a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Nutsvoorzieningen

Dossiernr:

2021/00612 - CVB

Datum:

12-10-2022

Uitspraak:

CVB Afwijzing Bevestigd (=Afwijzing)

Product/dienst:

Nutsvoorzieningen

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

Het College van Beroep [12 oktober 2022]

De bestreden uiting

De klacht is gericht tegen het gedeelte van de website van de gemeente Utrecht dat betrekking heeft op houtstook. Hierbij zijn met name de volgende passages van belang:
“Veel mensen vinden een houtvuurtje gezellig. Maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Zeker bij mist en windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de buurt hangen. Dat is voor niemand gezond. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Laat het vuur daarom liever wat vaker uit. En als u stookt, stook dan zo schoon mogelijk. Gebruik daarvoor de tips op deze pagina. Dat is fijn voor uw buren, maar ook voor uw eigen gezondheid.”

Hierna worden in tekst en met een infographic “8 tips om schoner hout te stoken” gegeven.
Vervolgens wordt gewezen op “schonere kachels en goed onderhoud”. Onder het subkopje “Kies voor een schonere kachel” staat: ”Hebt u een open haard of oudere houtkachel (die niet voldoet aan de Europese Ecodesign norm)? Dan kunt u veel uitstoot van fijnstof voorkomen door deze te vervangen door een moderne (Ecodesign) kachel of pelletkachel. Hieronder ziet u wat de verschillen zijn in hoeveel fijnstof er gemiddeld per uur in de lucht komt:
•           open haard: 177 gram
•           oudere kachel: 50 gram
•           moderne (Ecodesign) kachel: 7 gram
•           pelletkachel: 1,5 gram.”

Verder wordt er geadviseerd bij vervanging van “een oude open haard of kachel door een moderne (Ecodesign) kachel” deze te laten installeren “door een specialist die bekend is met de nieuwste eisen en technieken. Dit zijn specialisten met een Duurzame Energie erkenning (…)”. Hierna wordt gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie (“om uitstoot van houtrook te verminderen”) voor het verwijderen van een open haard of rookkanaal of het vervangen van een open haard of oude kachel door “een schonere, moderne kachel”. Er is een link opgenomen naar de webpagina waar de subsidie kan worden aangevraagd. Tot slot bevat de uiting de video “Stoken? Denk aan uw buren” en wordt ook gewezen op de mogelijkheid van bemiddeling bij klachten over overlast door houtstook.

 

Het geschil bij de Commissie

De inleidende klacht luidt dat de gemeente Utrecht reclame maakt voor vervuilende (Ecodesign) houtkachels door deze aan te prijzen en met subsidie aan te bieden. Daarbij misleidt de gemeente haar burgers door de ‘harde milieuclaim’ dat men dankzij de aangeprezen kachels en stooktips schoner en verantwoord stookt en geen overlast veroorzaakt voor omwonenden. In werkelijkheid komen bij houtstook altijd (zeer) schadelijke stoffen vrij. Klager stelt dat de Commissie al herhaaldelijk heeft geoordeeld dat het stoken van hout niet milieuvriendelijk, schoon of duurzaam is. Tevens maakt de gemeente Utrecht op haar website (sluik)reclame voor de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK), nu de Ecodesign kachel moet worden aangeschaft bij een (NHK-erkende) vakspecialist. NHK heeft een aanmerkelijk commercieel belang bij de verkoop van Ecodesign houtkachels.

De Commissie heeft de klacht afgewezen. In de context van de gehele uiting is naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk dat het doel en de strekking daarvan is het geven van voorlichting aan de inwoners van de gemeente Utrecht, teneinde bewustwording ten aanzien van de problemen met houtstook te creëren. Daarbij wordt als één van de mogelijkheden voor vermindering van de uitstoot van oude kachels de vervanging door Ecodesign houtkachels genoemd. De gemeente doet dat niet om de verkoop van Ecodesign kachels te bevorderen. De uiting bevat geen reclame voor Ecodesign kachels. Om die reden  kan de klacht dat de gemeente Utrecht de burgers met reclame voor deze kachel misleidt niet slagen. Ten overvloede oordeelt de Commissie dat in de uiting niet in absolute zin wordt gesteld of gesuggereerd dat houtstook duurzaam, verantwoord of schoon is, of dat door de Ecodesign houtkachel schone lucht wordt gecreëerd. Het is duidelijk dat met het streven van de gemeente Utrecht naar “schoner stoken” en de tips daarvoor wordt gedoeld op een verbetering ten opzichte van de situatie waarin voor houtstook gebruik wordt gemaakt van meer vervuilende houtkachels en open haarden. Dat sprake is van “schoner stoken” in deze relatieve zin, acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt.

 

De grieven

De Commissie is op basis van de door de gemeente Utrecht verstrekte onjuiste informatie ervan uitgegaan dat de uiting slechts een voorlichtingscampagne van de gemeente betreft die voortvloeit uit gemeentelijk beleid. In werkelijkheid betreft het een door de NHK “voorgekauwde” reclame campagne voor de NHK en de Ecodesign design houtkachels. De gemeente Utrecht werkt samen met de NHK. De misleiding zit in het feit dat de reclame is ‘verpakt’ als beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hierdoor is de uiting niet als reclame herkenbaar. Aan het ogenschijnlijk door de gemeente Utrecht bepaalde beleid ging het document “Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2020-2030” vooraf. Dit is een door de NHK bedacht advies met de achterliggende bedoeling de branche te beschermen tegen maatregelen zoals een stookverbod in de woonomgeving. De maatregelen die zijn beschreven in het document “Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2020-2030” van de NHK heeft de gemeente Utrecht volledig overgenomen. De samenwerking wordt ook bevestigd in een online reclame uiting van Warmtestore. Op de afbeelding van de reclame-uiting van Warmtestore wordt de subsidieregeling van de gemeente Utrecht getoond. De campagne “Utrecht kiest voor gezonde lucht” kan niet los worden gezien van een op 22 april 2021 door de griffie van de gemeente ontvangen document van de NHK. Het feit dat de stookcursussen in Utrecht door een betrokkene van de NHK werden gegeven, is de meest zichtbare verstrengeling van de gemeente Utrecht en de NHK. De uiting voorziet de consument niet van eerlijke, onafhankelijke informatie, en staat juist bol van misleidende aannames, zoals het aanprijzen van de Ecodesign houtkachel als een schone vervanging van bestaande houtkachels. Dit zal de meeste burgers/consumenten hinderen om een goed doordachte keuze te maken. De gemeente Utrecht maakt zich daardoor schuldig aan oneerlijke reclame en misleidende milieuclaims. Deze claims (“gezonder, schoner en minder fijnstof”) zijn absoluut geformuleerd en misleiden de burger omdat simpelweg niet te bewijzen valt dat Ecodesign houtkachels minder fijnstof uitstoten en daardoor schonere en gezondere lucht ontstaat. Tevens houdt de uiting een bedreiging in voor de lichamelijke volksgezondheid. Het door de gemeente Utrecht aan de NHK geboden podium mondt uit in een reclame-systeem voor de NHK, waarvan laatstgenoemde profiteert.

 

Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. Het verweer strekt tot bevestiging van de beslissing van de Commissie. Hierna zal, voor zoveel nodig, op het verweer worden ingegaan.

 

De mondelinge behandeling

Appellant heeft ter zitting het beroep toegelicht mede aan de hand van een pleitnota die als hier ingelast wordt beschouwd.
De gemeente heeft vervolgens verweer gevoerd, eveneens mede aan de hand van een pleitnota die als hier ingelast wordt beschouwd.
Op hetgeen ter zitting is verklaard zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

 

Het oordeel van het College

1.  In beroep dient in de eerste plaats te worden beoordeeld of, zoals appellant uitdrukkelijk als grondslag voor de klacht aanvoert, in de bestreden uiting reclame wordt gemaakt voor Ecodesign kachels en/of de NHK. De overige grondslagen van de klacht bouwen alle voort op deze stelling. De gemeente Utrecht stelt, kort samengevat, dat geen sprake is van reclame, maar uitsluitend van bekendmaking van beleid en voorlichting. Dit laatste is in de kern ook de beslissing van de Commissie. Het College oordeelt als volgt.

2.  Aan het begin van de uiting worden de schadelijke gevolgen van houtstook onder de aandacht van de lezer gebracht. Dit gebeurt op een wijze die er geen misverstand over laat bestaan dat de gemeente Utrecht houtstook wenst te ontmoedigen. Het College wijst op de volgende teksten: “Maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Zeker bij mist en windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de buurt hangen. Dat is voor niemand gezond. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Laat het vuur daarom liever wat vaker uit.” Na deze mededelingen over de schadelijke effecten van houtstook gaat de gemeente Utrecht in op mogelijkheden om deze effecten zoveel mogelijk te verminderen. In dat kader wordt gezegd “En als u stookt, stook dan zo schoon mogelijk”, gevolgd door een pagina met stooktips (in geprinte vorm is dit op een volledig A4 formaat). Pas hierna komen “schonere kachels” aan de orde als keuzemogelijkheid, waarbij deze kachels worden vergeleken met een open haard en oudere kachels die niet voldoen “aan de Europese Ecodesign norm”. Daarbij worden in een tabel de verschillen in de uitstoot van fijnstof van de verschillende vormen van houtstook weergegeven en wordt gewezen op de hogere efficiëntie van kachels die voldoen aan de Ecodesign norm. Verder wordt gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie (“om uitstoot van houtrook te verminderen”) indien men kiest voor het verwijderen van een open haard of rookkanaal of het vervangen van een open haard of oude kachel door “een schonere, moderne kachel”. Tot slot wordt gewezen op de mogelijkheid van bemiddeling bij klachten over overlast door houtstook.

3.  De uiting dient in zijn geheel te worden beschouwd in het kader van de beoordeling van de vraag of daarin een Ecodesign kachel en/of de NHK worden aangeprezen. Het College oordeelt dat van een dergelijke aanprijzing geen sprake is. De uiting als geheel is de weergave en de uitwerking van gemeentelijk beleid om luchtvervuiling en andere overlast door houtstook te voorkomen dan wel zoveel mogelijk te beperken. Dat in de laatste situatie met zoveel woorden ook wordt gewezen op een Ecodesign kachel, maakt niet dat de uiting reclame voor een dergelijk product is. Deze kachels worden slechts genoemd als een minder vervuilende soort in het kader van de milieuproblematiek. Daarbij betreft de aanduiding “Ecodesign kachel” geen specifiek soort of merk kachel, maar gaat het om een generieke aanduiding voor een kachel die voldoet aan de eisen van Bijlage II bij Verordening (EU) 2015/1185. Uit de uiting blijkt dat het gemeentelijke beleid in samenhang met die regelgeving (in de uiting aangeduid als: “de Europese Ecodesign norm”) dient te worden gezien. Uit de uiting als geheel volgt dat een dergelijke kachel de bezwaren tegen houtstook niet wegneemt, maar wel kan gelden als een minder vervuilend alternatief voor een open haard of oude kachel. Door de vervanging van laatstbedoelde vormen van houtstook door een Ecodesign kachel, is namelijk sprake van minder luchtvervuiling per kachel. Met dat doel kan subsidie worden aangevraagd. Het behoort tot de taken van de gemeentelijke overheid om op een dergelijke wijze lokale luchtvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen.

4.  Dat de gemeente Utrecht, naar zij erkent, in het kader van het hiervoor omschreven beleid heeft samengewerkt met de NHK, leidt niet tot het oordeel dat de uiting daardoor alsnog direct of indirect een aanprijzing van Ecodesign kachels of de NHK inhoudt. Dit alles doet immers niet af aan de constatering dat de uiting zelf is beperkt tot de weergave van gemeentelijk beleid, waarbij een Ecodesign kachel slechts als een minder vervuilende methode van houtstook wordt genoemd. Ook de overige stellingen van appellant kunnen niet tot een ander oordeel over de strekking van de te beoordelen uiting leiden.

5. Het College onderschrijft op grond van het voorgaande het oordeel van de Commissie dat de uiting geen reclame-uiting voor Ecodesign kachels of de NHK is. Dit impliceert dat aan de overige onderdelen van de klacht en de grieven niet meer wordt toegekomen.

 

De beslissing van het College van Beroep

Het College bevestigt de beslissing van de Commissie waarbij de klacht is afgewezen.

 

[Hieronder volgt de beslissing waaregen beroep is ingesteld]

De Reclame Code Commissie [30 mei 2022]

De bestreden uiting

Het betreft het gedeelte van de website van de gemeente Utrecht dat betrekking heeft op houtstook (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/luchtkwaliteit/houtstook/).

Onder de kop “Lucht Houtstook” staat in de eerste alinea:
“Veel mensen vinden een houtvuurtje gezellig. Maar de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen. Zeker bij mist en windstil weer blijft de rook lang om het huis en in de buurt hangen. Dat is voor niemand gezond. Kinderen, ouderen en mensen met problemen aan hun luchtwegen hebben er extra last van. Laat het vuur daarom liever wat vaker uit. En als u stookt, stook dan zo schoon mogelijk. Gebruik daarvoor de tips op deze pagina. Dat is fijn voor uw buren, maar ook voor uw eigen gezondheid.”

Hierna worden in tekst en met een infographic “8 tips om schoner hout te stoken” gegeven.

Vervolgens wordt gewezen op het belang van “schonere kachels en goed onderhoud” voor de hoeveelheid schadelijke stoffen die er in de lucht komen. Onder het subkopje “Kies voor een schonere kachel” staat: ”Hebt u een open haard of oudere houtkachel (die niet voldoet aan de Europese Ecodesign norm)? Dan kunt u veel uitstoot van fijnstof voorkomen door deze te vervangen door een moderne (Ecodesign) kachel of pelletkachel. Hieronder ziet u wat de verschillen zijn in hoeveel fijnstof er gemiddeld per uur in de lucht komt:

open haard: 177 gram
oudere kachel: 50 gram
moderne (Ecodesign) kachel: 7 gram
pelletkachel: 1,5 gram.”

Verder wordt er geadviseerd bij vervanging van “een oude open haard of kachel door een moderne (Ecodesign) kachel” deze te laten installeren “door een specialist die bekend is met de nieuwste eisen en technieken. Dit zijn specialisten met een Duurzame Energie erkenning (DE-erkenning).”

Ten slotte wordt gewezen op de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie (“om uitstoot van houtrook te verminderen”) voor het verwijderen van een open haard of rookkanaal of het vervangen van een open haard of oude kachel door “een schonere, moderne kachel”. Er is een link opgenomen naar de webpagina waar de voorwaarden staan en subsidie kan worden aangevraagd.

Aan het eind van de bestreden webpagina is een video opgenomen met de titel “Stoken? Denk aan uw buren”.

 

De klacht

Het standpunt van klager, zoals weergegeven in de klacht en de repliek, wordt als volgt samengevat.

De gemeente Utrecht maakt reclame voor vervuilende (Ecodesign) houtkachels door deze aan te prijzen en met korting (subsidie) aan te bieden. Daarbij misleidt zij haar burgers met harde milieuclaims. De gemeente suggereert dat men met door gebruik van de aangeprezen houtkachels en door het opvolgen van de niet wetenschappelijk onderbouwde stooktips – waaronder het toepassen van de ‘Zwitserse stookmethode’ – schoner en verantwoord stookt en geen overlast veroorzaakt voor omwonenden. Volgens de gemeente wordt er zo gezonde en schone lucht gecreëerd. In werkelijkheid komen bij houtstook altijd (zeer) schadelijke stoffen vrij. Onder verwijzing naar dossiernummers stelt klager dat de Commissie al verschillende malen heeft geoordeeld dat het stoken van hout niet milieuvriendelijk, schoon of duurzaam is. In feite maakt de gemeente op haar website (sluik)reclame voor de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK), aldus klager, nu de Ecodesign kachel moet worden aangeschaft bij een (NHK-erkende) vakspecialist met DE-certificering. NHK heeft aldus een aanmerkelijk commercieel belang bij de verkoop van de Ecodesign houtkachel.

 

Het verweer

Het standpunt van de gemeente Utrecht, zoals weergegeven in het verweer en de dupliek, wordt als volgt samengevat.

Primair stelt de gemeente Utrecht zich op het standpunt dat de omstreden uiting geen reclame is. Zij licht dat als volgt toe In december 2020 heeft de Utrechtse gemeenteraad een besluit genomen over haar beleid en maatregelen om de luchtkwaliteit in Utrecht verder en sneller te verbeteren, waaronder het zo veel mogelijk terugdringen van emissies die worden veroorzaakt door houtstook. Een verbod op houtstook werd juridisch niet uitvoerbaar geacht. Ter uitvoering van het beleid om de emissies veroorzaakt door houtstook te verminderen voert de gemeente een voorlichtingscampagne, organiseert zij een stooktraining en stelt zij subsidies beschikbaar voor het verwijderen van een oude, vervuilende houtkachel en/of rookkanaal of voor het overstappen naar een minder vervuilende kachel die minimaal voldoet aan de Ecodesign richtlijn. De bestreden uiting op de website van de gemeente is voorlichtingsmateriaal en betreft derhalve geen directe of indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder. Om die reden is geen sprake van reclame in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en is (ook) de Milieu Reclame Code (MRC) niet van toepassing. Evenmin is sprake van sluikreclame voor NHK. Het voorlichtingsmateriaal van de gemeente Utrecht is niet wervend. Burgers worden juist aangemoedigd minder vaak te stoken en worden steeds gewezen op de schadelijkheid van houtrook voor de gezondheid. Voor wie toch hout wil stoken, worden er tips gegeven om zo schoon mogelijk te stoken en zo bij te dragen aan een vermindering van emissies van houtrook.

Inhoudelijk voert de gemeente Utrecht aan dat de tips wetenschappelijk onderbouwd zijn en zijn gebaseerd op het voorlichtingsmateriaal van de rijksoverheid betreffende houtstook dat is gemaakt door de onafhankelijke voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Ook GGD en RIVM geven deze tips. Er worden geen houtkachels ‘met korting aangeboden’. De subsidieregeling is een beleidsmiddel om de uitstoot van fijnstof veroorzaakt door houtstook te verminderen en geen oproep om een houtkachel aan te schaffen. De hoogste subsidie wordt verstrekt voor het verwijderen van een kachel en/of rookkanaal, waardoor stoken niet meer mogelijk is. Daarnaast wordt het vervangen van een oudere houtkachel door een minder vervuilende kachel die voldoet aan de Ecodesign richtlijnen gesubsidieerd, omdat het in opdracht van de provincie en de gemeente Utrecht uitgevoerde onderzoek door Buro Blauw laat zien dat moderne Ecodesign kachels veel minder uitstoot kennen dan open haarden en conventionele houtkachels. De vervangen kachels worden gesloopt.

In de uiting worden geen misleidende milieuclaims gemaakt. Er wordt niet gezegd of gesuggereerd dat houtstook ‘verantwoord’ of ‘duurzaam’ is dan wel mogelijk is zonder uitstoot van schadelijke stoffen of overlast voor de omgeving. De gemeente wijst verschillende malen op de schadelijke stoffen die in houtrook zitten. Ze geeft in dat verband stooktips en wijst op het belang van het gebruik van een schonere kachel en goed onderhoud daarvan.

 

De mondelinge behandeling

Partijen hebben, mede aan de hand van vooraf toegezonden pleitnota’s, hun standpunten nader toegelicht en hebben vragen van de Commissie beantwoord. Desgevraagd door de voorzitter heeft klager uitdrukkelijk verklaard dat op de bestreden website wel degelijk reclame wordt gemaakt, te weten reclame voor kachels. Op hetgeen ter zitting aan de orde is gekomen, wordt voor zoveel nodig in het hiernavolgende ingegaan.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Op grond van de stukken en de mededelingen van klager ter zitting vat de Commissie klagers bezwaar tegen de uiting op de website van de gemeente Utrecht zo op dat daarin naar zijn mening door de gemeente (in samenwerking met NHK) met misleidende “harde” milieuclaims reclame wordt gemaakt voor een bepaald type kachel, de Ecodesign houtkachel.

2. In de eerste plaats moet worden beoordeeld of sprake is van reclame voor de Ecodesign houtkachel. De bestreden uiting bevat een weergave van het (voorgenomen) beleid van de gemeente Utrecht om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren door (onder andere) de uitstoot van fijnstof door houtstook te verminderen. Ter uitvoering van dit beleid geeft de gemeente op haar website voorlichting aan de burgers over de problemen van houtstook (”de rook brengt schadelijke stoffen in de lucht en kan voor overlast zorgen”) en geeft zij stooktips om de negatieve effecten van houtstook te verminderen. Tevens wijst de gemeente in de uiting op haar subsidiebeleid omtrent het laten verwijderen van een conventionele houtkachel en/of rookkanaal dan wel het overstappen naar een minder vervuilende kachel die minimaal voldoet aan de Ecodesign richtlijn.

3. In de context van de gehele uiting is naar het oordeel van de Commissie voldoende duidelijk dat het doel en de strekking van de uiting is het geven van voorlichting aan de inwoners van de gemeente Utrecht, teneinde  bewustwording ten aanzien van de problemen van houtstook te creëren. Daarbij wordt als één van de mogelijkheden voor verminderde uitstoot door oude kachels een Ecodesign houtkachel genoemd. De gemeente doet dat om houtstook middels oude kachels terug te dringen en niet om de verkoop van Ecodesign kachels te bevorderen. Nu dit type houtkachel alleen wordt genoemd als één van de mogelijkheden om de uitstoot veroorzaakt door houtstook terug te dringen voor burgers met een open haard of oude houtkachel die, ondanks de gesignaleerde problemen, willen blijven stoken, is de Commissie van oordeel dat de uiting geen reclame voor Ecodesign kachels bevat. Daarbij geldt dat krachtens Europese regelgeving (Verordening (EU) 2015/1185) sinds 1 januari 2022 alleen kachels die voldoen aan de Ecodesign richtlijn in de handel mogen worden gebracht. Dat in de uiting de Ecodesign kachel uitdrukkelijk wordt genoemd, is daarmee in overeenstemming. Nu de Commissie op grond van het voorgaande tot de conclusie komt dat de uiting geen reclame voor de Ecodesign houtkachel betreft, kan de klacht dat de gemeente de burgers met reclame voor deze kachel misleidt niet slagen.

4. Overigens zou ook indien en voor zover de bestreden uiting, anders dan hiervoor is geoordeeld, als reclame van de gemeente (voor het denkbeeld over houtstook) zou moeten worden beschouwd, de klacht dat sprake is van misleidende milieuclaims niet slagen. In de uiting wordt niet in absolute zin gesteld of gesuggereerd dat houtstook duurzaam, verantwoord of schoon is of dat door installatie van de Ecodesign houtkachel schone lucht wordt gecreëerd, zoals klager heeft aangevoerd. Op verschillende plaatsen in de uiting wordt gewezen op de schadelijke stoffen die in houtrook zitten, de gevolgen van houtstook voor de gezondheid en de overlast voor de omgeving. Het is duidelijk dat met het streven van de gemeente naar “schoner stoken” en de tips daarvoor wordt gedoeld op een verbetering ten opzichte van de situatie waarin voor houtstook gebruik wordt gemaakt van oude meer vervuilende houtkachels en open haarden. Dat sprake is van “schoner stoken” in deze relatieve zin, acht de Commissie voldoende aannemelijk gemaakt. De onderhavige zaak is (mede) daarom niet vergelijkbaar met de door klager genoemde zaken over houtrook waarin de Commissie eerder heeft beslist. In die gevallen werd namelijk het stoken van hout of een daarvoor te gebruiken product wel in absolute zin milieuvriendelijk, schoon, verantwoord en/of duurzaam genoemd.

5. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de Reclame Code Commissie

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken