a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2021/00233

Datum:

03-12-2021

Uitspraak:

VAF bevestigd (=afwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Direct marketing (niet digitaal)

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de ontvangst van een brief in een envelop van de gemeente Oldambt waarin hem een “Energie Bespaarpakket van 50 euro” wordt aangeboden. In de brief staat onder meer: “U krijgt dit pakket namens de gemeente aangeboden om u te helpen met energie besparen. Ook als u een afspraak met een energiecoach maakt, zijn hier geen kosten of tegenprestaties aan verbonden. Op deze manier willen we laten zien dat het heel makkelijk is om energie te besparen. Dat is fijn voor uw portemonnee, verhoogt uw wooncomfort én is ook nog eens goed voor het milieu.” Klager staat ingeschreven in het postfilter. Het postfilter is niet gehanteerd. Hierdoor is gehandeld in strijd met de Code voor het gebruik van Postfilter 2021 (Code Postfilter) en de “code geadresseerde reclame”. De brief prijst volgens klager goederen, diensten of denkbeelden aan. Klager heeft reeds eerder aan verweerder gemeld dat hij geen reclame van haar wenst te ontvangen. De identificatie van de afzender is overigens onduidelijk. Verweerder is opdrachtgever, maar heeft de klacht doorgestuurd naar Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen. Met de laatste heeft klager geen klant-leverancier verhouding. De website waarnaar in de uiting wordt verwezen, heet “jouwbespaarcoach.com”. Voor vragen wordt verwezen naar het energieloket. De reactie op de klacht komt echter uiteindelijk van Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

 

Samenvatting van het verweer

Jouwbespaarcoach.com is opgericht door Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP), een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten in Oost-Groningen. Het RWLP valt onder de verantwoordelijkheid van verweerder. Juridisch gezien is verweerder de afzender van de brief en het verweer is daarom afkomstig van verweerder. Met een Postfilter-registratie mogen bedrijven in geblokkeerde sectoren geen ongevraagde, geadresseerde reclamepost sturen. Verweerder valt als overheidsinstantie echter niet onder één van deze geblokkeerde sectoren. Verweerder is verder van mening dat de inhoud van de bewuste brief niet kan worden bestempeld als een ‘aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder’. Tevens is van uitlokking of beïnvloeding geen sprake. Verweerder heeft met de informerende brief uitvoering willen geven aan haar publieke taken en regionale afspraken omtrent het verbeteren en verduurzamen van woningen. Verweerder kan daarom in dit verband niet als een adverteerder van goederen, diensten en/of denkbeelden beschouwd worden.

 

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter d.d. 16 september 2021

De voorzitter heeft de klacht afgewezen op grond van de overweging dat -kort gezegd- zij het voldoende duidelijk acht wie de afzender van de brief is en dat de brief niet in strijd met de Code Postfilter is verzonden. Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP) dient als vertegenwoordiger van verweerder (te weten: gemeente Oldambt) te worden beschouwd. Voorts heeft de voorzitter geoordeeld dat de gemeentelijke overheid (verweerder) niet kan worden beschouwd als een van de sectoren waarvoor men zich via Postfilter kan afmelden. In de Code Postfilter is “Adverteerder/Opdrachtgever” gedefinieerd als een rechtspersoon of natuurlijk persoon “handelend in de oefening van een beroep of bedrijf”. Deze omschrijving kan niet op verweerder van toepassing worden geacht, waardoor dit onderdeel en ook de overige door klager genoemde gronden niet slagen.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Er is volgens klager wel sprake van geadresseerde reclame en daar heeft klager ook al bezwaar tegen gemaakt bij de gemeente.

De reactie op het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

Verweerder verwijst naar het oorspronkelijke verweerschrift.

 

Het oordeel van de Commissie

1.         Klager maakt bezwaar tegen de ontvangst van een brief in zijn brievenbus met als mededeling “Cadeau voor u: een Energie Bespaarpakket van 50 euro”, nu volgens klager het Postfilter niet is gehanteerd en daardoor in strijd met de Code Postfilter is gehandeld. Niet in geschil is dat klager staat ingeschreven in Postfilter. De Commissie begrijpt dat klager in bezwaar opkomt tegen het oordeel van de voorzitter dat deze code in dit geval niet van toepassing is en overweegt hierover als volgt.

2.         De Commissie merkt op dat in dit geval de bestreden uiting valt aan te merken als (ongevraagde) geadresseerde post, aangezien de brief is gericht “aan de bewoners van” met daarbij de vermelding van de naam- en adresgegevens van klager. Echter, nu niet in geschil is dat de gemeente Oldambt als verweerder dient te worden aangemerkt kan de klacht dat het toezenden van de brief aan klager in strijd is met de Code Postfilter niet slagen. Zoals ook door de voorzitter is overwogen, wordt in de Code Postfilter een ‘Adverteerder/Opdrachtgever’ gedefinieerd als: “de rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die reclame doet uitgaan of opdracht geeft tot het doen uitgaan van reclame”. Op basis van deze definitie kan de gemeentelijke overheid, verweerder, niet worden beschouwd als een van de sectoren waarvoor men zich via Postfilter kan afmelden, aangezien deze definitie niet op verweerder kan worden toegepast. Hierdoor treft deze klacht geen doel. Ook de overige door klager aangevoerde gronden kunnen op basis van het voorgaande niet slagen.

3.         Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Commissie

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht.

 

[Hieronder volgt de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt]
Beslissing van de voorzitter van de Reclame Code Commissie [d.d. 16 september 2021]

Samenvatting van de klacht

Klager maakt bezwaar tegen de ontvangst van een brief in een envelop van de gemeente Oldambt waarin hem een “Energie Bespaarpakket van 50 euro” wordt aangeboden. In de brief staat onder meer: “U krijgt dit pakket namens de gemeente aangeboden om u te helpen met energie besparen. Ook als u een afspraak met een energiecoach maakt, zijn hier geen kosten of tegenprestaties aan verbonden. Op deze manier willen we laten zien dat het heel makkelijk is om energie te besparen. Dat is fijn voor uw portemonnee, verhoogt uw wooncomfort én is ook nog eens goed voor het milieu.” Klager staat ingeschreven in het postfilter. Het postfilter is niet gehanteerd. Hierdoor is gehandeld in strijd met de Code voor het gebruik van Postfilter 2021 (Code Postfilter) en de “code geadresseerde reclame”. De brief prijst volgens klager goederen, diensten of denkbeelden aan. Klager heeft reeds eerder aan de gemeente Oldambt gemeld dat hij geen reclame van haar wenst te ontvangen. De identificatie van de afzender is overigens onduidelijk. De gemeente Oldambt is opdrachtgever, maar heeft de klacht doorgestuurd naar Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen. Met de laatste heeft klager geen klant-leverancier verhouding. De website waarnaar in de uiting wordt verwezen, heet “jouwbespaarcoach.com”. Voor vragen wordt verwezen naar het energieloket. De reactie op de klacht komt echter uiteindelijk van Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen.

 

Samenvatting van het verweer

Jouwbespaarcoach.com is opgericht door Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost- Groningen (RWLP), een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten in Oost-Groningen. Deze samenwerking is geen juridische entiteit. Het RWLP valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Oldambt. Juridisch gezien is de gemeente Oldambt de afzender van de brief. Het verweer is daarom afkomstig van deze gemeente. Met een Postfilter-registratie mogen bedrijven in geblokkeerde sectoren geen ongevraagde, geadresseerde reclamepost sturen. De gemeente Oldambt valt als overheidsinstantie echter niet onder één van deze geblokkeerde sectoren. De gemeente Oldambt is verder van mening dat de inhoud van de bewuste brief niet kan worden bestempeld als een ‘aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder’. Tevens is van uitlokking of beïnvloeding geen sprake. De gemeente Oldambt heeft met de informerende brief uitvoering willen geven aan haar publieke taken en regionale afspraken omtrent het verbeteren en verduurzamen van woningen. De gemeente Oldambt kan daarom in dit verband niet als een adverteerder van goederen, diensten en/of denkbeelden beschouwd worden.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Ten aanzien van de vraag wie in deze procedure als verweerder dient te worden aangemerkt, overweegt de voorzitter als volgt. De uiting vermeldt als afzender “jouwbespaarcoach.nl”. Dit is blijkbaar geen afzonderlijke juridische entiteit, maar de naam van een project waarbij de gemeente Oldambt is betrokken. Dat deze gemeente de eigenlijke afzender van de brief is, blijkt uit de tekst in de brief: “U krijgt dit pakket namens de gemeente aangeboden” in combinatie met de uitdrukkelijke vermelding “Gemeente Oldambt” op de envelop waarin de brief zich bevindt. De gemeente Oldambt beschouwt zich in deze procedure als de verweerder en wordt in deze beslissing daarom als (enige) verweerder aangemerkt. Dat het verweer is opgesteld door Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP) maakt dat niet anders. De voorzitter beschouwt Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen (RWLP) als vertegenwoordiger van de gemeente Oldambt en acht het voldoende duidelijk wie de afzender van de brief is.

2)  De belangrijkste grondslag van de klacht is dat de brief in strijd met de Code Postfilter is verzonden. Deze klacht kan niet slagen. Daargelaten dat de brief als zodanig wervende teksten bevat en – anders dan verweerder meent – om die reden onder de reikwijdte van de Nederlandse Reclame Code valt, kan de gemeentelijke overheid (verweerder) niet worden beschouwd als een van de sectoren waarvoor men zich via Postfilter kan afmelden. In overeenstemming hiermee is “Adverteerder/Opdrachtgever” in de Code Postfilter gedefinieerd als een rechtspersoon of natuurlijk persoon “handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf”. Deze omschrijving kan niet op verweerder van toepassing worden geacht. Ook de overige door klager genoemde gronden kunnen op grond van het voorgaande niet slagen. De voorzitter beslist om die reden als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken