a a a
 

Uitspraken

Alle uitspraken van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep vanaf 2007 vindt u hier.

Status:

Dossiernr:

2021/00088

Datum:

23-07-2021

Uitspraak:

Aanbeveling (gedeeltelijk)

Product/dienst:

Vastgoed

Motivatie:

Misleiding Voornaamste kenmerken product

Medium:

Digitale Marketing Communicatie

De bestreden reclame-uitingen

A. Het betreft de volgende uitingen die onderdeel zijn van de website takkenkamp-isolatie.nl:

https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/hoe-veilig-is-pur-schuim-isolatie/

“PUR schuim isolatie

Wat staat ons nog in de weg om PUR schuim toe passen bij onze verduurzamingsopgave? Vloerisolatie met PUR schuim hoeft geen gevaar op te leveren voor de gezondheid mits toegepast door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Onderzoeken die door TNO (2013) in opdracht van NUON zijn uitgevoerd, toonden in elk geval al niet aan dat er een mogelijk verband is tussen het aanbrengen ervan en eventuele gezondheidsklachten.

Recentelijk is door TNO het “Rapport risicobeoordeling PUR schuim vloerisolatie” gepubliceerd. Doel van deze publicatie is om de huishoudens op basis van feiten middels een publieksamenvatting te informeren en de veiligheidsbeoordeling te actualiseren. Kort samengevat:

Er zijn geen acute of chronische gezondheidsrisico’s te verwachten. Ook niet bij langdurige, continue blootstelling.
De concentraties van isocyanaten zijn zo laag dat ook de gevoelige risicogroepen hier waarschijnlijk geen hinder meer van ondervinden.
Er geen gezondheidsschadelijke concentraties van stoffen in woningen verwacht worden, slechts in uitzonderlijke gevallen.

De inhoud van het rapport is terug te lezen via de link: Risicobeoordeling gebruik PUR schuim voor vloerisolatie.”

https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/purschuim:

“Voordelen van purschuim

Gespoten purschuim is een van de meest efficiënte en gemakkelijke isolatiemethodes en is zowel voor bestaande als nieuwbouwwoningen een ideale isolatieoplossing. Purschuim is erg gebruiksvriendelijk en kan snel en gemakkelijk aan worden gebracht. Bovendien vult PUR de te isoleren ruimte optimaal doordat het een maximale luchtdichtheid heeft. Hierdoor worden hoekjes en kiertjes naadloos afgedicht. Het vermindert de geluidsoverlast in huis en heeft een lange levensduur. Purschuim is waterdicht en kan daardoor vocht onder de vloer tegengaan, tevens kan het je tot wel 30% op je energiekosten in huis besparen. Ook staat het erom bekend zeer brandveilig te zijn.

De voordelen van purschuim op een rijtje:

Gebruiksvriendelijk.
Snel en eenvoudig aan te brengen.
(…)
Brandveilig

Nadelen
Er zitten weinig tot geen nadelen aan het gebruik van purschuim als isolatiemateriaal in uw woning of pand. Wel adviseren de voorschriften om tijdens het isoleren en tot minimaal twee uur nadat de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond de woning te verlaten. Dit is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat u in contact komt met stoffen die vrij kunnen komen tijdens het isoleren met purschuim.
Een welbekend isolatiemateriaal: PUR of purschuim. Het materiaal wordt gebruikt in allerlei vormen, zoals purschuim en purplaten. Vaak wordt het gebruikt voor vloerisolatie of spouwmuurisolatie. Niet alleen als isolatiemateriaal, polyurethaan (pur) wordt in veel producten gebruikt. Het zit zelfs in je telefoon, auto of bureaustoel. Soms zijn er negatieve geluiden over pur. Zo zou pur schadelijk zijn voor de gezondheid.(…) Maar is purschuim schadelijk voor de gezondheid of juist veilig? Waarom gaat het in enkele gevallen waarin gewerkt wordt met pur zo verkeerd? In dit artikel leggen we uit wat pur is, waarom pur niet schadelijk is voor de gezondheid en aan welke richtlijnen Takkenkamp Isolatie moet voldoen om pur veilig aan te brengen.

      Wat is purschuim?

Wanneer purschuim op de goede manier wordt aangebracht en er wordt voldaan aan richtlijnen, dan is het niet schadelijk voor uw gezondheid of voor uw woning.

Zijn er alternatieven?
Ook werken wij sinds een aantal maanden met een nieuwe vorm van pur. Deze ‘groene’ vorm van pur bevat geen broeikasgassen en is daardoor nog beter voor het milieu.”

https://www.takkenkamp-isolatie.nl/is-pur-schadelijk-of-veilig

     “Wanneer gaat het mis?

In welke gevallen is pur wel schadelijk voor uw gezondheid? Wanneer pur niet op de goede manier wordt aangebracht, kan het purschuim zacht en nat blijven. Op deze manier komen er dampen vrij die invloed kunnen hebben op de gezondheid. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat er wordt gecontroleerd of het purschuim goed is aangebracht en of het goed hard wordt. Als het schuim is uitgehard, zijn er geen negatieve gevolgen voor uw gezondheid.”

 

B.   De vlog van adverteerder “Isoleren met PUR 2.0” op YouTube, waarin een project van adverteerder in beeld wordt gebracht (https://youtu.be/b9h80n7w864).

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen de hiervoor omschreven teksten op de website van adverteerder en tegen de vlog, omdat zij deze alle misleidend en/of in strijd met de Milieu Reclame Code (MRC) acht. In de hierna weergegeven samenvatting van de beslissing van de voorzitter is (kort) op de klacht per afzonderlijke uiting ingegaan.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft de meeste klachtonderdelen gemotiveerd weersproken en heeft meegedeeld dat op enkele punten haar website is of zal worden aangepast.

 

Samenvatting van de beslissing van de voorzitter

De voorzitter heeft de klacht op de volgende drie punten gegrond verklaard:

a) Met de mededeling “Wel adviseren de voorschriften om tijdens het isoleren en tot minimaal twee uur nadat de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond de woning te verlaten” (uiting A2, onder “Nadelen”) is onjuiste informatie verstrekt over het procedé van fabricage als bedoeld in artikel 8.2 onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC), omdat geen sprake is van een advies maar van een verplichting. Op dit punt is de uiting misleidend geacht en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Nu adverteerder deze fout inmiddels heeft erkend en gecorrigeerd, heeft de voorzitter een aanbeveling op dit punt achterwege gelaten.

b) De mededeling “Wanneer purschuim op de goede manier wordt aangebracht en er wordt voldaan aan richtlijnen, dan is het niet schadelijk voor uw gezondheid” (uiting A2, onder “Wat is purschuim?”) is naar het oordeel van de voorzitter niet accuraat. Uit het door klaagster aangehaalde rapport van de Gezondheidsraad blijkt dat het bij een juiste toepassing van woningisolatie met gespoten purschuim “onwaarschijnlijk” is dat de bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden. De blootstelling blijft dan “binnen veilige grenzen”. Dit is echter iets anders dan ‘niet schadelijk’ zoals in de uiting staat. Omdat op dit punt onduidelijke informatie is verstrekt over de risico’s van het product als bedoeld in artikel 8.2 onder b NRC, is de uiting in zoverre misleidend geacht en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Adverteerder is aanbevolen niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

c) Nu adverteerder onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de aard van haar product de claim ‘groene pur’ (uiting A2 laatste zin) kan rechtvaardigen, is dit gedeelte van de uiting in strijd met artikel 2 van de Milieu Reclame Code (MRC) geacht. Omdat de mededeling over ‘groene pur’ inmiddels van de website is verwijderd, heeft de voorzitter een aanbeveling op dit punt achterwege gelaten.

De voorzitter heeft de klacht ongegrond verklaard voor zover deze is gericht tegen:

– het ontbreken in uiting A1 van een melding dat sprake is van gevaarlijke en milieubelastende stoffen, waardoor volgens klaagster zou worden gesuggereerd dat purschuim een veilig product is;
– de aanduiding van het door adverteerder gebruikte purschuim als “gebruiksvriendelijk” (uiting A2);
– de verwijzing naar het gebruik van purschuim in telefoons, auto’s of bureaustoelen (uiting A2);
– de mededeling “Als het schuim is uitgehard, zijn er geen negatieve gevolgen voor uw gezondheid” (uiting A3);
– het tonen van beelden van een project van adverteerder in de vlog op YouTube (uiting B), waarin volgens klaagster niet is voldaan aan de voorschriften die gelden bij het aanbrengen van purschuim.

 

Het bezwaar tegen de beslissing van de voorzitter  

Het bezwaar van klaagster betreft onderdelen van de klacht die door de voorzitter zijn afgewezen. Verder heeft zij haar klacht met betrekking tot de vlog uitgebreid. Het standpunt van klaagster, zoals weergegeven in haar schriftelijke bezwaar en toegelicht ter zitting, wordt als volgt samengevat.

Door het vrijblijvende advies van adverteerder aan bewoners om het huis te verlaten tijdens het isoleren, terwijl het Bouwbesluit de afwezigheid van bewoners dwingend voorschrijft, wordt in de totale reclame de suggestie gewekt dat er geen regels zijn en worden de gezondheidsrisico’s in feite gebagatelliseerd. Op de webpagina https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/hoe-veilig-is-pur-schuim-isolatie/ (uiting A1) legt adverteerder een direct verband tussen certificering en veiligheid en beweert zij dat het TNO-rapport deze claim bevestigt. Dit rapport is echter terughoudender, aldus klaagster, nu daarin wordt gesteld dat purschuim veilig is als het wordt aangebracht volgens bepaalde regels en onder bepaalde omstandigheden, alhoewel gezondheidsrisico’s niet uit te sluiten zijn. De Gezondheidsraad bevestigt in zijn advies deze conclusie en stelt dat bij correcte toepassing klachten van gespoten PUR onwaarschijnlijk zijn, maar benadrukt dat ook door gecertificeerde bedrijven de regels niet altijd worden nageleefd. Verder ontbreekt in uiting A1 een waarschuwing dat een bewoner bij het (te zijner tijd) boren of zagen in het purschuim zorg moet dragen voor voldoende ventilatie en beschermingsmiddelen. De voorlichting aan bewoners over veiligheidsmaatregelen is volgens Milieu Centraal verplicht vooraf, tijdens en na het aanbrengen van gespoten purschuim.

Op de webpagina https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/purschuim (uiting A2) wordt purschuim “gebruiksvriendelijk” genoemd. Dit is niet juist, gelet op de fysieke belasting voor degenen die het isolatiewerk uitvoeren. Bovendien is purschuim chemisch afval en lastig te verwijderen, waarover de consument niet wordt geïnformeerd.

Door te stellen dat purschuim ook in andere producten zit (uiting A2), wordt de suggestie gewekt dat purschuim zondermeer onschuldig is, aldus klaagster, terwijl dergelijke producten door mensen met een isocyanatenvergiftiging of -allergie niet gebruikt kunnen worden.

In de voorzittersbeslissing is ten onrechte geen aandacht besteed aan de voor het purschuim gebruikte term “brandveilig” (uiting A2). Klaagster verwijst naar https://www.brandveilig.com/brandwerende-isolatie.

Onder het kopje “Opvallende milieu-eigenschappen” stelt klaagster dat “dit product” in milieuklasse 7b valt en daarmee milieutechnisch een onaanvaardbare keuze is.

Met betrekking tot de vlog op YouTube heeft klaagster de volgende bezwaren. In het filmpje wordt beweerd dat het door adverteerder gebruikte “PUR 2.0” wegens geen of een lagere CO2-uitstoot goed is voor het milieu. Deze bewering is niet juist, omdat de productie van het product ‘enorm milieubelastend’ is en bij afbraak van huizen die met purschuim zijn geïsoleerd een berg chemisch afval overblijft die niet afbreekbaar is. Klaagster acht het realistischer te stellen dat PUR 2.0 minder slecht is. Verder bestaat het gevaar dat niet juist geïnformeerde consumenten de conclusie trekken dat wat goed is voor het milieu ook niet slecht kan zijn voor de mens. In documenten van de producent van Elastospray wordt gewaarschuwd voor het samenvoegen van de componenten, en de informatie van de vereniging van polyurethaanproducenten ISOPA bevat waarschuwingen voor de gezondheid. De vlog bevat deze informatie niet. Ten slotte voert klaagster aan dat PUR met als blaasmiddel HFO’s in plaats van HFK’s inderdaad minder belastend is, maar dat de risico’s voor de gezondheid nog niet bekend zijn. Uit het ‘toxic white paper PUR’ blijkt dat het belangrijk is om blootstelling aan isocyanaten zo laag mogelijk te houden om negatieve gezondheidseffecten (‘beroepsastma’) te voorkomen.

 

De reactie van adverteerder op het bezwaar

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op het verweer en de nadere toelichting die adverteerder ter zitting heeft gegeven, wordt ingegaan in het hierna volgende oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht betreft diverse tekstgedeeltes over gespoten purschuim op de website van adverteerder en een vlog over dit onderwerp op YouTube. Vooropgesteld wordt, naar aanleiding van bezwaren die klaagster heeft geuit tegen gespoten PUR in het algemeen, dat het niet de taak van de Commissie is om een oordeel te geven over het product purschuim op zich. De beoordeling door de Commissie is beperkt tot de vraag of in de bestreden uitingen reclame wordt gemaakt die in overeenstemming is met de Nederlandse Reclame Code. Tegen de onderdelen van de klacht die door de voorzitter in haar beslissing gegrond zijn geacht, is geen bezwaar ingesteld, zodat deze onderdelen in dit oordeel onbesproken blijven.

Met betrekking tot de door klaagster in haar bezwaar gehandhaafde en nieuw aangevoerde klachten betreffende de bestreden uitingen overweegt de Commissie als volgt.

2.

Het bezwaar van klaagster “in het algemeen” en tegen de met uiting A1 aangeduide webpagina komt erop neer dat consumenten onvoldoende worden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van purschuim en de benodigde veiligheidsmaatregelen. Hetgeen klaagster hiertoe thans ter onderbouwing in haar bezwaar aanvoert, geeft de Commissie geen aanleiding om op dit punt anders te oordelen dan de voorzitter. Het feit dat geen sprake is van een advies – zoals (aanvankelijk) in uiting A2 is vermeld – maar van een verplichting voor bewoners om het huis tot minimaal twee uur na afronding van de isolatiewerkzaamheden te verlaten, heeft niet een zodanige uitstraling naar de totale website dat gezegd kan worden dat daardoor in het algemeen de gezondheidsrisico’s van purschuim worden gebagatelliseerd. In uiting A1 wordt duidelijk gerefereerd aan gevaarlijke stoffen in purschuim door te zeggen dat dit product bij een juiste verwerking geen gevaar hoeft op te leveren, waaruit valt af te leiden dat het product purschuim in sommige situaties niet ongevaarlijk is. De conclusie in de uiting wordt bevestigd in het door klaagster aangehaalde advies van de Gezondheidsraad (“Gespoten PUR-schuimisolatie en gezondheid”, 1 december 2020), waarin staat dat het bij juiste toepassing van woningisolatie met purschuim onwaarschijnlijk is dat de bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen veilige grenzen blijft. In verband met de juiste verwerking van purschuim wordt in de uiting gewezen op het belang van uitvoering van de isolatiewerkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf. Dat certificering geen garantie vormt voor een veilige verwerking van purschuim, zoals klaagster kennelijk bedoelt met haar opmerking dat alle bekende klachten in verband met purschuim gecertificeerde bedrijven betreffen, betekent niet dat adverteerder zich niet als gecertificeerd bedrijf zou mogen aanprijzen. Niet is gesteld of gebleken dat adverteerder de regels omtrent toepassing van purschuim niet naleeft. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument niet door uiting A1 zal worden misleid, waardoor deze klacht niet kan slagen. Aan dit oordeel doet niet af dat in deze uiting geen waarschuwing is opgenomen over de noodzaak van voldoende ventilatie en het dragen van beschermingsmiddelen wanneer bewoners (“te zijner tijd”) willen boren of zagen in het purschuim. Uit de uiting blijkt voldoende duidelijk dat met purschuim voorzichtig moet worden omgegaan.

3.

Klaagster stelt dat de aanduiding “gebruiksvriendelijk” voor purschuim (uiting A2) zowel bezien vanuit de consument als vanuit de uitvoerders van de isolatiewerkzaamheden niet opgaat.

Deze klacht kan niet slagen. Het is voldoende duidelijk dat met het gebruiksgemak wordt gedoeld op de snelle en gemakkelijke wijze waarop volgens adverteerder de purschuim isolatie door een isolatiebedrijf kan worden aangebracht. Dat volgens klaagster bij de werkzaamheden sprake is van ‘fysieke belasting’, maakt de aanduiding niet onjuist. Datzelfde geldt voor de volgens klaagster lastige verwijdering van purschuim als chemisch afval. Afgezien van de vraag of hiervan daadwerkelijk sprake is – adverteerder heeft betwist dat purschuim moet worden aangemerkt als chemisch afval – betekent dit niet dat de kwalificatie van purschuim als gebruiksvriendelijk vanwege de snelle en gemakkelijke wijze van aanbrengen ervan, om die reden onjuist zou zijn.

4.

Met de mededeling in uiting A2 dat purschuim ook in andere producten zit (“telefoon, auto of bureaustoel”) wordt naar het oordeel van de Commissie duidelijk gemaakt dat dit materiaal weliswaar vooral bekend is als isolatiemateriaal, maar ook veel andere toepassingen kent. Mede gelet op de context van de uiting kan niet worden gezegd dat door deze enkele mededeling de suggestie wordt gewekt dat purschuim zondermeer onschuldig is. Deze klacht wordt daarom afgewezen.

5.

Klaagster maakt bezwaar tegen de voor het purschuim gebruikte term “brandveilig” (uiting A2) en verwijst in dit verband naar https://www.brandveilig.com/brandwerende-isolatie. De Commissie heeft geconstateerd dat op deze webpagina algemene opmerkingen staan waaraan brandwerende constructies moeten voldoen, maar over purschuim wordt niet gesproken. Links op deze webpagina naar “alle informatie” en een “kennisdossier” blijken niet te werken. De Commissie acht dit onderdeel van de klacht onvoldoende gemotiveerd om te kunnen worden toegewezen.

6.

Het is de Commissie niet duidelijk op welk tekstgedeelte van de website de klacht over “opvallende milieu-eigenschappen” betrekking heeft. Deze claim komt in de beschreven uitingen op de website niet voor. Deze klacht treft daarom geen doel.  

7.

De klacht is ten slotte gericht tegen de vlog van adverteerder met de titel “Isoleren met PUR 2.0”.

In de vlog wordt een isolatieproject van adverteerder getoond waar wordt gewerkt met PUR 2.0. Over dit product wordt onder meer meegedeeld: “Dit type bevat geen bestanddelen, meer dan CO2 zelf, die een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. En die de ozonlaag natuurlijk niet aantasten. Hiermee combineren we dus een maximaal isolatievermogen met de best mogelijke bescherming van het milieu” en “Dus het is ook nog eens goed voor het milieu” en “Het grootste verschil zit in het type blaasgas (…) Geen broeikasgas. Een stuk beter voor het milieu” en “Veel beter voor het milieu omdat er geen drijfgassen worden gebruikt.”

Nu in de bovengenoemde mededelingen wordt gerefereerd aan milieuaspecten die zijn verbonden aan het product PUR 2.0, is sprake van milieuclaims in de zin van artikel 1 van de Milieu Reclame Code (MRC). De Commissie acht voldoende aannemelijk gemaakt dat PUR 2.0 dankzij het gebruik van een ander type blaasgas (HFO’s in plaats van HFK’s) minder milieubelastend is dan het traditionele PUR. Dit is door klaagster ook niet weersproken. Voor zover in de vlog in het kader van deze vergelijking wordt meegedeeld dat PUR 2.0 “beter voor het milieu” is, is deze mededeling niet onjuist. Dat PUR 2.0 een lagere milieubelasting kent, rechtvaardigt echter niet de absolute claims “de best mogelijke bescherming van het milieu” en “goed voor het milieu”. In zoverre is de vlog in strijd met artikel 2 MRC, waarin is bepaald dat milieuclaims de consument niet mogen misleiden.

8.

Voor zover klaagster heeft aangevoerd dat in de vlog een waarschuwing voor (mogelijke) gezondheidsrisico’s van PUR 2.0 ontbreekt, kan de klacht niet slagen. In de vlog ligt duidelijk de nadruk op het innovatieve karakter van PUR 2.0 en de bijbehorende voordelen voor het milieu. In de vlog ligt niet de suggestie besloten dat wat goed is voor het milieu niet slecht kan zijn voor de mens, zoals klaagster aanvoert. Van misleiding vanwege het ontbreken van essentiële informatie is naar het oordeel van de Commissie geen sprake.

9.

Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

Op grond van hetgeen onder 7 is overwogen, is de daar vermelde uiting (vlog) in strijd met artikel 2 MRC. De Commissie beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Op grond van hetgeen onder 5 is overwogen, wordt de daar bedoelde klacht afgewezen.

Voor het overige bevestigt de Commissie de beslissing van de voorzitter tot afwijzing van de klacht, voor zover daartegen bezwaar is gemaakt.

 

 

Hieronder volgt de voorzittersbeslissing van 17 maart 2021:

 

De bestreden reclame-uiting

A. Het betreft de volgende uitingen die onderdeel zijn van de website takkenkamp-isolatie.nl:

A.1. https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/hoe-veilig-is-pur-schuim-isolatie/
“PUR schuim isolatie
Wat staat ons nog in de weg om PUR schuim toe passen bij onze verduurzamingsopgave? Vloerisolatie met PUR schuim hoeft geen gevaar op te leveren voor de gezondheid mits toegepast door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Onderzoeken die door TNO (2013) in opdracht van NUON zijn uitgevoerd, toonden in elk geval al niet aan dat er een mogelijk verband is tussen het aanbrengen ervan en eventuele gezondheidsklachten. Recentelijk is door TNO het “Rapport risicobeoordeling PUR schuim vloerisolatie” gepubliceerd. Doel van deze publicatie is om de huishoudens op basis van feiten middels een publieksamenvatting te informeren en de veiligheidsbeoordeling te actualiseren. Kort samengevat:

  • Er zijn geen acute of chronische gezondheidsrisico’s te verwachten. Ook niet bij langdurige, continue blootstelling.
  • De concentraties van isocyanaten zijn zo laag dat ook de gevoelige risicogroepen hier waarschijnlijk geen hinder meer van ondervinden.
  • Er geen gezondheidsschadelijke concentraties van stoffen in woningen verwacht worden, slechts in uitzonderlijke gevallen.
  • De inhoud van het rapport is terug te lezen via de link: Risicobeoordeling gebruik PUR schuim voor vloerisolatie.”

A.2. https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/purschuim:
“Voordelen van purschuim
Gespoten purschuim is een van de meest efficiënte en gemakkelijke isolatiemethodes en is zowel voor bestaande als nieuwbouwwoningen een ideale isolatieoplossing. Purschuim is erg gebruiksvriendelijk en kan snel en gemakkelijk aan worden gebracht. Bovendien vult PUR de te isoleren ruimte optimaal doordat het een maximale luchtdichtheid heeft. Hierdoor worden hoekjes en kiertjes naadloos afgedicht. Het vermindert de geluidsoverlast in huis en heeft een lange levensduur. Purschuim is waterdicht en kan daardoor vocht onder de vloer tegengaan, tevens kan het je tot wel 30% op je energiekosten in huis besparen. Ook staat het erom bekend zeer brandveilig te zijn.
De voordelen van purschuim op een rijtje:

  • Gebruiksvriendelijk.
  • Snel en eenvoudig aan te brengen.(…)

Nadelen
Er zitten weinig tot geen nadelen aan het gebruik van purschuim als isolatiemateriaal in uw woning of pand. Wel adviseren de voorschriften om tijdens het isoleren en tot minimaal twee uur nadat de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond de woning te verlaten. Dit is een voorzorgsmaatregel om te voorkomen dat u in contact komt met stoffen die vrij kunnen komen tijdens het isoleren met purschuim.
Een welbekend isolatiemateriaal: PUR of purschuim. Het materiaal wordt gebruikt in allerlei vormen, zoals purschuim en purplaten. Vaak wordt het gebruikt voor vloerisolatie of spouwmuurisolatie. Niet alleen als isolatiemateriaal, polyurethaan (pur) wordt in veel producten gebruikt. Het zit zelfs in je telefoon, auto of bureaustoel. Soms zijn er negatieve geluiden over pur. Zo zou pur schadelijk zijn voor de gezondheid.(…) Maar is purschuim schadelijk voor de gezondheid of juist veilig? Waarom gaat het in enkele gevallen waarin gewerkt wordt met pur zo verkeerd? In dit artikel leggen we uit wat pur is, waarom pur niet schadelijk is voor de gezondheid en aan welke richtlijnen Takkenkamp Isolatie moet voldoen om pur veilig aan te brengen.
Wat is purschuim?
Wanneer purschuim op de goede manier wordt aangebracht en er wordt voldaan aan richtlijnen, dan is het niet schadelijk voor uw gezondheid of voor uw woning.
Zijn er alternatieven?
Ook werken wij sinds een aantal maanden met een nieuwe vorm van pur. Deze ‘groene’ vorm van pur bevat geen broeikasgassen en is daardoor nog beter voor het milieu.”

A.3. https://www.takkenkamp-isolatie.nl/is-pur-schadelijk-of-veilig
“Wanneer gaat het mis?
In welke gevallen is pur wel schadelijk voor uw gezondheid? Wanneer pur niet op de goede manier wordt aangebracht, kan het purschuim zacht en nat blijven. Op deze manier komen er dampen vrij die invloed kunnen hebben op de gezondheid. Om problemen te voorkomen is het belangrijk dat er wordt gecontroleerd of het purschuim goed is aangebracht en of het goed hard wordt. Als het schuim is uitgehard, zijn er geen negatieve gevolgen voor uw gezondheid.”

B.   De in het oordeel te omschrijven vlog op YouTube waarin een project van adverteerder in beeld wordt gebracht.

 

Samenvatting van de klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen de hiervoor omschreven teksten op de website van adverteerder en tegen de vlog omdat zij deze alle misleidend en/of in strijd met de Milieu Reclame Code (MRC) acht. De klacht zal hierna onder het oordeel per afzonderlijke uiting worden weergegeven.

 

Samenvatting van het verweer

Adverteerder heeft de meeste klachtonderdelen gemotiveerd weersproken. Op enkele punten zal zij haar website aanpassen. Op het verweer zal hierna per afzonderlijke uiting worden ingegaan.

 

Het oordeel van de voorzitter

Algemeen

1)  De klacht is gericht tegen diverse passages in de hierboven omschreven uitingen waarbij de klacht is opgesplitst per zin of tekstgedeelte. De voorzitter stelt voorop dat de beoordeling of reclame misleidend is, dient te gebeuren op basis van de totale reclame-uiting en de context waarin mededelingen worden gedaan. Dit impliceert dat de teksten niet afzonderlijk worden bezien, maar moeten worden geplaatst in het grotere geheel. Uitgaande hiervan oordeelt de voorzitter als volgt.

Uiting A 1: https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/hoe-veilig-is-pur-schuim-isolatie/

2)  Deze uiting heeft als boodschap dat isolatie met PUR schuim past bij de ‘verduurzamingsopgave’ van adverteerder, omdat volgens een TNO onderzoek het schuim geen gevaar hoeft op te leveren voor de gezondheid van de mens indien dit wordt toegepast door een gecertificeerd isolatiebedrijf. Klaagster maakt in de eerste plaats bezwaar tegen de wijze waarop adverteerder een verband legt tussen verduurzaming en purschuim, omdat volgens haar geen melding wordt gemaakt van gevaarlijke en milieubelastende stoffen in purschuim. Ook de overige bezwaren van klaagster tegen deze uiting komen in essentie erop neer dat adverteerder ten onrechte geen melding maakt van gevaarlijke en milieubelastende stoffen en zo suggereert dat purschuim een veilig product is.

3)  Deze klacht kan niet slagen. In de uiting wordt duidelijk gerefereerd aan gevaarlijke stoffen in het purschuim door te zeggen dat dit product bij juiste verwerking geen gevaar hoeft op te leveren, in deze zin dat dan geen acute of chronische gezondheidsrisico’s zijn te verwachten. De gemiddelde consument zal deze mededelingen zo begrijpen dat het product purschuim in sommige situaties niet ongevaarlijk is en dat het daarom belangrijk is dat dit product op de juiste wijze wordt verwerkt om risico’s zoveel mogelijk te reduceren. Dat daarbij onder verwijzing naar de in de uiting genoemde TNO-rapporten wordt gezegd dat er geen verband is aangetoond tussen het aanbrengen van purschuim en mogelijke gezondheidsklachten, doet daaraan niet af. Indien, zoals klaagster verder stelt, de TNO-rapporten voor een dergelijke stelling onvoldoende basis bieden, vindt deze mededeling alsnog rechtvaardiging in het hierna te bespreken rapport van de Gezondheidsraad. Verder doet niet ter zake dat, zoals klaagster stelt, bijna alle bekende klachten in verband met purschuim gecertificeerde bedrijven betreffen. Niet gesteld of gebleken is dat dit ook voor adverteerder geldt. Nu de uiting voldoende genuanceerd is over de aard van het product in relatie tot de veiligheid van de mens, en niet gebleken is dat adverteerder deze veiligheid niet in acht neemt, ziet de voorzitter geen aanleiding om te oordelen dat de gemiddelde consument door de hier bedoelde uiting kan worden misleid. De tegen deze uiting gerichte klacht wordt daarom afgewezen.

Uiting A.2: https://www.takkenkamp-isolatie.nl/kennisbank/hoe-veilig-is-pur-schuim-isolatie/

4)  Klaagster betwist in de eerste laats dat het product “gebruiksvriendelijk” is, nu er strikte regels gelden voor het gebruik en de bewoners verplicht afwezig moeten zijn tijdens en tot ten minste 2 uur na het aanbrengen van de PUR isolatie. Naar het oordeel van de voorzitter staan deze aspecten niet in de weg aan de claim ‘gebruiksvriendelijk’. Deze claim heeft enige subjectieve betekenis en wordt in de uiting toegelicht door te stellen dat het door adverteerder gebruikte purschuim snel en gemakkelijk kan worden aangebracht. Daarbij ziet het gebruiksgemak onmiskenbaar vooral op het gebruik door adverteerder zelf als installatiebedrijf. Dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn en de bewoners minimaal 2 uur afwezig moeten zijn, zal voor de gemiddelde consument geen afbreuk doen aan de invulling die adverteerder in de uiting geeft aan de claim ‘gebruiksvriendelijk’.

5)  Wel stelt klaagster terecht dat, voor wat betreft de afwezigheid van de bewoners, niet kan worden gesproken van een advies, zoals onder het kopje ‘nadelen’ staat (“Wel adviseren de voorschriften om tijdens het isoleren en tot minimaal twee uur nadat de isolatiewerkzaamheden zijn afgerond de woning te verlaten”). Het betreft een verplichting om de woning gedurende deze periode te verlaten. In zoverre is geen juiste informatie verstrekt over het procedé van fabricage als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. De uiting wekt immers onjuiste verwachtingen over de noodzaak de woning te verlaten. Om die reden is deze uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Adverteerder heeft de fout erkend en heeft deze inmiddels gecorrigeerd.  De voorzitter zal om die reden gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, zodat een aanbeveling achterwege blijft

6)  Voor zover klaagster bezwaar maakt tegen de verwijzing naar het gebruik van PUR of purschuim in telefoons, auto’s of bureaustoelen, kan de klacht niet slagen. Hier wordt slechts geattendeerd op producten waarvan vaststaat dat daarin PUR of purschuim is verwerkt. Dat het in die producten onder gecontroleerde fabrieksomstandigheden is verwerkt en in veel kleinere hoeveelheden dan bij woningen, spreekt voor zich en hoeft niet afzonderlijk te worden vermeld.

7)  Met betrekking tot de mededeling dat, wanneer purschuim op de juiste wijze wordt aangebracht en er wordt voldaan aan richtlijnen, het dan “niet schadelijk is voor uw gezondheid”, oordeelt de voorzitter als volgt. Niet gebleken is dat het onmogelijk is om PUR schuim zonder acuut of chronisch gevaar voor bewoners (de doelgroep van de uiting) aan te brengen. Voor zover klaagster in verband met het hier bedoelde klachtonderdeel verwijst naar een rapport van de Gezondheidsraad, en zij stelt dat daarin staat dat ook indien het schuim volgens de regels wordt aangebracht er gezondheidsschade kan optreden, merkt de voorzitter op dat klaagster hiermee het rapport niet juist weergeeft. Hierin staat immers dat bij een juiste toepassing van woningisolatie met gespoten purschuim het “onwaarschijnlijk” is dat bewoners hiervan nadelige gezondheidseffecten ondervinden. De blootstelling aan gevaarlijke stoffen blijft dan “binnen veilige grenzen”. Wel volgt uit deze constatering dat de mededeling dat bij een juiste verwerking purschuim “niet schadelijk is voor de gezondheid” niet accuraat is. Het schuim is mogelijk wel schadelijk, maar niet in die mate dat dit de gezondheid zodanig beïnvloedt dat sprake is van nadelige gezondheidseffecten. In dat verband dient onderscheid te worden gemaakt tussen ‘veilig’ en ‘niet-schadelijk’. Nu  op dit punt  geen duidelijke informatie is verstrekt over de risico’s van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 NRC en dit de gemiddelde consument ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting in zoverre oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

8)  Ten aanzien van de mededeling over ‘groene pur’ is onmiskenbaar sprake van een claim in de zin van de MRC. Adverteerder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de aard van het product de claim ‘groene pur’ kan rechtvaardigen. Hierdoor is dit gedeelte van de uiting in strijd met artikel 2 MRC. Nu adverteerder deze mededeling van haar website heeft verwijderd, zal de voorzitter in zoverre gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12 lid 5 van het Reglement van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Uiting A.3 https://www.takkenkamp-isolatie.nl/is-pur-schadelijk-of-veilig

9)  Het bezwaar tegen deze uiting richt zich tegen de mededeling dat als het purschuim is uitgehard, er geen negatieve gevolgen zijn voor de gezondheid. Deze mededeling spoort voldoende met de inhoud van het onder 7) vermelde rapport van de Gezondheidsraad en kan om die reden niet onjuist of misleidend worden geacht.

Uiting B Vlog

10)  Het betreft een vlog op YouTube van in totaal 3.39 minuten waarin een project van adverteerder in beeld wordt gebracht. In de vlog zijn onder meer korte scènes te zien van een man die in een kruipruimte verdwijnt, en van een kruipruimte waarbij ‘geforceerde ventilatie’ is te zien. Dat, zoals klaagster stelt, hierbij niet de noodzakelijke gezichtsbescherming in acht wordt genomen respectievelijk de ‘regels’ voorschrijven dat alle gaten en kieren afgedicht moeten zijn, kan niet tot het oordeel leiden dat deze uiting misleidend is. Adverteerder heeft gemotiveerd betwist dat bij de getoonde beelden niet aan de voorschriften is voldaan. Los daarvan valt niet in te zien dat het in een vlog tijdens een korte scène ontbreken van gezichtsbescherming dan wel het tonen van ventilatie zonder te vermelden dat gaten en kieren afgedicht moeten zijn, van invloed kan zijn op het economische gedrag van de gemiddelde consument, in deze zin dat hij als gevolg daarvan op grond van onjuiste verwachtingen tot een transactie met adverteerder (het aanbrengen van isolatie) zal besluiten. De klacht tegen de vlog kan daarom niet slagen. De voorzitter beslist verder als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen onder 5) en 7) is vermeld, zijn de daar bedoelde uitingen oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder ten aanzien van de onder 7) bedoelde uiting aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Op grond van hetgeen onder 8 is vermeld, is de daar bedoelde uiting in strijd met artikel 2 MRC.

De voorzitter wijst de klacht voor het overige af.

Opnieuw uitspraken zoeken

Op datum, dossiernummer, trefwoord of soort uitspraak of een combinatie van deze zoekopties.

*Verplicht in te vullen velden

Uitgebreid zoeken