kassa “zoals ieder jaar” “in 6 supermarkten op zoek” gegaan “naar de goedkoopste varianten van producten in ons mandje”, waarbij “dit jaar” “bij winkels in Almere” zijn gekocht: “27 producten die een gemiddeld gezin wel eens in huis heeft”. Ook in deze publicatie wordt niet gesproken over ‘dagelijkse boodschappen’.

Uit het bovenstaande volgt dat de onderzoeken waarop adverteerder zich beroept betrekking hebben op “budgetboodschappen” respectievelijk “de goedkoopste varianten van producten”. Nog daargelaten dat in geen van deze onderzoeken letterlijk het begrip ‘dagelijkse boodschappen’ voorkomt, acht de Commissie het feit dat de onderzoeken zijn beperkt tot producten die naar hun aard al relatief laaggeprijsd zijn en -naar adverteerder niet heeft weersproken- A-merken buiten beschouwing zijn gelaten, zodanig essentieel, dat dit in uitingen had moeten worden vermeld. De gemiddelde consument zal bij ‘dagelijkse boodschappen’ namelijk ook A-merken daaronder begrijpen.  

Gelet op het bovenstaande is er in de bestreden uitingen sprake van een verborgen houden van essentiële informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zijn de uitingen misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ten slotte overweegt de Commissie dat bovenbedoelde onderzoeken niet voldoende grondslag bieden voor de mededelingen “Dirk is door het tv-programma Kassa uitgeroepen tot de goedkoopste supermarkt van Nederland!” en “Dirk mag zich als enige écht de allergoedkoopste supermarkt van Nederland noemen!” in de folder. Nu adverteerder de juistheid van deze mededelingen ook niet anderszins aannemelijk heeft gemaakt, gaat de folder in dit opzicht gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken