a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00564

Datum:

02-07-2015

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Gezondheid

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de volgende – bij de klacht overgelegde – pagina’s op adverteerders website www.krullaardsperfectreset.nl:

http://www.krullaardsperfectreset.nl/rugpijnennekpijn/klachten,

http://www.krullaardsperfectreset.nl/rugpijnennekpijn/oorzaken,

http://www.krullaardsperfectreset.nl/rugpijnennekpijn/herstel,

http://www.krullaardsperfectreset.nl/debehandeling,

http://www.krullaardsperfectreset.nl/debehandeling/therapie.

 

De klacht

 

De Commissie heeft op 3 juni 2014 (in dossier 2014/00339) beslist dat een reclame van KPRI voor de behandeling van rug- en nekklachten in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NCR) was en heeft KPRI aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Omdat adverteerder, aldus klaagster, niet op de beslissing heeft gereageerd, herhaalt klaagster haar klacht, nu met betrekking tot adverteerders – vernieuwde – website.

Volgens de website kan voor de behandeling die het verdwijnen van rug- en nekklachten tot stand zou brengen worden volstaan met het gedurende 6 minuten op het Krullaards Perfect Reset apparaat staan, welke behandeling na enkele weken twee maal herhaald moet worden om het effect te behouden. Niet wordt vermeld op welke manier dit resultaat door het apparaat wordt bereikt en hoe wordt bepaald dat sprake is van een permanente verandering. Om het effect van de therapie ook op lange termijn vast te houden dient men speciale KPR-trainers (zooltjes) in de schoenen te dragen. Niet wordt vermeld wat de samenstelling en de werking van deze KPR-trainers is en hoe lang men deze moet gebruiken.

In PubMed zijn geen publicaties vermeld over medische onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de verwijdering van rug- en nekklachten door de Krullaards Perfect Reset plaat. Nu ieder solide bewijs voor een blijvende werkzaamheid van de Krullaards Perfect Reset ontbreekt, brengt adverteerders website de gemiddelde consument ertoe een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, zodat de uiting misleidend en daardoor oneerlijk is, aldus klaagster.

 

Het verweer

 

Het verweer wordt als volgt samengevat.

 

Rob Krullaards heeft in samenwerking met medisch specialisten de ‘Sensor Pen’ ontwikkeld,

een trainingsapparaat waarmee door middel van ontspanning van de spieren nek-, schouder- en armklachten worden voorkomen en behandeld. Op basis van de wetenschappelijk aangetoonde werking van de Sensor Pen is na 12 jaar research ter behandeling van rugklachten de Krullaards Perfect Reset (KPR) behandelmethode ontwikkeld met als onderdeel de Perfect Reset Plate. Dit is een fysiotherapeutisch instrument waarmee spierontspanning in de rug en het bekken teweeg wordt gebracht, wat in 9 van de 10 gevallen een rechte bekkenstand en daardoor het verdwijnen van rug- en nekklachten tot gevolg heeft. Door de plaat worden sensorische prikkels aan het lichaam gegeven die voor de vereiste spierontspanning zorgen. In combinatie met bepaalde beenbewegingen neemt dit de scheefstand van het bekken weg. De speciaal ontwikkelde inlegzolen, met op een vaste plaats per schoenmaat een verhoging die het hielbeen doet kantelen, helpen om de juiste stand te behouden. De behandelmethode is zeer succesvol gebleken. Er zijn inmiddels 17 behandelcentra in Nederland die alle worden gedreven door gekwalificeerde fysiotherapeuten die een aanvullende training voor de KPR-therapie hebben gehad.

 

Klaagster stelt, aldus adverteerder, dat solide bewijs voor de blijvende werkzaamheid van de KPR therapie ontbreekt en niet duidelijk is hoe de KPR werkt, waardoor de uiting misleidend is. Klaagster verwijst hiertoe naar de uitspraak van de Commissie in dossier 2014/00339.

 

Adverteerder merkt in de eerste plaats op dat laatstgenoemde uitspraak betrekking heeft op een advertentie met een andere inhoud dan de websitepagina’s waarop de onderhavige klacht ziet. Die advertentie is naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie gestaakt en gestaakt gehouden.

Voorts voert adverteerder aan dat in de door klaagster overgelegde pagina’s van de website, maar ook elders op de website, geen blijvende werkzaamheid van de KPR wordt gegarandeerd of toegezegd. Wel wordt gesproken over een duurzame behandeling en het vasthouden van resultaat door middel van de inlegzooltjes, maar niet wordt gezegd dat een cliënt voor altijd van zijn klachten af is en het bekken voor altijd recht staat. Bij de ‘vragen’ op de website wordt de consument erop gewezen dat het bekken door verschillende oorzaken opnieuw scheef kan gaan staan. Alleen al om de reden dat op de website niet wordt gesproken over “blijvende werkzaamheid” van de KPR, dient de klacht te worden afgewezen, aldus adverteerder.

Met betrekking tot het door klaagster aangevoerde ontbreken van solide bewijs voor het resultaat, verklaart adverteerder het volgende. Adverteerder moet de beweringen op de website aannemelijk maken door middel van voldoende en toetsbaar bewijs, het is niet noodzakelijk de uiting te onderbouwen met onafhankelijk (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment is er nog geen wetenschappelijk onderzoeksresultaat beschikbaar omdat lopende onderzoeken nog niet zijn afgerond. Wel is er bewijs van de effectiviteit bestaande uit empirisch onderzoek en verklaringen van deskundigen.

Een recht bekken bij 9 van de 10 personen is een feitelijk meetbaar resultaat. Alle personen worden voor en na behandeling gemeten met wetenschappelijk bewezen apparatuur (PALM), en de meetresultaten en behandelrapporten worden door de behandelende fysiotherapeuten aan de cliënt meegedeeld en ingevoerd in het centrale computersysteem van KPRI. Uit de meetresultaten van 1338 personen die in de periode 1 oktober 2014 tot 31 mei 2015 met KPR behandeld zijn, blijkt dat de gemiddelde scheefstand van het bekken vooraf 1,4 cm was en na het einde van de behandelingen vrijwel nihil (0,1 cm). Deze van deskundigen afkomstige gegevens dienen als voldoende en toetsbaar bewijs te gelden. Het is niet aannemelijk dat de fysiotherapeuten, die BIG geregistreerd zijn en onderworpen zijn aan tuchtrecht, met opzet te rooskleurige gegevens in het systeem invoeren. Bovendien is de huidige groei van het aantal KPR behandelcentra alleen mogelijk bij goede resultaten.

Voorts verwijst adverteerder naar de overgelegde verklaring van dr. V. van Gelder, één van de twee gerenommeerde artsen die samen de Wetenschappelijke Adviesraad vormen van KPR, waarin hij onder meer stelt dat de artsen niet hun naam aan een behandelmethode zouden verbinden als zij niet overtuigd waren van de werking van die methode, waarvoor op dit moment nog geen wetenschappelijk bewijs bestaat, maar wel voldoende empirisch bewijs.

 

Met betrekking tot de klacht dat op de website niet goed wordt uitgelegd hoe de KPR behandeling werkt, voert adverteerder het volgende aan. Op de website, die veel uitgebreider is dan de door klaagster overgelegde pagina’s, wordt de consument duidelijk en helder voorgelicht over de bedoeling van de therapie (het wegnemen van pijn in rug of nek veroorzaakt door een scheefstand van het bekken), de intake, de behandeling en duur daarvan, de werkwijze (met uitleg in zowel tekst als videobeelden), de inlegzooltjes, de te verwachten resultaten en de kosten. Ook wordt vermeld dat bij bepaalde aandoeningen de therapie alleen tot afname van de pijn en niet tot genezing van de kwaal kan leiden. Op de website worden niet alle (geheime) technische ‘ins and outs’ van de KPR plaat vermeld, maar dat is ook niet noodzakelijk. Adverteerder legt de volledige tekst van de website over.

 

Adverteerder concludeert dat de website niet misleidend is en de klacht moet worden afgewezen.

 

De mondelinge behandeling

 

Het standpunt van adverteerder is gehandhaafd en, mede aan de hand van overgelegde pleitnotities, nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.

De Commissie stelt voorop dat de in dossier 2014/00339 behandelde klacht van klaagster weliswaar betrekking had op een uiting voor Krullaards Perfect Reset, maar dat deze uiting een advertentie in een regionaal dagblad betrof met een andere inhoud dan de (gedeeltes van de) website waartegen de onderhavige klacht gericht is. De uitspraak (aanbeveling) van de Commissie in genoemd dossier is daarom niet zonder meer van toepassing in de onderhavige zaak.

 

2.

De Commissie begrijpt de klacht aldus dat klaagster de website misleidend acht omdat volgens klaagster daarop niet wordt vermeld hoe het verdwijnen van rug- en nekklachten door de behandeling met KPR (plaat en inlegzooltjes) wordt bereikt, en solide bewijs voor de blijvende werkzaamheid van KPR ontbreekt. Hierdoor wordt de gemiddelde consument ertoe gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, aldus klaagster.

 

3.

De Commissie heeft geconstateerd dat door klaagster slechts enkele pagina’s van de bestreden website zijn overgelegd. De beoordeling van deze overgelegde uitingen dient naar het oordeel van de Commissie plaats te vinden in de context van de gehele – door adverteerder overgelegde – website waarvan de uitingen deel uitmaken en waarmee zij één geheel vormen.

 

4.

Met inachtneming van hetgeen onder 3 is overwogen, is de Commissie van oordeel dat op de website www.krullaardsperfectreset.nl voor de gemiddelde consument voldoende informatie wordt verstrekt over de inhoud van de KPR behandeling die moet leiden tot het verdwijnen van de rug- en nekklachten. Vermeld wordt dat, als is vastgesteld dat sprake is van scheefstand van het bekken die de rug- en/of nekklachten veroorzaakt en metingen zijn verricht om de beginwaarden te bepalen, de behandeling met de KPR plaat wordt gestart. Deze behandeling houdt in, aldus de website, dat door “sensorische prikkels (o.a. visueel, positie en druk) het lichaam ontspant”, waarna het bekken recht staat en de positie van de wervelkolom is genormaliseerd, waardoor eventueel beknelde zenuwen weer vrij komen en “de oorspronkelijke pijnklachten in veel gevallen vrijwel direct verdwenen” zijn. Voorts wordt toegelicht dat in het algemeen twee vervolgbehandelingen op de KPR plaat van elk een half uur nodig zijn en dat men na de eerste behandeling KPR trainers ontvangt om in de schoenen te dragen, welke trainers “helpen om het resultaat van de behandeling (de gecorrigeerde bekkenstand) vast te houden”. De website bevat tevens verschillende videofilmpjes waarin de behandeling met de KPR plaat wordt uitgelegd. Naar het oordeel van de Commissie wordt de gemiddelde consument aldus door de website voldoende geïnformeerd over de KPR behandeling.

 

5.

Klaagster maakt voorts bezwaar tegen de website omdat volgens haar “solide bewijs voor een blijvende werkzaamheid van KPR ontbreekt”.

Naar aanleiding van dit bezwaar overweegt de Commissie dat in de bestreden uitingen geen ‘blijvende werkzaamheid’ wordt geclaimd. Weliswaar wordt gesproken over “duurzame behandeling”, “duurzame resultaten” en het “helpen om het resultaat van de behandeling vast te houden” door middel van de KPR-trainers, maar een ‘langdurig resultaat’  betekent naar het oordeel van de Commissie niet dat een blijvende werkzaamheid wordt gegarandeerd en/of wordt beweerd dat niet – door omstandigheden – opnieuw een scheefstand van het bekken kan ontstaan.

Indien en voor zover klaagster heeft bedoeld te stellen dat voor de mededelingen in de uitingen betreffende de werkzaamheid van de KPR-behandeling (plaat en inlegzooltjes) in het algemeen geen “solide bewijs” bestaat, kan de klacht evenmin slagen. Naar het oordeel van de Commissie heeft adverteerder de juistheid van de uitingen voldoende aannemelijk gemaakt door het aangevoerde ‘empirische bewijs’, bestaande uit de feitelijke meet- en behandelgegevens van de fysiotherapeuten die de KPR-behandelingen uitvoeren, en de schriftelijke en mondelinge verklaring van dr. V. van Gelder over (zijn ervaringen met) de werkzaamheid van de KPR-behandeling.

 

6.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken