a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Status:

Dossiernr:

2021/00550

Datum:

07-02-2022

Uitspraak:

VT (=voorzitterstoewijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de website van Van Manen Haarden en Kachels, waarop onder meer de volgende uitingen staan: 
“Een eigentijdse houtkachel is […] en bij verantwoord hout stoken een CO2 neutraal toestel.
duurzame houtkachels
milieuvriendelijke houtkachel
Hout is een hernieuwbare energiebron wanneer het gebruikte hout opnieuw wordt aangeplant. Ook is het bij verantwoord gebruik een CO2 neutrale brandstof
Een duurzame houtkachel of haard valt onder lokale verwarming, hiermee kunt u duurzaam hout stoken
duurzame manier van verwarmen
En omdat deze vooral uit plantaardig of organisch materiaal bestaat, valt deze brandstof onder hernieuwbare energiebronnen. CO2 neutraal dus, waardoor in NL samen met houtverbranding (ook houtverbranding valt onder hernieuwbare energie)
milieubewuste manier
duurzaam kwalitatieve houtkachels
hernieuwbare energiebron wanneer het gebruikte hout opnieuw wordt aangeplant. Ook is het bij verantwoord gebruik een CO2 neutrale brandstof
hernieuwbare manier van verwarmen
En omdat deze vooral uit plantaardig of organisch materiaal bestaat, valt deze brandstof onder hernieuwbare energiebronnen. CO2 neutraal dus, waardoor in NL samen met houtverbranding (ook houtverbranding valt onder hernieuwbare energie) bijna 17% van de doelstelling voor hernieuwbare energie wordt opgewekt.”

Samenvatting van de klacht

Adverteerder stelt in de bestreden uitingen dat hout- en pallet stook en de daarbij behorende kachels bij goed gebruik C02-neutraal, duurzaam, milieuvriendelijk en hernieuwbaar zijn. Dit gegeven is door voortschrijdend onderzoek achterhaald. Afschriften van onderzoek hiernaar heeft klager bijgevoegd.
Klager heeft over de bestreden uitingen contact opgenomen met adverteerder. Hij heeft na een eerste reactie, verder geen reactie meer ontvangen.

Het oordeel van de voorzitter

1)  In de bestreden uitingen wordt gebruik gemaakt van de claims duurzaam, milieuvriendelijk, CO2 neutraal en hernieuwbare energiebron. Hierdoor moet de uiting worden aangemerkt als een milieuclaim als bedoeld in artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC) ofwel een reclame-uiting waarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie, distributie, consumptie of afvalverwerking van goederen of diensten. In dit verband wijst de voorzitter op artikel 3 MRC. Daarin staat: “Alle milieuclaims dienen aantoonbaar juist te zijn. De bewijslast rust op de adverteerder. Naarmate de milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, worden zwaardere eisen gesteld aan het bewijsmateriaal”. In de toelichting bij artikel 3 MRC staat vervolgens onder meer: “Bij de huidige stand van de techniek is het moeilijk voorstelbaar dat van veel producten kan worden bewezen dat zij absoluut milieuonschadelijk zijn. Daarom is grote terughoudendheid met betrekking tot absolute claims op zijn plaats”.


2) Met de teksten “milieuvriendelijk, duurzaam, CO2 neutraal, hernieuwbare energiebron, milieubewust” wordt op absolute wijze de indruk gewekt dat hout en pallet stook en houtkachels geen nadelige effecten op het milieu hebben. In de overige tekst wordt nader toegelicht dat het van belang is te letten op de geschikte brandstof, een gekeurd toestel, gecertificeerde installatie en juist stookgedrag en dat bijvoorbeeld gebruik van verkeerde brandstof leidt tot een hoge uitstoot van schadelijke stoffen en milieuschade. Deze uitleg is echter onvoldoende om te kunnen concluderen dat er “geen sprake is” van nadelige effecten op het milieu. Immers, adverteerder geeft zelf ook aan dat de milieueffecten afhankelijk zijn van verschillende factoren.


3) Gezien de klacht lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de claims aan te tonen. Adverteerder heeft dit niet gedaan, ondanks dat zij hiertoe herhaaldelijk in de gelegenheid is gesteld. Uit de e-mailcorrespondentie tussen klager en adverteerder volgt dat adverteerder, naar aanleiding van de klacht enkele teksten op de website heeft aangepast en zij zich ten aanzien van de CO2-neutraal claims nader laat informeren.


4) Gelet op het voorgaande acht de voorzitter de uitingen daarom in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC, op grond waarvan milieuclaims — kort gezegd — niet misleidend mogen zijn respectievelijk aantoonbaar juist dienen te zijn.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht de bestreden uitingen in strijd met de artikelen 2 en 3 MRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken