a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2016/00440

Datum:

22-08-2016

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Uitgeven

Motivatie:

Subjectieve normen

Medium:

Digitale marketing communicatie

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de website www.veronicamagazine.nl voor zover daarop een abonnement op Veronica Magazine wordt aangeprezen.

 

De klacht

De klacht richt zich tegen het volgende:

Het geografisch adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres van adverteerder worden niet op duidelijke en begrijpelijke wijze in de uiting vermeld.
Het bestaan van het herroepingsrecht, de voorwaarden, de termijn, de modaliteiten en het modelformulier worden niet op duidelijke en begrijpelijke wijze in de uiting vermeld.
Er wordt gebruik gemaakt van recensies die niet door klanten zijn geplaatst bij deze actie.

Er is volgens klager sprake van een uitnodiging tot aankoop waarvoor een verzwaarde informatieplicht geldt. Klager stelt dat adverteerder ten onrechte de volgende informatie niet heeft vermeld: geografisch adres, telefoonnummer, fax en e-mailadres van Veronica alsmede informatie omtrent het herroepingsrecht. Indien adverteerder meent dat deze informatie wel is verstrekt dan geldt dat deze informatie op een onvoldoende duidelijke wijze is verstrekt, zodat deze informatie de gemiddelde consument gemakkelijk zal ontgaan.

Adverteerder wekt ten onrechte de indruk dat de bij de uiting geplaatste recensies bij deze aanbieding horen. Door de recensies van verschillende aanbiedingen te hergebruiken handelt adverteerder in strijd met de waarheid en het fatsoen.

 

Het verweer

Ten aanzien van onderdeel 1:

In artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (hierna: NRC) is bepaald dat in een uitnodiging tot aankoop bij een overeenkomst op afstand slechts de informatie die in dit artikel is opgenomen onder sub f, i, m en n op een duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling heeft geplaatst dient te worden weergegeven. Volgens adverteerder valt hieronder dan ook niet de onder artikel 8.4 sub h genoemde locatiegegevens van aanbieder. Deze informatie dient, op grond van artikel 8.4 sub o op de volgende wijze te worden verstrekt: “de onder sub f. tot en met n. genoemde informatie moet aan de consument worden verstrekt op een wijze die passend is voor de gebruikte middelen voor communicatie op afstand. Verstrekt de adverteerder deze informatie op een duurzame gegevensdrager, dan is zij in leesbare vorm opgesteld;” Volgens adverteerder kan de informatie onder sub f. tot en met n. dus ook voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling in (bijvoorbeeld) de algemene (leverings)voorwaarden van aanbieders worden vermeld. Onder de in te vullen contactgegevens staat duidelijk: “De leveringsvoorwaarden [link] van Sanoma zijn op deze transactie van toepassing. Door verder te gaan geef ik aan daarmee akkoord te zijn.” In deze leveringsvoorwaarden wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld wie de aanbieder (adverteerder) is en wat het geografische adres en telefoonnummer van de aanbieder (adverteerder) is. Volgens adverteerder treft de klacht op dit onderdeel geen doel en dient zij te worden afgewezen.

Ten aanzien van onderdeel 2:

De verplichting van de aanbieder tot het noemen van het recht op herroeping voor koopovereenkomsten op afstand is opgenomen in artikel 8.4 sub l NRC. Op grond van artikel 8.4 sub r dient deze informatie als volgt te worden verstrekt: “bij een middel voor communicatie op afstand dat beperkt ruimte of tijd biedt voor het tonen van de informatie, verstrekt de adverteerder, via dat specifieke model, ten minste informatie over de voornaamste kenmerken van de zaken of diensten, de identiteit van de adverteerder, de totale prijs, het recht van ontbinding, de duur van de overeenkomst en, bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd, de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen, bedoeld onder f., g., i., l. en m (…).” Volgens adverteerder heeft zij aan deze voorwaarden voldaan. Onder de in te vullen (contact)gegevens zijn de algemene (leverings)voorwaarden van adverteerder vindbaar en door middel van een hyperlink te raadplegen. In artikel 6 tot en met 10 van deze voorwaarden is het herroepingsrecht opgenomen en onderaan de voorwaarden kan de consument het ‘Modelformulier voor herroeping’ vinden. Deze informatie is eenvoudig – en vóórdat de consument zijn bestelling plaatst – te raadplegen. Volgens adverteerder zijn het bestaan van het herroepingsrecht, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten en het modelformulier wel op duidelijke en begrijpelijke wijze op haar website vermeld en treft ook dit onderdeel van de klacht geen doel.

Ten aanzien van onderdeel 3:

Het is adverteerder niet duidelijk op welke wijze zij hier in strijd met de waarheid en het fatsoen handelt, noch welke wettelijke verplichting zij schendt. De door klager aangehaalde recensie over een Air Fryer ziet op een eerdere abonnementsactie van maart 2016 waarbij een Air Fryer als welkomstcadeau is gegeven. Deze recensie heeft dus wel degelijk betrekking op een van de abonnementsacties die op deze internetpagina’s van adverteerder zijn geplaatst, zowel een welkomstgeschenk als het toekennen van financieel (kortings)voordeel kan onderdeel zijn van een abonnement dat adverteerder aanbiedt. Daarnaast staan er ook recensies tussen die geen betrekking hebben op welkomstgeschenken. Het is voor de consument duidelijk welke voorwaarden gelden wanneer hij een abonnement op het Veronica Magazine afsluit en welk welkomstcadeau hieraan gekoppeld is. Dit staat ook duidelijk op de ‘voorportaal pagina’ van de abonnementsacties van Veronica vermeld, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

Het aanbod in de bestreden uiting betreft een uitnodiging tot aankoop die verband houdt met een overeenkomst op afstand als bedoeld in artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Om die reden komt in het bijzonder relevantie toe aan de bijzondere informatieverplichtingen die gelden bij een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand, als vermeld in artikel 8.4 aanhef sub f tot en met n NRC.

Ten aanzien van onderdeel 1

In de uiting staan, naar de Commissie heeft geconstateerd, geen contactgegevens van adverteerder. Men moet echter in verband met de uiting kennis kunnen nemen van (onder meer) het geografische adres waar een adverteerder is gevestigd (vgl. 2016/00485). Adverteerder hoeft deze gegevens niet op elke webpagina te verstrekken maar kan deze informatie ook op andere wijze aanbieden, mits ‘passend’ in de zin van artikel 8.4 aanhef en onder o NRC.  Te denken valt bijvoorbeeld aan een pagina “Contact” of een pagina met algemene informatie over adverteerder, mits die pagina voldoende vindbaar is. De Commissie acht het echter niet ‘passend’ om deze informatie uitsluitend in algemene voorwaarden op te nemen, en in de uiting door middel van een link naar die voorwaarden te verwijzen. Dit maakt deze informatie voor de consument onvoldoende toegankelijk. Het fysieke adres van adverteerder blijkt ook niet uit de contactpagina van de bestreden website. Hier staat wel een postbus adres, maar een dergelijk adres voldoet niet aan de kwalificatie ‘geografisch adres’. Ook staat hier een telefoonnummer en een e-mailadres van adverteerder. De Commissie acht deze gegevens wel voldoende toegankelijk. Dit onderdeel van de klacht is dan ook uitsluitend gegrond voor zover het betreft het ontbreken van een geografische adres.

Ten aanzien van onderdeel 2

In de bestreden uiting ontbreekt informatie over het – door verweerder erkende – recht van de consument om het abonnement binnen de herroepingstermijn te ontbinden. Adverteerder had op grond van artikel 8.4 aanhef en onder l NRC de daar bedoelde informatie reeds in de uiting dienen te verstrekken. De in de uiting vermelde link naar de leveringsvoorwaarden, waarin de informatie over de herroepingstermijn is opgenomen, acht de Commissie ook in dit verband onvoldoende, zodat zij dit onderdeel van de klacht gegrond acht.

Ten aanzien van onderdeel 3

De Commissie zal dit onderdeel van de klacht afwijzen. De reviews op de website van adverteerder houden verband met  de door adverteerder aangeboden abonnementen op het Veronica Magazine, maar zien onmiskenbaar ook op een actie met een ‘Air Fryer’ en niet op het blad zelf. Dit betreft met name de review waarin dit apparaat wordt genoemd en de reviews waarin naar ‘hapjes’ en de uitvoering van het apparaat wordt verwezen. Niet valt in te zien dat de consument hierdoor wordt misleid terwijl evenmin van strijd met de waarheid of het fatsoen is gebleken.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen onder 2. is vermeld, acht de Commissie de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder h voor zover het betreft het ontbreken van het geografische adres van adverteerder. Op grond van hetgeen onder 3. is vermeld acht de Comissie de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 8.4 aanhef en onder l. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie wijst de klacht voor het overige af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken