a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2020/00521

Datum:

30-03-2021

Uitspraak:

VT vernietigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Vervoer

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Beslissing RCC d.d. 30-03-2021:

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting van Neste op haar Facebookpagina.

Tegen de groene achtergrond van een kaart van Nederland met daarin ‘stippen’ staat onder meer:

“Duurzaam dieselen door heel Nederland!

Neste MY Renewable Diesel nu al bij 100 tankstations verkrijgbaar.”

Hieronder staat een button met daarin de tekst “Vind uw tankstation”.

In de beschrijving bij de uiting staat:

 “Fossielvrij rijden door heel Nederland. Tank Neste MY Renewable Diesel nu bij 100 stations http://fal.cn/3aSMk #tankhierfossielvrij #NesteMY #duurzaamdieselen”.

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat volgens hem sprake is van misinformatie. Er bestaat volgens klager geen brandstof die duurzaam is en al helemaal niet ‘renewable’, want na verbranding is de brandstof weg.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Neste vat de klacht zo op dat klager bezwaar maakt tegen het hernieuwbare en duurzame karakter van de transportbrandstof die door Neste wordt geproduceerd. Het product Neste MY Renewable Diesel bevat in de merknaam het woord ‘renewable’ (hernieuwbaar). Dat de diesel een hernieuwbare brandstof betreft, volgt uit Europese en nationale regelgeving. In de wetgeving wordt de term ‘hernieuwbaar’ gebruikt voor de aanduiding van brandstoffen, of andere energiebronnen, die niet zijn geproduceerd uit fossiele bronnen. De Europese Richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, RED) bevat een verplichting voor EU-lidstaten om in 2020 een bepaald aandeel hernieuwbare energiebronnen te realiseren. Deze richtlijn definieert energie uit hernieuwbare bronnen als volgt: “Energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen”. De transportbrandstoffen van Neste worden geproduceerd uit biomassa en kunnen daarom worden aangemerkt als hernieuwbare brandstoffen. Neste merkt voor de volledigheid op dat de RED richtlijn inmiddels is herzien en nu wordt aangeduid als RED2, maar dat RED2 nog niet is geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het product van Neste kwalificeert volgens zowel RED als RED2 als hernieuwbare brandstof voor de transportsector.

Op basis van RED en RED2 moeten biobrandstoffen aantoonbaar duurzaam zijn en ten minste een minimale broeikasgasreductie behalen ten opzichte van fossiele grondstoffen. Daarnaast moeten biobrandstoffen aan andere duurzaamheidseisen voldoen. De grondstoffen mogen niet afkomstig zijn van land met een hoge biodiversiteitswaarde of geproduceerd zijn op land met hoge koolstofvoorraden. Biobrandstoffen kunnen alleen bijdragen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie en broeikasgasreductie indien zij als duurzaam zijn gecertificeerd op grond van de door de Europese Commissie erkende duurzaamheidssystemen. De door Neste geproduceerde biobrandstoffen voldoen aantoonbaar aan de bedoelde certificering, zoals ISCC.

Neste concludeert dat de bestreden uiting feitelijk juist en niet misleidend is en niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC) en/of een bijzondere reclamecode.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht gegrond verklaard en heeft daartoe – kort samengevat – het volgende overwogen. Omdat het begrip ‘duurzaam’ geen vastomlijnde betekenis heeft, moet in een reclame-uiting waarin ‘duurzaam’ als een voordeel van een product wordt genoemd, duidelijk worden gemaakt welke specifieke invulling de adverteerder aan dit begrip geeft. Neste heeft bij verweer een uitvoerige toelichting gegeven ten aanzien van de begrippen ‘duurzaam’ en ‘renewable’ die zij gebruikt voor de door haar geproduceerde biobrandstoffen, maar deze uitleg blijkt niet uit de uiting. Hierdoor is in de uiting niet duidelijk welke invulling adverteerder aan de genoemde begrippen geeft en deze invulling kan bij de gemiddelde consument ook niet bekend worden verondersteld. Op grond hiervan acht de voorzitter de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC in verbinding met artikel 2 van de Milieu Reclame Code (MRC).

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter  

Het bezwaar wordt als volgt samengevat.

De uiting op de Facebookpagina van Neste is onderdeel van de B2B-campagne voor de door Neste ontwikkelde innovatieve transportbrandstof, die is gemaakt uit afval- en reststromen en andere renewable (hernieuwbare) grondstoffen. Klager stelt in zijn klacht dat ‘renewable brandstof’ niet bestaat, omdat de brandstof na verbranding weg is. De term ‘renewable/hernieuwbaar’ ziet echter op de grondstof die wordt gebruikt om de brandstof te maken en niet op de brandstof zelf. ‘Hernieuwbaar’ is een duidelijk gedefinieerde wettelijke term, die mag worden gebruikt als is voldaan aan onder meer de Europese richtlijnen RED en RED2. De bepalingen uit RED die betrekking hebben op vervoer zijn geïmplementeerd in de Wet milieubeheer, waarbij de term ‘hernieuwbaar’ op verschillende plaatsen is overgenomen en voor verschillende definities – onder andere die  van ‘hernieuwbare energie vervoer’ – naar RED wordt verwezen. De inzet van hernieuwbare transportbrandstoffen, zoals Neste MY Renewable Diesel, draagt bij aan het realiseren van klimaatdoelstellingen en wordt daarom gestimuleerd door middel van overheidsbeleid. Onderdeel van dit stimuleringsbeleid is het op Europees niveau vaststellen van duurzaamheidscriteria en het borgen van naleving daarvan via certificeringssystemen die door de Europese Commissie zijn erkend en waarop toezicht wordt gehouden. Hiermee is een invulling van het begrip ‘duurzaam’ bij hernieuwbare brandstoffen wettelijk en publiekrechtelijk vastgelegd. In haar verweer heeft Neste reeds onderbouwd dat Neste MY Renewable Diesel op grond van Europese en nationale regelgeving en certificeringssystemen van de Europese Commissie renewable is en ook duurzaam.

Op grond van het voorgaande voert Neste primair aan dat, nu renewable/hernieuwbaar een officiële term voor brandstof is en renewable/hernieuwbare diesel wel degelijk bestaat, de uiting feitelijk juist is en de klacht feitelijke grondslag mist.

Subsidiair stelt Neste zich op het standpunt dat, anders dan in de voorzittersbeslissing is geoordeeld, de invulling van de term ‘duurzaam’ duidelijk uit de uiting zelf blijkt. Door de tekst en de context van de Facebookpost is evident dat ‘duurzaam’ dieselen betrekking heeft op een soort brandstof, namelijk Neste MY Renewable Diesel, en dat men met die brandstof fossielvrij kan rijden. De gemiddelde consument begrijpt hieruit dat ‘duurzaam’, evenals ‘renewable’, in dit geval betrekking heeft op het milieu, en niet op andere aspecten van het paraplubegrip ‘duurzaam’ (dierenwelzijn of arbeidsomstandigheden). Ook worden de termen ‘duurzaam (dieselen)’ en ‘renewable’/‘hernieuwbare’ brandstoffen/diesel al jaren intensief gebruikt door bedrijven wereldwijd, door de Europese en nationale wetgevers en door brancheorganisaties. Neste verwijst ter illustratie hiervan naar een nieuwsbericht van december 2019 met de kop “Duurzaam dieselen met Citroën”, naar de website van producent Air Products (“hernieuwbare (diesel)brandstoffen”) en de website van leverancier Greenpoint (“HVO, de meest duurzame diesel” en “volledig hernieuwbaar, fossielvrij…”).

De duurzaamheidsclaim in de uiting is niet alleen duidelijk, maar bovendien niet misleidend. Zoals hiervoor is gesteld, is het feitelijk juist dat de aangeprezen brandstof van Neste renewable is volgens de wettelijke definitie daarvoor en voldoet het product aan alle Europese duurzaamheidsnormen voor hernieuwbare brandstof.

Meer subsidiair voert Neste aan dat geen sprake is van het ontbreken van essentiële informatie in de zin van artikel 8.3 aanhef onder c NRC. In de Facebookpost staat alle essentiële informatie over duurzaam dieselen, dat wordt uitgelegd als fossielvrij rijden en tanken, en er wordt verteld dat dit nu bij honderd tankstations in Nederland mogelijk is. Voor de consument die meer wil weten is in de uiting een deeplink opgenomen naar een landingspagina op de website van Neste, waar de exacte locaties van de honderd tankstations worden vermeld en extra informatie over renewable diesel en duurzaamheid is te vinden. Gezien de beperkingen van het communicatiemedium Facebook is een deeplink naar een webpagina met verdere informatie een passende manier om aan de informatie-verplichting te voldoen.

Neste verzoekt de Commissie de klacht alsnog af te wijzen.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Centraal staat de vraag of de uiting waarin Neste MY Renewable Diesel wordt aangeprezen, door het gebruik van de aanduidingen “duurzaam dieselen” en “renewable” misleidend is.

2.

Volgens vaste lijn van uitspraken van de (voorzitter van de) Commissie en het College van Beroep moet in een uiting waarin ‘duurzaam’ als een voordeel van een product wordt geclaimd, duidelijk worden gemaakt welke specifieke invulling de adverteerder aan het begrip duurzaam geeft. Zonder deze informatie zal de gemiddelde consument in het algemeen onvoldoende in staat zijn een geïnformeerd besluit over een transactie ten aanzien van het als ‘duurzaam’ aangeprezen product te nemen, omdat dit begrip geen vastomlijnde betekenis heeft.

3.

De Commissie volgt Neste niet in haar algemene standpunt dat de invulling van het duurzaamheidsbegrip reeds voldoende duidelijk is wanneer uit de uiting blijkt op welk aspect van duurzaamheid – milieu, mens of dierenwelzijn – wordt gedoeld. Teneinde misleiding te voorkomen, moet uit de uiting tevens blijken waarom of op welke wijze het betreffende geclaimde duurzaamheidsaspect voor het aangeprezen product geldt. Bij de vraag of de verstrekte informatie voldoende duidelijk is, dient rekening te worden gehouden met de doelgroep waarop de uiting is gericht. Het gemiddelde lid van de doelgroep mag door de uiting niet op het verkeerde been worden gezet.

Deze uitgangspunten leiden met betrekking tot de bestreden uiting tot het volgende oordeel.

4.

De bestreden uiting is een post op de Facebookpagina van Neste, waarin zij (de verkrijgbaarheid van) haar product ‘MY Renewable Diesel’ aanprijst met onder meer “duurzaam dieselen”, “fossielvrij rijden door heel Nederland” en “#tankhierfossielvrij”. Niet is weersproken dat het gaat om een transportbrandstof en dat de uiting deel uitmaakt van een op de transportsector gerichte B2B-campagne. Naar het oordeel van de Commissie is voor het gemiddeld lid van deze doelgroep voldoende duidelijk welke specifiek duurzaamheidsvoordeel voor de brandstof van Neste wordt geclaimd. De aanduiding ‘fossielvrij rijden/tanken’ zal algemeen worden begrepen als een voordeel voor het milieu. Daarnaast acht de Commissie aannemelijk dat binnen de doelgroep van de uiting de betekenis van ‘renewable’ (hernieuwbare) brandstof als brandstof uit hernieuwbare bronnen voldoende bekend is. Aldus wordt voldaan aan de voorwaarde dat de gemiddelde consument voor wie de uiting is bestemd op grond van de uiting moet kunnen begrijpen welke invulling aan de geclaimde duurzaamheid wordt gegeven. In hoeverre het begrip “hernieuwbaar” correct Nederlands is en tevens begrijpelijk voor eenieder, ook buiten de doelgroep, kan daarmee in het midden worden gelaten.

5.

Ten slotte is de Commissie van oordeel dat met de aanduidingen ‘duurzaam’ en ‘renewable’ geen onjuiste informatie wordt verstrekt. Neste heeft gemotiveerd en onweersproken gesteld dat het product Neste MY Renewable Diesel ‘renewable’ mag worden genoemd volgens de Europese en nationale regelgeving daaromtrent en dat het product voldoet aan de Europese duurzaamheidsnormen voor hernieuwbare brandstof.

6.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie vernietigt de beslissing van de voorzitter en wijst de klacht alsnog af.

 

Beslissing voorzitter d.d. 21-12-2020:

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting van Neste op Facebook, voor zover daarin staat:

“Duurzaam dieselen door heel Nederland!
Neste MY Renewable Diesel nu al bij 100 tankstations verkrijgbaar.”

In de beschrijving bij de uiting staat:

 “Fossielvrij rijden door heel Nederland. Tank Neste MY Renewable Diesel nu bij 100 stations http://fal.cn/3aSMk #tankhierfossielvrij #NesteMY #duurzaamdieselen”

 

De klacht

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat volgens hem sprake is van misinformatie. Er bestaat volgens klager geen brandstof die duurzaam is en al helemaal niet ‘renewable’.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder vat de klacht aldus op dat klager bezwaar maakt tegen het hernieuwbare en duurzame karakter van de transportbrandstof. Het product Neste MY Renewable Diesel bevat het woord ‘renewable’ omdat het product is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Alle grondstoffen zijn gecertificeerd als duurzaam op basis van certificeringssystemen die erkend zijn door de Europese Commissie. Het volgt uit Europese en nationale regelgeving dat de diesel die wordt geproduceerd een hernieuwbare brandstof betreft. De term ‘hernieuwbaar’ wordt in deze wetgeving gebruikt voor de aanduiding van brandstoffen, of andere energiebronnen, die niet zijn geproduceerd uit fossiele bronnen. De Europese Richtlijn hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive, RED) bevat een verplichting voor EU-lidstaten om in 2020 een bepaald aandeel hernieuwbare energiebronnen te realiseren. Deze richtlijn definieert energie uit hernieuwbare bronnen als volgt: “Energie uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen, namelijk: wind, zon, aerothermische, geothermische, hydrothermische energie en energie uit oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen”. De transportbrandstoffen van adverteerder worden geproduceerd uit biomassa en kunnen worden aangemerkt als hernieuwbare brandstof. Adverteerder merkt voor de volledigheid op dat de RED richtlijn inmiddels is herzien en wordt aangeduid als RED2, maar dat de RED2 nog niet is niet geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het product van adverteerder kwalificeert volgens de RED en RED2 als hernieuwbare brandstof voor de transportsector.

Voorts heeft adverteerder een toelichting gegeven op duurzaamheid en broeikasgasreductie. Op basis van de RED en RED2 moeten biobrandstoffen aantoonbaar duurzaam zijn en tenminste een minimale broeikasgasreductie behalen ten opzichte van fossiele grondstoffen. Naast de criteria voor het realiseren van een minimale broeikasgasreductie moeten biobrandstoffen aan andere duurzaamheidseisen voldoen. De grondstoffen mogen niet afkomstig zijn van een land met een hoge biodiversiteitswaarde, ook mogen de grondstoffen niet geproduceerd zijn op land met hoge koolstofvoorraden. Biobrandstoffen kunnen alleen bijdragen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie en broeikasgasreductie, indien zij als duurzaam zijn gecertificeerd op grond van de door de Europese Commissie erkende duurzaamheidssystemen. Duurzaamheid staat voor adverteerder hoog in het vaandel. De door adverteerder geproduceerde biobrandstoffen voldoen aantoonbaar aan de certificering conform de door de Europese erkende duurzaamheidssystemen (zoals ISCC).

Adverteerder stelt wereldwijd de grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame luchtvaartbrandstof te zijn. De bestreden uiting is volgens adverteerder feitelijk juist en niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code en/of andere bijzondere reclamecode.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uiting prijst adverteerder een ‘fossielvrije brandstof’ aan met de woorden ‘duurzaam dieselen’ en ‘renewable diesel’. Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat in zijn ogen sprake is van misleiding. De voorzitter merkt op dat het begrip ‘duurzaam’ geen vastomlijnde betekenis heeft, zodat duidelijk moet blijken waarom een milieu/duurzaamheidsvoordeel wordt geclaimd en waaruit dit bestaat (zie bijvoorbeeld dossier 2014/00812). De invulling van dit begrip moet daarom van geval tot geval worden beoordeeld en kan per uiting variëren. Bij de uitleg dient te worden gelet op de wijze waarop dit begrip in de uiting wordt gebruikt en toegelicht, alsmede op de interpretatie die de gemiddelde consument vermoedelijk daaraan zal geven gelet op de (context van de) totale uiting. In de uiting dient daarbij duidelijk te worden gemaakt welke specifieke invulling adverteerder aan het begrip ‘duurzaam’ geeft. Zonder deze informatie zal de gemiddelde consument bij een reclame-uiting waarin ‘duurzaam’ als een voordeel van een product wordt genoemd in het algemeen onvoldoende in staat zijn een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

2)  Bij verweer heeft adverteerder toegelicht dat zij voor het begrip ‘duurzaam’ de uitleg volgt van de door de Europese Commissie erkende duurzaamheidssystemen, en dat de door haar geproduceerde biobrandstoffen aan deze certificering voldoen. Daarnaast heeft adverteerder in het verweer een uitvoerige toelichting gegeven ten aanzien van het begrip ‘renewable’. Voor dit begrip wordt aangesloten bij Europese alsmede nationale regelgeving. Deze uitleg, zowel ten aanzien van het begrip “duurzaam” als ten aanzien van het begrip “renewable”, blijkt echter niet uit de bestreden reclame-uiting. Niet duidelijk is daardoor welke invulling adverteerder aan de genoemde begrippen geeft. De invulling die adverteerder aan deze begrippen heeft willen geven, kan bij de gemiddelde consument ook niet bekend worden verondersteld. Op grond van het voorgaande is geen duidelijke informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument bovendien hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC in verbinding met artikel 2 van de Milieu Reclame Code (MRC). Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC in verbinding met artikel 2 MRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken