a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2023/00007

Datum:

23-02-2023

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing gedeeltelijk (voor zover nodig)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen op de website van adverteerder: “www.droomkachels.nl”.

1.

Een uiting op https:// www.droomkachels.nl/houtkachels/ecodesign-2022-wet-en-regelgeving-voor-houtkachels. Daarin staat:

a.

Onder het kopje “Aanleiding voor de wetgeving op houtkachels” onder meer:

“Hoe vollediger de verbranding is, hoe minder uitstoot van fijnstof er zal plaatsvinden”.

b.

Onder het kopje “Duurzaamheid voorop in Nederland” onder meer:

“Dankzij de wetgeving wordt het eindelijk concreet en dient dit ervoor te zorgen dat de houtkachels een positieve bijdrage gaan leveren aan het Nederlandse milieu”.

c.

Onder het kopje “Missie van Droomkachels”:

“Op deze manier zorgen we gezamenlijk voor minder uitstoot van fijnstof en een positieve bijdrage aan het milieu”.

2.

Een uiting op https:// www.droomkachels.nl/houtkachels/hoeveel-bespaart-een-houtkachel”. Daarin staat onder het kopje “hoeveel bespaart een houtkachel onder meer:  

“Een houtkachel kan op twee manieren besparen. Namelijk op de uitstoot van CO2 en jouw energierekening. In tegenstelling tot het stoken van gas kan een houtkachel 100% besparen, aangezien deze CO2 neutraal kunnen zijn”.   

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Adverteerder stelt:
<>—dat door volledige verbranding de uitstoot van fijnstof afneemt.
Klager acht deze reclame misleidend; de consument wordt in de veronderstelling gebracht dat je, als je een houtkachel koopt, goed bezig bent voor het milieu. Ter verdere onderbouwing van zijn klacht verwijst klager naar een bijlage bij zijn klacht met als aanhef “Motivatie” en naar bij de klacht overgelegde screenshots van de bestreden uitingen, waarin klager een aantal passages heeft gearceerd. Op de “Motivatie” zal, voor zover van belang- worden teruggekomen in het oordeel.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat. 

Adverteerder heeft “aangepast waar” zij zich “in kon vinden”. Nadat de voorzitter van de Reclame Code Commissie (via een e-mail van het secretariaat van de Stichting Reclame Code) aan adverteerder had verzocht om aan te geven wat er precies is aangepast, heeft adverteerder meegedeeld: “Hij heeft meerdere dingen gearceerd. Ik heb punt 1 laten staan. De rest is aangepast”.

 

Het oordeel van de voorzitter 

Gegeven de formulering van de klacht in het klachtenformulier en de nadere onderbouwing daarvan, in combinatie met de gearceerde tekstgedeelten in de door klager overgelegde screenshots, gaat de voorzitter van de Commissie ervan uit dat de klacht specifiek gericht is tegen de gearceerde tekstgedeelten. Het betreft hier (delen van) de tekstgedeelten, zoals hierboven weergegeven onder “De bestreden uitingen”. De voorzitter oordeelt hierover als volgt.

Ten eerste stelt hij vast dat in de bestreden uitingen wordt gerefereerd aan milieuaspecten, verbonden aan de consumptie ofwel het gebruik van houtkachels als bedoeld in artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC). Derhalve moeten beide uitingen worden aangemerkt als een milieuclaim en is de MRC daarop van toepassing. Deze code gold ten tijde van het indienen van de klacht en is daarom in deze zaak het toetsingskader. Voor milieuclaims geldt onder meer dat deze niet misleidend mogen zijn (artikel 2 MRC) en aantoonbaar juist dienen te zijn (artikel 3 MRC). Met betrekking tot de verschillende tekstgedeelten overweegt de voorzitter het volgende.  

Ad 1a. (“Hoe vollediger de verbranding is, hoe minder uitstoot van fijnstof er zal plaatsvinden”).

De voorzitter begrijpt het verweer aldus, dat adverteerder zich niet kan vinden in klagers bezwaar tegen deze mededeling, en dit tekstgedeelte daarom heeft laten staan. Adverteerder heeft dit standpunt niet nader toegelicht.

Wat hiervan zij, in de klacht heeft de voorzitter geen duidelijke onderbouwing kunnen vinden van klagers bezwaar tegen het onderhavige tekstgedeelte. Om die reden acht hij dit bezwaar ongegrond.

Ad 1b. (“Dankzij de wetgeving wordt het eindelijk concreet en dient dit ervoor te zorgen dat de houtkachels een positieve bijdrage gaan leveren aan het Nederlandse milieu”);

Ad 1c. (“Op deze manier zorgen we gezamenlijk voor minder uitstoot van fijnstof en een positieve bijdrage aan het milieu”) en

Ad 2. (“Een houtkachel kan op twee manieren besparen. Namelijk op de uitstoot van CO2 en jouw energierekening. In tegenstelling tot het stoken van gas kan een houtkachel 100% besparen, aangezien deze CO2 neutraal kunnen zijn”.  

Klager heeft gemotiveerd bestreden dat houtkachels een “positieve bijdrage” zouden kunnen leveren aan het Nederlandse milieu en dat een houtkachel 100% kan besparen op CO2 uitstoot.  Het lag vervolgens op de weg van adverteerder om de juistheid van deze absolute milieuclaims aannemelijk te maken. Adverteerder heeft dat niet gedaan. De voorzitter begrijpt het verweer in die zin dat adverteerder zich kan vinden in klagers bezwaren tegen de onderhavige mededelingen en dat de uitingen daarom zijn aangepast.

Nu adverteerder de juistheid van de onderhavige mededelingen niet heeft aangetoond, acht de voorzitter de uitingen in strijd met artikel 3 MRC.    

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Gelet op het oordeel onder Ad 1 b, Ad 1 c en Ad 2 acht de voorzitter de bestreden uitingen in strijd met artikel 3 MRC. Zij beveelt adverteerder, voor zover nog nodig, aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst de voorzitter de klacht af.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken