a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

(Financiele) dienstverlening

Dossiernr:

2015/01089

Datum:

03-12-2015

Uitspraak:

Aanbeveling

Product/dienst:

(Financiele) dienstverlening

Motivatie:

Strijd met wet

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van adverteerder, die is verstrekt bij het tijdschrift “Op pad”. Op de voorkant van de folder staat, voor zover hier van belang, het volgende:

“Windsharefund” en daaronder in een opvallende oranje cirkel de tekst: “Vaste rente uit windenergie 5%”. Aan de linkerzijde op de voorkant van de folder staat: “Climatebonds vanaf € 500,- met een gegarandeerd duurzaam rendement”.

Op de achterzijde staat, voor zover van belang, het volgende:

“Windsharefund investeert in rendabele, kwalitatief hoogwaardige windmolenparken op land in Duitsland. Stabiele, duidelijke energiewetgeving garandeert een veilige, betrouwbare investering. Windsharefund climatebonds zijn beschikbaar voor € 500,- per stuk met een jaarlijks vast, duurzaam rendement van 5% met uitkeringen per kwartaal. Neem deel en deel mee!”

? Jaarlijks duurzaam rendement van 5%

(…)”.

Naast deze tekst staat een rekenvoorbeeld afgebeeld: “bijvoorbeeld inleg € 7.000,-” en daarnaast in groene letters de tekst: “+ 5% € 350,- per jaar”. Rechts van dit rekenvoorbeeld is een zak afgebeeld met daarop een euroteken en links van dit rekenvoorbeeld is een pak met geldbiljetten afgebeeld.

Onder het rekenvoorbeeld staat in een oranje kader de tekst:

“Voor uitgebreide informatie, ga nu naar www.windsharefund.com of bel +31 (0)26-4455665”  

 

De klacht

In de uiting wordt de suggestie gewekt dat de consument een gegarandeerd (financieel) rendement ontvangt van 5% indien hij in dit product investeert/deelneemt, terwijl deze investering (voor bondhouders) grote risico’s met zich brengt. Zo loopt hij niet alleen een grote kans om niet het verwachte vaste en gegarandeerde rendement van 5% te halen over een langere periode, maar tevens het risico om zijn gehele inleg kwijt te raken. Van een gegarandeerd rendement van 5% is dan ook geen sprake.

 

Het verweer

In de onderhavige reclamefolder stelt adverteerder nergens dat het rendement financieel gegarandeerd is. Er wordt enkel gesteld dat er sprake is van een obligatie met een vast rendement. Er wordt wel gegarandeerd dat er sprake is van een duurzaam rendement. In de uiting wordt een duidelijk, visueel onderscheid gemaakt in een afzonderlijk oranje rondje en een afzonderlijke grijze balk, tussen een vaste rente en een gegarandeerd duurzaam rendement. Adverteerder vindt het belangrijk dat zij garandeert dat de rendementen van haar deelnemers daadwerkelijk duurzaam worden verkregen. Voor de deelnemers van adverteerder is het van groot belang dat zij ervan verzekerd zijn dat adverteerder 100% duurzaam investeert. Dat is een basiswaarde van het bedrijf van adverteerder dat zij ook als dusdanig presenteert. De uiting heeft als doel mensen te interesseren en uit te nodigen om de site van adverteerder te bezoeken. Men heeft daar de keus om verdere volledige informatie aan te vragen. Ook op de website zelf worden reeds duidelijke risico’s benoemd. Adverteerder hecht veel waarde aan langdurige klantrelaties en zij heeft er geen belang bij deelnemers op het verkeerde been te zetten. Zoals algemeen bekend zijn aan elke vorm van beleggen risico’s verbonden. Deze vermeldt adverteerder open en zo duidelijk mogelijk in alle documentatie. De karakteristieken van het product worden uitvoerig en transparant uiteen gezet in het informatie memorandum van adverteerder dat voor iedere geïnteresseerde is te raadplegen.

 

Mondelinge behandeling

Klager:

De vele risico’s die verbonden zijn aan dit product staan in geen verhouding tot hetgeen in de uiting wordt gesuggereerd. De in de uiting genoemde vaste rente is niet vast, althans slechts als de risico’s zich niet voordoen. Indien de windenergie met 1% tegenvalt kunnen de uitkeringen zoals in het rekenvoorbeeld in de uiting, niet meer plaatsvinden. Terwijl omgekeerd als de windenergie 1,5% meevalt de initiatiefnemers van dit product twee keer zoveel winst hebben. Klager acht de uiting die was bijgevoegd bij een reisblad, misleidend. Zeker nu deze uiting gericht is op de gewone consument, niet zijnde een beleggingsspecialist. De gemiddelde consument zal een koppeling leggen tussen ‘duurzaam’ en ‘rendement’.

Adverteerder:

Deze uiting heeft als doel om mensen te bewegen zich verder te oriënteren op het aangeprezen product. Adverteerder communiceert zo volledig mogelijk en werkt samen met gerenommeerde partijen. De in de uiting bedoelde garantie ziet op “op duurzame wijze verkregen”.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie vat de klacht aldus op dat klager de bestreden uiting misleidend acht nu hierin volgens klager de suggestie wordt gewekt dat de consument met het product van adverteerder een vast (financieel) rendement van 5% per jaar kan behalen, terwijl dit niet zonder meer het geval is. 

De bestreden reclame-uiting, waarin men wordt opgeroepen te investeren/deel te nemen in climatebonds van windsharefund bereikt door het gekozen medium – reclamefolder bij het tijdschrift “Op pad” een breed publiek en is met name gericht op de niet-professionele belegger. Gelet hierop rust op adverteerder de verantwoordelijkheid om in de reclame voldoende op deze doelgroep van niet-professionele beleggers afgestemde informatie te verstrekken. Dit betekent dat de uiting met name duidelijk dient te zijn over de aan het product verbonden risico’s.

Adverteerder stelt dat de in de uiting genoemde garantie ziet op duurzaamheid en niet op het financiële rendement. De Commissie is echter van oordeel dat door in de uiting te zeggen: “vaste rente uit windenergie 5%” en “Windshare bonds zijn beschikbaar voor € 500,- per stuk met een jaarlijks vast, duurzaam rendement van 5% met uitkeringen per kwartaal” de gemiddelde consument na het lezen van de bestreden uiting zal denken dat hij – zonder voorbehoud – een jaarlijks vast (financieel) rendement van 5% ontvangt. Naar het oordeel van de Commissie is  gebleken dat dit niet onvoorwaardelijk het geval is. Niet in geschil is namelijk dat het niet zonder meer zo is dat de consument met dit product een vast (financieel) rendement van 5% per jaar maakt, maar dat dit afhangt van een aantal risicofactoren en dat het bovendien mogelijk is dat een deelnemer zijn inleg in zijn geheel verliest. De Commissie is daarom van oordeel dat de uiting misleidend is en dat adverteerder daarmee heeft gehandeld in strijd met artikel 4:19 lid 2 Wet op het financieel toezicht (Wft), dat een bijzondere regeling kent met betrekking tot misleidende reclame voor financiële producten als de onderhavige. Aldus komt de Commissie tot het oordeel dat de bestreden uiting in strijd is met de wet en daardoor in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De enkele verwijzing naar de website is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht op grond van het voorgaande de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken