a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Terug naar zoekresultaten

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Dossiernr:

2015/00609

Datum:

20-08-2015

Uitspraak:

VT bevestigd (=Aanbeveling)

Product/dienst:

Recreatie, amusement, cultuur en sport

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Ongeadresseerd drukwerk

De klacht

Klagers bezwaar luidt dat in zijn brievenbus een ongeadresseerde reclame-uiting van afzender is gedeponeerd, hoewel zijn brievenbus voorzien is van een NEE-NEE sticker als bedoeld in de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR).

Klager heeft hiertegen bij afzender geprotesteerd bij brief van 11 april 2015.

 

Het oordeel van de voorzitter

Klager stelt in zijn van een NEE-NEE sticker voorziene brievenbus een ongeadresseerde reclame-uiting van afzender te hebben ontvangen, van welke uiting hij een kopie heeft overgelegd.

Afzender heeft tegen de klacht geen verweer gevoerd.

Gelet op het vorenstaande acht de voorzitter het aannemelijk dat afzender reclame heeft gemaakt in strijd met artikel 3.1 van de Code VOR.

 

De beslissing

Op grond van het hierboven overwogene is de voorzitter van oordeel dat afzender het bepaalde in artikel 3.1 Code VOR heeft overtreden en beveelt hij afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

 

De beslissing van de Commissie van 20 augustus 2015:

De bestreden uiting

Het betreft een huis-aan-huis bezorgde folder van het “bewonersinitiatief HeiKRACHT”. Op de voorzijde van de folder worden buurtbewoners opgeroepen een door HeiKRACHT georganiseerde bijeenkomst bij te wonen “om ideeën te ontwikkelen (…) om de wijk beter, leuker, mooier, gezelliger en duurzamer te maken”. Onderaan de uiting is als “tip” een verwijzing naar (de website van) “Repair Café” opgenomen.

Op de achterzijde van de uiting wordt onder meer gewezen op een voorjaarsmarkt en andere activiteiten in de Bethlehemkerk, activiteiten in speeltuin en wijkcentrum De Zoutkeet, en voorstellingen in Theater Kleintje Kunst.

 

De klacht

Klagers brievenbus is voorzien van een NEE/NEE-sticker als bedoeld in de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk (Code VOR). Desondanks heeft klager op 2 april 2015 bovenbedoelde uiting van HeiKRACHT in zijn brievenbus gekregen. Klager heeft hiertegen bij afzender geprotesteerd bij brief van 11 april 2015.

 

De beslissing van de voorzitter

Bij gebreke van een verweer heeft de voorzitter het aannemelijk geacht dat afzender in strijd met artikel 3.1 van de Code VOR een ongeadresseerde reclame-uiting heeft gedeponeerd in klagers brievenbus die is voorzien van een NEE/NEE-sticker. De voorzitter heeft afzender aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter

De folder is geen reclame, maar een oproep aan buurtbewoners om zich te laten voorlichten over het buurtinitiatief HeiKRACHT en zich als actieve buurtbewoner bij HeiKRACHT aan te sluiten. Omdat er veel ouderen in de buurt wonen die geen toegang tot sociale media hebben, zoekt HeiKRACHT ook contact met de buurtbewoners via huis-aan-huis verspreiding van flyers en brochures. Gelet op het voorgaande verzoekt HeiKRACHT de Commissie om de beslissing van de voorzitter te herzien.

 

De reactie van klager op het bezwaar

Klager beschouwt de folder van HeiKRACHT als ongewenste reclame, die niet in klagers brievenbus met een NEE/NEE-sticker mag worden gedaan. 

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de eerste plaats dient beoordeeld te worden of sprake is van reclame, nu dit door HeiKRACHT wordt bestreden. Onder reclame wordt in artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden.

De bestreden uiting bevat naar het oordeel van de Commissie niet alleen informatie voor en een oproep aan buurtbewoners betreffende een door HeiKRACHT georganiseerde bijeenkomst, maar heeft ook een wervend karakter voor (de denkbeelden van) HeiKRACHT en de – op de achterzijde van de uiting genoemde – door derden georganiseerde activiteiten.  

Gelet hierop is in het onderhavige geval sprake van reclame in de zin van artikel 1 NRC en dient de huis-aan-huis bezorgde uiting te worden aangemerkt als ongeadresseerd reclamedrukwerk in de zin van artikel 1.1 sub d van de Code VOR.

2. Als onweersproken is komen vast te staan dat de bestreden uiting is gedeponeerd in klagers brievenbus, die is voorzien van een NEE/NEE-sticker in de zin van de Code VOR. Met deze sticker wordt kenbaar gemaakt dat men geen ongeadresseerd reclamedrukwerk (en geen huis-aan-huisbladen) wenst te ontvangen. Nu desondanks de bewuste uiting in klagers brievenbus is gedeponeerd, heeft HeiKRACHT artikel 3.1 van de Code VOR overtreden. Ingevolge dit artikel dienen afzenders en verspreiders ieder voor zich en in gezamenlijk overleg alle maatregelen en voorzieningen te treffen die noodzakelijk zijn teneinde de respectering van de in bijlage 1 bij de Code VOR vermelde stickers te bereiken en voor de verdere uitvoering en naleving van de Code VOR.

3. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie bevestigt de beslissing van de voorzitter dat afzender in strijd met artikel 3.1 Code VOR heeft gehandeld. Zij beveelt afzender aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) verspreiden.

 

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken