a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Dossiernr:

2015/00503/I

Datum:

15-07-2015

Uitspraak:

Afwijzing

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Bijzondere Reclamecode

Medium:

Drukpers/tijdschriften

[Tussenbeslissing 15 juni 2015]

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie met – naast de afbeelding van het gebouw genaamd ‘The Edge’ – de tekst: “Groen licht voor het duurzaamste kantoorgebouw van de wereld”.

In de advertentie staat voorts onder meer:

“Bekijk het verhaal op abnamro.com/ovg” en “The Edge in Amsterdam is uitgeroepen tot het meest duurzame kantoorgebouw van de wereld volgens de BREEAM-rating. OVG Real Estate paste hierin de nieuwste technologieën toe. En heeft nu internationale erkenning gekregen. Wij zijn trots om als financier te hebben bijgedragen aan de nieuwe benchmark voor gebouwen wereldwijd.”

De klacht

Klager stelt dat de bewering “duurzaamste kantoorgebouw van de wereld” blijkbaar is gegrond op de BREEAM-methode, maar dat deze methode niet voor elk nieuw kantoorpand wordt gebruikt en verschillende landen bovendien hun eigen maat kennen. Alleen al hierom is een internationale vergelijking onmogelijk en daarmee ook de gebruikte bewering.

Klager betwist tevens dat de BREEAM-methode een goede duurzaamheidsmaat is nu BREAAM-NL de mobiliteitsomvang negeert, terwijl dit wel zorgt voor milieubelasting en het bewuste kantoorpand te openen ramen kent waarbij verwarming en verkoeling wordt ontregeld. En onduidelijk is volgens klager of en zo ja in welke mate BREEAM-NL meeneemt dat snelle liften in het kantoorpand meer energie vergen dat tragere liften, de noordgevel vrijwel geheel van glas is waardoor de warmte of koelte minder goed wordt tegengehouden en deze overmaat aan glas het pand juist minder energiezuinig maakt.

Het verweer

BREAAM-rating is geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Britse onderzoeksinstantie, die enigszins vergelijkbaar is met het Nederlandse TNO. BREAAM is het meest toonaangevende beoordelings- en ratingsysteem voor milieuprestaties van gebouwen ter wereld. Sinds de start van BREAAM in 1990 zijn er 425.000 gebouwen wereldwijd volgens dit systeem gecertificeerd. Er bestaan zeker ook andere beoordelings- en ratingsystemen voor milieuprestaties van gebouwen, maar BREAAM is volgens adverteerders de referentienorm voor duurzaam bouwen wereldwijd. Adverteerders begrijpen dat klager dit anders ziet, maar zijn van mening dat BREAAM juist wel de correctie duurzaamheidsmaat voor gebouwen is. Gezien de wereldwijde toepassing van BREAAM-ratings en de inzet van National Scheme Operators, zoals in Nederland de Dutch Green Building Council kan hier volgens adverteerders gesproken worden van een wereldwijd vergelijkbare rating, al zullen er in de verschillende locaties ongetwijfeld nuanceverschillen bestaan.

De mondelinge behandeling

Klager heeft zijn standpunt gehandhaafd en nader toegelicht. Voor zover nodig voor het oordeel wordt daarop in het oordeel ingegaan.

Het oordeel van de Commissie

1) Naar het voorlopig oordeel van de Commissie dient de bestreden mededeling “duurzaamste kantoorgebouw van de wereld” te worden aangemerkt als milieuclaim in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC), onder welke claims blijkens dit artikel moet worden verstaan: alle reclame-uitingen waarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten verbonden aan de productie, distributie, consumptie of afvalverwerking van goederen of diensten.

2) Krachtens artikel 3 MRC dienen milieuclaims aantoonbaar juist te zijn en worden er, naarmate milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, zwaardere eisen gesteld aan het door de adverteerder aan te leveren bewijsmateriaal. De toelichting bij artikel 3 MRC vermeldt dat het bij veel producten moeilijk voorstelbaar is dat ze absoluut milieuonschadelijk zijn en dat daarom grote terughoudendheid met betrekking tot absolute claims op zijn plaats is, waarbij men (een adverteerder) zich moet realiseren dat begrippen als “milieuvriendelijk”, “schoon”, “groen”, “goed voor het milieu”, die zonder nadere nuancering worden gebruikt, door het publiek snel als absolute claims worden begrepen.

3) Naar het voorlopig oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument het begrip “duurzaamste”, zoals dit in de bestreden uiting wordt gebruikt voor het betreffende kantoorgebouw in combinatie met “van de wereld”, begrijpen als een absolute claim en aldus opvatten dat sprake is van een internationale erkenning waarbij kantoorgebouwen over de hele wereld zijn getest op duurzaamheid en waarbij het onderhavige kantoorgebouw als duurzaamste ter wereld is verkozen. De juistheid van deze absolute milieuclaim is door klager gemotiveerd bestreden en dient door adverteerders te worden aangetoond. De BREAAM-rating waarnaar, zonder bronvermelding, is verwezen in de uiting is niet door adverteerders overgelegd of inhoudelijk toegelicht. Voorts is in artikel 2 MRC bepaald dat milieuclaims geen mededelingen of suggesties mogen bevatten waardoor de consument misleid kan worden over milieuaspecten van de aangeprezen producten.

4) Gelet op het voorgaande zal de Commissie, alvorens te beoordelen of de onderhavige claim in strijd is met de MRC, adverteerders alsnog in de gelegenheid stellen stukken te overleggen waardoor de juistheid van deze claim in voldoende mate wordt aangetoond. Klager zal vervolgens in de gelegenheid worden gesteld daarop te reageren. De Commissie zal haar beslissing voor het overige aanhouden.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De tussenbeslissing

De Commissie stelt adverteerder in de gelegenheid om binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing nadere informatie te verstrekken als bedoeld in het oordeel. Voor het overige houdt de Commissie haar beslissing aan.


{Eindbeslissing 15 juli 2015]

Reactie op tussenbeslissing namens adverteerder

Op de reactie van adverteerder op de tussenbeslissing zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

De mondelinge behandeling

Partijen hebben hun standpunt gehandhaafd en nader toegelicht. Voor zover nodig wordt daarop in het oordeel ingegaan.

Het oordeel van de Commissie

1) De Commissie is van oordeel dat de bestreden mededeling “duurzaamste kantoorgebouw van de wereld” dient te worden aangemerkt als milieuclaim in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC), waaronder  blijkens dit artikel moeten worden verstaan: alle reclame-uitingen waarin im- of expliciet wordt gerefereerd aan milieuaspecten.

2) Krachtens artikel 3 MRC dienen milieuclaims aantoonbaar juist te zijn en worden er, naarmate milieuclaims absoluter zijn geformuleerd, zwaardere eisen gesteld aan het door de adverteerder aan te leveren bewijsmateriaal. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument het begrip “duurzaamste”, zoals dit in de bestreden uiting wordt gebruikt voor het betreffende kantoorgebouw in combinatie met “van de wereld”, begrijpen als een absolute claim en aldus opvatten dat sprake is van een internationale erkenning waarbij kantoorgebouwen over de hele wereld zijn getest op duurzaamheid en waarbij het onderhavige kantoorgebouw als duurzaamste ter wereld is verkozen. De juistheid van deze absolute milieuclaim is door klager gemotiveerd bestreden en dient door adverteerders te worden aangetoond.

3) De Commissie stelt voorop dat de claim “duurzaamste kantoorgebouw van de wereld” in de uiting met zoveel woorden is beperkt tot de waardering volgens  de BREEAM-rating. Het certificaat betreffende de toekenning van een waarderingsscore volgens BREEAM van 98,36% aan het in de uiting genoemde gebouw The Edge is  na de tussenbeslissing door adverteerders overgelegd en zij hebben de BREEAM-methodiek voor de vaststelling van de duurzaamheid van (kantoor)gebouwen inhoudelijk toegelicht. Klager trekt de betekenis van deze BREEAM-rating in twijfel, zowel wat het internationaal belang van deze methodiek betreft, als wat de deugdelijkheid van de in die methodiek toegepaste criteria ter beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen. Adverteerders hebben gemotiveerd uiteengezet dat BREEAM de oudste en momenteel meest gebruikte certificeringsmethodiek ter wereld is voor het vaststellen, beoordelen en certificeren van de duurzaamheid van (kantoor)gebouwen. De Commissie begrijpt dat er verschillende methodes zijn om de duurzaamheid van een kantoorgebouw te beoordelen en dat een andere veelgebruikte methodiek die ook door klager is aangehaald, het van oorsprong Amerikaanse LEED is. In aantallen blijkt BREEAM echter wereldwijd aanzienlijk meer te worden toegepast  en adverteerder heeft toegelicht dat onder meer voor BREEAM is gekozen omdat het gebied waar het gebouw is geplaatst wordt meegenomen in de beoordeling en sprake is van de meest uitgebreide berekenmethode. De Commissie acht het, mede gelet op de overgelegde documentatie en achtergrondinformatie, voldoende aannemelijk dat BREEAM een wereldwijd geaccepteerde en representatieve rating is waarop adverteerders zich heeft kunnen baseren in de onderhavige uiting. Daaraan doet niet af dat discussie over de in de BREEAM methodiek gehanteerde criteria mogelijk is.

4) De Commissie is van oordeel dat gelet op de overgelegde documentatie, het certificaat en de BREEAM-scores in vergelijking met andere kantoorgebouwen in voldoende mate is aangetoond dat adverteerders op het moment van publicatie van de uiting de claim kunnen voeren dat het betreffende kantoorgebouw volgens de BREEAM -rating tot het meest duurzame kantoorgebouw van de wereld is uitgeroepen.

5) Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

De eindbeslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken