a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2018/00788

Datum:

10-12-2018

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Radio

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radioreclame. Daarin wordt het volgende gezegd:

“Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stoom, van 100% wind.

Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen, nee, gewoon groen.

Voor iedereen. Wel zo makkelijk.

Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig!”

 

De klacht

Energiedirect.nl claimt niet alleen dat haar stroom voor 100% groen is, maar zij onderstreept deze claim door te beweren dat haar stroom niet lichtgroen en ook niet donkergroen is. Naar klagers mening is de uiting hierdoor misleidend als bedoeld in artikel 2 van de Milieu Reclame Code (MRC).

Zelfs als Energiedirect.nl voldoende groenestroomcertificaten heeft gekocht om alle kWh die haar klanten afnemen te rechtvaardigen, dan nog zijn er tijden op de dag en in het jaar dat de stroom van Energiedirect.nl vermengd is met stroom uit conventionele energiecentrales. Dit is een “feitelijke wetmatigheid” zolang er onvoldoende groene stroom kan worden opgewekt.

 

Het verweer

Namens Energiedirect.nl is onder meer het volgende meegedeeld.

Energiedirect.nl levert al haar afnemers sinds 1 januari 2018 100% Wind. Windstroom is één van de soorten (“groene”) stroom die worden opgewekt uit duurzame, hernieuwbare bronnen, in tegenstelling tot de (“grijze”) stroom die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Volgens het in Nederland geldende systeem wordt alle stroom, zowel groene als grijze, via één elektriciteitsnet geleverd aan verbruikers. Een energieleverancier mag stroom als groene stroom verkopen indien hij door middel van “Garanties van Oorsprong” kan aantonen dat de jaarlijkse hoeveelheid door de eindverbruikers verbruikte stroom is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

De commercial verwijst naar de website van energiedirect.nl, waar duidelijk wordt uitgelegd waar de groene stroom van energiedirect.nl vandaan komt, namelijk van 100% Europese Wind. In het verweer is een afdruk van de website opgenomen. 

Over voornoemde “Garanties van Oorsprong” merkt Energiedirect.nl -samengevat- het volgende op.

In Nederland geldt een speciale, vanuit een Europese Richtlijn opgelegde regeling voor de verhandelbaarheid van de herkomst van stroom, het Garantie van Oorsprong systeem. In dit systeem krijgt duurzaam geproduceerde energie Garantie van Oorsprong (hierna: GvO’s) toegekend, waarbij de producent voor elke opgewekte MWh aan groene stroom één GvO-certificaat ontvangt. Dit betekent dat Energiedirect.nl voor iedere geleverde kWh groene stroom beschikt over evenzovele GvO’s die betrekking hebben op de stroom die in Europese windparken is opgewekt. GvO’s dienen aldus om (i) te bewijzen dat de geleverde energie daadwerkelijk duurzaam is en om (ii) de wettelijke stroometikettering juist uit te voeren. In het stroometiket mag alleen groene stroom worden vermeld als energiedirect.nl de hiervoor benodigde GvO’s heeft afgeboekt.

De Commissie heeft al meermalen geoordeeld dat een gemiddelde consument ermee bekend is dat zowel grijze als groene stroom via hetzelfde elektriciteitsnetwerk aan verbruikers wordt geleverd. Als uitgangspunt dient dossier 2017/00119. Daarin werd geoordeeld, aldus energiedrirect.nl, dat het systeem van Garanties van Oorsprong voorziet in de mogelijkheid door middel van certificaten aan te tonen dat de jaarlijkse hoeveelheid door eindverbruikers verbruikte stroom uiteindelijk is opgewekt uit hernieuwbare bronnen, in dit geval windenergie.

Van misleiding in de zin van artikel 2 MRC is geen sprake.  De gemiddelde consument zal de commercial begrijpen in die zin dat energiedirect.nl 100% groene stroom, c.q. 100% Wind levert, en geen grijze stroom die is opgewekt uit fossiele brandstoffen.

De door energiedirect.nl te leveren, c.q. geleverde hoeveelheid windstroom wordt volledig gedekt door het daarmee overeenkomende aantal GvO’s dat betrekking heeft op de stroom die in Europese windparken is opgewekt.

 

Het oordeel van de Commissie

De klacht komt er op neer dat klager de tekst “Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stoom, van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen, nee, gewoon groen” misleidend vindt, omdat er volgens klager “tijden op de dag en in het jaar” zijn, dat de stroom van Energiedirect.nl vermengd is met stroom uit conventionele energiecentrales.

De Commissie oordeelt hierover als volgt.

Windstroom is één van de soorten (‘groene’) stroom die wordt opgewekt uit duurzame, hernieuwbare bronnen, in tegenstelling tot de (‘grijze’) stroom die wordt opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Volgens het in Nederland geldende systeem wordt alle stroom, zowel groene als grijze, via één elektriciteitsnet geleverd aan de verbruikers. Een energieleverancier mag stroom als groene stroom verkopen indien hij door middel van Garanties van Oorsprong kan aantonen dat de jaarlijkse hoeveelheid door de eindverbruikers verbruikte stroom is opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

De Commissie heeft al meermalen geoordeeld dat de gemiddelde consument ermee bekend is dat zowel grijze als groene stroom via hetzelfde elektriciteitsnet aan verbruikers wordt geleverd. De consument begrijpt daarom dat de mededeling “Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stoom, van 100% wind. Dus groen is bij ons groen niet lichtgroen, … tot en met … “nee, gewoon groen” niet betekent dat via het elektriciteitsnet alleen met windkracht opgewekte stroom bij de afnemer van groene stroom van energiedirect.nl terechtkomt. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument de tekst zo opvatten dat de energie die de betreffende klant van energiedirect.nl koopt, voor 100% windstroom betreft, wat inhoudt dat energiedirect.nl  op jaarbasis evenveel windstroom aan het elektriciteitsnet levert als de klant jaarlijks  verbruikt. De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat dit daadwerkelijk het geval is. Klager heeft niet weersproken dat de hoeveelheid door energiedirect.nl aan de klant te leveren windstroom volledig wordt gedekt door het daarmee overeenkomende aantal GvO’s dat betrekking heeft op de stroom die in Europese windparken is opgewekt.

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de juistheid van voornoemde bestreden tekst voldoende aannemelijk gemaakt, en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

 

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken