a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2019/00644

Datum:

06-12-2019

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Buitenreclame

De bestreden uiting

Het betreft een spandoek, volgens klager aangebracht langs de Provincialeweg in Doeveren (toelichting Commissie: gemeente Heusden). Daarop staat, bij een foto van een windturbine:

“STOP windturbines

     van 210 meter

           hoog!”

Onderaan de uiting staat, kleiner gedrukt:

“Doeveren Heesbeen

 Gemeente Heusden

  www.energie-gezond.nl”, met links daarvan het logo van verweerder.

Rechts op het spandoek staan vier symbolen, waaronder een persoon met een koptelefoon op en een verbodsbord met ‘SLAAP’, met diagonaal daardoor een rode streep.

 

De klacht

Klager heeft de volgende bezwaren.

1.

Uit de vermelding “Gemeente Heusden” zal de lezer concluderen dat de gemeente Heusden betrokken is bij het spandoek. Op 24 september 2019 heeft wethouder dr. M. van de Poel van Heusden klager echter verzekerd dat deze gemeente geen enkele binding onderhoudt met adverteerder. Ook geeft de gemeente Heusden geen subsidie aan adverteerder.

Gelet hierop vindt klager de vermelding “Gemeente Heusden” misleidend.

2.

Het adres van verweerder ontbreekt op het spandoek.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De uiting betreft een protestdoek waarin kenbaar wordt gemaakt waarom de leden van verweerder geen 210 m hoge windturbines nabij hun woningen willen. Het doek, zoals afgebeeld op de bij de klacht overgelegde foto, staat overigens aan de Grotestraat in Heesbeen (toelichting Commissie: gemeente Heusden), aldus adverteerder.

De vermelding “Gemeente Heusden” onder de tekst “Doeveren Heesbeen” dient om duidelijk te maken dat laatstgenoemde zeer kleine dorpjes (ongeveer 25 en 100 woningen) onder de gemeente Heusden vallen. Indien de Commissie vindt dat dit nog duidelijker moet worden gemaakt, bijvoorbeeld door “Gemeente Heusden” tussen haken te plaatsen, dan verneemt verweerder dat graag.

Klagers stelling over “geen enkele binding” vindt verweerder overdreven, omdat zij als vereniging wordt uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten over verduurzaming van de gemeente, en hoe dat het best met draagvlak te realiseren. Het klopt dat verweerder nooit subsidie heeft gevraagd aan de gemeente.

Verweerder heeft op haar protestdoek vermeld van wie het protest afkomstig is en hoe deze partij te bereiken is. Een adres lijkt haar overbodig, en zeker niet vereist.

Meer in het algemeen merkt verweerder nog, mede naar aanleiding van klagers klacht in dossier 2019/00645, betreffende een soortgelijke uiting van verweerder, het volgende op.

Tien protestdoeken staan inmiddels ongeveer driekwart jaar langs de provinciale weg in Doeveren en de Grotestraat in Heesbeen. Vanuit het bevoegd gezag (de gemeente Heusden) is geen enkel bezwaar geuit tegen deze protestdoeken. De gemeente is op de hoogte van de aanwezigheid van de doeken, sterker nog, verweerder is met diverse beleidsambtenaren op het gebied van duurzaamheid, tijdens een fietstocht die onderdeel was van een duurzaamheidsbijeenkomst, langs de protestdoeken gefietst.

De doeken zijn uiterst zorgvuldig opgesteld en niet als reclame bedoeld. De doeken dragen de zorgen uit van de leden van de vereniging over het plaatsen van windturbines op geringe afstand van woningen, aldus verweerder.

 

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt mondeling toegelicht.

Hij vindt dat door de vermelding “Gemeente Heusden” de indruk wordt gewekt dat de gemeente de bestreden uiting onderschrijft. Naar zijn mening had kunnen worden volstaan met de vermelding: “Doeveren Heesbeen”. 

Desgevraagd deelt klager mee dat het adres van verweerder wel op haar website staat. Hij vindt echter dat, naar analogie van de Code Brievenbusreclame, Huissampling en Direct Response Advertising (CBR), het adres ook op het spandoek had moeten worden vermeld.

 

Het oordeel van de Commissie

Voor zover verweerder meent dat de bestreden uiting geen reclame is, overweegt de Commissie het volgende.

De uiting houdt een openbare, directe aanprijzing in van denkbeelden door een adverteerder als bedoeld in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code en om die reden acht de Commissie zich bevoegd daarover te oordelen.

Wat betreft de openbaarheid overweegt de Commissie nog dat de uiting zich in elk geval in de openbare ruimte bevindt; ter zitting heeft klager niet weersproken dat het doek, zoals afgebeeld op de bij de klacht overgelegde foto, niet aan de Provincialeweg in Doeveren staat, maar aan de Grotestraat in Heesbeen.

Met betrekking tot de verschillende bezwaren overweegt zij het volgende.

Ad 1.

Klager vindt dat de lezer van de uiting zal concluderen dat de gemeente Heusden betrokken is bij het spandoek en dat de indruk wordt gewekt dat de gemeente de bestreden uiting onderschrijft. De Commissie deelt dit standpunt niet, om de volgende redenen.

De gemiddelde passant van het spandoek zal de uiting opvatten in die zin dat deze de mening weergeeft van (verweerder) ‘Energie Gezond’, van wie niet alleen het logo, maar ook de website onderaan de uiting is vermeld. Mede gelet op de in de uiting opgenomen symbolen, waaronder dat van een verstoorde slaap, en gezien haar naam ‘Energie Gezond’, staat deze partij kennelijk afwijzend tegenover “windturbines van 210 meter hoog”. Van de enkele vermelding in dit verband:

 “Doeveren Heesbeen

Gemeente Heusden” gaat naar het oordeel van de Commissie niet de suggestie uit dat de Gemeente Heusden de inhoud van de uiting onderschrijft. Zij acht veeleer aannemelijk dat de gemiddelde lezer de woorden “Gemeente Heusden” zal opvatten als  een nadere plaatsaanduiding van “Doeveren Heesbeen”, welke dorpen volgens het verweer onder de gemeente Heusden vallen, en waar het onderwerp ‘windturbines van 210 hoog’ kennelijk actueel is.

Ad 2.

De Commissie begrijpt dit bezwaar aldus dat klager vindt dat naar analogie van artikel 2 CBR ook op het onderhavige spandoek het adres van verweerder had moeten worden vermeld. De Commissie ziet geen aanleiding om artikel 2 CBR in dit geval van overeenkomstige toepassing te verklaren. Overigens heeft klager ter zitting meegedeeld dat het adres van verweerder te vinden is op de op het spandoek genoemde website www.energie-gezond.nl”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken